Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Stan star 31 godinu prodao po 1.500 e/m2, u Siti kvartu kupio po 1.100, a sakrio obje transakcije * Milo se odrekao Radmile radi mira u kući * DPS u Mojkovcu dijelio novac i hranu * Sud ne zna gdje je Sinđelić * Stan star 31 godinu prodao po 1.500 e/m2, u Siti kvartu kupio po 1.100, a sakrio obje transakcije * Identitetski mednjici Crne Gore * Čarobna lampa
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 22-10-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
RAFET HUSOVIĆ, LIDER BOŠNjAČKE STRANKE :
BS će podržati onog kandidata na predsjedničkim izborima, bilo da je pripadnik političke partije ili nezavisni intelektualac, koji bude dijelio osnovne političke vrijednosti za koje se zalažemo.

Vic Dana :)

Crnogorci su na dobrom putu, još samo da krenu!

Dođe programer u mesaru i kaže:
- Dajte mi 100 grama salame.
- Da vam narežem?
- Ma jok, prebaci mi na USB!

Da bi jedna porodica bila srećna, mora da postoji ljubav, razumijevanje i najmanje dva kompjutera!

- Šta je demokratija?
- Kada dvije budale imaju više prava nego jedan pametan!

Pita učiteljica Pericu:
- Da li ti tata pomaže pri izradi domaćeg zadatka.
- Ne više, ona poslednja jedinica ga je totalno slomila

Sretnu se dva psihijatra.
- Dobar dan, dobro ste. Kako sam ja?
- I Vi ste dobro.

Meni će na svadbi da svira grupa „Youtube”. 
Nema pjesme koju frajeri ne znaju.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika - datum: 2017-10-21 OPOZICIJA O NAGOVJEŠTAJU PREDSJEDNIKA DPS-A DA BI MOGAO DA UČESTVUJE U TRCI ZA MJESTO ŠEFA DRŽAVE
Milo da se povuče ako ne podnosi poraz
Bogdanović i Rudović Milo da se povuče ako ne podnosi poraz Milo Đukanović gubi političku kondiciju, ali i političku podršku, kako na domaćem, tako i na međunarodnom terenu. Zato je i njegova kandidatura za predsjednika Crne Gore veoma upitna, jer se nalazi u gubitničkoj zoni – kazao je Boris Bogdanović
Skan­da­lo­zno pri­zna­nje pred­sjed­ni­ka De­mo­krat­ske par­ti­je so­ci­ja­li­sta Mi­la Đu­ka­no­vi­ća po­tvr­da je te­ze ko­ju upor­no po­na­vlja­mo pu­ne dvi­je go­di­ne: Cr­na Go­ra ne­ma ozbilj­ne, ne­za­vi­sne i sta­bil­ne in­sti­tu­ci­je si­ste­ma, već one po­či­va­ju na jed­nom čo­vje­ku i za­vi­se od vo­lje jed­ne par­ti­je, sa­op­šti­li su ju­če iz De­mo­krat­ske Cr­ne Go­re, re­a­gu­ju­ći na na­vo­de ko­je je sa­op­štio pred­sjed­nik de­mo­krat­ske par­ti­je so­ci­ja­li­sta Mi­lo Đu­ka­no­vić.
– Iz pret­hod­no na­ve­de­nog se da za­klju­či­ti da je u Cr­noj Go­ri pri­su­tan iz­u­ze­tan ste­pen za­vi­sno­sti iz­me­đu kri­mi­nal­nih struk­tu­ra i dje­lo­va in­sti­tu­ci­ja si­ste­ma.To će re­ći da je po­dje­la na tri gra­ne vla­sti u naj­ljep­šoj dr­ža­vi na Bal­ka­nu de­kla­ra­tiv­na, ima­ju­ći u vi­du da se sa sve tri gra­ne vla­sti upra­vlja is­klju­či­vo iz cen­tra mo­ći ko­ji je skon­cen­tri­san oko Đu­ka­no­vi­ća i nje­go­vih naj­bli­žih sa­rad­ni­ka iz kri­mi­nal­nog mi­ljea. Ovo je još je­dan u ni­zu ogrom­nog bro­ja raz­lo­ga zbog ko­jih Đu­ka­no­vić gu­bi po­li­tič­ku kon­di­ci­ju, ali i po­li­tič­ku po­dr­šku, ka­ko na do­ma­ćem, ta­ko i na me­đu­na­rod­nom te­re­nu. Za­to je i nje­go­va kan­di­da­tu­ra za pred­sjed­ni­ka Cr­ne Go­re ve­o­ma upit­na, jer se na­la­zi u gu­bit­nič­koj zo­ni – ka­zao je za „Dan“ šef po­sla­nič­kog klu­ba De­mo­kra­ta Bo­ris Bog­da­no­vić.
Đu­ka­no­vić je osta­vio otvo­re­nom mo­guć­nost da bu­de kan­di­dat DPS-a na pred­sjed­nič­kim iz­bo­ri­ma. Go­vo­rio je o to­me da u par­ti­ji i ko­a­li­ci­ji ima vi­še lju­di ko­ji bi mo­gli od­go­vo­ri­ti tom za­dat­ku, ali i na­gla­sio da DPS ima im­pe­ra­tiv po­bje­de na pred­sjed­nič­kim iz­bo­ri­ma. Pod­vu­kao je da je za nje­ga naj­va­žni­ji dr­žav­ni in­te­res, na­go­vje­šta­va­ju­ći ti­me da bi mo­gao pri­hva­ti­ti kan­di­da­tu­ru uko­li­ko u DPS-u pro­ci­je­ne da bi sa­mo ta­ko mo­gli do iz­bor­ne po­bje­de.
U Gra­đan­skom po­kre­tu URA is­ti­ču da je pred­sjed­nik DPS-a že­lio da po­ka­že da je i da­lje ak­ti­van ak­ter po­li­tič­kih pro­ce­sa, po­što je uti­sak jav­no­sti da mu pre­mi­jer Du­ško Mar­ko­vić po­la­ko od­u­zi­ma moć.
– Pre­ma jav­no­sti je kre­nuo sa in­ter­vju­om na Pr­voj TV, a u par­ti­ji sa od­bi­ja­njem Mar­ko­vi­će­ve ini­ci­ja­ti­ve da DPS usvo­ji plat­for­mu za pre­go­vo­re sa opo­zi­ci­jom. To je Mar­ko­vić na­ja­vio pret­pro­šlog utor­ka, a dan ka­sni­je glav­ni od­bor sa pred­sje­da­va­ju­ćim Đu­ka­no­vi­ćem ni­je se ni iz­ja­šnja­vao o to­me. To je či­nje­ni­ca ko­ja uka­zu­je da DPS po­sta­je ra­šti­mo­va­na ska­la­me­ri­ja, što se vi­dje­lo i po nji­ho­vom bru­tal­nom ob­ra­ču­nu oko ru­ko­vo­đe­nja dr­žav­nim Uni­ver­zi­te­tom. Za­to oni ne­ma­ju sa­gla­snost oko to­ga ko će bi­ti pred­sjed­nič­ki kan­di­dat DPS-a, što je Đu­ka­no­vić pri­znao – oci­je­nio je pot­pred­sjed­nik GP URA Ne­đelj­ko Ru­do­vić.
In­di­ka­tiv­no je, ka­ko je is­ta­kao, i da Đu­ka­no­vić ni­je htio da sna­žni­je na­go­vi­je­sti da će to bi­ti on. Sma­tra da to mo­že bi­ti svo­je­vr­sna po­tvr­da te­ze da on, sa re­pu­ta­ci­jom sum­nji­ve oso­be po­ve­za­ne sa kri­mi­nal­nim mi­lje­om, od ka­da je Cr­na Go­ra čla­ni­ca NA­TO-a ne­ma do­zvo­lu me­đu­na­rod­nih part­ne­ra da bu­de na dr­žav­noj funk­ci­ji.
– Od ka­ko se Cr­na Go­ra na­la­zi u dru­štvu sa raz­vi­je­nim za­pad­nim de­mo­kra­ti­ja­ma ipak do­la­zi na na­pla­tu si­stem ko­ji je us­po­sta­vio. Em ne­ma kva­li­tet­nog kan­di­da­ta jer se ri­je­šio ve­ći­ne u DPS-u ko­ji bi mu mo­gli ugro­zi­ti po­zi­ci­ju, em iz­gle­da da već vo­di ti­hi za­ku­li­sni rat sa Mar­ko­vi­ćem. Ako se sam kan­di­du­je, ri­zi­ku­je da iza­zo­ve gnjev Va­šing­to­na, Ber­li­na i Bri­se­la, što bi zna­či­lo da osta­je bez ijed­nog re­le­vant­nog sa­ve­zni­ka i na me­đu­na­rod­noj sce­ni. Šte­ta je što, s ob­zi­rom ka­kva je si­tu­a­ci­ja u DPS-u, opo­zi­ci­ja još ni­je sprem­na da se oku­pi oko sna­žnog pro­za­pad­no ori­jen­ti­sa­nog i dr­ža­vi Cr­noj Go­ri lo­jal­nog pred­sjed­nič­kog kan­di­da­ta, što bi bio ne­mi­no­van uvod u de­mo­krat­ske pro­mje­ne na van­red­nim par­la­men­tar­nim iz­bo­ri­ma – na­veo je Ru­do­vić.
U So­ci­jal­de­mo­krat­skoj par­ti­ji sma­tra­ju da či­nje­ni­ca da Đu­ka­no­vić 15 go­di­na ni­je oti­šao na in­ter­vju a da pret­hod­no ni­je po­sa­lo pi­ta­nja do­volj­no go­vo­ri o stra­hu ko­ji on ima od slo­bod­ne jav­no­sti.
– Ali, čak je i unu­tra­šnji di­ja­log ko­ji je vo­dio na svo­joj te­le­vi­zi­ji po­ka­zao svu pri­ro­du auto­kra­ti­je – gu­blje­nje do­di­ra sa stvar­no­šću, re­al­nim ži­vo­tom i pro­ble­mi­ma gra­đa­na. Vi­di­mo da je ušao u fa­zu i da okri­vlju­je gra­đa­ne zbog to­ga što je uni­šte­na re­al­na eko­no­mi­ja, što je dug sve ve­ći, a ne­za­po­sle­nost to­li­ka da gra­đa­ni sva­ke go­di­ne ma­sov­no na­pu­šta­ju Cr­nu Go­ru. To što gra­đa­ni te­ško ži­ve, što je ko­rup­ci­ja na sva­kom ko­ra­ku, što su kri­mi­nal­ni kla­no­vi ne­do­dir­lji­vi i mno­go to­ga još, po Đu­ka­no­vi­ću, kri­vi­ca je gra­đa­na. De­mo­krat­ska par­ti­ja so­ci­ja­li­sta i on su tu pra­va ne­vi­na­šca – ka­zao je Ivan Vu­jo­vić, član pred­sjed­ni­štva SDP-a.
Ka­ko je do­dao,za­i­sta je za­bri­nja­va­ju­će ka­da ne­ko uđe u ta­kvo slje­pi­lo da ne vi­di oči­gled­no, ali to je valj­da obi­ljež­je svih auto­kra­ti­ja na za­la­sku.
– „Dr­ža­va to sam ja“, to je ma­tri­ca ko­ja je ide­ja vo­di­lja Đu­ka­no­vi­će­ve po­li­ti­ke. Ža­lo­sno je ako ne shva­ta da je pro­šlo vri­je­me ka­da se ta­ko ne­što mo­glo to­le­ri­sa­ti – za­klju­čio je Vu­jo­vić. V.R.


Ko­va­če­vić: Pri­znao da mu je DF naj­ve­ći pro­tiv­nik

Ko­nač­ni cilj je da Cr­na Go­ra po­sta­ne za­i­sta dr­ža­va, ko­ja će u spolj­noj po­li­ti­ci gra­di­ti mo­sto­ve, ali ne­će ni pre­ma ko­me bi­ti ser­vil­na, a či­je će in­sti­tu­ci­je bi­ti spo­sob­ne da re­ša­va­ju pro­ble­me gra­đa­na. To u Đu­ka­no­vi­će­vom si­ste­mu, ko­ji su pri­hva­ti­li svi osim DF-a, ni­je mo­gu­će, ka­zao je port­pa­rol No­ve srp­ske de­mo­kra­ti­je Mar­ko Ko­va­če­vić.
On je re­a­go­vao na Đu­ka­no­vi­ćev in­ter­vjuu u ko­jem je ka­zao da je DF da­nas u zo­ni iz­me­đu 10 i 15 od­sto po­dr­ške gra­đa­na.
– On iz­ra­ža­va za­do­volj­stvo prak­tič­no svi­ma osim DF-om, ko­ji je sveo na zo­nu iz­me­đu 10 i 15 od­sto, a svi osta­li su u zo­ni nje­go­ve po­li­ti­ke, sa­mim tim i pri­hva­tlji­vi nje­go­vim po­slo­dav­ci­ma. I za­to se DF na­la­zi pred su­dom. Što zna­či da dru­gi pred su­dom ni­su zbog svo­je po­dob­no­sti – ka­zao je Ko­va­če­vić.

Komentari

Komentari se objavljuju bez zadrške.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj će biti izbrisan u najkraćem roku čim bude primijećen ili prijavljen, a autori spornog komentara rizikuju da budu prijavljeni nadležnim institucijama.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"