Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Stan star 31 godinu prodao po 1.500 e/m2, u Siti kvartu kupio po 1.100, a sakrio obje transakcije * Milo se odrekao Radmile radi mira u kući * DPS u Mojkovcu dijelio novac i hranu * Sud ne zna gdje je Sinđelić * Stan star 31 godinu prodao po 1.500 e/m2, u Siti kvartu kupio po 1.100, a sakrio obje transakcije * Identitetski mednjici Crne Gore * Čarobna lampa
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 22-10-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
RAFET HUSOVIĆ, LIDER BOŠNjAČKE STRANKE :
BS će podržati onog kandidata na predsjedničkim izborima, bilo da je pripadnik političke partije ili nezavisni intelektualac, koji bude dijelio osnovne političke vrijednosti za koje se zalažemo.

Vic Dana :)

Crnogorci su na dobrom putu, još samo da krenu!

Dođe programer u mesaru i kaže:
- Dajte mi 100 grama salame.
- Da vam narežem?
- Ma jok, prebaci mi na USB!

Da bi jedna porodica bila srećna, mora da postoji ljubav, razumijevanje i najmanje dva kompjutera!

- Šta je demokratija?
- Kada dvije budale imaju više prava nego jedan pametan!

Pita učiteljica Pericu:
- Da li ti tata pomaže pri izradi domaćeg zadatka.
- Ne više, ona poslednja jedinica ga je totalno slomila

Sretnu se dva psihijatra.
- Dobar dan, dobro ste. Kako sam ja?
- I Vi ste dobro.

Meni će na svadbi da svira grupa „Youtube”. 
Nema pjesme koju frajeri ne znaju.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni - datum: 2017-10-21 OGORČENI PONAŠANJEM NADLEŽNIH U OPŠTINI NIKŠIĆ ŽUPLJANI ODLUČNI DA U PONEDJELJAK BLOKIRAJU ODVOZ RUDE
Put u rupama, sanacije nema
Radulović pres konferenciju održao na otvorenom Put u rupama, sanacije nema Tražimo da se u roku od godinu uradi projektna dokumentacija za sanaciju glavne saobraćajnice i da se napravi sporazum između Vlade, Opštine i Mjesne zajednice Župa da se sva koncesiona sredstva od rude utroše tamo gdje Savjet mjesne zajednice odluči, istakao je Dragoljub Radulović
NIK­ŠIĆ - Zbog od­bi­ja­nje lo­kal­ne upra­ve da poč­ne re­kon­struk­ci­ju glav­nog pu­ta pre­ma Žu­pi nik­šić­koj ži­te­lji te mje­sne za­jed­ni­ce će u po­ne­dje­ljak, 23. ok­to­bra, or­ga­ni­zo­va­ti pro­test upo­zo­re­nja, po­no­vi­li su pred­stav­ni­ci Sa­vje­ta Žu­pe nik­šić­ke na ju­če­ra­šnjoj kon­fe­ren­ci­ji za no­vi­na­re ko­ju su or­ga­ni­zo­va­li na jed­noj ošte­će­noj di­o­ni­ci glav­nog pu­ta. Pred­sjed­nik Sa­vje­ta Dra­go­ljub Ra­du­lo­vić is­ta­kao je da će to­kom jed­no­sat­nog pro­te­sta, u mje­stu Kr­sto­va­če, blo­ki­ra­ti od­voz ru­de bok­si­ta, či­ji je vi­še­de­ce­nij­ski tran­sport spor­nom sa­o­bra­ćaj­ni­com i glav­ni raz­log nje­nog ošte­će­nja. On je ka­zao da je put ne­be­zbje­dan za sve uče­sni­ke u sa­o­bra­ća­ju što je kon­sta­to­vao i nad­le­žni Se­kre­ta­ri­jat za in­spek­cij­ske po­slo­ve, kao i Ko­mi­si­ja ko­ju je for­mi­rao pred­sjed­nik Op­šti­ne Nik­šić Ve­se­lin Gr­bo­vić. Na tu te­mu sa lo­kal­nom upra­vom i fir­mom „Uni­prom me­ta­li“ ko­ja gad­zu­je imo­vi­nom Rud­ni­ka bo­ski­ta, pred­stav­ni­ci Sa­vje­ta su za po­sled­njih go­di­nu i po ima­li bez­broj sa­sta­na­ka, ali lo­kal­na vlast ni­je is­po­što­va­la do­go­vo­re.
- Za svo to vri­je­me bi­li smo upor­ni da se kon­ce­si­o­na sred­stva na ru­du is­ko­ri­ste za ula­ga­nja u na­šu mje­snu za­jed­ni­cu, od­no­sno na sa­na­ci­ju ošte­će­nja ko­ja su pro­u­zro­ko­va­na eks­lo­a­ta­ci­jom ru­de. Na ne­dav­nom sa­stan­ku iz Uni­pro­ma su sa­op­šti­li da su za pro­šlu go­di­nu upla­ti­ti­li 633 hi­lja­de eura kon­ce­si­ja, a da će taj iz­nos u ovoj go­di­ni bi­ti oko 800 hi­lja­da. Zna­či, 1,5 mi­li­on eura će do­bi­ti Vla­da i Op­šti­na, a ni cen­ta ne­će ulo­ži­ti da se ne­be­zbje­dan put u Žu­pi sa­ni­ra. Pi­ta­mo Vla­du i Op­šti­nu da li je to pra­vi­čan od­nos pre­ma Žu­pi i da li Gr­bo­vić mi­sli da sa na­šim sred­stvi­ma ra­di ne­ke dru­ge stva­ri, a da ih ne upu­ću­je ona­ko ka­ko to za­kon o kon­ce­si­ja­ma na­la­že - is­ta­kao je Ra­du­lo­vić i pod­sje­tio da je sa­o­bra­ćaj­ni­ca iz­gra­đe­na 1973. go­di­ne i, ka­ko on tvr­di, za nju ne po­sto­ji pro­jekt­na do­ku­men­ta­ci­ja, upo­treb­na do­zvo­la, ni­ti ima sa­o­bra­ćaj­ne sa­gla­sno­sti za tran­sport ru­de. Na­gla­sio je da je Ko­mi­si­ja utvr­di­la broj­ne lo­ka­ci­je ko­je pred­sta­vlja­ju iz­u­zet­nu opa­snost ali, ka­ko Ra­du­lo­vić ka­že, ni­je­su se ba­vi­li utvr­đi­va­njem neo­p­hod­nog nov­ca ko­ji je po­tre­ban za sa­na­ci­ju. Ra­du­lo­vić je is­ta­kao da je pot­pred­sjed­nik Op­šti­ne Dra­gan Pe­ro­vić na ne­dav­nom sa­stan­ku bio ka­te­go­ri­čan da lo­kal­na upra­va ne­ma pa­ra da sa­ni­ra put u Žu­pi. Osim tran­spor­ta ru­de, spor­ni put ko­ri­sti vi­še od če­ti­ri hi­lja­de Žu­plja­na, me­đu ko­ji­ma je i oko hi­lja­du ško­la­ra­ca. Ra­du­lo­vić je na­gla­sio sa­mo da je u re­jo­nu je­ze­ra Li­ve­ro­vi­ći čak šest kli­zi­šta ko­ja će naj­vje­ro­vat­ni­je ve­o­ma br­zo na­pra­vi­ti pr­o­blem i u pot­pu­no­sti ob­u­sta­vi­ti sa­o­bra­ćaj pre­ma Žu­pi.
-Tra­ži­mo da se u ro­ku od go­di­nu ura­di pro­jekt­na do­ku­men­ta­ci­ja za sa­na­ci­ju glav­ne sa­o­bra­ćaj­ni­ce, a do ta­da da se sa­ni­ra­ju sva ve­ća kri­tič­na mje­sta. Naš za­htjev je i da se na­pra­vi spo­ra­zum iz­me­đu Vla­de, Op­šti­ne i Mje­sne za­jed­ni­ce Žu­pa da se sva kon­ce­si­o­na sred­stva od ru­de utro­še ta­mo gdje Sa­vjet mje­sne za­jed­ni­ce od­lu­či, a da to bu­du pri­o­ri­te­ti za na­še mje­sto. Tra­ži­mo i da se od­mah kre­ne u as­fal­ti­ra­nje kri­tič­nih uli­ca po žup­skim se­li­ma i da se od­re­di di­na­mi­ka iz­vo­đe­nja ra­do­va, sa tač­no pre­ci­zi­ra­nim mje­sti­ma i bro­jem di­o­ni­ca za sva­ku na­red­nu go­di­nu po­na­o­sob - ka­te­go­ri­čan je Ra­du­lo­vić.
Na­kon upo­zo­re­nja Žu­plja­na da će blo­ki­ra­ti od­voz ru­de, iz Op­šti­ne su ih oba­vi­je­sti­li da će sa pred­stav­ni­ci­ma Sa­vje­ta odr­ža­ti sa­sta­nak u u uto­rak, ali da će raz­go­va­ra­ti o as­fal­ti­ra­nju se­o­skih pu­te­va. Ra­du­lo­vić je re­kao da će oni do­ći na sa­sta­nak ali sa za­htje­vi­ma ko­je će pre­ci­zi­ra­ti na pro­test­nom zbo­ru 23 ok­to­bra sa mje­šta­nim u Kr­sto­va­ča­ma.
B.B.

Komentari

Komentari se objavljuju bez zadrške.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj će biti izbrisan u najkraćem roku čim bude primijećen ili prijavljen, a autori spornog komentara rizikuju da budu prijavljeni nadležnim institucijama.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"