Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Stan star 31 godinu prodao po 1.500 e/m2, u Siti kvartu kupio po 1.100, a sakrio obje transakcije * Milo se odrekao Radmile radi mira u kući * DPS u Mojkovcu dijelio novac i hranu * Sud ne zna gdje je Sinđelić * Stan star 31 godinu prodao po 1.500 e/m2, u Siti kvartu kupio po 1.100, a sakrio obje transakcije * Identitetski mednjici Crne Gore * Čarobna lampa
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 22-10-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
RAFET HUSOVIĆ, LIDER BOŠNjAČKE STRANKE :
BS će podržati onog kandidata na predsjedničkim izborima, bilo da je pripadnik političke partije ili nezavisni intelektualac, koji bude dijelio osnovne političke vrijednosti za koje se zalažemo.

Vic Dana :)

Crnogorci su na dobrom putu, još samo da krenu!

Dođe programer u mesaru i kaže:
- Dajte mi 100 grama salame.
- Da vam narežem?
- Ma jok, prebaci mi na USB!

Da bi jedna porodica bila srećna, mora da postoji ljubav, razumijevanje i najmanje dva kompjutera!

- Šta je demokratija?
- Kada dvije budale imaju više prava nego jedan pametan!

Pita učiteljica Pericu:
- Da li ti tata pomaže pri izradi domaćeg zadatka.
- Ne više, ona poslednja jedinica ga je totalno slomila

Sretnu se dva psihijatra.
- Dobar dan, dobro ste. Kako sam ja?
- I Vi ste dobro.

Meni će na svadbi da svira grupa „Youtube”. 
Nema pjesme koju frajeri ne znaju.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni - datum: 2017-10-21 MIRKO PAVIĆEVIĆ (SDP) TVRDI DA VLADA NAMJERNO OPSTRUIRA REALIZACIJU KAPITALNIH PROJEKATA U GRADU NA LIMU
Sportsku halu grade osam godina
Nezavršena sportska dvorana Sportsku halu grade osam godina Vrhunac svega predstavlja obećana sanacija smetlišta na Vasovim vodama koja je davno trebalo da bude završena, ali odgovorni ljudi iz Vlade i ostalih državnih institucija uoči svih izbora bacaju građanima prašinu u oči obećavajući im da će ti projekti biti ubrzo realizovani, iako dobro znaju da od toga nema ništa, tvrdi Pavićević
Iz be­ran­skog od­bo­ra So­ci­jal­de­mo­krat­ske par­ti­je oci­je­ni­li su da je Vla­da Cr­ne Go­re po­sled­njih go­di­na, pre­ko Di­rek­ci­je jav­nih ra­do­va, na­mjer­no odu­go­vla­či­la re­a­li­za­ci­ju zna­čaj­nih ka­pi­tal­nih pro­je­ka­ta na pod­ruč­ju be­ran­ske op­šti­ne. Ka­za­li su da je to re­zul­tat una­pri­jed pri­pre­mlje­ne kon­cep­ci­je vla­da­nja De­mo­krat­ske par­ti­je so­ci­ja­li­sta sa ci­ljem da se po­je­di­ne in­ve­sti­ci­je na sje­ve­ru Cr­ne Go­re sta­ve u funk­ci­ju pred­iz­bor­ne kam­pa­nje vla­da­ju­će par­ti­je. Is­ta­kli su da je na taj na­čin dat pu­ni do­pri­nos stag­na­ci­ji pri­vred­nog, dru­štve­nog, kul­tur­nog i sport­skog ži­vo­ta u gra­du na Li­mu i da je kraj­nje vri­je­me da se ta­kvoj prak­si sta­ne na kraj.
-Svje­do­ci smo da su pro­bi­je­ni svi ro­ko­vi za za­vr­še­tak po­je­di­nih mi­li­on­skih ka­pi­tal­nih pro­je­ka­ta na pod­ruč­ju be­ran­ske op­šti­ne. Ra­di se o pro­jek­ti­ma od či­je re­a­li­za­ci­je za­vi­si da­lji raz­voj gra­da. Od­go­vor­ni lju­di iz Vla­de i osta­lih dr­žav­nih in­sti­tu­ci­ja uoči svih iz­bo­ra ba­ca­ju gra­đa­ni­ma pra­ši­nu u oči obe­ća­va­ju­ći im da će ti pro­jek­ti bi­ti ubr­zo re­a­li­zo­va­ni, iako do­bro zna­ju da od to­ga ne­ma ni­šta. Ta­ko se ma­ni­pu­li­še sa obes­pra­vlje­nim i osi­ro­ma­še­nim na­ro­dom Be­ra­na, na na­čin što mu se od iz­bo­ra do iz­bo­ra uli­va pra­zna na­da da će ima­ti sve ono što tre­ba da ima­ju raz­vi­je­ne sre­di­ne. To je po­ra­zna po­li­ti­ka vla­da­ju­ćeg re­ži­ma ko­ji se, pre­ko Vla­de i su­mlji­vih iz­vo­đa­ča ra­do­va, po­i­gra­va sa nov­cem po­re­skih ob­ve­zni­ka ko­ji se sli­va u dr­žav­nu ka­su, što za­i­sta za­slu­ži­je naj­ve­ću mo­gu­ću osu­du – ka­zao je pred­sjed­nik be­ran­skog od­bo­ra SDP-a Mir­ko Pa­vi­će­vić.On je na­gla­sio da nje­go­ve na­vo­de naj­bo­lje po­svje­do­ča­va pri­ča o iz­grad­nji no­ve sport­ske dvo­ra­ne u Be­ra­na­ma, či­ji je ka­men te­me­ljac post­va­ljen 19. mar­ta 2009. go­di­ne.
- Na­kon ru­še­nja sta­re ha­le pod Ja­si­kov­cem, Be­ra­ne već šest i vi­še go­di­na go­di­na­ma ne­ma sport­sku dvo­ra­nu. To pred­sta­vlja ve­li­ki pro­blem broj­nim sport­skim ko­lek­ti­vi­ma ko­ji su pri­nu­đe­ni da kao do­ma­ći­ni na­stu­pa­ju u su­sjed­nim op­šti­na­ma. Sa dru­ge stra­ne no­va sport­ska dvo­ra­na se gra­di pu­nih osam go­di­na iako je u star­tu bi­lo obe­ća­no da će ra­do­vi na tom objek­tu bi­ti za­vr­še­ni za ne­pu­nih dvi­je go­di­ne. Za svo to vri­je­me cr­no­go­ski zva­nič­ni­ci su uoči svih iz­bo­ra obe­ća­va­li da se pri­vo­de kra­ju ra­do­vi na iz­grad­nji sport­ske dvo­ra­ne, dok su se gra­đa­ni su­o­ča­va­li sa ne­vi­đe­nim ob­ma­na­ma in­ve­sti­to­ra i raz­li­či­tih iz­vo­đa­ča ra­do­va. Slič­na obe­ća­nja su da­va­na i za po­če­tak iz­grad­nje mo­der­nog objek­ta Do­ma kul­tu­re od ko­ga još uvi­jek ne­ma ni­šta. Ta­kva da­lja prak­sa je za­i­sta neo­dr­ži­va kad se zna da sport i fi­zič­ka kul­tu­ra, u vre­me­ni­ma ka­da je ve­li­ki broj mla­dih lju­di kre­nuo po­gre­šnim pu­te­vi­ma, tre­ba da se na­đe me­đu pri­o­ri­tet­nim za­da­ci­ma dru­štva u cje­li­ni – na­veo je Pa­vi­će­vić.
Ka­zao je da je du­ga­čak spi­sak ova­kvih i slič­nih pri­mje­ra kad su u pi­ta­nju ka­pi­tal­ne in­ve­sti­ci­je. Is­ta­kao je da je po­seb­no uoč­lji­va op­struk­ci­ja u slu­ča­ju iz­grad­nje zgra­de Uni­ver­zi­tet­skog cen­tra, što je, ka­ko je na­veo, re­zul­ti­ra­lo uki­da­nju vi­še fa­kul­tet­skih je­di­ni­ca u Be­ra­na­ma. Grad­nja zgra­de Uni­ver­zi­tet­skog cen­ta u Be­ra­na­ma za­po­če­ta je još 2011. go­di­ne i to u tre­nut­ku kad je u ovom gra­du eg­zi­sti­ra­lo ne­ko­li­ko fa­kul­tet­skih je­di­ni­ca. Obe­ća­no je da će taj obje­kat bi­ti use­ljiv već na­red­ne go­di­ne, ali on još uvi­jek ni­je sta­vljen u funk­ci­ju. Za svo to vri­je­me, zbog ne­po­sto­ja­nja od­go­va­ra­ju­ćih uslo­va, do­šlo je do ga­še­nja sko­ro svih stu­dij­skih pro­gra­ma u Be­ra­na­ma, što sa­mo po se­bi go­vo­ri ko­li­ko Vla­da vo­di ra­ču­na o raz­vo­ju Be­ra­na – is­ta­kao je Pa­vi­će­vić, do­da­ju­ći da se i re­kon­struk­ci­ja Uli­ce To­do­ra Đe­da Voj­vo­di­ća, u iz­vo­đe­nju Di­rek­ci­je jav­nih ra­do­va, ote­gla u ne­do­gled. Ka­zao je da po­seb­nu pri­ču za­vre­đu­ju obe­ća­nja ko­ja se ti­ču iz­grad­nje oba­lo­u­tvr­da, ot­kup­nih cen­ta­ra i sa­na­ci­je de­po­ni­je na Va­so­vim vo­da­ma. I po­red broj­nih na­ja­va iz dr­žav­ne ka­se ni­je iz­dvo­jen ni­je­dan cent za iz­grad­nju ot­kup­nih cen­ta­ra na pod­ruč­ju be­ran­ske op­šti­ne, kao ni za iz­grad­nju broj­nih se­o­skih vo­do­vo­da i sa­o­bra­ćaj­ni­ca. Uz to, i iz­grad­nja za­šti­te po­red rječ­nih oba­la ni­je od­ra­đe­na ona­ko ka­ko je to obe­ća­no, što iza­zi­va oprav­da­ni strah da će Lim sa svo­jim pri­to­ka­ma u ne­kom no­vom po­plav­nom ta­la­su do­ni­je­ti ve­li­ke šte­te lo­kal­nom sta­nov­ni­štvu. Vr­hu­nac sve­ga pred­sta­vlja obe­ća­na sa­na­ci­ja sme­tli­šta na Va­so­vim vo­da­ma ko­ja je dav­no tre­ba­lo da bu­de za­vr­še­na. Me­đu­tim, i ta su obe­ća­nja osta­la mr­tvo slo­vo na pa­pi­ru, jer su se nad­le­žni pre­ma ovom pro­ble­mu od­no­si­li kraj­nje neo­d­go­vor­no, kon­stant­no pla­si­ra­ju­ći pri­ču da su obez­bi­je­đe­na sred­stva za ge­ne­ral­no ure­đe­nje Va­so­vih vo­da- za­klju­čio je Pa­vi­će­vić.D.J.


I aero­drom na li­sti če­ka­nja

Pa­vi­će­vić na­vo­di da i be­ran­ski aero­drom, ko­ji ni po­sli­je 40 go­di­na ni­je do­ži­vio po­nov­no ak­ti­vi­ra­nje, po­svje­do­ča­va op­struk­ci­ju dr­žav­nih or­ga­na po pi­ta­nju va­žnih raz­voj­nih pro­jek­ta na sje­ve­ru Cr­ne Go­re.
- Da se pri­mi­je­ti­ti da do­sa­da­šnje ak­tiv­no­sti ve­za­ne za po­nov­no ak­ti­vi­ra­nje be­ran­skog aero­dro­ma ni­je­su da­le ni­ka­kve re­zul­ta­te. Sve se sa­mo za­vr­ša­va­lo na pra­znoj pri­či i pro­vid­nom pred­iz­bo­r­nom mar­ken­ti­škom tri­ku čel­ni­ka DPS-a. Oči­gled­no je da ne­ko­me, a na­ro­či­to oni­ma ko­ji upra­vlja­ju osta­lim aero­dro­mi­ma u Cr­noj Go­ri, ne od­go­va­ra da po­no­vo pro­ra­di va­zdu­šna lu­ka na sje­ve­ru Cr­ne Go­re, jer bi na taj na­čin iz­gu­bi­li od­re­đe­ne pri­ho­de. Po­gub­no je što oni ko­ji su vr­ši­li op­struk­ci­ju ovog pro­jek­ta i da­lje za­u­zi­ma­ju va­žna mje­sta u dr­žav­nim in­sti­tu­ci­ja­ma – ka­zao je Pa­vi­će­vić.

Komentari

Komentari se objavljuju bez zadrške.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj će biti izbrisan u najkraćem roku čim bude primijećen ili prijavljen, a autori spornog komentara rizikuju da budu prijavljeni nadležnim institucijama.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"