Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Stan star 31 godinu prodao po 1.500 e/m2, u Siti kvartu kupio po 1.100, a sakrio obje transakcije * Milo se odrekao Radmile radi mira u kući * DPS u Mojkovcu dijelio novac i hranu * Sud ne zna gdje je Sinđelić * Stan star 31 godinu prodao po 1.500 e/m2, u Siti kvartu kupio po 1.100, a sakrio obje transakcije * Identitetski mednjici Crne Gore * Čarobna lampa
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 22-10-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
RAFET HUSOVIĆ, LIDER BOŠNjAČKE STRANKE :
BS će podržati onog kandidata na predsjedničkim izborima, bilo da je pripadnik političke partije ili nezavisni intelektualac, koji bude dijelio osnovne političke vrijednosti za koje se zalažemo.

Vic Dana :)

Crnogorci su na dobrom putu, još samo da krenu!

Dođe programer u mesaru i kaže:
- Dajte mi 100 grama salame.
- Da vam narežem?
- Ma jok, prebaci mi na USB!

Da bi jedna porodica bila srećna, mora da postoji ljubav, razumijevanje i najmanje dva kompjutera!

- Šta je demokratija?
- Kada dvije budale imaju više prava nego jedan pametan!

Pita učiteljica Pericu:
- Da li ti tata pomaže pri izradi domaćeg zadatka.
- Ne više, ona poslednja jedinica ga je totalno slomila

Sretnu se dva psihijatra.
- Dobar dan, dobro ste. Kako sam ja?
- I Vi ste dobro.

Meni će na svadbi da svira grupa „Youtube”. 
Nema pjesme koju frajeri ne znaju.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni - datum: 2017-10-21 MJEŠTANI ROVACA UPRAVI ZA VODE PRIJAVILI NEDOZVOLJENE RADNJE U KORITU MORAČE
Šljunak eksploatišu uprkos zabranama
Šljunak eksploatisan ispod mosta Pjenavac Šljunak eksploatišu uprkos zabranama Na licu mjesta zatečen je počinilac koji je vršio nelegalnu eksploataciju. Propisana mu je novčana kazna u iznosu 200 eura, sa nalogom da istog dana povuče mašine iz rječnog toka, što je i urađeno- navodi se u odgovoru Uprave za vode dodajući da je počiniocu predočeno da će ukoliko ponovi prekršaj biti strožije sankcionisan
KO­LA­ŠIN – Mje­šta­ni Ro­va­ca tvr­de da već tri vi­ken­da za re­dom fir­ma iz Po­do­go­ri­ce, ko­joj ne zna­ju na­ziv, vr­ši ile­gal­nu eks­pla­ta­ci­ju šljun­ka, pje­ska i ka­me­na iz ri­je­ke Mo­ra­če kod mo­sta Pje­na­vac. Mje­šta­ni tvr­de da su o sve­mu oba­vi­je­sti­li Mi­ni­star­stvo po­ljo­pri­vre­de, od­no­sno Upra­vu za vo­de či­ji su predstavni­ci iza­šli na li­ce mje­sta i za­te­kli ma­ši­ne, pro­pi­sa­la ka­znu li­cu ko­je je za­te­kla da vr­ši ile­gal­nu, od­no­sno za­bra­nje­nu eks­pla­ta­ci­ju iz ko­ri­ta Mo­ra­če. Ka­ko tvr­de mje­šta­ni to ipak ni­je spri­je­či­lo po­či­ni­o­ca da se po­no­vo vra­ti na isto mje­sto i na­sta­vi sa po­slom ko­ji je za­po­čeo.
- Ovo što se do­ga­đa za­i­sta je ne­pri­hva­tlji­vo. Ne­ko iz Po­go­ri­ce je na­šao za shod­no da do­đe u Rov­ca, de­va­sti­ra Mo­ra­ču, i ako je za­ko­nom za­bra­nje­na eks­pla­ta­ci­ja ma­te­ri­ja­la iz ri­je­ka i da bu­de ka­žnjen sa sve­ga 200 eura, a još go­re od to­ga da se vra­ti na mje­sto zlo­či­na i na­red­na dva vi­ken­da. Po­zi­va­mo sve nad­le­žne in­sti­tu­ci­je da se ozbilj­ni­je po­za­ba­ve ovim pro­ble­mom i sma­tra­mo da je ka­zna od 200 eura smije­šna jer je to li­ce iz Mo­ra­če iz­va­di­lo ku­bi­ke i ku­bi­ke ma­te­ri­ja­la ko­ji vri­je­de ne­ko­li­ko sto­ti­na hi­ljada eura –sa­op­šti­li su mje­šta­ni Ro­va­ca do­da­ju­ći ako je ta­ko mi­zer­na ka­zna „haj­mo svi da eks­pla­ti­še­mo, pa će­mo pla­ti­ti tih bjed­nih 200 eura ali za­ra­da će nam bi­ti su­per“.
Re­vol­ti­ra­ni mje­šta­ni su o eks­plo­a­ta­ci­ji šljunka i pije­ska oba­vje­sti­li i kola­šin­sku Ko­mu­nal­nu po­li­ci­ju za­htje­va­ju­ći od njih da iza­đu na li­ce mjesta i na­pra­ve za­pi­snik i utvr­de o kom prav­nom li­cu se ra­di.
Iz Upra­ve za vo­de „Da­nu” je po­tvr­đe­no da su 13. ok­to­bra 2017. go­di­ne do­bi­li ano­nim­nu pri­ja­vu sa na­vo­di­ma da se u ko­ri­tu ri­je­ke Mo­ra­če, na lo­ka­ci­ji is­pod mo­sta Pje­na­vac, eks­plo­a­ti­še ma­te­ri­jal iz rječ­nog ko­ri­ta.
- Pri­ja­va je od­mah pro­sli­je­đe­na Upra­vi za in­spek­cij­ske po­slo­ve, i do­dat­no te­le­fon­skim pu­tem di­rekt­no je o sve­mu oba­vi­je­šten nad­le­žni vo­do­pri­vred­ni in­spek­tor. Na li­ce mje­sta iza­šli su pred­stav­nik Upra­ve za vo­de i vo­do­pri­vred­ni in­spek­tor ko­ji je pred­u­zeo slu­žbe­ne rad­nje iz svo­je nad­le­žno­sti. Tom pri­li­kom, za­te­čen je po­či­ni­lac ko­ji je vr­šio ne­le­gal­nu eks­plo­a­ta­ci­ju. Pro­pi­sa­na mu je nov­ča­na ka­zna u iz­no­su 200 eura, sa na­lo­gom da istog da­na po­vu­če ma­ši­ne iz rječ­nog to­ka, što je i ura­đe­no- na­vo­di se u od­go­vo­ru Upra­ve za vo­de do­da­ju­ći da je po­či­ni­o­cu pre­do­če­no da će uko­li­ko po­no­vi pre­kr­šaj bi­ti stro­ži­je sank­ci­o­ni­san, uz mo­guć­nost kri­vič­ne pri­ja­ve.
Ipak, u od­go­vo­ru ko­ji je do­sta­vljan na­šoj re­dak­ci­ji ni­je na­ve­de­no o kom se prav­nom li­cu ra­di, ali je­su pod­sje­ti­li da je Mi­ni­star­stvo po­ljo­pri­vre­de i ru­ral­nog raz­vo­ja po­čet­kom apri­la uve­lo Mo­ra­to­ri­jum na eks­plo­a­ta­ci­ju šljun­ka i pi­je­ska iz ri­ječ­nih ko­ri­ta, s tim da se no­ve pro­ce­du­re za do­dje­lu kon­ce­si­ja po­kre­nu tek ka­da se stvo­re sve neo­p­hod­ne pret­po­stav­ke za uvo­đe­nje re­da u ovoj obla­sti. Mo­ra­to­ri­jum je uve­den zbog is­te­ka svih kon­ce­si­o­nih ugo­vo­ra, ne­po­sto­ja­nja pro­je­ka­ta re­gu­la­ci­je vo­do­to­ka, ne­plan­ske i ne­le­gal­ne eks­plo­a­ta­ci­je, kao i po­tre­be re­vi­ta­li­za­ci­je sta­nja ži­vot­ne sre­di­ne, oču­va­nja bi­o­di­ver­zi­te­ta, a po­seb­no ri­bljih sta­ni­šta, ri­bljeg fon­da i kva­li­te­ta vo­da.
Iz ko­la­šin­ske Ko­mu­nal­ne po­li­ci­je sa­op­šti­li su da su 19. ok­to­bra ove go­di­ne po pri­ja­vi mje­šta­na Tr­ma­nja i Me­đu­ri­je­či­ja o ne­le­gal­noj eks­plo­a­ta­ci­ji šljun­ka iz ri­je­ke Mo­ra­če iza­šli na li­ce mje­sta i za­pi­snič­ki kon­sta­to­va­li či­nje­nič­no sta­nje.
- Pri­li­kom ko­mu­nal­nog nad­zo­ra u po­me­nu­tom re­jo­nu ni­je­su za­te­če­na li­ca ko­je vr­še bes­prav­no eks­pa­la­ta­ci­ju šljun­ka kao ni gra­đe­vin­ske ma­ši­ne. Po­stu­pak se na­la­zi u fa­zi iz­vi­đa­ja, zbog če­ga ne mo­že­mo da da­mo bli­že in­for­ma­ci­je - sa­op­štio je na­čel­nik ko­la­šin­ske Ko­mu­nal­ne po­li­ci­je Zo­ran Ku­jo­vić. J.Š.


Iz­reč­ne man­dat­ne ka­zne i pri­ja­ve pro­tiv N.N li­ca

Iz Upra­ve za vo­de na­gla­ša­va­ju da je od uvo­đe­nja Mo­ra­to­ri­ju­ma na eks­plo­a­ta­ci­ju šljun­ka i pi­je­ska iz ri­ječ­nih ko­ri­ta ot­kri­ve­no vi­še slu­ča­je­va ne­le­gal­nih ak­tiv­no­sti na vi­še cr­no­gor­skih vo­do­to­ka, što je re­zul­ti­ra­lo pro­pi­si­va­njem zna­čaj­nog bro­ja man­dat­nih ka­zni, pri­ja­va pro­tiv NN li­ca i kri­vič­nih pri­ja­va.
- Pred­stav­ni­ci nad­le­žnih or­ga­na, pred­vo­đe­nih Ko­o­r­di­na­ci­o­nim ti­mom za pra­će­nje Mo­ra­to­ri­ju­ma na eks­plo­a­ta­ci­ju šljun­ka i pi­je­ska u cr­no­gor­skim vo­do­to­ci­ma na­sta­vi­će sa istim in­ten­zi­te­tom re­dov­ne te­ren­ske ak­tiv­no­sti u ci­lju kon­tro­le po­što­va­nja mo­ra­to­ri­ju­ma - na­gla­ša­va­ju iz Upra­ve za vo­de da je u skla­du sa ci­lje­vi­ma od­lu­ke o za­bra­ni eks­plo­a­ta­ci­je,da­ta sa­gla­snost na iz­vo­đe­nje in­ter­vent­nih ra­do­va u ri­ječ­nim ko­ri­ti­ma tri ri­je­ke – Li­ma, Grn­ča­ra i Ta­re.

Komentari

Komentari se objavljuju bez zadrške.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj će biti izbrisan u najkraćem roku čim bude primijećen ili prijavljen, a autori spornog komentara rizikuju da budu prijavljeni nadležnim institucijama.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"