Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Stan star 31 godinu prodao po 1.500 e/m2, u Siti kvartu kupio po 1.100, a sakrio obje transakcije * Milo se odrekao Radmile radi mira u kući * DPS u Mojkovcu dijelio novac i hranu * Sud ne zna gdje je Sinđelić * Stan star 31 godinu prodao po 1.500 e/m2, u Siti kvartu kupio po 1.100, a sakrio obje transakcije * Identitetski mednjici Crne Gore * Čarobna lampa
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 22-10-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
RAFET HUSOVIĆ, LIDER BOŠNjAČKE STRANKE :
BS će podržati onog kandidata na predsjedničkim izborima, bilo da je pripadnik političke partije ili nezavisni intelektualac, koji bude dijelio osnovne političke vrijednosti za koje se zalažemo.

Vic Dana :)

Crnogorci su na dobrom putu, još samo da krenu!

Dođe programer u mesaru i kaže:
- Dajte mi 100 grama salame.
- Da vam narežem?
- Ma jok, prebaci mi na USB!

Da bi jedna porodica bila srećna, mora da postoji ljubav, razumijevanje i najmanje dva kompjutera!

- Šta je demokratija?
- Kada dvije budale imaju više prava nego jedan pametan!

Pita učiteljica Pericu:
- Da li ti tata pomaže pri izradi domaćeg zadatka.
- Ne više, ona poslednja jedinica ga je totalno slomila

Sretnu se dva psihijatra.
- Dobar dan, dobro ste. Kako sam ja?
- I Vi ste dobro.

Meni će na svadbi da svira grupa „Youtube”. 
Nema pjesme koju frajeri ne znaju.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2017-10-12 EKSKLUZIVNO: „DAN” OBJAVLJUJE DOKUMENTACIJU KAKO SU U KLINIČKOM CENTRU NENAMJENSKI TROŠENA SREDSTVA SVJETSKE BANKE
Umjesto za opremu, 130.000 podijelili između sebe
Miranović Umjesto za opremu, 130.000 podijelili između sebe Od 247.597 eura koliko je isplaćeno za realizaciju projekta za ranu detekciju poremećaja srčanog ritma, više od pola, odnosno 130.000 eura je potrošeno na honorare, putne naloge i gorivo. Najviše novca isplaćeno je rukovodiocu projekta, doktorici Vesni Miranović – 37.963, doktorima Mihailu Vukmiroviću – 10.502 i Drašku Nikčeviću –10.482 eura
Do­ku­men­ta­ci­ja do ko­je je „Dan” eks­lu­ziv­no do­šao po­ka­zu­je ka­ko je no­vac na­mi­je­njen za pro­je­kat TE­LE­MON­TEKG, za br­zu de­tek­ci­ju po­re­me­ća­ja sr­ča­nog rit­ma, u Cr­noj Go­ri u naj­ve­ćem di­je­lu is­pla­ći­van uče­sni­ci­ma u re­a­li­za­ci­ji, umje­sto za svr­he za ko­je je bio i na­mi­je­njen. Pre­ma do­ku­men­ta­ci­ji u ko­ju je „Dan” eks­lu­ziv­no imao uvid, naj­vi­še nov­ca oti­šlo je na ra­čun Ve­sne Mi­ra­no­vić, ko­ja je bi­la i vo­đa pro­jek­ta.
Is­pla­te su po­če­le od sep­tem­bra 2015. do pro­lje­ća ove go­di­ne. To po­ka­zu­je kar­ti­ca pro­mje­ne ra­ču­na 510000*********** za pe­ri­od od 1. av­gu­sta 2015. do 31. ju­la ove go­di­ne, gdje je na ime ra­znih ho­no­ra­ra i ugo­vo­ra o dje­lu i drugih vrsta ugovora is­pla­će­no oko 130.000 eura. Do­ku­men­ta­ci­ja ko­ju ob­ja­vlju­je­mo po­ka­zu­je da je ukup­na is­pla­ta za re­a­li­za­ci­ju to­ga pro­jek­ta za ko­ji su odobrena sred­stva Svjetske banke, pre­ma po­da­ci­ma ko­ji su do­stup­ni „Da­nu”, iz­no­si­la 247.597 eura. Sa­mo na ra­čun Ve­sne Mi­ra­no­vić, me­đu­tim, is­pla­će­no je 37.963 euro.
Ubje­dlji­vo naj­vi­še nov­ca na osno­vu po­da­ta­ka iz plat­ne kar­ti­ce, po ho­no­ra­ri­ma, ugo­vo­ri­ma o dje­lu, na­dok­na­di za pu­to­va­nja i go­ri­vo i slič­ne stav­ke oti­šlo je Ve­sni Mi­ra­no­vić, ak­tu­el­noj di­rek­to­ri­ci Di­rek­to­ra­ta za kon­tro­lu kva­li­te­ta zdrav­stve­ne za­šti­te u Mi­ni­star­stvu zdra­vlja. Me­đu­tim, zna­čaj­ne su­me oti­šle su i dok­to­ri­ma Dra­šku Nik­če­vi­ću i Mi­ha­i­lu Vuk­mi­ro­vi­ću. Pre­ma po­da­ci­ma sa plat­ne kar­ti­ce, Nik­če­vi­ću su is­pla­će­na 10.482 eura, a Vuk­mi­ro­vi­ću 10.502 eura. Sa­mo njih tro­je su uze­li sko­ro 60.000 eura.
Me­đu uče­sni­ci­ma pro­jek­ta bi­li su i Du­šan­ka Šip­čić, Sa­nja Vo­ji­no­vić, Ra­do­van Sto­ja­no­vić, Iva­na Mi­ro­še­vić, Bog­dan Aša­nin, Sr­đan Jo­va­no­vić, Vla­di­mir Tr­bo­vić, Ma­ri­na La­kić, Pre­drag Cve­tić, Ran­ko Đu­ro­vić...
Iz Vla­de je ra­ni­je sa­op­šte­no da je su­šti­na pro­jek­ta TE­LE­MON­TEKG „Raz­voj, va­li­da­ci­ja i apli­ka­ci­ja te­le­me­di­cin­skog si­ste­ma TE­LE­MON­TEKG za br­zu de­tek­ci­ju po­re­me­ća­ja sr­ča­nog rit­ma u Cr­noj Go­ri” da stvo­ri si­stem za br­zo po­sta­vlja­nje di­jag­no­ze po­re­me­ća­ja sr­ča­nog rit­ma, ko­ji bi tre­ba­lo da bu­de pre­ci­zan, pri­stu­pa­čan, tr­ži­šno kon­ku­ren­tan, jed­no­sta­van za ko­ri­šće­nje i za ko­je po­sto­ji ve­li­ka po­tra­žnja na tr­ži­štu.
Ta­ko­đe, pla­ni­ra­no je da no­va pri­vat­na pi­lot kom­pa­ni­ja bu­de osno­va­na u Cr­noj Go­ri, či­ja će osnov­na dje­lat­nost bi­ti pro­iz­vod­nja, li­cen­ci­ra­nje, mar­ke­ting i ko­mer­ci­ja­li­za­ci­ja opre­me TE­LE­MON­TEKG, kao i da­lje po­bolj­ša­nje teh­nič­kih rje­še­nja.
Iz slu­žbe za me­di­je Kli­nič­kog cen­tra, u od­go­vo­ru na pi­ta­nja „Da­na”, na­ve­li su da je pro­je­kat odo­bren od Mi­ni­star­stva na­u­ke, te da je ugo­vor o do­dje­li na­uč­no-is­tra­ži­vač­kog gran­ta pot­pi­san sa Kli­nič­kim cen­trom u 2015. go­di­ni.
– Da bi pro­je­kat za­ži­vio bi­lo je neo­p­hod­no sa­či­ni­ti de­ta­ljan plan ak­tiv­no­sti, pre­ma ko­ji­ma se ru­ko­vo­di­lo pri spro­vo­đe­nju pro­jek­ta. Re­vi­zi­ju ak­tiv­no­sti na pro­jek­tu i uskla­đe­nost sa pla­nom istog vr­ši­le su se od ovla­šće­nih pred­stav­ni­ka Svjet­ske ban­ke. Da­kle, po pi­ta­nju tro­še­nja sred­sta­va, vo­đa pro­jek­ta dr Ve­sna Mi­ra­no­vić je do­sta­vlja­la po­treb­nu do­ku­men­ta­ci­ju re­le­van­ti­nim or­ga­ni­ma, gdje su svi ci­lje­vi iz pri­mar­nog ak­ta – pla­na mo­ra­li bi­ti is­po­što­va­ni – na­vo­di se u od­go­vo­ri­ma slu­žbe za me­di­je Kli­nič­kog cen­tra.
Oni su sa­op­šti­li da su sva sred­stva na­mi­je­nje­na za pro­je­kat TE­LE­MON­TEKG upla­ći­va­na na po­seb­no otvo­re­n ra­ču­n za tu na­mje­nu.
– Is­pla­te po osno­vu tro­ško­va u ve­zi pro­jek­ta vr­še­ne su sa istog ra­ču­na. Na osno­vu na­ve­de­nog po­sto­ji pre­ci­zna evi­den­ci­ja o svim tro­ško­vi­ma uklju­ču­ju­ći i ho­no­ra­re. Svi neo­p­hod­ni po­da­ci po­sto­je u KCCG, uz za­ko­nom pro­pi­sa­nu do­ku­men­ta­ci­ju bez ko­je ni­je mo­gu­će vr­ši­ti bi­lo ka­kve tran­sak­ci­je, od­no­sno is­pla­te – na­vo­de u od­go­vo­ri­ma u KCCG.
Do­da­ju da pr­o­je­kat TE­LE­MON­TEKG pod­ra­zu­mi­je­va raz­voj, va­li­da­ci­ju i pri­mje­nu te­le­me­di­cin­skog si­ste­ma za br­zu di­jag­no­sti­ku sr­ca u Cr­noj Go­ri.
– Pro­je­kat je od iz­u­zet­nog zna­ča­ja, s ob­zi­rom na to da se nje­go­vom pri­mje­nom omo­gu­ća­va br­za di­jag­no­sti­ka, od­no­sno ne­ma ge­o­graf­skih pre­pre­ka, te je lje­ka­ru omo­gu­će­no da in­ter­pre­ti­ra na­la­ze svu­gdje i na bi­lo kom mje­stu gdje po­sto­ji in­ter­net. S ob­zi­rom na to da se pro­je­kat Te­le­mon­tekg kan­di­do­vao za sred­stva u okvi­ru kon­kur­sa za do­dje­lu ve­li­kih is­tra­ži­vač­kih gran­to­va, u okvi­ru pro­jek­ta IN­VO/HE­RIC i ko­ji je kao ta­kav evi­dent­no do­bio po­dr­šku, no­vac ni­je bi­lo mo­gu­će ko­ri­sti­ti za dru­ge na­mje­ne, osim u na­uč­no-is­tra­ži­vač­ke svr­he za po­dr­šku ino­va­ci­ja­ma, tač­no pre­ci­zi­ra­ne odo­bre­nim pro­jek­tom – za­klju­ču­je se u od­go­vo­ri­ma iz Kli­nič­kog cen­tra.
M.V.


Za­do­volj­ni pro­jek­tom, sve za­ko­ni­to

U iz­ja­vi za „Dan”, dok­tor Mi­ha­i­lo Vuk­mi­ro­vić je re­kao da je sve ura­đe­no u skla­du sa za­ko­nom, i da je pla­ćen za svoj ana­ga­žman. On je re­kao da je pro­je­kat iz­u­zet­no va­žan, i da je sve što je ura­dio mo­že da oprav­da u bi­lo kom tre­nut­ku.
– Ap­so­lut­no ne­ma ni­ka­kve sum­nje, znam da je to zna­čaj­no za jav­nost, ali u pi­ta­nju je ja­ko bi­tan pro­je­kat, vr­lo va­žan za sve nas, i uspje­šno je okon­čan. Za sve što je ura­đe­no, sto­jim na ras­po­la­ga­nju bi­lo ko­me – re­kao je Vuk­mi­ro­vić.
Ka­ko je za „Dan” sa­op­štio dok­tor Dra­ško Nik­če­vić, pro­je­kat je uspje­šan, i sva­ki cent je u ve­zi is­pla­ta pre­ma nje­mu po­tro­šen za­ko­ni­to i na­mjen­ski.
– Si­gur­no je da se ni­ko ne bi igrao kre­di­bi­li­te­tom na ta­kav na­čin, s ob­zi­rom na to da je pro­je­kat fi­nan­si­ran nov­cem Svjet­ske ban­ke. Znam ko­li­ko je pro­je­kat bi­o va­žan, ko­li­ko je ulo­že­no tru­da i ra­da, i mi­slim da smo oprav­da­li oče­ki­va­nja – re­kao je Nik­če­vić.


Tvr­de da ni­je­su ne­na­mjen­ski tro­ši­li

U kan­ce­la­ri­ji za spro­vo­đe­nje pro­jek­ta, u ko­joj je bi­la i Ve­sna Mi­ra­no­vić, od­go­vo­ri­li su da je svo an­ga­žo­va­no oso­blje sa Kli­nič­kim cen­trom, kao ko­ri­sni­kom gran­ta i vo­de­ćom usta­no­vom ko­ja je od­go­vor­na za re­a­li­za­ci­ju pro­jek­ta, pot­pi­si­va­lo ugo­vo­re u for­ma­tu ko­ji je pro­pi­san pra­vi­li­ma Svjet­ske ban­ke za an­ga­žman kon­sul­ta­na­ta. Na­ve­li su da su u okvi­ru IN­VO/HE­RIC pro­gra­ma ko­ji spro­vo­de mi­ni­star­stva na­u­ke i pro­svje­te, u sa­rad­nji i uz pri­mje­nu od­go­va­ra­ju­ćih pra­vi­la Svjet­ske ban­ke, spro­ve­de­na dva kon­kur­sa za do­dje­lu gran­to­va za re­a­li­za­ci­ju na­uč­no-is­tra­ži­vač­kih pro­je­ka­ta.
– Dvi­je ko­mi­si­je is­klju­či­vo me­đu­na­rod­nih eva­lu­a­to­ra su kroz dvi­je fa­ze ocje­nji­va­nja pre­po­ru­či­le za fi­nan­si­ra­nje osam pro­je­ka­ta, me­đu ko­ji­ma je i pro­je­kat TE­LE­MON­TEKG, ko­ji je pri­ja­vio Kli­nič­ki cen­tar, sa ru­ko­vo­di­o­cem pro­jek­ta prof. dr Ve­snom Mi­ra­no­vić. Mi­ni­star­stvo na­u­ke je 29. ma­ja 2015. go­di­ne pot­pi­sa­lo Ugo­vor o do­dje­li na­uč­no-is­tra­ži­vač­kog gran­ta u vri­jed­no­sti od 315.000 eura sa Kli­nič­kim cen­trom Cr­ne Go­re, za re­a­li­za­ci­ju pro­jek­ta TE­LE­MON­TEKG. Pro­jekt­ne ak­tiv­no­sti su po­če­le 1. ju­na 2015. go­di­ne sa pe­ri­o­dom pri­mje­ne od 24 mje­se­ca. Osnov­ni sa­dr­žaj pro­jek­ta TE­LE­MON­TEKG je raz­voj, va­li­da­ci­ja i pri­mje­na te­le­me­di­cin­skog si­ste­ma za br­zu di­jag­no­sti­ku bo­le­sti sr­ca u Cr­noj Go­ri – ka­za­li su u od­go­vo­ri­ma na pi­ta­nja ko­ja je „Dan” upi­tio Ve­sni Mi­ra­no­vić i mi­ni­stru zdra­vlja Ke­na­nu Hra­po­vi­ću.
Cilj je bio, ka­ko se is­ti­če, da se to­kom tra­ja­nja pro­jek­ta si­stem raz­vi­je do pr­vog pro­to­ti­pa, da se spro­ve­de va­li­da­ci­ja si­ste­ma i ot­klo­ne ne­do­sta­ci, kao i da se sta­vi u pi­lot upo­tre­bu i pa­ten­ti­ra.
– Na­mje­ra je da se na na­čin kom­fo­ran za pa­ci­jen­ta, a po­u­zdan i in­for­ma­ti­van za lje­ka­ra, za­bi­lje­že pro­mje­ne u ra­du sr­ca ko­je su od zna­ča­ja za pro­cje­nu sta­nja zdra­vlja pa­ci­jen­ta. TM EKG omo­gu­ća­va si­mul­ta­ni GSM tran­sfer po­da­ta­ka do kar­di­o­lo­ga, što zna­či da ne­ma ge­o­graf­skih pre­pre­ka za br­zo po­sta­vlja­nje di­jag­no­ze. Veb apli­ka­ci­ja i apli­ka­ci­ja za pa­met­ne te­le­fo­ne omo­gu­ća­va lje­ka­ru ko­ji in­ter­pre­ti­ra na­laz da to ura­di br­zo i svu­da gdje ima pri­stup in­ter­ne­tu. Sred­stva za re­a­li­za­ci­ju pro­jek­ta su utro­še­na na­mjen­ski, u skla­du sa odo­bre­nim pla­nom pro­jek­ta, bu­dže­tom i pla­nom na­bav­ki – svi po­je­di­nač­ni tro­ško­vi su bi­li u okvi­ru pla­nom pred­vi­đe­nih iz­no­sa – tvr­de u kan­ce­la­ri­ji za spro­vo­đe­nje pro­jek­ta.
Ka­ko su ka­za­li, ka­te­go­ri­je tro­ško­va su bi­le is­tra­ži­vač­ka opre­ma (dva EKG apa­ra­ta) i ICT opre­ma, re­gi­stra­ci­ja i pa­ten­ti­ra­nje no­vog ure­đa­ja, osni­va­nje start-ap kom­pa­ni­je u Cr­noj Go­ri, ho­no­ra­ri (26 oso­ba me­di­cin­ske, IT, ad­mi­ni­stra­tiv­ne stru­ke), obu­ka i or­ga­ni­zo­va­nje se­mi­na­ra/ra­di­o­ni­ca, ško­la­ri­na za dok­tor­ske stu­di­je, pro­mo­tiv­ni ma­te­ri­ja­li i iz­ra­da veb apli­ka­ci­ja i in­ter­net stra­ni­ce.
– Osta­li in­di­rekt­ni tro­ško­vi (ob­ja­va kon­kur­sa, ban­kar­ske pro­vi­zi­je... U skla­du sa ugo­vo­rom o re­a­li­za­ci­ji pro­jek­ta, to jest sa pra­vi­li­ma ko­ja se pri­mje­nju­ju u nje­go­voj re­a­li­za­ci­ji, ni­je­dan cent ni­je tro­šen iz­van ovih pla­ni­ra­nih ka­te­go­ri­ja tro­ško­va, pri­stup ima­ju sa­mo oso­be sa de­po­no­va­nim pot­pi­som (šef ra­ču­no­vod­stva i di­rek­tor Kli­nič­kog cen­tra Cr­ne Go­re) – ka­za­li su iz kan­ce­la­ri­je za spro­vo­đe­nje pro­jek­ta.
Ka­ko su za „Dan” ka­za­li iz kan­ce­la­ri­je za spro­vo­đe­nje pro­jek­ta, oba­vlja­na je i van­red­na eks­ter­na re­vi­zi­ja, ko­ja ni­je usta­no­vi­la bi­lo ka­kve ne­pra­vil­no­sti u tro­še­nju nov­ca.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"