Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Stan star 31 godinu prodao po 1.500 e/m2, u Siti kvartu kupio po 1.100, a sakrio obje transakcije * Milo se odrekao Radmile radi mira u kući * DPS u Mojkovcu dijelio novac i hranu * Sud ne zna gdje je Sinđelić * Stan star 31 godinu prodao po 1.500 e/m2, u Siti kvartu kupio po 1.100, a sakrio obje transakcije * Identitetski mednjici Crne Gore * Čarobna lampa
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 22-10-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
RAFET HUSOVIĆ, LIDER BOŠNjAČKE STRANKE :
BS će podržati onog kandidata na predsjedničkim izborima, bilo da je pripadnik političke partije ili nezavisni intelektualac, koji bude dijelio osnovne političke vrijednosti za koje se zalažemo.

Vic Dana :)

Crnogorci su na dobrom putu, još samo da krenu!

Dođe programer u mesaru i kaže:
- Dajte mi 100 grama salame.
- Da vam narežem?
- Ma jok, prebaci mi na USB!

Da bi jedna porodica bila srećna, mora da postoji ljubav, razumijevanje i najmanje dva kompjutera!

- Šta je demokratija?
- Kada dvije budale imaju više prava nego jedan pametan!

Pita učiteljica Pericu:
- Da li ti tata pomaže pri izradi domaćeg zadatka.
- Ne više, ona poslednja jedinica ga je totalno slomila

Sretnu se dva psihijatra.
- Dobar dan, dobro ste. Kako sam ja?
- I Vi ste dobro.

Meni će na svadbi da svira grupa „Youtube”. 
Nema pjesme koju frajeri ne znaju.







Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2017-10-13 POLICIJA ZLOUPOTRIJEBLJENA U POLITIČKE SVRHE PRILIKOM AKCIJE U BUDVI
Ne smiju na Brana i Delića, a hapse šampiona zbog lovačke municije
Delić i Mićunović Ne smiju na Brana i Delića, a hapse šampiona zbog lovačke municije Nikola Sjekloća, proslavljeni bokserski šampion i korisnik nacionalne penzije, uhapšen je jer je u njegovoj kući pronađeno pet metaka za lovačku pušku Iz Demokratske Crne Gore saopštili su da policija hapsi sve osim Brana Mićunovića, kojem je suđeno za ubistvo ispred Kliničkog centra Crne Gore, i Ivana Delića, kojeg je policija sumnjičila za ubistvo Darija i Marije Šurine
U ve­li­koj ak­ci­ji po­li­ci­je ko­ja je ju­če spro­ve­de­na u Bu­dvi, Ba­ru i Ul­ci­nju u bor­bi pro­tiv or­ga­ni­zo­va­nih kri­mi­nal­nih gru­pa pri­ve­de­no je vi­še oso­ba, a če­tvo­ro je li­še­no slo­bo­de. Me­đu uhap­še­nim na­šao se i pro­sla­vlje­ni bok­ser i član Op­štin­skog od­bo­ra De­mo­kra­ta u Bu­dvi Ni­ko­la Sje­klo­ća. Li­si­ce na ru­ke sta­vlje­ne su mu zbog na­vod­no ne­do­zvo­lje­nog dr­ža­nja oruž­ja i eks­plo­ziv­nih ma­te­ri­ja, iako je, pre­ma sa­zna­nji­ma „Da­na”, kod nje­ga pro­na­đe­no pet me­ta­ka od lo­vač­ke pu­ške. Na­vod­no, on je u pro­ce­du­ri do­bi­ja­nja do­zvo­le za to oruž­je.
Re­a­gu­ju­ći na sa­op­šte­nje DPS-a, oda­kle su tvr­di­li da ova ak­ci­ja po­ka­zu­je da su De­mo­kra­te po­ve­za­ne sa po­je­din­ci­ma iz kri­mi­nal­ne sfe­re, iz par­ti­je Alek­se Be­či­ća su ka­za­li da od­go­vor­no tvr­de da je naj­ve­ća or­ga­ni­zo­va­na kri­mi­nal­na gru­pa u Cr­noj Go­ri De­mo­krat­ska par­ti­ja so­ci­ja­li­sta, te da su to nje­ni naj­vi­ši funk­ci­o­ne­ri i osni­va­či pri­zna­njem i vi­še pu­ta po­tvr­di­li.
– Da se ra­di o kla­sič­noj far­si i pod­mu­kloj pod­me­ta­či­ni do­kaz je i sa­op­šte­nje DPS-a, ko­je Upra­vu po­li­ci­je pre­tva­ra u kla­sič­nu par­tij­sku po­li­ci­ju. Naj­bo­lji do­kaz za to je­ste či­nje­ni­ca da u Bu­dvi hap­se Ni­ko­lu Sje­klo­ću, pro­sla­vlje­nog bok­ser­skog šam­pi­o­na i ko­ri­sni­ka na­ci­o­nal­ne pen­zi­je, ko­ju je ča­sno, hra­bro i šam­pi­on­ski za­ra­dio. Ci­je­la ova da­na­šnja haj­ka i uj­dur­ma naj­bo­lja je po­tvr­da da se naj­ve­ća or­ga­ni­zo­va­na kri­mi­nal­na gru­pa, pod for­mal­nim na­zi­vom po­zna­ta kao De­mo­krat­ska par­ti­ja so­ci­ja­li­sta, pre­pla­ši­la sna­ge De­mo­kra­ta, ko­ju po­tvr­đu­ju sva po­sled­nja is­tra­ži­va­nja jav­nog mnje­nja, a u skla­du sa ko­ji­ma će DPS iz­gu­bi­ti na svim pred­sto­je­ćim iz­bo­ri­ma sa raz­li­kom od pre­ko pet od­sto. Da ni­je ta­ko, ne bi­ste hap­si­li Ni­ko­lu Sje­klo­ću, pro­sla­vlje­nog bok­se­ra i ko­ri­sni­ka na­ci­o­nal­ne pen­zi­je, već Bra­na Mi­ću­no­vi­ća – po­ru­či­li su iz De­mo­krat­ske Cr­ne Go­re.
Da se DPS ni­je upla­šio De­mo­kra­ta, do­da­ju, po­li­ci­ja ne bi pre­tre­sa­la dom Sje­klo­ća, već bi usko­či­li u „ne­do­dir­lji­vo gni­je­zdo u Splen­di­du”.
– Ne bi­ste hap­si­li one ko­ji na­vod­no ne­do­zvo­lje­no po­sje­du­ju oruž­je, već one ko­ji ga upo­tre­blja­va­ju. Hap­si­te za na­vod­no ne­do­zvo­lje­no dr­ža­nje oruž­ja, a ne hap­si­te za me­tak is­pa­ljen u gla­vu od stra­ne mi­lje­ni­ka vla­sti oso­bi ko­ja je u tom tre­nut­ku bi­la na no­si­li­ma. Sa­zna­smo da­nas gdje se na­la­zi lo­vač­ka mu­ni­ci­ja po Bu­dvi, ali nam ne sa­op­šti­ste ni na­kon 15 go­di­na ko je ubio Da­ri­ja i Ma­ri­ju Šu­ri­nu i ko je bom­bom raz­nio nje­nu ne­ro­đe­nu be­bu. Da­kle, po­hap­si­ste sve po Bu­dvi, ali pre­sko­či­ste ubi­ce, mon­stru­me i na­lo­go­dav­ce – do­da­ju De­mo­kra­te.
Po­zva­li su DPS da na­sta­vi sa hap­še­njem, upo­zo­ra­va­ju­ći da ne­će do­zvo­li­ti da bi­lo ko­me bi­lo šta na­mje­ste, ni­ti da bi­lo kog pre­sko­če.
– Da­kle, go­spo­do iz OKG-DPS, va­ša „prav­da” je naj­o­či­ti­ja po to­me što hap­si­te zbog dr­ža­nja oruž­ja, a ne hap­si­te zbog met­ka u gla­vu. Kao i sve va­še ne­i­sti­ne, ta­ko je i ona da je Go­ran Slo­vi­nić član Op­štin­skog od­bo­ra De­mo­krat­ske Cr­ne Go­re Bu­dva. Go­ra­nu Slo­vi­ni­ću je 12. ja­nu­a­ra 2017. go­di­ne pre­sta­lo član­stvo u De­mo­krat­skoj Cr­noj Go­ri, pa sa­mim tim i u Op­štin­skom od­bo­ru Bu­dva, što je la­ko pro­vjer­lji­va i svi­ma do­stup­na či­nje­ni­ca. U ve­zi sa tim, od De­mo­kra­ta ima­te fer po­nu­du: ako bi­lo či­me utvr­di­te da je u De­mo­krat­sku Cr­nu Go­ru ušao je­dan cent, a ne je­dan euro mi­mo Za­ko­na o fi­nan­si­ra­nju po­li­tič­kih su­bje­ka­ta i iz­bor­nih kam­pa­nja od stra­ne bi­lo kog li­ca ili su­bjek­ta, istog da­na ga­si­mo stran­ku; ako bi­lo či­me utvr­di­te da je bi­lo ko­ji funk­ci­o­ner De­mo­krat­ske Cr­ne Go­re sa dr­žav­nog ili lo­kal­nog ni­voa član or­ga­ni­zo­va­ne kri­mi­nal­ne gru­pe, zlo­u­po­tri­je­bio slu­žbe­ni po­lo­žaj ili pro­ne­vje­rio dr­žav­ni no­vac, istog da­na ga­si­mo stran­ku. Eto vam pri­li­ka da se naj­lak­še ob­ra­ču­na­te sa po­li­tič­kim pro­tiv­ni­kom ko­ji vam od svog osni­va­nja za­da­je naj­te­že po­ra­ze. A šta je sa va­ma? Še­fo­ve i čla­no­ve or­ga­ni­zo­va­nih kri­mi­nal­nih gru­pa, ko­ji su pri­zna­li da su to, ni­ste smje­li čak ni da is­klju­či­te iz član­stva u va­šoj par­ti­ji. Oči­gled­no da ta­kvim po­stup­kom vi­še i ne kri­je­te da je DPS si­no­nim za or­ga­ni­zo­va­nu kri­mi­nal­nu gru­pu, i to naj­ve­ću – do­da­ju u sa­op­šte­nju.
Iz De­mo­krat­ske Cr­ne Go­re po­zva­li su nad­le­žne, a na­ro­či­to tu­ži­la­štvo, da pro­vje­re sva­ki na­vod De­mo­krat­ske par­ti­je so­ci­ja­li­sta Cr­ne Go­re, a funk­ci­o­ne­ri De­mo­kra­ta i nje­ni po­sla­ni­ci se ne­će po­zi­va­ti na bi­lo ka­kav imu­ni­tet, ni tra­ži­ti za­šti­tu od bi­lo ko­ga.
– Sa dru­ge stra­ne, na­ši gra­do­na­čel­ni­ci i svi na­ši lo­kal­ni funk­ci­o­ne­ri vam sto­je na ras­po­la­ga­nju 24 sa­ta dnev­no, sa­mo sa­op­šti­te šta su to ura­di­li. No, ne bi­ste vi uda­ra­li ova­ko muč­ki, bes­pri­zor­nim ne­i­sti­na­ma i ud­ba­škim kon­struk­ci­ja­ma, da ni­je­smo či­sti kao su­za. Na kra­ju, još jed­nom vas po­zi­va­mo da sva­kog kri­mi­nal­ca za ko­jeg po­sto­ji osno­va­na sum­nja i do­ka­zi da je po­či­nio ne­ko kri­vič­no dje­lo od­mah uhap­si­te, jer vam obe­ća­va­mo da će ta­ko bi­ti u sko­roj bu­duć­no­sti ka­da mi po­bi­je­di­mo, i da ni­je­dan funk­ci­o­ner De­mo­krat­ske par­ti­je so­ci­ja­li­sta ne­će bi­ti van do­ma­ša­ja prav­de i za­ko­na. Ne­go, na kra­ju, da vas pi­ta­mo: đe je Sve­to i đe su mi­li­o­ni? – do­da­ju De­mo­kra­te.
Osim Sje­klo­će, uhap­še­ni su i Dra­gan Šu­ku­ri­ca (24), Zo­ran Slo­vi­nić (39) i Mi­lan Ko­na­tar (28), ta­ko­đe zbog ne­do­zvo­lje­nog dr­ža­nja oruž­ja.
U ovoj ak­ci­ji pre­tre­se­ni su i objek­ti ko­je ko­ri­ste Mar­ko Lju­bi­ša Kan, Đu­ro Iva­no­vić, Mla­den Ka­ža­ne­gra, Dra­gan Mar­ko­vi­ća, Go­ran Sje­klo­ća i Go­ran Slo­vi­nić.
Iz DPS-a ju­če je sa­op­šte­no da je u ak­ci­ji hap­še­nja pri­pad­ni­ka kri­mi­nal­nih kla­no­va u Bu­dvi uhap­šen Ni­ko­la Sje­klo­ća, dok je po­li­ci­ja pre­tre­sla ku­ću Go­ra­na Slo­vi­ni­ća, a da su obo­ji­ca čla­no­vi Op­štin­skog od­bo­ra De­mo­kra­ta.
– Po­zi­va­mo tu­ži­la­štvo da is­pi­ta even­tu­al­ne ve­ze iz­me­đu pri­pad­ni­ka kri­mi­nal­nog mi­ljea i fi­nan­si­ra­nja De­mo­kra­ta u iz­bor­noj kam­pa­nji u Bu­dvi za lo­kal­ne iz­bo­re 16. ok­to­bra 2016, s ob­zi­rom na to da li­ca ko­ja su bi­la na me­ti da­na­šnje ak­ci­je po­li­ci­je ne­zva­nič­no slo­ve za fi­nan­si­je­re ove par­ti­je – sa­op­šte­no je iz DPS-a.
Iz Upra­ve po­li­ci­je sa­op­šte­no je da su slu­žbe­ni­ci Cen­tra bez­bjed­no­sti Bu­dva i Cen­tra bez­bjed­no­sti Bar ju­če, uz po­dr­šku Po­seb­ne je­di­ni­ce po­li­ci­je, a u na­stav­ku pre­ven­tiv­no-re­pre­siv­nih ak­tiv­no­sti usmje­re­nih ka kri­mi­nal­nim gru­pa­ma i bez­bjed­no­sno in­te­re­sant­nim li­ci­ma, iz­vr­ši­li pre­tre­se sta­no­va, dru­gih pro­sto­ri­ja i vo­zi­la na ukup­no 24 lo­ka­ci­je na pod­ruč­ju Bu­dve, Ba­ra i Ul­ci­nja.
M.V.P.


Pri­ve­de­ne 24 oso­be

Iz po­li­ci­je je sa­op­šte­no da su u ovoj ak­ci­ji pri­ve­de­na 24 li­ca, od ko­jih su če­ti­ri li­še­na slo­bo­de zbog ile­gal­nog po­sje­do­va­nja oruž­ja. Od­u­ze­ti su oruž­je, mu­ni­ci­ja, pri­gu­ši­vač za pi­štolj, op­tič­ki ni­šan za pu­šku, ruč­ne ra­dio sta­ni­ce i ve­ća ko­li­či­na mu­ni­ci­je.
– Slu­žbe­ni­ci CB Bu­dva su na 11 lo­ka­ci­ja ko­je su pre­tre­sa­li pro­na­šli oruž­je, mu­ni­ci­ju, pri­gu­ši­vač za pi­štolj, op­tič­ki ni­šan za pu­šku, ruč­ne ra­dio sta­ni­ce i ve­ću ko­li­či­nu mu­ni­ci­je, kao i 775 me­ta­ka raz­li­či­tog ka­li­bra pi­štolj­ske mu­ni­ci­je u jed­nom vo­zi­lu bez re­gi­star­skih ozna­ka. Slu­žbe­ni­ci CB Bar su pre­tre­si­ma na pod­ruč­ju Ba­ra i Ul­ci­nja na 13 lo­ka­ci­ja pro­na­šli 212 ko­ma­da pu­šča­ne mu­ni­ci­je i vi­še ko­ma­da raz­ne pi­štolj­ske mu­ni­ci­je – sa­op­šte­no je iz po­li­ci­je.


Spektakl zbog par patrona

Branilac Sjekloće, advokat Zoran Piperović, kazao je da njegov branjenik nije zadržan.
– Nije sporno da policija treba da radi svoj posao, nije sporno da treba da se obračunavaju sa kriminalom, ali je više nego interesantno da se poznati sportista i porodičan čovjek privodi uz medijsku pompu zbog par metaka i lovačkih patrona. Mislim da se ovime dezavuiše ozbiljna borba protiv kriminala, kazao je Piperović.


Slo­vi­nić: Ni­kad ni­je­sam fi­nan­si­rao De­mo­kra­te

Go­ran Slo­vi­nić u iz­ja­vi za „Dan” ka­te­go­rič­no je de­man­to­vao ove na­vo­de. Sa­op­štio je da je 12. ja­nu­a­ra dao ostav­ku na sve par­tij­ske funk­ci­je. Ta­ko­đe, tvr­dio je da ni­ka­da ni­je fi­nan­si­rao De­mo­kra­te. Sa­op­štio je da on ju­če ni­je pri­vo­đen. Po­ja­snio je da je nje­go­va ku­ća pre­tre­se­na, te da po­li­caj­ci ta­da ni­je­su ni­šta pro­na­šli. On je tvr­dio i da ne­ma osno­va da ga bez­bjed­no­sne slu­žbe oka­rak­te­ri­šu kao bez­bjed­no­sno in­te­re­sant­no li­ce (BIL).
– Jav­no po­zi­vam nad­le­žne da sa­op­šte za­što se ja vo­dim kao BIL. Ja sam ugo­sti­telj i ni­je­sam po­ve­zan ni sa ka­kvim kri­mi­nal­nim gru­pa­ma. Ovo je udar na sve de­mo­krat­ske sna­ge i slo­bod­no­mi­sle­će lju­de u Bu­dvi. U pi­ta­nju je po­li­tič­ka igra, ali, bez ob­zi­ra na sve, Bu­dva će osta­ti na vla­sti i to mje­sto vi­še ni­ka­da ne­će za­u­ze­ti lo­po­vi iz DPS-a, ka­ko je do­ka­za­no pre­su­da­ma – ka­zao je Slo­vi­nić.
Ova ak­ci­ja, do­dao je Slo­vi­nić, do­kaz je re­pre­si­je re­ži­ma Mi­la Đu­ka­no­vi­ća.
– DPS ho­će da me pred­sta­vi da pri­pa­dam ne­kim kla­no­vi­ma. Vi­še pu­ta mi pre­tre­sa­ju ku­ću. Pi­tam su­di­ju za is­tra­ge su­da u Ko­to­ru Špi­ra Pa­vi­će­vi­ća za­što i na osno­vu če­ga je pot­pi­sao na­log da se mo­ja ku­ća pre­tre­se – ka­že Slo­vi­nić.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

 



 

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"