Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Stan star 31 godinu prodao po 1.500 e/m2, u Siti kvartu kupio po 1.100, a sakrio obje transakcije * Milo se odrekao Radmile radi mira u kući * DPS u Mojkovcu dijelio novac i hranu * Sud ne zna gdje je Sinđelić * Stan star 31 godinu prodao po 1.500 e/m2, u Siti kvartu kupio po 1.100, a sakrio obje transakcije * Identitetski mednjici Crne Gore * Čarobna lampa
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 22-10-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
RAFET HUSOVIĆ, LIDER BOŠNjAČKE STRANKE :
BS će podržati onog kandidata na predsjedničkim izborima, bilo da je pripadnik političke partije ili nezavisni intelektualac, koji bude dijelio osnovne političke vrijednosti za koje se zalažemo.

Vic Dana :)

Crnogorci su na dobrom putu, još samo da krenu!

Dođe programer u mesaru i kaže:
- Dajte mi 100 grama salame.
- Da vam narežem?
- Ma jok, prebaci mi na USB!

Da bi jedna porodica bila srećna, mora da postoji ljubav, razumijevanje i najmanje dva kompjutera!

- Šta je demokratija?
- Kada dvije budale imaju više prava nego jedan pametan!

Pita učiteljica Pericu:
- Da li ti tata pomaže pri izradi domaćeg zadatka.
- Ne više, ona poslednja jedinica ga je totalno slomila

Sretnu se dva psihijatra.
- Dobar dan, dobro ste. Kako sam ja?
- I Vi ste dobro.

Meni će na svadbi da svira grupa „Youtube”. 
Nema pjesme koju frajeri ne znaju.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2017-10-14 PAŽIN PISAO RUSKOM TUŽILAŠTVU POVODOM STATUSA OPTUŽENOG ZA „DRŽAVNI UDAR”
Nikiću zabranjeno da napušta Rusiju
Pažin i Nikić Nikiću zabranjeno da napušta Rusiju Prema poslednjim informacijama koje su nam upućene posredstvom Interpola Moskva od 29. juna 2017. godine, Nikić Ananiju je određena mjera zabrane napuštanja teritorije Ruske Federacije. Ministarstvo pravde uputilo je Generalnom tužilaštvu Ruske Federacije dopis u kojem se izražava interesovanje za fazu u kojoj se nalazi postupak po molbi za izručenje – saopšteno je „Danu” iz Ministarstva pravde
Nad­le­žni or­ga­ni Ru­si­je za­bra­ni­li su pre­vo­di­o­cu DF-a Ana­ni­ju Ni­ki­ću, ko­jeg Cr­na Go­ra po­tra­žu­je zbog sum­nje da je uče­stvo­vao u na­vod­nom po­ku­ša­ju te­ro­ri­zma, da na­pu­šta te­ri­to­ri­ju te dr­ža­ve. Pro­tiv Ni­ki­ća se u pred­me­tu „Dr­žav­ni udar” vo­di odvo­je­ni po­stu­pak. Pra­vo­sud­ni or­ga­ni Cr­ne Go­re tra­ži­li su od Ru­si­je iz­ru­če­nje Ni­ki­ća, ali na taj za­htjev još ni­je­su do­bi­li od­go­vor. Na­i­me, iako su okri­vlje­ni u ovom po­stup­ku ko­ji se vo­di u Vi­šem su­du u Pod­go­ri­ci, gdje se iz­me­đu osta­lih su­di i li­de­ri­ma DF-a An­dri­ji Man­di­ću i Mi­la­nu Kne­že­vi­ću, već iz­ni­je­li od­bra­ne, nad­le­žni ne­ma­ju po­dat­ke gdje se na­la­zi Ni­kić ni ho­će li ga ru­ske vla­sti iz­ru­či­ti.
– Pre­ma po­sled­njim in­for­ma­ci­ja­ma upu­će­nim po­sred­stvom In­ter­po­la Mo­skva od 29. ju­na 2017. go­di­ne, Ni­kić Ana­ni­ju je od­re­đe­na mje­ra za­bra­ne na­pu­šta­nja te­ri­to­ri­je Ru­ske Fe­de­ra­ci­je. Mi­ni­star­stvo prav­de upu­ti­lo je Ge­ne­ral­nom tu­ži­la­štvu Ru­ske Fe­de­ra­ci­je do­pis u ko­jem se iz­ra­ža­va in­te­re­so­va­nje za fa­zu u ko­joj se na­la­zi po­stu­pak po mol­bi za iz­ru­če­nje – sa­op­šti­la je za „Dan” Đi­na Po­po­vić, sa­mo­stal­na sa­vjet­ni­ca u ka­bi­ne­tu mi­ni­stra prav­de Zorana Pažina.
Ni­kić je uhap­šen po­čet­kom apri­la u ru­skoj re­gi­ji Ro­stov po po­tjer­ni­ci pod­go­rič­kog In­ter­po­la, zbog osno­va­ne sum­nje da je po­či­nio kri­vič­no dje­lo stva­ra­nja kri­mi­nal­ne or­ga­ni­za­ci­je.
– Za osum­nji­če­nim A.N. NCB In­ter­pol Pod­go­ri­ca je ras­pi­sao me­đu­na­rod­nu po­tjer­ni­cu na osno­vu na­red­be Vi­šeg su­da u Pod­go­ri­ci, zbog osno­va­ne sum­nje da je po­či­nio kri­vič­no dje­lo stva­ra­nje kri­mi­nal­ne or­ga­ni­za­ci­je. Osum­nji­če­ni je li­šen slo­bo­de ra­di obez­bje­đi­va­nja nje­go­vog pri­su­stva u ci­lju vo­đe­nja kri­vič­nog po­stup­ka u ve­zi sa na­ve­de­nim kri­vič­nim dje­lom – sa­op­šte­no je ta­da iz Upra­ve po­li­ci­je.
Na­kon ne­ko­li­ko mje­se­ci uki­nut mu je eks­tra­di­ci­o­ni pri­tvor, a sud je do­nio od­lu­ku da po­stu­pak pro­tiv nje­ga odvo­ji.
Tu­ži­la­štvo Ni­ki­ća  te­re­ti da je u mar­tu pro­šle go­di­ne imao sa­sta­nak sa Slav­kom Ni­ki­ćem u Be­o­gra­du, gdje je bio u dru­štvu ne­kog ru­skog dr­ža­vlja­ni­na. Tu­ži­la­štvo je tvr­di­lo da je na tom sa­stan­ku Ana­ni­je Ni­kić bio sa osum­nji­če­nim Vla­di­mi­rom Po­po­vom, ko­ji se do­vo­di u ve­zu sa takozvanim „dr­žav­nim uda­rom“.
U ovom pred­me­tu za „Dr­žav­ni udar” op­tu­že­ni su ru­ski dr­ža­vlja­ni Edu­ard Ši­šma­kov i Vla­di­mir Po­pov, srp­ski dr­ža­vlja­ni Mi­loš Jo­va­no­vić, Ne­ma­nja Ri­stić, Pre­drag Bo­gi­će­vić, Bra­ti­slav Di­kić, Kri­sti­na Hri­stić, Bran­ka Mi­lić, Mi­lan Du­šić, Dra­gan Mak­sić, Sr­bo­ljub Đor­đe­vić, tro­ji­ca cr­no­gor­skih dr­ža­vlja­na – funk­ci­o­ne­ri DF-a Man­dić i Kne­že­vić, kao i Mi­ha­i­lo Ča­đe­no­vić.
Vi­je­će ko­jim pred­sje­da­va su­di­ja Su­za­na Mu­go­ša na­sta­vak su­đe­nja op­tu­že­nim u pred­me­tu „Dr­žav­ni udar” za­ka­za­lo je za 25. ok­to­bar
M.V.P.


SPC garantovala za još troje optuženih

Podgoričkom Višem sudu stigao je predlog odbrane za ukidanje pritvora Draganu Maksiću, Srboljubu Đorđeviću i Milanu Dušiću optuženim u slučaju „Državni udar”. Garancije za njih, kako prenosi TVCG, dala je Srpska pravoslavna crkva, a osumnjičeni će biti smješteni u Manastiru Ostrog. Prethodno, Viši sud je donio odluku da se i Branka Milić brani sa slobode za koju je Mi­tro­po­li­ja cr­no­gor­sko-pri­mor­ska garantovala da će joj bi­ti obez­bi­je­đen smje­štaj u Ma­na­sti­ru Us­pe­nja Pre­sve­te Bo­go­ro­di­ce – Du­ga na Bi­o­ču.


O Mandiću i Radunoviću 24. ok­to­bra

Za 24. ok­to­bar za­ka­za­na je sjed­ni­ca vi­je­ća Ape­la­ci­o­nog su­da na ko­joj će bi­ti raz­ma­tra­na žal­ba tu­ži­la­štva na oslo­ba­đa­ju­ću pre­su­du po­sla­ni­ci­ma De­mo­krat­skog fron­ta An­dri­ji Man­di­ću i Sla­ve­nu Ra­du­no­vi­ću zbog do­ga­đa­ja od 24. ok­to­bra 2015. go­di­ne, ka­da su, ka­ko pi­še u op­tu­žnom pred­lo­gu, oku­plje­nu ma­su gra­đa­na is­pred Skup­šti­ne Cr­ne Go­re po­zi­va­li na na­sil­nu pro­mje­nu ustav­nog ure­đe­nja.
Ra­du­no­vi­ću i Man­di­ću se sta­vlja na te­ret da su 24. ok­to­bra 2015. go­di­ne od 20 do 22.30 sa­ti na jav­nom pro­te­stu ko­ji je or­ga­ni­zo­vao DF, a ko­ji je na­ja­vljen kao mir­no oku­plja­nje, po­zi­va­li da se si­lom pro­mi­je­ni ustav­no ure­đe­nje i svrg­nu naj­vi­ši dr­žav­ni or­ga­ni.
– Kod do­no­še­nja ove pre­su­de, sud je imao u vi­du pro­ve­de­ne do­ka­ze, a pri­je sve­ga je pre­gle­dan i pre­slu­šan audio-vi­deo ma­te­ri­jal ko­ji je naj­po­u­zda­ni­ji do­kaz u po­gle­du to­ga šta su okri­vlje­ni ka­za­li i ko­je su rad­nje pred­u­ze­li.
Sa po­seb­nom pa­žnjom sud je ci­je­nio is­kaz Ran­ka Kri­vo­ka­pi­ća ko­ji je u vri­je­me do­ga­đa­ja bio pred­sjed­nik Skup­šti­ne Cr­ne Go­re a ko­ji je sa­slu­šan na okol­no­sti sa­dr­ži­ne te­le­fon­skog raz­go­vo­ra sa okri­vlje­nim Man­di­ćem, na­či­na i vre­me­na ka­da po­sla­ni­ci ina­če ula­ze u zgra­du Skup­šti­ne, te po­zi­va klu­bu po­sla­ni­ka DF-a da se vra­te u Skup­šti­nu ra­di otva­ra­nja di­ja­lo­ga.
Obra­ća­nje okri­vlje­nog An­dri­je Man­di­ća gra­đa­ni­ma, od­no­sno ri­je­či ko­je je iz­go­vo­rio u tom go­vo­ru mo­ra­ju se ci­je­ni­ti u svo­joj sve­u­kup­no­sti a ne iz­vu­če­ne iz kon­tek­sta, ka­ko je to na­ve­de­no u op­tu­žnom pred­lo­gu. Sud na­la­zi da su okri­vlje­ni i osta­li po­sla­ni­ci na­kon pre­ska­ka­nja ogra­de svo­jim ri­je­či­ma i dje­li­ma smi­ri­va­li oku­plje­ne gra­đa­ne. Pri to­me, sud ta­ko­đe sma­tra da je tu­ži­lac „iz­vu­kao iz kon­tek­sta re­če­ni­ce iz go­vo­ra Sla­ve­na Ra­du­no­vi­ća”.VJ.D.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"