Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Stan star 31 godinu prodao po 1.500 e/m2, u Siti kvartu kupio po 1.100, a sakrio obje transakcije * Milo se odrekao Radmile radi mira u kući * DPS u Mojkovcu dijelio novac i hranu * Sud ne zna gdje je Sinđelić * Stan star 31 godinu prodao po 1.500 e/m2, u Siti kvartu kupio po 1.100, a sakrio obje transakcije * Identitetski mednjici Crne Gore * Čarobna lampa
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 22-10-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
RAFET HUSOVIĆ, LIDER BOŠNjAČKE STRANKE :
BS će podržati onog kandidata na predsjedničkim izborima, bilo da je pripadnik političke partije ili nezavisni intelektualac, koji bude dijelio osnovne političke vrijednosti za koje se zalažemo.

Vic Dana :)

Crnogorci su na dobrom putu, još samo da krenu!

Dođe programer u mesaru i kaže:
- Dajte mi 100 grama salame.
- Da vam narežem?
- Ma jok, prebaci mi na USB!

Da bi jedna porodica bila srećna, mora da postoji ljubav, razumijevanje i najmanje dva kompjutera!

- Šta je demokratija?
- Kada dvije budale imaju više prava nego jedan pametan!

Pita učiteljica Pericu:
- Da li ti tata pomaže pri izradi domaćeg zadatka.
- Ne više, ona poslednja jedinica ga je totalno slomila

Sretnu se dva psihijatra.
- Dobar dan, dobro ste. Kako sam ja?
- I Vi ste dobro.

Meni će na svadbi da svira grupa „Youtube”. 
Nema pjesme koju frajeri ne znaju.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2017-10-16 MUP NABAVIO NOVA VOZILA ZA PREDSJEDNIKA VLADE
Dušku kupili tri „mercedesa” za 200 hiljada
Duško Marković prilikom nedavne posjete Kliničkom centru Crne Gore Dušku kupili tri „mercedesa” za 200 hiljada Prema ugovoru o kupovini, koji je MUP sklopio sa firmom „Ljetopis Automotiv”, vozila za premijera Duška Markovića nabavljena su u januaru ove godine, i to direktnom pogodbom, bez raspisivanja javnog tendera Postojeća motorna vozila Sektora za obezbjeđenje ličnosti i objekata su zbog starosti, tehničke zastarelosti, čestih kvarova i neisplativosti popravke, sa bezbjednosnog aspekta bila nepouzdana, te se njihovim korišćenjem mogla ugroziti bezbjednost štićenih ličnosti, tvrde u Upravi policije
Mi­ni­star­stvo unu­tra­šnjih po­slo­va (MUP) ku­pi­lo je tri no­va auto­mo­bi­la mar­ke „mer­ce­des” za po­tre­be pre­mi­je­ra Du­ška Mar­ko­vi­ća, ko­ji su pla­će­ni 199.999 eura, po­tvr­đe­no je za „Dan” u tom re­so­ru. Pre­ma ugo­vo­ru o ku­po­vi­ni, sklo­plje­nom sa fir­mom „Lje­to­pis Auto­mo­tiv”, vo­zi­la su ku­plje­na u ja­nu­a­ru ove go­di­ne, i to di­rekt­nom po­god­bom, bez ras­pi­si­va­nja jav­nog ten­de­ra.
Pre­mi­jer Mar­ko­vić je štićena lič­nost u Cr­noj Go­ri i po ak­ti­ma o bez­bjed­no­snim stan­dar­di­ma na ras­po­la­ga­nju ima do 13 tje­lo­hra­ni­te­lja, s tim što taj broj mo­že bi­ti i ma­nji uko­li­ko se pro­ci­je­ni da je to pri­hva­tlji­vo.
Iz Upra­ve po­li­ci­je za „Dan” je sa­op­šte­no da se bi­tan dio mje­ra bez­bjed­no­sne za­šti­te od­no­si na ade­kva­tan vo­zni park, ko­ji mo­ra­ju či­ni­ti vo­zi­la od­re­đe­nih ka­rak­te­ri­sti­ka ko­ji­ma se za­do­vo­lja­va­ju bez­bjed­no­sni stan­dar­di.
– Po­sto­je­ća mo­tor­na vo­zi­la Sek­to­ra za obez­bje­đe­nje lič­no­sti i obje­ka­ta, ko­ja su se mo­gla ko­ri­sti­ti na na­ve­de­nim po­slo­vi­ma, zbog sta­ro­sti, teh­nič­ke za­sta­re­lo­sti, če­stih kva­ro­va i ne­is­pla­ti­vo­sti po­prav­ke, sa bez­bjed­no­snog aspek­ta bi­la su ne­po­u­zda­na, te se nji­ho­vim ko­ri­šte­njem mo­gla ugro­zi­ti bez­bjed­nost šti­će­nih lič­no­sti. Shod­no pret­hod­no na­ve­de­nom, u ci­lju ade­kvat­ne za­šti­te bez­bjed­no­sti pred­sjed­ni­ka Vla­de Cr­ne Go­re, Sek­tor za obez­bje­đe­nje lič­no­sti i obje­ka­ta ini­ci­rao je na­bav­ku ade­kvat­nih mo­tor­nih vo­zi­la – ob­ja­šnja­va­ju u po­li­ci­ji.
Pre­ci­zi­ra­ju da se za po­slo­ve obez­bje­đe­nja pred­sjed­ni­ka Vla­de Cr­ne Go­re sa­da ko­ri­ste mo­tor­na vo­zi­la mar­ke „mer­ce­des”.
– Na­i­me, na osno­vu sa­gla­sno­sti Upra­ve za jav­ne na­bav­ke, Mi­ni­star­stvo unu­tra­šnjih po­slo­va je u de­cem­bru pro­šle go­di­ni po­kre­nu­lo pre­go­va­rač­ki po­stu­pak bez pret­hod­nog ob­ja­vlji­va­nja po­zi­va za jav­no nad­me­ta­nje, za na­bav­ku mo­tor­nih vo­zi­la, pro­ci­je­nje­ne vri­jed­no­sti 200.000 eura sa ura­ču­na­tim PDV-om. Sred­stva za jav­nu na­bav­ku su bi­la obez­bi­je­đe­na bu­dže­tom za pro­šlu go­di­nu i pred­vi­đe­na pla­nom jav­nih na­bav­ki. Shod­no na­ve­de­nom, a na­kon spro­ve­de­nog po­stup­ka, za­klju­čen je ugo­vor o jav­noj na­bav­ci sa do­ba­vlja­čem „Lje­to­pis Auto­mo­ti­ve“ d.o.o. Pod­go­ri­ca, za na­bav­ku tri mo­tor­na vo­zi­la – ob­ja­šnja­va­ju u po­li­ci­ji.
Pra­vil­ni­kom o unu­tra­šnjoj or­ga­ni­za­ci­ji i si­ste­ma­ti­za­ci­ji Mi­ni­star­stva unu­tra­šnjih po­slo­va, u Od­sje­ku za obez­bje­đe­nje lič­no­sti Sek­to­ra za obez­bje­đe­nje lič­no­sti i obje­ka­ta od­re­đen je op­ti­mal­ni broj po­li­cij­skih slu­žbe­ni­ka ko­ji bi obez­bje­đi­va­li pred­sjed­ni­ka Vla­de Cr­ne Go­re i čla­no­ve nje­go­ve po­ro­di­ce. U svr­hu oba­vlja­nja ovih po­slo­va po­li­cij­ski slu­žbe­ni­ci ko­ri­ste po­tre­ban broj vo­zi­la. Iz po­li­ci­je ni­je­su že­lje­li da pre­ci­zi­ra­ju, ali u do­ku­men­ti­ma na ko­ja se po­zi­va­ju go­vo­re o 13 tje­lo­hra­ni­te­lja, ali ne i o bro­ju auto­mo­bi­la.
– Po­stu­pa­ju­ći po uput­stvu o sa­dr­ža­ju mje­ra i ste­pe­ni­ma za­šti­te lič­no­sti, obje­ka­ta i pro­sto­ra ko­je obez­bje­đu­je Upra­va po­li­ci­je, bez­bjed­no­sni pa­ra­me­tri na­ve­de­ni u pro­cje­ni su osnov za od­re­đi­va­nje ma­te­ri­jal­no-teh­nič­kih sred­sta­va, pa kao sa­stav­ni dio pla­na obez­bje­đe­nja šti­će­nih lič­no­sti od­re­đe­ni su ste­pe­nom taj­no­sti, u skla­du sa Za­ko­nom o taj­no­sti po­da­ta­ka. To zna­či da jav­no­sti ne mo­že­mo ot­kri­ti dru­ge de­ta­lje o obez­bje­đi­va­nju šti­će­nih lič­no­sti u svr­hu nji­ho­ve ade­kvat­ne za­šti­te – ob­ja­šnja­va­ju u po­li­ci­ji.
Pre­ma po­da­ci­ma Upra­ve po­li­ci­je, u skla­du sa od­lu­kom Vla­de Cr­ne Go­re o od­re­đi­va­nju lič­no­sti, obje­ka­ta i pro­sto­ra ko­je obez­bje­đu­je Upra­va po­li­ci­je, stal­na bez­bjed­no­sna za­šti­ta obez­bi­je­đe­na je za 11 lič­no­sti. Upra­va po­li­ci­je je u oba­ve­zi da pri­mje­nju­je mje­re za­šti­te lič­ne bez­bjed­no­sti u od­no­su na pred­sjed­ni­ka Cr­ne Go­re Fi­li­pa Vu­ja­no­vi­ća, Skup­šti­ne Iva­na Bra­jo­vi­ća, Vla­de Du­ška Mar­ko­vi­ća, mi­ni­stra prav­de Zo­ra­na Pa­ži­na, unu­tra­šnjih po­slo­va Me­vlu­di­na Nu­ho­dži­ća, vanj­skih po­slo­va Sr­đa­na Dar­ma­no­vi­ća, vr­hov­nog dr­žav­nog tu­ži­o­ca Ivi­cu Stan­ko­vi­ća, glav­nog spe­ci­jal­nog tu­ži­o­ca Mi­li­vo­ja Kat­ni­ća, pred­sjed­ni­ka Vr­hov­nog su­da Ve­snu Me­de­ni­cu, di­rek­to­ra ANB-a De­ja­na Pe­ru­ni­či­ća, di­rek­to­ra Upra­ve po­li­ci­je Slav­ka Sto­ja­no­vi­ća. Ta­ko­đe, za­šti­tu ima­ju i čla­no­vi uže po­ro­di­ce pred­sjed­ni­ka Cr­ne Go­re, Vla­de i Skup­šti­ne.
Pra­vil­ni­kom o unu­tra­šnjoj or­ga­ni­za­ci­ji i si­ste­ma­ti­za­ci­ji Mi­ni­star­stva unu­tra­šnjih po­slo­va, po­slo­ve obez­bje­đe­nja šti­će­nih lič­no­sti oba­vlja 87 slu­žbe­ni­ka Upra­ve po­li­ci­je.M.S.


Ured­bom da­to pra­vo

Šti­će­nim lič­no­sti­ma su po­red tje­lo­hra­ni­te­lja po pra­vi­lu do­stup­na i vo­zi­la ko­ja po­sje­du­ju vi­so­ke mje­re za­šti­te. U skla­du sa ukup­nom ci­je­nom mo­že­mo kon­sta­to­va­ti da su no­vi „mer­ce­de­si” za pre­mi­je­ra po­je­di­nač­no ko­šta­li pre­ko 66.000 eura.
Pre­ma ured­bi o uslo­vi­ma i na­či­nu ko­ri­šće­nja pre­vo­znih sred­sta­va u svo­ji­ni Cr­ne Go­re, šti­će­ne lič­no­sti ima­ju pra­vo na slu­žbe­no vo­zi­lo sku­plje od 50.000 eura. Ured­bom, ko­ja je tre­nut­no va­že­ća, pro­pi­sa­no je da se slu­žbe­na vo­zi­la mo­gu na­ba­vlja­ti do iz­no­sa od 50.000 eura, osim vo­zi­la ko­ja ko­ri­ste pred­sjed­nik Cr­ne Go­re, Skup­šti­ne, Vla­de, Vr­hov­nog su­da i vo­zi­la za po­tre­be pro­to­ko­la i po­seb­ne za­šti­te lič­no­sti.


Po­se­ban ka­dar

Po­sao slu­žbe­ni­ka obez­bje­đe­nja šti­će­nih lič­no­sti pod­ra­zu­mi­je­va spro­vo­đe­nje fi­zič­ke za­šti­te šti­će­ne lič­no­sti; upra­vlja­nje mo­tor­nim vo­zi­li­ma u bez­bjed­no­snom eskor­tu (eskort­na vo­žnja); spro­vo­đe­nje pre­ven­tiv­no-ope­ra­tiv­nih ak­tiv­no­sti; po po­tre­bi pru­ža­nje pr­ve po­mo­ći; pri­mje­na po­li­cij­skih ovla­šće­nja i osta­lo po na­lo­gu pret­po­sta­vlje­nog. Sva­ka ak­tiv­nost slu­žbe­ni­ka usmje­re­na na pre­po­zna­va­nju, ot­kri­va­nju i spre­ča­va­nju no­si­la­ca ugro­ža­va­nja no­si od­re­đe­ni ri­zik u za­vi­sno­sti od ni­voa pri­jet­nji po bez­bjed­nost šti­će­nih lič­no­sti. Slu­žbe­ni­ci ko­ji su an­ga­žo­va­ni na po­slo­vi­ma fi­zič­kog obez­bje­đe­nja šti­će­nih lič­no­sti u kon­ti­nu­i­te­tu se ob­u­ča­va­ju za ove po­slo­ve u di­je­lu te­o­rij­skog i prak­tič­nog usa­vr­ša­va­nja ko­ri­ste­ći ras­po­lo­ži­ve re­sur­se Upra­ve po­li­ci­je, Me­di­cin­skog cen­tra MUP-a, Po­li­cij­ske aka­de­mi­je – Da­ni­lov­grad i Voj­ske Cr­ne Go­re.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"