Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Stan star 31 godinu prodao po 1.500 e/m2, u Siti kvartu kupio po 1.100, a sakrio obje transakcije * Milo se odrekao Radmile radi mira u kući * DPS u Mojkovcu dijelio novac i hranu * Sud ne zna gdje je Sinđelić * Stan star 31 godinu prodao po 1.500 e/m2, u Siti kvartu kupio po 1.100, a sakrio obje transakcije * Identitetski mednjici Crne Gore * Čarobna lampa
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 22-10-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
RAFET HUSOVIĆ, LIDER BOŠNjAČKE STRANKE :
BS će podržati onog kandidata na predsjedničkim izborima, bilo da je pripadnik političke partije ili nezavisni intelektualac, koji bude dijelio osnovne političke vrijednosti za koje se zalažemo.

Vic Dana :)

Crnogorci su na dobrom putu, još samo da krenu!

Dođe programer u mesaru i kaže:
- Dajte mi 100 grama salame.
- Da vam narežem?
- Ma jok, prebaci mi na USB!

Da bi jedna porodica bila srećna, mora da postoji ljubav, razumijevanje i najmanje dva kompjutera!

- Šta je demokratija?
- Kada dvije budale imaju više prava nego jedan pametan!

Pita učiteljica Pericu:
- Da li ti tata pomaže pri izradi domaćeg zadatka.
- Ne više, ona poslednja jedinica ga je totalno slomila

Sretnu se dva psihijatra.
- Dobar dan, dobro ste. Kako sam ja?
- I Vi ste dobro.

Meni će na svadbi da svira grupa „Youtube”. 
Nema pjesme koju frajeri ne znaju.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2017-10-17 SDT BEZ ODGOVORA O SUMNJIVIM TRANSAKCIJAMA PLJEVALJSKE FIRME
Sa Šarićevog računa isparilo sedam miliona
Šarić i Lončar Sa Šarićevog računa isparilo sedam miliona Poreska uprava Crne Gore je za razliku od Specijalnog tužilaštva, koje se ne oglašava, pokrenula postupak da utvrdi gdje je otišao novac sa računa firme Tera ing i da li je došlo do utaje poreza i prikirivanja tokova novca Pljevaljsko preduzeće Tera ing predalo je Poreskoj upravi prazan finansijski izvještaj za 2016. godinu, iako su u poslednjem izvještaju za 2014. godinu prijavili da posjeduju sedam miliona eura ukupne imovine
P
lje­valj­ska fir­ma Te­ra ing, či­ji je osni­vač Jo­vi­ca Lon­čar, bli­ski sa­ra­da­nik bra­će Dar­ka i Du­ška Ša­ri­ća, pre­da­la je pot­pu­no pra­zan fi­nan­sij­ski iz­vje­štaj Po­re­skoj upra­vi Cr­ne Go­re za pro­šlu go­di­nu, iako je u po­sled­njem iz­vje­šta­ju, za 2014. go­di­nu, na­ve­la da po­sje­du­je oko se­dam mi­li­o­na eura ukup­ne imo­vi­ne. U ar­hi­vi po­da­ta­ka cr­no­gor­ske Po­re­ske upra­ve mo­gu­će je vi­dje­ti da je iz­vje­štaj fir­me Te­ra ing o po­slo­va­nju za 2016., ko­ji je pot­pi­sao Mu­ha­med Da­la­gi­ja, kao li­ce ovla­šće­no za sa­sta­vlja­nje fi­nan­sij­skih is­ka­za, pot­pu­no pra­zan, i nje­mu bu­kval­no ne­ma ni­jed­ne ci­fre.
Pret­hod­no je ova fir­ma u po­sled­njem iz­vje­šta­ju, ko­ji je pre­da­la za 2014.go­di­nu, evi­den­ti­ra­la ukup­nu imo­vi­nu 6.998.862 eura.
Po­re­ska upra­va Cr­ne Go­re po­kre­nu­la je in­spek­cij­ski nad­zor u fir­mi Te­ra ing. To je ura­đe­no ka­da je evi­den­ti­ra­no da je pred­u­ze­će Te­ra ing iz Plje­va­lja pre­da­lo pot­pu­no pra­zan fi­nan­sij­ski iz­vje­štaj Po­re­skoj upra­vi za 2016.go­di­nu, a da ga za 2015. ni­je ni pre­da­la. Iz do­ku­me­na­ta pre­da­tih Po­re­skoj upra­vi ne mo­že se za­klju­či­ti ka­ko je is­pa­ri­lo oko se­dam mi­li­o­na eura iz Lon­ča­re­ve fir­me, po­seb­no što se njen sta­tus ni­je zna­čaj­ni­je mi­je­njao u pe­ri­o­du iz­me­đu po­me­nu­ta dva fi­nan­sij­ska iz­vje­šta­ja. Sto­ga je cilj po­stup­ka da se utvr­di gdje je oti­šao no­vac s ra­ču­na fir­me Te­ra ing i da li je do­šlo do uta­je po­re­za i pri­kri­va­nja to­ko­va nov­ca.
In­te­re­sant­no je da je iden­tič­na si­tu­a­ci­ja vi­đe­na u slu­ča­ju Ša­ri­će­ve fir­me Mat kom­pa­ni iz Plje­va­lja, gdje je Po­re­skoj upra­vi za pro­šlu go­di­nu pre­dat pra­zan fi­nan­sij­ski iz­vje­štaj, ko­ji je, kao i u slu­ča­ju Te­ra ing, pot­pi­sao Mu­ha­med Da­la­gi­ja iz Plje­va­lja.
Iz Spe­ci­jal­nog dr­žav­nog tu­ži­la­štva Cr­ne Go­re, me­đu­tim, ju­če ni­je­su od­go­vo­ri­li na pi­ta­nja „Da­na” u ve­zi even­tu­al­nog po­stup­ka pro­tiv Lon­ča­ra i Ša­ri­ća po­vo­dom sum­nji za pra­nje nov­ca. S dru­ge stra­ne, što se ti­če Po­re­ske upra­ve, u to­ku je po­stu­pak in­spek­cij­skog nad­zo­ra u ko­jem će se utvr­di­ti či­nje­ni­ce re­le­vat­ne za opo­re­zi­va­nje i ko­rekt­nost po­da­ta­ka pri­ja­vlje­nih toj in­sti­tu­ci­ji.
Iz­vod iz re­gi­stra pri­vred­nih su­bje­ka­ta Cr­ne Go­re po­ka­zu­je da je imo­vi­nu za­pli­je­ni­la dr­ža­va 2011. go­di­ne. Od­lu­ka­ma Upra­ve za imo­vi­nu, imo­vi­na fir­me Te­ra ing je da­ta u za­kup. Za­kup­ci su bi­li fir­me ko­je su pred­sta­vlja­li advo­kat Ra­do­van Štr­bac i upra­vo Mu­ha­med Da­la­gi­ja, što zna­či da iako cr­no­gor­ska dr­ža­va od­u­zi­ma imo­vi­nu Ša­ri­će­vih fir­mi, nje­go­vi pri­ja­te­lji na­sta­vlja­ju da je ko­ri­ste.
Broj­ni me­di­ji u re­gi­o­nu su i ra­ni­je is­ti­ca­li da je Ša­rić pre­ko pri­ja­te­lja i sa­rad­ni­ka, kao za­ku­pa­ca, uspi­je­vao da vra­ti ve­li­ki dio imo­vi­ne ko­ja mu je od­u­ze­ta.
Na saj­tu re­gi­stra pri­vred­nih su­bje­ka­ta, ve­za­no za fir­mu Te­ra ing, na­vo­di se da je za to dru­štvo sa ogra­ni­če­nom od­go­vor­no­šću rje­še­njem Ks.br. 3/11 od 27. ju­la 2011. go­di­ne iz­re­če­na za­bra­na ras­po­la­ga­nja, op­te­re­će­nja i otu­đe­nja imo­vi­ne. Je­di­no ovla­šće­no li­ce u dru­štvu, po po­da­ci­ma iz ovog re­gi­stra je Plje­vljak Jo­vi­ca Lon­čar, ko­ji se go­di­na­ma po­mi­nje kao je­dan od naj­bli­žih sa­rad­ni­ka bra­će Ša­rić.
Pod­sje­ti­mo, kra­jem sep­tem­bra vi­je­će Ape­la­ci­o­nog su­da oslo­bo­di­lo je Du­ška Ša­ri­ća i Jo­vi­cu Lon­ča­ra, ko­ji se te­re­te da su u re­gu­lar­ne fi­nan­sij­ske to­ko­ve uba­ci­li oko 20 mi­li­o­na eura „pr­lja­vog” nov­ca. Bi­la je to če­tvr­ta pre­su­da Plje­vlja­ci­ma. To­kom če­ti­ri go­di­ne iz­re­če­ne su tri osu­đu­ju­će pre­su­de, ali su sve obo­re­ne, pa je pred­met za­vr­šio pred Ape­la­ci­o­nim su­dom. Ša­rić i Lon­čar su kra­jem 2013. go­di­ne dru­gi put osu­đe­ni na ukup­no 11 go­di­na za­tvo­ra zbog pra­nja sko­ro 20 mi­li­o­na eura, ali je na­kon uki­da­nja po­stu­pak po­no­vljen, ali pred Ape­la­ci­o­nom su­dom, gdje su oslo­bo­đe­ni.
M.V.


Du­go­va­li i Pr­voj ban­ci

In­te­re­sant­no je da je plje­valj­ska fir­ma Te­ra ing bi­la po­ve­za­na sa Pr­vom ban­kom Cr­ne Go­re, či­ji je po­je­di­nač­no naj­ve­ći ak­ci­o­nar Aco Đu­ka­no­vić, brat li­de­ra DPS-a Mi­la Đu­ka­no­vi­ća. Te­ra ing je uze­la kre­dit od 4,3 mi­li­o­na eura kod Pr­ve ban­ke, ali je ka­sni­je dug plje­valj­ske fir­me pre­u­ze­la če­ška fir­ma Lu­nez One, ko­ja je pre­u­zi­ma­la i ra­ni­je du­go­ve ko­je su pre­ma Pr­voj ban­ci ima­li pred­u­ze­ća i po­je­din­ci bli­ski pred­sjed­ni­ku DPS-a.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"