Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Stan star 31 godinu prodao po 1.500 e/m2, u Siti kvartu kupio po 1.100, a sakrio obje transakcije * Milo se odrekao Radmile radi mira u kući * DPS u Mojkovcu dijelio novac i hranu * Sud ne zna gdje je Sinđelić * Stan star 31 godinu prodao po 1.500 e/m2, u Siti kvartu kupio po 1.100, a sakrio obje transakcije * Identitetski mednjici Crne Gore * Čarobna lampa
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 22-10-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
RAFET HUSOVIĆ, LIDER BOŠNjAČKE STRANKE :
BS će podržati onog kandidata na predsjedničkim izborima, bilo da je pripadnik političke partije ili nezavisni intelektualac, koji bude dijelio osnovne političke vrijednosti za koje se zalažemo.

Vic Dana :)

Crnogorci su na dobrom putu, još samo da krenu!

Dođe programer u mesaru i kaže:
- Dajte mi 100 grama salame.
- Da vam narežem?
- Ma jok, prebaci mi na USB!

Da bi jedna porodica bila srećna, mora da postoji ljubav, razumijevanje i najmanje dva kompjutera!

- Šta je demokratija?
- Kada dvije budale imaju više prava nego jedan pametan!

Pita učiteljica Pericu:
- Da li ti tata pomaže pri izradi domaćeg zadatka.
- Ne više, ona poslednja jedinica ga je totalno slomila

Sretnu se dva psihijatra.
- Dobar dan, dobro ste. Kako sam ja?
- I Vi ste dobro.

Meni će na svadbi da svira grupa „Youtube”. 
Nema pjesme koju frajeri ne znaju.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2017-10-18 TUŽILAŠTVO NE REAGUJE NA NEDOZVOLJENO DRŽANJE NAORUŽANJA MEHMEDA ADROVIĆA
Arsenal vojnog oružja kod funkcionera DPS-a
Adrović Arsenal vojnog oružja kod funkcionera DPS-a Mehmed Adrović u imovinskom kartonu naveo da, osim dvije puške, „zastava m 70” i „zastava arms lp 12 pa”, i pištolja „zastava 9 mm”, posjeduje i vojni snajper „m 91”, što je Zakonom o oružju, članovima četiri i pet, strogo zabranjeno
Pred­sjed­nik Op­štin­skog od­bo­ra De­mo­krat­ske par­ti­je so­ci­ja­li­sta u Pet­nji­ci Meh­med Adro­vić pri­ja­vio je u svom imo­vin­skom kar­to­nu Agen­ci­ji za spre­ča­va­nje ko­rup­ci­je či­tav ar­se­nal na­o­ru­ža­nja. Adro­vić je na­o­ru­ža­nje tak­sa­tiv­no na­veo u imo­vin­skom kar­to­nu, ko­ji je jav­no do­stu­pan na zva­nič­noj in­ter­net stra­ni­ci Agen­ci­je, pod red­nim bro­jem IV.2 Po­kret­na imo­vi­na za ko­ju je po­treb­na re­gi­stra­ci­ja, a ima­ju­ći u vi­du da je i jav­ni funk­ci­o­ner. Na li­sti se mo­že vi­dje­ti či­tav ar­se­nal na­o­ru­ža­nja – „za­sta­va arms M 91”, „za­sta­va arms LP 12 PA”, dvije pu­ške „za­sta­va m 70” i „za­sta­va 9 mm”. Adro­vić je na­veo da je sva­ki ko­mad oruž­ja ko­ji po­sje­du­je ste­kao ku­po­vi­nom.
Na zva­nič­noj in­ter­net stra­ni­ci pro­iz­vo­đa­ča ovog na­o­ru­ža­nja „Za­sta­va arms” na­ve­de­no je da je pu­ška sa ozna­kom M 70 auto­mat­ska pu­ška kon­stru­i­sa­na na ka­la­šnji­kov prin­ci­pu i da se to­kom 40 go­di­na od na­stan­ka ko­ri­sti u voj­nim sna­ga­ma ši­rom svi­je­ta. I da­lje je ve­o­ma ak­tu­el­na, jer je po­tvr­di­la po­u­zda­nost u svim kli­mat­skim i te­ren­skim uslo­vi­ma. Ta­ko­đe, na stra­ni­ci pro­iz­vo­đa­ča sa istom ozna­kom M 70 na­vo­di se i lo­vač­ki ka­ra­bin. Adro­vić je pri­ja­vio da je vla­snik dvi­je pu­ške M 70, ne na­vo­de­ći da li je u pi­ta­nju ka­ra­bin ili auto­mat­sko na­o­ru­ža­nje. Ima­ju­ći u vi­du osta­tak na­o­ru­ža­nja na pri­ja­vlje­noj li­sti, ove ozna­ke osta­vlja­ju sum­nju da je ri­ječ o voj­nom na­o­ru­ža­nju, što su nad­le­žni or­ga­ni, Upra­va po­li­ci­je i Agen­ci­ja za spre­ča­va­nje ko­rup­ci­je, mo­ra­li po slu­žbe­noj du­žno­sti da pro­vje­re u in­te­re­su bez­bjed­no­sti gra­đa­na.
Na li­sti pri­ja­vlje­nog na­o­ru­ža­nja po­seb­no se uoča­va snaj­per­ska pu­ška M 91 „za­sta­va arms”. Po­lu­a­u­to­mat­ska snaj­per­ska pu­ška M91 je kon­stru­i­sa­na na osno­va­ma do­bro po­zna­tog ka­la­šnji­kov si­ste­ma. Osnov­ni za­htjev voj­nih i po­li­cij­skih sna­ga, iz­u­zet­na pre­ci­znost na ve­li­kim da­lji­na­ma, is­pu­njen je i po­tvr­đen u eks­trem­nim kli­mat­skim i te­ren­skim uslo­vi­ma – na­ve­de­no je u ka­rak­te­ri­sti­ka­ma pro­iz­vo­da na in­ter­net stra­ni­ci pro­iz­vo­đa­ča. Na­ve­de­na snaj­per­ska pu­ška ima do­met je­dan ki­lo­me­tar, ko­ri­ste je voj­ske Sr­bi­je, Cr­ne Go­re, a, pre­ma in­for­ma­ci­ja­ma ko­je su do­stup­ne, ko­ri­šće­na je i u ra­tu u Si­ri­ji. Po­sta­vlja se pi­ta­nje za šta Adro­vić ko­ri­sti voj­no na­o­ru­ža­nje ima­ju­ći u vi­du da ga ni­je na­sli­je­dio ni­ti do­bio na po­klon, ni­ti je u pi­ta­nju tro­fej­no oruž­je, već ga je ste­kao ku­po­vi­nom.
Pret­hod­ne ne­dje­lje je Upra­va po­li­ci­je u Bu­dvi pri­vo­di­la gra­đa­ne, iz­me­đu osta­log i pro­sla­vlje­nog bok­se­ra Ni­ko­lu Sje­klo­ću, zbog če­ti­ri met­ka lo­vač­ke mu­ni­ci­je, dok se na evi­den­ci­ja­ma ko­je se vo­de kod tih or­ga­na na­la­zi či­tav ar­se­nal voj­nog na­o­ru­ža­nja. Od­go­vor­na li­ca Mi­ni­star­stva unu­tra­šnjih po­slo­va, Upra­ve po­li­ci­je i Agen­ci­je za spre­ča­va­nje ko­rup­ci­je su zna­la ili su iz objek­tiv­nih okol­no­sti mo­ra­la zna­ti da Meh­med Adro­vić po­sje­du­je auto­mat­sko nao­ru­ža­nje či­je je dr­ža­nje, na­bav­ka i no­še­nje za­ko­nom za­bra­nje­no. Imo­vin­ski iz­vje­štaj je tran­spa­ren­tan i jav­no do­stu­pan, pa su, upr­kos toj i či­nje­ni­ci da se na­ve­de­na evi­den­ci­ja vo­di kod tih or­ga­na, pro­pu­sti­li du­žni nad­zor i oči­gled­no ne­sa­vje­sno po­stu­pi­li u vr­še­nju slu­žbe, ka­da su pre­ću­ta­li či­nje­ni­cu.
Za­ko­nom o oruž­ju („Sl list CG“ Br. 10/2015) u čla­nu če­ti­ri oruž­je se raz­vr­sta­va u ka­te­go­ri­je A, B, C i D. Oruž­je ka­te­go­ri­je A je: 1) voj­ni pro­jek­til sa eks­plo­ziv­nim pu­nje­njem i ba­cač; 2) auto­mat­sko va­tre­no oruž­je; 3) va­tre­no oruž­je ko­je je pre­ru­še­no u dru­gim pred­me­ti­ma; 4) mu­ni­ci­ja sa pro­boj­nim, eks­plo­ziv­nim ili za­pa­lji­vim pro­jek­ti­li­ma i pro­jek­ti­li za ta­kvu mu­ni­ci­ju; 5) mu­ni­ci­ja za pi­što­lje i re­vol­ve­re sa pro­jek­ti­lom ko­ji ima ras­pr­ska­va­ju­će dej­stvo i pro­jek­til za ta­kvu mu­ni­ci­ju, osim mu­ni­ci­je za lov ili sport­sko stre­lja­štvo; 6) voj­no oruž­je; 7) eks­plo­ziv­no oruž­je i nje­go­vi dje­lo­vi; 8) sve vr­ste oruž­ja sa in­te­gral­nim pri­gu­ši­va­či­ma i pri­gu­ši­va­či na­mi­je­nje­ni oruž­ju. Istim za­ko­nom u čla­nu pet stav je­dan pro­pi­sa­no je: „Za­bra­nje­na je na­bav­ka, dr­ža­nje i no­še­nje oruž­ja i mu­ni­ci­je ka­te­go­ri­je A i hlad­nog oruž­ja ko­jem je osnov­na na­mje­na na­pad ili na­no­še­nje po­vre­da, kao i pred­me­ta po­god­nih za na­no­še­nje po­vre­da kad se no­se na jav­nom mje­stu, a na­čin i okol­no­sti nji­ho­vog no­še­nja uka­zu­ju da se no­se ka­ko bi bi­li tre­nut­no upo­tri­je­blje­ni za uz­ne­mi­ra­va­nje, na­pad ili na­no­še­nje po­vre­de”.
Pri­ja­vlje­no oruž­je Meh­me­da Adro­vi­ća „za­sta­va M 70” uko­li­ko je u pi­ta­nju auto­mat­ska, a ne lo­vač­ka pu­ška iste ozna­ke, svr­sta­va se u ka­te­go­ri­ju „A” na­o­ru­ža­nja či­ja je na­bav­ka dr­ža­nje i no­še­nje za­bra­nje­no. Snaj­per­ska pu­ška M 91 „za­sta­va arms”, ko­ja spa­da u kla­sič­no voj­no na­o­ru­ža­nje, ta­ko­đe se svr­sta­va u za­kon­sku ka­te­go­ri­ju na­o­ru­ža­nja či­ja je na­bav­ka, dr­ža­nje i no­še­nje za­bra­nje­no.
Ima­ju­ći u vi­du ko­li­ko je Adro­vić ko­ma­da na­o­ru­ža­nja pri­ja­vio Agen­ci­ji, po­sta­vlja se pi­ta­nje ko­li­ko još ne­zva­nič­no po­sje­du­je. Ali, oči­to nad­le­žne dr­žav­ne or­ga­ne to ni­je na­ve­lo da po­sum­nja­ju i is­tra­že, kao što su bi­li ažur­ni ka­da je u pi­ta­nju lo­vač­ka mu­ni­ci­ja u Bu­dvi. Ta­ko­đe, ono što osta­vlja ne­do­u­mi­cu je­ste i ko­li­či­na mu­ni­ci­je ko­ju po­sje­du­je Adro­vić, ima­ju­ći u vi­du da ni­je pri­ja­vlje­na.
Mo­gu­ća ka­zna za Adro­vi­ća za po­sje­do­va­nje na­ve­de­nog na­o­ru­ža­nja je do pet go­di­na za­tvo­ra.
– Ko neo­vla­šće­no dr­ži, no­si, iz­ra­đu­je, po­pra­vlja, pre­ra­đu­je, pro­da­je, na­ba­vlja, vr­ši raz­mje­nu, pre­vo­zi ili na dru­gi na­čin sta­vlja u pro­met va­tre­no oruž­je, mu­ni­ci­ju, eks­plo­ziv­ne ma­te­ri­je, ras­pr­ska­va­ju­će ili ga­sno oruž­je či­je dr­ža­nje je gra­đa­ni­ma za­bra­nje­no, ka­zni­će se za­tvo­rom od šest mje­se­ci do pet go­di­na – pro­pi­sa­no je čla­nom 403 stav dva Kri­vič­nog za­ko­ni­ka Cr­ne Go­re.
Ta­ko­đe, mo­gu­ća je i od­go­vor­nost slu­žbe­nih li­ca dr­žav­nih or­ga­na ko­ja su pro­pu­sti­la du­žni nad­zor.
– Slu­žbe­no li­ce ko­je kr­še­njem za­ko­na ili dru­gih pro­pi­sa ili op­štih aka­ta, pro­pu­šta­njem du­žno­sti nad­zo­ra ili na dru­gi na­čin oči­gled­no ne­sa­vje­sno po­stu­pa u vr­še­nju slu­žbe, iako je bi­lo svje­sno ili je bi­lo du­žno i mo­glo bi­ti svje­sno da usled to­ga mo­že na­stu­pi­ti te­ža po­vre­da pra­va dru­gog ili imo­vin­ska šte­ta, pa ta­kva po­vre­da, od­no­sno šte­ta u iz­no­su ko­ji pre­la­zi tri hi­lja­de eura i na­stu­pi, ka­zni­će se nov­ča­nom ka­znom ili za­tvo­rom do tri go­di­ne. Ako je usled dje­la iz sta­va je­dan ovog čla­na do­šlo do te­ške po­vre­de pra­va dru­gog ili je na­stu­pi­la imo­vin­ska šte­ta u iz­no­su ko­ji pre­la­zi tri­de­set hi­lja­da eura, uči­ni­lac će se ka­zni­ti za­tvo­rom od šest mje­se­ci do pet go­di­na – de­fi­ni­sa­no je u čla­nu 417 Kri­vič­nog za­ko­ni­ka.
I član 416 Kri­vič­nog za­ko­ni­ka pro­pi­su­je ka­znu do pet go­di­na za slu­žbe­no li­ce ko­je pro­tiv­prav­nim is­ko­ri­šća­va­njem svog slu­žbe­nog po­lo­ža­ja ili ovla­šće­nja, pre­ko­ra­če­njem gra­ni­ca svog slu­žbe­nog ovla­šće­nja ili ne­vr­še­njem svo­je slu­žbe­ne du­žno­sti pri­ba­vi se­bi ili dru­gom ko­rist, dru­gom na­ne­se šte­tu ili te­že po­vri­je­di pra­va dru­gog.V.R.


Ku­će, sta­no­vi, auto­mo­bi­li...

Šef pet­njič­kog DPS-a Meh­med Adro­vić u imo­vin­skom kar­to­nu Agen­ci­ji za spre­ča­va­nje ko­rup­ci­je pri­ja­vio je i broj­ne ne­kret­ni­ne. Pri­ja­vio je da je vla­snik dva sta­na od 75, od­no­sno 86 kva­dra­ta, i po­slov­nog pro­sto­ra od 846 kva­dra­ta. Adro­vić je sto­po­stot­ni vla­snik i tri ku­će po­vr­ši­ne 250, 150 i 120 kva­dra­ta. Za sta­no­ve i ku­će na­veo je ku­po­vi­nu kao osnov sti­ca­nja, dok je po­slov­ni pro­stor iz­gra­dio. U imo­vin­skom kar­to­nu Adro­vi­ća je i ne­plod­no ze­mlji­šte po­vr­ši­ne 1.388 kva­dra­ta, ko­je je, pre­ma pri­ja­vlje­nim po­da­ci­ma, do­bio u na­sled­stvo. Pred­sjed­nik pet­njič­kog DPS-a iz­gra­dio je i po­slov­ni pro­stor po­vr­ši­ne 1.878 kva­dra­ta kao i 945 kva­drat­nih me­ta­ra po­moć­nih zgra­da. U nje­go­vom vla­sni­štvu je i 20.320 kva­dra­ta pa­šnja­ka.
U imo­vin­ski kar­ton Adro­vić je upi­sao i tri mo­tor­na vo­zi­la, uz na­zna­ku da je sva ste­kao ku­po­vi­nom. U pi­ta­nju su „fi­at pun­to” iz 2009. go­di­ne, „audi Q7” pro­iz­ve­den 2013. go­di­ne kao i „to­jo­ta ja­ris” istog go­di­šta.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"