Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Stan star 31 godinu prodao po 1.500 e/m2, u Siti kvartu kupio po 1.100, a sakrio obje transakcije * Milo se odrekao Radmile radi mira u kući * DPS u Mojkovcu dijelio novac i hranu * Sud ne zna gdje je Sinđelić * Stan star 31 godinu prodao po 1.500 e/m2, u Siti kvartu kupio po 1.100, a sakrio obje transakcije * Identitetski mednjici Crne Gore * Čarobna lampa
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 22-10-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
RAFET HUSOVIĆ, LIDER BOŠNjAČKE STRANKE :
BS će podržati onog kandidata na predsjedničkim izborima, bilo da je pripadnik političke partije ili nezavisni intelektualac, koji bude dijelio osnovne političke vrijednosti za koje se zalažemo.

Vic Dana :)

Crnogorci su na dobrom putu, još samo da krenu!

Dođe programer u mesaru i kaže:
- Dajte mi 100 grama salame.
- Da vam narežem?
- Ma jok, prebaci mi na USB!

Da bi jedna porodica bila srećna, mora da postoji ljubav, razumijevanje i najmanje dva kompjutera!

- Šta je demokratija?
- Kada dvije budale imaju više prava nego jedan pametan!

Pita učiteljica Pericu:
- Da li ti tata pomaže pri izradi domaćeg zadatka.
- Ne više, ona poslednja jedinica ga je totalno slomila

Sretnu se dva psihijatra.
- Dobar dan, dobro ste. Kako sam ja?
- I Vi ste dobro.

Meni će na svadbi da svira grupa „Youtube”. 
Nema pjesme koju frajeri ne znaju.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2017-10-19 DUŠKO ROGANOVIĆ U ISPOVIJESTI ZA „DAN” TEŠKO OPTUŽIO ISTRAŽNE ORGANE
Oca su mi ubili, mene osakatili, a bratu crtaju metu
Roganović Oca su mi ubili, mene osakatili, a bratu crtaju metu Policija ne planira da riješi ubistvo mog oca, pokušaj atentata na mene, već hapse mog brata i kuma pod lažnim optužbama crtajući im mete, naveo je Roganović u pismu koje je uputio „Danu”
No­vlja­nin Du­ško Ro­ga­no­vić, ko­ji je pre­ži­vio bom­ba­ški na­pad, ogor­čen je na po­stu­pa­nje is­tra­žnih or­ga­na ko­ji, ka­ko je ka­zao, ne ra­de ni­šta ka­ko bi ra­svi­je­tli­li su­ro­vu li­kvi­da­ci­ju nje­go­vog oca Ni­ka i po­ku­šaj nje­go­vog ubi­stva, dok nje­go­vu po­ro­di­cu i pri­ja­te­lje mal­tre­ti­ra­ju mal­te­ne sva­ko­dnev­no. Ro­ga­no­vić je u pi­smu, ko­je je do­sta­vio Re­dak­ci­ji „Da­na”, na­veo da po­li­ci­ja bez ika­kvih oprav­da­nih raz­lo­ga cr­ta me­tu nje­go­vom bra­tu Šće­pa­nu, ko­ji je pre­kju­če uhap­šen zbog na­vod­nog ze­le­na­še­nja, na­vo­de­ći da je u pi­ta­nju mir­ni mo­mak ko­ji ne­ma ni­ka­kve ve­ze sa kri­mi­na­lom. Osim bra­ta, na uda­ru po­li­ci­je, tvr­di Ro­ga­no­vić, na­šao se i nji­hov kum Ili­ja Alek­sić, ko­ji je li­šen slo­bo­de ta­ko­đe zbog ka­ma­te, a ko­ji, pre­ma tvrd­nja­ma ovog No­vlja­ni­na, ni­je po­či­nio dje­lo za ko­je ga sum­nji­če.
– Osta­je ne­ja­sno za­što je ova­kva me­dij­ska ha­ran­ga po­dig­nu­ta pro­tiv mog bra­ta. Otac mi je ubi­jen, ja sam za­vr­šio ka­ko sam za­vr­šio i sa­da tre­ba da se pra­vi i cr­ta me­ta od mog bra­ta i ku­ma. Pi­tam jav­no ko je taj što ovo pra­vi mom bra­tu i ka­kve su ovo po­li­cij­ske tor­tu­re pre­ma mom ku­mu koji je pri­vo­đen tri mje­se­ca sva­ko ma­lo bez raz­lo­ga, u po­li­cij­skoj sta­ni­ci osta­jao po šest sa­ti i pu­štan bez ika­kvog ob­ja­šnje­nja. Otvo­re­no pi­tam ru­ko­vo­di­o­ce Cen­tra bez­bjed­no­sti Her­ceg No­vi, da li ima­ju na­red­bu od ne­kog da se ova­ko po­na­ša­ju i po­ku­ša­va­ju na­met­nu­ti kri­vi­cu mom bra­tu i ku­mu Alek­si­ću, ko­ji ni­je­su ima­li sa­o­bra­ćaj­ni pre­kr­šaj a ka­mo­li kri­vič­no dje­lo – na­veo je Ro­ga­no­vić u pi­smu do­sta­vlje­nom Re­dak­ci­ji „Da­na”.
Ovim pu­tem on je jav­no pi­tao za­što se nje­go­vom bra­tu na pro­vje­ru od­u­zi­ma sva­ki auto­mo­bil i mo­tor ko­ji je ku­pljen u ovla­šće­nim ku­ća­ma na te­ri­to­ri­ji Cr­ne Go­re.
– Za­što se pri­ja­te­lji na­še ku­će mal­tre­ti­ra­ju i do­vo­de u Cen­tar bez­bjed­no­sti, i to pred gra­đa­ni­ma He­reg No­vog ne li­be­ći se da upu­ću­ju otvo­re­ne pri­jet­nje „šta će vam Ro­ga­no­vi­ći, ne dru­ži­te se sa Ro­ga­no­vi­ći­ma”. Sva­ki naš auto­mo­bil, mo­tor, sku­ter, sva­ka ne­kret­ni­na do­stup­na je na pro­vje­ru or­ga­ni­ma re­da Po­re­ske upra­ve. Ja is­pred po­ro­di­ce mo­gu da­ti na uvid sva­ki do­ku­ment na­ve­den go­re na pro­vje­ru bi­lo ka­da, bi­lo gdje. Otvo­re­no mo­lim ru­ko­vo­di­o­ce CB Her­ceg No­vi da pre­sta­nu da mal­tre­ti­ra­ju mo­ju po­ro­di­cu – do­da­je Ro­ga­no­vić.
Tvr­di i da po­li­ci­ja ne ma­ri da ri­je­ši ubi­stvo nje­go­vog oca, po­ku­šaj nje­go­vog ubi­stva, pa je bio pri­nu­đen da sam na­đe je­dan vid za­šti­te, od­no­sno da ku­pi blin­di­ra­no auto. Upra­vo to vo­zi­lo od­u­ze­to je pre­kju­če od nje­go­vog bra­ta, iako ni­je nje­go­vo, ka­ko je to po­li­ci­ja pred­sta­vi­la u sa­op­šte­nju po­vo­dom ak­ci­je hap­še­nja.
– Mi­slim da je kraj­nje ne­ko­rekt­no da se ova­kve ak­ci­je iz­vo­de i sni­ma­ju nad mo­jim bra­tom i ku­mom, lju­di­ma ko­ji, po­na­vljam još jed­nom, za svo­ga ži­vo­ta ne­ma­ju ni­ka­kvih do­dir­nih ta­ča­ka sa kri­mi­nal­nim kru­go­vi­ma – na­gla­ša­va Du­ško Ro­ga­no­vić.
On tvr­di da je nje­gov brat Šće­pan po­ro­di­čan čo­vjek, ko­ji ima dvo­je dje­ce i oče­ku­je tre­će. Šće­pan je vla­snik fir­me DOO Uskok, uspje­šan, po­slo­van čo­vjek, ko­me ne tre­ba re­pu­ta­ci­ja da ima ve­ze sa bi­lo ka­kvom kri­mi­nal­nom gru­pom.
– Ova fir­ma ne­ma dug pre­ma dr­ža­vi, sve do­pri­no­se re­dov­no pla­ća za­po­sle­ni­ma, što se la­ko mo­že pro­vje­ri­ti – na­gla­sio je Ro­ga­no­vić.
Po­ja­snio je da ne­ma ni naj­ma­njeg do­ka­za po­li­cij­skih tvrd­nji da su nje­gov brat Šće­pan i kum Ili­ja iz­nu­di­li no­vac bi­lo ko­me. Ka­ko tvr­di Ro­ga­no­vić, u pi­ta­nju je po­zaj­mi­ca od 4.000 eura ka­ko bi se pla­tio ra­čun za stru­ju, a ne iz­nu­da od po­la mi­li­o­na, ka­ko je to po­li­ci­ja spek­ta­ku­lar­no sa­op­šti­la.
– Šće­pan Ro­ga­no­vić i Ili­ja Alek­sić, ko­ji se te­re­te za iz­nu­du nov­ca, ni­je­su ima­li ni­je­dan kri­vič­ni do­si­je za sav pe­ri­od svog ži­vo­ta, ni­ti je pro­tiv njih ikad po­kre­nut bi­lo ka­kav kri­vič­ni po­stu­pak. Svr­ha ove iz­ja­ve je­ste de­man­ti i pra­va sli­ka o tre­nut­noj si­tu­a­ci­ji u ko­joj se na­la­ze. Sve se svo­di na po­zaj­mi­cu nov­ca na pri­ja­telj­ski na­čin, sve­ga 4.000 eura, da bi se po­krio tro­šak stru­je Zo­ki­ju Triv­ća­nu, ko­ji je ina­če bio pod la­žnim i­de­nti­te­tom, a što je sa­zna­lo tu­ži­la­štvo da se ra­di o Mo­ri­nu Ze­ki. Oni ni­je­su pri­pad­ni­ci bi­lo kog kri­mi­nal­nog kla­na, ne ra­di se o 21 oso­bi ni­ti svo­ti nov­ca ko­ja je po­me­nu­ta, već se svo­di na jed­nu oso­bu go­re na­ve­de­nu i na svo­tu nov­ca od 4.000 eura. I ne znam šta je uzrok za hap­še­nje na ova­kav na­čin dva uzor­na mom­ka bez mr­lje i ika­kvih do­di­r­nih ta­ča­ka sa kri­mi­nal­nim mi­lje­om, na šta uka­zu­je i to što ne­ma­ju ni­je­dan kri­vič­ni po­stu­pak za nji­ho­vog ži­vo­ta. Mi­slim da je sram­no ob­ja­vlji­va­ti ova­kve član­ke ko­ji ne­ma­ju ni­ka­kve ve­ze sa isti­nom i ujed­no snim­ke hap­še­nja – do­da­je Ro­ga­no­vić.
On ka­že da si či­ta­va haj­ka „`kavčani`, 21 oso­ba, po­la mi­li­o­na” na kra­ju sve­la na par hi­lja­da ko­je su ljud­ski po­zajm­lje­ne, što se sa­da kroz sud­ski pro­ces do­ka­zu­je. Is­tra­ga o na­vod­nom ze­le­na­še­nju, do­da­je No­vlja­nin, po­ka­zu­je da je sva ova pri­ča na­pum­pa­na i da pred­sta­vlja cr­ta­nje me­ta na ne­du­žnim lju­di­ma.
– Ovim pu­tem vam se obra­ćam, jer ne že­lim da se stvo­ri po­gre­šna sli­ka o mom bra­tu i ku­mu kad ne­ma ap­so­lut­no ni­ka­kvih do­ka­za za to. Obra­ćam se, ta­ko­đe, jer me bo­li ne­prav­da ova­kvim tret­ma­nom od stra­ne ru­ko­vo­di­o­ca CB Her­ceg No­vi nad mo­jim bra­tom, či­me mu stva­ra­ju ve­li­ku šte­tu – ka­že Ro­ga­no­vić.M.V.P.


Ili­ja svi­ma po­ma­gao, ni­ko­ga ni­je ošte­tio

Alek­si­će­va vje­re­ni­ca An­đe­la Bu­la­jić, u svo­je, ali i u ime nje­go­ve po­ro­di­ce ka­za­la je da je zgro­že­na po­stu­pa­njem po­li­ci­je pre­ma nje­nom vje­re­ni­ku, ko­ji je po­šten mo­mak spre­man da po­mog­ne svi­ma, a ko­ji ni­ka­da ni­ko­ga ni­je ošte­tio.
– Ovo ni­je ni­ka­kvo ma­za­nje oči­ju jav­no­sti ili pe­gla­nje ne­ke is­kri­vlje­ne sli­ke, već jed­na je­di­na pra­va isti­na i vje­ru­jem da će ovo­me sve­mu do­ći kraj i da će­mo na­sta­vi­ti mir­no da ži­vi­mo ka­ko smo i do sa­da, ne ugro­ža­va­ju­ći ni­ko­ga – ka­za­la je Bu­la­ji­će­va, na­vo­de­ći da po­dr­ža­va na­vo­de Alek­si­će­vog bra­ni­o­ca, advo­ka­ta Sr­đa­na Lje­ško­vi­ća.
Na­po­me­nu­la je da su ona i Alek­sić pri­je ove po­li­cij­ske ak­ci­je ima­li mi­ran ži­vot, zbog če­ga je is­tu­pi­la ka­ko bi ih za­šti­ti­la.
– Čvr­sto sto­jim iza sva­ke iz­go­vo­re­ne ri­je­či i tvr­dim da od mog vje­re­ni­ka ni­ko ni­šta lo­še ne mo­že do­če­ka­ti. Znam sa kim ži­vim i po­no­sim se nji­me na sva­ki mo­gu­ći na­čin. Kao i ve­ći­na gra­đa­na, či­tam no­vi­ne i pra­tim de­ša­va­nja u dr­ža­vi, ne­ra­svi­je­tlje­na ubi­stva i po­ku­ša­je li­kvi­da­ci­ja, i za­pre­pa­šće­na sam sta­njem u ko­jem se dr­ža­va na­la­zi, i si­gur­no ne bih mo­gla ži­vje­ti sa čo­vje­kom ko­ji je na bi­lo ko­ji na­čin umje­šan u to – ka­že Bu­la­ji­će­va.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"