Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Stan star 31 godinu prodao po 1.500 e/m2, u Siti kvartu kupio po 1.100, a sakrio obje transakcije * Milo se odrekao Radmile radi mira u kući * DPS u Mojkovcu dijelio novac i hranu * Sud ne zna gdje je Sinđelić * Stan star 31 godinu prodao po 1.500 e/m2, u Siti kvartu kupio po 1.100, a sakrio obje transakcije * Identitetski mednjici Crne Gore * Čarobna lampa
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 22-10-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
RAFET HUSOVIĆ, LIDER BOŠNjAČKE STRANKE :
BS će podržati onog kandidata na predsjedničkim izborima, bilo da je pripadnik političke partije ili nezavisni intelektualac, koji bude dijelio osnovne političke vrijednosti za koje se zalažemo.

Vic Dana :)

Crnogorci su na dobrom putu, još samo da krenu!

Dođe programer u mesaru i kaže:
- Dajte mi 100 grama salame.
- Da vam narežem?
- Ma jok, prebaci mi na USB!

Da bi jedna porodica bila srećna, mora da postoji ljubav, razumijevanje i najmanje dva kompjutera!

- Šta je demokratija?
- Kada dvije budale imaju više prava nego jedan pametan!

Pita učiteljica Pericu:
- Da li ti tata pomaže pri izradi domaćeg zadatka.
- Ne više, ona poslednja jedinica ga je totalno slomila

Sretnu se dva psihijatra.
- Dobar dan, dobro ste. Kako sam ja?
- I Vi ste dobro.

Meni će na svadbi da svira grupa „Youtube”. 
Nema pjesme koju frajeri ne znaju.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2017-10-20 VLADA IMENOVALA REŠADA SIJARIĆA ZA PRVOG ČOVJEKA ZAVODA ZA ŠKOLSTVO
Za prepisivanje od Hrvata nagrađen mjestom direktora 
Sijarić Za prepisivanje od Hrvata nagrađen mjestom direktora  Osnovno državno tužilaštvo iz Podgorice pokrenulo je početkom septembra izviđaj zbog sumnje da je Zavod za školstvo prepisao strana obrazovna dokumenta Ministar Damir Šehović Vladi predlaže imenovanje Rešada Sijarića, profesora geografije, zbog profesionalnih kvaliteta i neposrednog iskustva u radu obrazovnog sistema, navodi se u jučerašnjoj odluci Vlade
Vla­da je ju­če za no­vog di­rek­to­ra Za­vo­da za škol­stvo ime­no­va­la funk­ci­o­ne­ra Bo­šnjač­ke stran­ke Re­ša­da Si­ja­ri­ća, ko­ji je bio vr­ši­lac du­žno­sti di­rek­to­ra ka­da je utvr­đe­no da su pla­gi­ra­li hr­vat­ske na­stav­ne pr­o­gra­me i pla­no­ve za osnov­no obra­zo­va­nje. U od­lu­ci Vla­de na­vo­di se da je Si­ja­rić ime­no­van na pred­log mi­ni­star pro­svje­te Da­mi­ra Še­ho­vi­ća.
Osnov­no dr­žav­no tu­ži­la­štvo iz Pod­go­ri­ce je po­čet­kom sep­tem­bra po­kre­nu­lo iz­vi­đaj zbog sum­nje da je Za­vod za škol­stvo pre­pi­sao stra­na obra­zov­na do­ku­men­ta. Na pi­ta­nja ko­ja smo tu­ži­la­štvu upu­ti­li u uto­rak, 17. ok­to­bra, ni­je­smo do­bi­li od­go­vor u ko­joj je fa­zi iz­vi­đaj po­vo­dom sum­nji o pla­gi­ra­nju pro­gra­ma hr­vat­skih struč­nja­ka.
Si­ja­rić je 17. mar­ta ime­no­van za v.d. di­rek­to­ra Za­vo­da, od­no­sno u pe­ri­o­du re­for­me pro­gra­ma osnov­nog i sred­njeg obra­zo­va­nja, ko­ju su obi­lje­ži­le op­tu­žbe hr­vat­skih struč­nja­ka da su ko­le­ge u Cr­noj Go­ri pre­pi­sa­le na­stav­ne pro­gra­me za fi­zič­ko vas­pi­ta­nje za osnov­ne ško­le. Na­kon što su hr­vat­ski me­di­ji sre­di­nom av­gu­sta ob­ja­vi­li da je pre­pi­sa­na ve­ći­na pro­gra­ma, ostav­ke u rad­nom ti­mu Za­vo­da za škol­stvo za pred­met fi­zič­ko vas­pi­ta­nje pod­ni­je­li su Ni­ko Ra­ič­ko­vić, Da­ni­je­la Bu­la­to­vić i Al­di­ja­na Mu­ra­to­vić. Oni su vra­ti­li na­kna­de za rad na na­stav­nom pro­gra­mu fi­zič­ko vas­pi­ta­nje.
– Mi­ni­star pro­svje­te, na osno­vu čla­na 44 stav 3 Za­ko­na o dr­žav­noj upra­vi, a u ve­zi sa čla­nom 57 Za­ko­na o dr­žav­nim slu­žbe­ni­ci­ma i na­mje­šte­ni­ci­ma, pod­nio je Vla­di pred­log da se Re­šad Si­ja­rić ime­nu­je za di­rek­to­ra Za­vo­da za škol­stvo. U obra­zlo­že­nju pred­lo­ga, iz­me­đu osta­log, na­veo je da je Upra­va za ka­dro­ve ras­pi­sa­la jav­ni kon­kurs da­na 10. ju­la 2017. go­di­ne za po­pu­nu rad­nog mje­sta di­rek­to­ra Za­vo­da za škol­stvo, da je na­kon spro­ve­de­nog po­stup­ka jav­nog kon­kur­sa do­sta­vi­la mi­ni­stru pro­svje­te li­stu kan­di­da­ta ko­ji is­pu­nja­va­ju uslo­ve kon­kur­sa. Utvr­đe­no je da Re­šad Si­ja­rić, pro­fe­sor ge­o­gra­fi­je, i Zlat­ko Bu­lić, dok­tor bi­o­lo­ških na­u­ka, is­pu­nja­va­ju uslo­ve kon­kur­sa, da je na­kon do­sta­vlja­nja na­zna­če­ne li­ste oba­vio raz­go­vor sa kan­di­da­ti­ma, o če­mu je sa­či­njen za­pi­snik od 3.10.2017. go­di­ne, na osno­vu če­ga pred­la­že Vla­di ime­no­va­nje Re­ša­da Si­ja­ri­ća, pro­fe­so­ra ge­o­gra­fi­je, pa ima­ju­ći u vi­du na­ve­de­no, pro­fe­si­o­nal­ne kva­li­te­te i ne­po­sred­no is­ku­stvo u ra­du obra­zov­nog si­ste­ma, pred­la­že da se Si­ja­rić ime­nu­je za di­rek­to­ra Za­vo­da za škol­stvo – na­vo­di se u od­lu­ci Vla­de.
Iz Mi­ni­star­stva pro­svje­te su na­kon afe­re sa pre­pi­si­va­njem hrav­stkih na­stav­nih pro­gra­ma sa­op­šti­li da je ta ma­te­ri­ja usko­struč­na i da će is­tra­ži­ti o če­mu je ri­ječ.
Re­šad Si­ja­rić se ni­je ogla­ša­vao to­kom pret­hod­na tri mje­se­ca, a iz­ja­ve to­kom afe­re pla­gi­ra­nja, da­va­li su nje­go­vi sa­rad­ni­ci iz Za­vo­da, ko­ji su pri­zna­li da po­sto­ji kom­pa­ta­bil­nost i iden­tič­nost sa hr­vat­skim pro­gra­ma. D.B.


Še­ho­vić ni­je osje­ćao od­go­vor­nost

Na­kon što je ob­ja­vlje­no da je Za­vod za škol­stvo pre­pi­sao na­stav­ne pro­gra­me struč­nja­ka iz Hr­vat­ske, 23 ne­vla­di­ne or­ga­ni­za­ci­je i opo­zi­ci­ja za­tra­ži­li su od pre­mi­je­ra Du­ška Mar­ko­vi­ća da smi­je­ni mi­ni­stra Da­mi­ra Še­ho­vi­ća. On je ka­zao da se ne osje­ća od­go­vor­nim i da će Za­vod utvr­di­ti ko je po­gri­je­šio pri­li­kom re­for­mi­sa­nja tog di­je­la na­sta­ve.
– Go­spo­din Še­ho­vić, osim što je mi­ni­star, on je i pro­fe­sor na fa­kul­te­tu i to ga do­dat­no oba­ve­zu­je da ne smi­je bi­ti pri­mjer ova­kvog od­no­sa pre­ma vas­pit­no-obra­zov­nom si­ste­mu. Še­ho­vić je svo­jim po­stup­ci­ma za ve­o­ma krat­ko vri­je­me uspio da de­gra­di­ra stru­ku, uru­ši si­stem vri­jed­no­sti, afir­mi­še par­tij­sku pri­pad­nost i sta­vi je is­pred stru­ke i struč­no­sti. Svo­jom, na­zo­vi re­for­mom, na­pra­vio je zbr­ku i na­nio ne­po­pra­vlji­vu šte­tu imi­džu na­še dr­ža­ve, do­vo­de­ći u ne­ga­ti­van kon­tekst cr­no­gor­ski vas­pit­no-obra­zov­ni si­stem, po­sta­viv­ši nas za pred­met osu­de, po­ru­ge i pod­smi­je­ha u okru­že­nju, ka­za­li su iz gru­pe NVO.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"