Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Tetku zbog para tukao do smrti * Milov savjetnik uhapšen zbog ruske veze * Drugovi i u smrti nerazdvojni * Otrovne hemikalije u lutkama * Pudždamon i članovi vlade u Briselu * Represije bile tragedija za narod * Degradiranje Univerziteta
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 31-10-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
ĐORĐE BLAŽIĆ, PROFESOR :
Vujanović je kao predsjednik države dužan da ukazom raspusti Skupštinu i raspiše izbore prvog narednog dana po raspuštanju parlamenta.

Vic Dana :)

Šeta ciga parkom i u daljini ugleda skinse. Kaže mu jedan od njih :
- Cigo, dođi ovamo da ti kažemo nešto.
A ciga će na to:
-Neka, neka kume, ne moram ja sve da znam.

Kako se zove ciganin koji zna geometriju?
- Romb.

Kako se zove uragan koji je prošao kroz Cigamalu?
-Garagan.

Zašto cigani plaču svaki put kad gledaju film Titanik?
Žao im gvožđa.

Cigo otvorio radnju za „krečenje” auta. Prilazi mušterija i pita.
- Kakva ti je garancija?
A cigo će na to:
- Tri kiše brate!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Ekonomija - datum: 2017-10-30 PREDSJEDNIK UDRUŽENJA BANAKA BRATISLAV PEJAKOVIĆ U INTERVJUU ZA „DAN”
Sanacioni fond smanjiće profit banaka
Pejaković Sanacioni fond smanjiće profit banaka Moramo biti svjesni da i kod najrazvijenijih država, sa regulatorima sa mnogo većom tradicijom i mnogo jačim mehanizmima reakcije dolazi do kriza u bankama, rekao je Pejaković
For­mi­ra­nje sa­na­ci­o­nog fon­da je u skla­du sa BRRD di­rek­ti­vom EU ko­ja se od­no­si na ure­đe­nje po­stu­pa­ka i pro­ce­sa ozdra­vlje­nja i sa­na­ci­je ba­na­ka u kri­zi. Ov­dje se re­gu­li­še, ka­ko ra­na in­ter­ven­ci­ja su­per­vi­zi­je ba­na­ka, ta­ko i po­seb­ni po­stu­pak kod sa­na­ci­je ba­na­ka ko­jeg spro­vo­di nad­le­žni sa­na­ci­o­ni auto­ri­tet, gdje je na­cr­tom de­fi­ni­sa­na Cen­tral­na ban­ka, ko­ja kon­tro­li­še i pu­nje­nje i ko­ri­šće­nje sred­sta­va sa­na­ci­o­nog fon­da. Pri­mjed­ba ban­ka­ra se od­no­si­la na for­mi­ra­nje sa­na­ci­o­nog fon­da, na vre­men­ski ho­ri­zont nje­go­vog pu­nje­nja, gdje se de­fi­ni­sa­ni iz­nos umje­sto da se pu­ni za šest ili šest i po go­di­na do­sti­že za de­set go­di­na, što je ra­zu­man za­htjev, ka­ko sa aspek­ta ba­na­ka, ta­ko i vre­me­na ko­je su ima­le raz­vi­je­ni­je ze­mlje u kon­kret­nom slu­ča­ju, re­kao je ge­ne­ral­ni se­kre­tar Udru­že­nja ba­na­ka (UBCG) Bra­ti­slav Pe­ja­ko­vić u in­ter­vjuu za „Dan”.
● Ko će pla­ća­ti za `propast` ne­ke ban­ke, uko­li­ko u sa­na­ci­o­nom fon­du ne bu­de do­volj­no nov­ca? Da li će to ura­di­ti Vla­da iz bu­dže­ta?
– Sve ak­ci­je u har­mo­ni­za­ci­ji za­ko­na i pra­te­ćih pro­pi­sa su u skla­du sa naj­bo­ljim prak­sa­ma raz­vi­je­nih ze­ma­lja. Sve ak­tiv­no­sti re­gu­la­to­ra, su­per­vi­zi­je ba­na­ka, for­mi­ra­nje fon­da za osi­gu­ra­nje de­po­zi­ta, sju­tra fon­da za sa­na­ci­ju ba­na­ka, na fo­nu su pre­ven­ti­ve da se ne bi op­te­re­ći­vao bu­džet dr­ža­ve u slu­ča­ju kri­ze u ne­koj od ba­na­ka u si­ste­mu. Mo­ra­mo bi­ti svje­sni da i kod naj­ra­zvi­je­nih dr­ža­va, sa re­gu­la­to­ri­ma sa mno­go ve­ćom tra­di­ci­jom i mno­go ja­čim me­ha­ni­zmi­ma re­ak­ci­je do­la­zi do kri­za u ban­ka­ma... Ali ge­o­graf­ski od Ame­ri­ke, pre­ko Fin­ske do Ja­pa­na, Nje­mač­ke, ili Ita­li­je gdje je ban­kro­ti­ra­la Mon­te Pa­ski di Si­e­na, na­sta­ri­ja ban­ka na svi­je­tu, ko­ja je pre­u­ze­ta od ve­će ban­ke u ci­lju mi­ni­mi­zi­ra­nja šte­te, što je i no­vim pro­pi­si­ma de­fi­ni­sa­no kao mo­guć­nost i kod nas. Su­šti­na je ipak u pre­ven­ti­vi i in­sti­tu­ci­o­nal­nim dje­lo­va­nji­ma da se ne ugro­ža­va bu­džet, od­no­sno da ne bu­de te­ret po­re­skih ob­ve­zni­ka. Ov­dje bih na­gla­sio da su na osno­vu jav­nih po­da­ta­ka CBCG svi pa­ra­me­tri po­slo­va­nja ba­na­ka na po­čet­ku sep­tem­bra ove go­di­ne u skla­du sa pro­pi­si­ma, po­zi­tiv­ni i u tren­du ra­sta – od ka­pi­ta­la, li­kvid­no­sti, sol­vent­no­sti, već po­me­nu­tog ra­sta de­po­zi­ta, kre­dit­nog port­fo­li­ja, do pa­da NPL ili lo­še na­pla­ti­vih pla­sma­na
● Da li su uslo­vi za po­slo­va­nje ba­na­ka na za­vid­nom ni­vou i da li bi ne­što po pi­ta­nju am­bi­jen­ta tre­ba­lo mi­je­nja­ti ?
– Pro­ble­mi na ko­je uka­zu­ju po­slo­dav­ci i ban­ke, a ti­ču se po­slov­nog am­bi­jen­ta kod nas su da mo­ra­mo kva­li­tet­ni­je im­ple­men­ti­ra­ti po­sto­je­će i no­ve pro­pi­se u za­šti­ti po­vje­ri­la­ca, po­ra­di­ti na kva­li­te­tu ka­ta­star­ske evi­den­ci­je...
Sud­ski pro­ce­si pri­li­kom na­pla­te po­tra­ži­va­nja bi mo­gli bi­ti efi­ka­sni­ji, kre­dit­ni re­gi­star mo­že zna­čaj­no da se una­pri­je­di, tr­ži­šte ka­pi­ta­la je plit­ko i re­gi­o­nal­no uve­zi­va­nje bi bi­lo od ko­ri­sti svi­ma, kva­li­tet fi­nan­sij­skih iz­vje­šta­ja pred­u­ze­ća mo­rao bi bi­ti pro­vje­ra­van sa si­stem­ski od­re­đe­ne adre­se i to­me slič­no.M.B.


O uki­da­nju ban­kar­ske taj­ne

● Zbog če­ga ste pred­lo­ži­li da se uki­ne ban­kar­ska taj­na o po­da­ci­ma kli­jen­ta za sud, po­li­ci­ju i po­re­ske or­ga­ne?
– Ovu ma­te­ri­ju taj­no­sti i ras­po­lo­ži­vo­sti po­da­ta­ka tre­ti­ra Za­kon o ban­ka­ma, što je za ban­ka­re osnov­ni za­kon­ski do­ku­ment u po­slo­va­nju, ali  taj­nu tre­ti­ra­ju i Za­kon o plat­nom pro­me­tu, kao i Za­kon o ne­le­gal­nom po­slo­va­nju, pa ima­te upi­te Po­re­ske upra­ve u di­je­lu ra­ču­na fi­zič­kih li­ca, pa tu­ma­če­nja kroz Za­kon o obli­ga­ci­o­nim od­no­si­ma itd. Ban­ka­ri su sa­mo uka­za­li na ope­ra­tiv­no pri­su­tan pro­blem u ko­mu­ni­ka­ci­ji sa od­re­đe­nim in­sti­tu­ci­o­nal­nim adre­sa­ma ko­je se po­zi­va­ju na pro­pi­se iz svo­jih do­me­na po­slo­va­nja, gdje sma­tra­ju da su nji­ho­vi ar­gu­men­ti ja­či od sta­va ban­ka­ra ko­ji se dr­že Za­ko­na o ban­ka­ma, i na­rav­no, sud­skih iz­vr­šnih na­lo­ga, što će bi­ti i ubu­du­će, ali da re­gu­la­tor sa svo­je stra­ne da ade­kvat­no obra­zlo­že­nje svim za­in­te­re­so­va­nim stra­na­ma.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za lokalne i parlamentarne izbore koji će biti održani 30.08.2020.godine.

Lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Parlmentarni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Parlamentarni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"