Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Tetku zbog para tukao do smrti * Milov savjetnik uhapšen zbog ruske veze * Drugovi i u smrti nerazdvojni * Otrovne hemikalije u lutkama * Pudždamon i članovi vlade u Briselu * Represije bile tragedija za narod * Degradiranje Univerziteta
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 31-10-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
ĐORĐE BLAŽIĆ, PROFESOR :
Vujanović je kao predsjednik države dužan da ukazom raspusti Skupštinu i raspiše izbore prvog narednog dana po raspuštanju parlamenta.

Vic Dana :)

Šeta ciga parkom i u daljini ugleda skinse. Kaže mu jedan od njih :
- Cigo, dođi ovamo da ti kažemo nešto.
A ciga će na to:
-Neka, neka kume, ne moram ja sve da znam.

Kako se zove ciganin koji zna geometriju?
- Romb.

Kako se zove uragan koji je prošao kroz Cigamalu?
-Garagan.

Zašto cigani plaču svaki put kad gledaju film Titanik?
Žao im gvožđa.

Cigo otvorio radnju za „krečenje” auta. Prilazi mušterija i pita.
- Kakva ti je garancija?
A cigo će na to:
- Tri kiše brate!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

   
Podgoricom - datum: 2017-10-30 UŽIVAOCI OPOJNIH SUPSTANCI PRIBOR OSTAVLJAJU SVUDA PO GRADU
Špricevi i igle u blizini škole
Prizor za hitnu intervenciju nadležnih Špricevi i igle u blizini škole
Špri­ce­vi i sve ono što uži­va­o­ci nar­ko­ti­ka ko­ri­ste mo­že se vi­dje­ti sko­ro pa na sva­kom ko­ra­ku. Je­dan od špri­ce­va sa upo­tri­je­blje­nom iglom „za­lu­tao” je is­pred Do­ma zdra­vlja No­va va­roš pre­ko pu­ta Osnov­ne ško­le „Sa­vo Pe­ja­no­vić”. Mje­sto mu de­fi­ni­tiv­no ni­je tu, te bi nad­le­žne slu­žbe mo­ra­le re­a­go­va­ti.
Ti­ja­na Že­gu­ra, di­rek­tor­ka pro­gra­ma sma­nje­nja šte­te Ju­ven­tas ka­že da su u vi­še na­vra­ta uka­zi­va­li da je u po­sled­njih po­la go­di­ne do­šlo do po­ra­sta bro­ja oso­ba ko­je injek­ti­ra­ju dro­ge, a što u jed­nom di­je­lu mo­že bi­ti i re­zul­tat pro­mje­ne pro­to­ko­la o iz­da­va­nju li­je­ka bu­pre­nor­fin, ko­ji slu­ži li­je­če­nju bo­le­sti za­vi­sno­sti. Ona is­ti­če da iako se uvo­đe­njem tih pro­mje­na sko­ro is­ko­ri­je­ni­lo cr­no tr­ži­šte za ovaj li­jek, ve­li­ki broj oso­ba ko­je su ga na taj na­čin na­ba­vlja­le po­če­le su uzi­ma­ti he­ro­in i to upra­vo pu­tem igle i špri­ca.
- Ta­ko se ser­vi­su Ju­ven­ta­sa u pr­vih de­vet mje­se­ci 2017. go­di­ne po pr­vi put ja­vi­lo čak 60 oso­ba, i to 30 njih upra­vo to­kom ma­ja i ju­na, ka­da je do­šlo do pro­mje­ne re­ži­ma iz­da­va­ja bu­pre­nor­fi­na. Ovi po­da­ci uka­zu­ju na to da je u Pod­go­ri­ci sa­mo ma­nji broj oso­ba ko­je su za­vi­sne od opi­ja­ta na li­je­če­nju i da je hit­no po­treb­no pro­ši­ri­ti ka­pa­ci­te­te sup­sti­tu­ci­o­nog cen­tra pri Do­mu zdra­vlja Pod­go­ri­ca, dok bi u ide­al­noj si­tu­a­ci­ji Mi­ni­star­stvo zdra­vlja do­zvo­li­lo otva­ra­nje no­vog sup­sti­tu­ci­o­nog cen­tra u na­šem gra­du. Po­red to­ga, vi­še pu­ta smo po­kre­ta­li i ini­ci­ja­ti­vu da se u Pod­go­ri­ci otvo­ri takozvana „pro­sto­ri­ja za injek­ti­ra­nje”, po ugle­du na raz­vi­je­ne ze­mlje Evrop­ske uni­je, gdje oso­be ko­je su za­vi­sne od dro­ga, u kon­tro­li­sa­nim uslo­vi­ma i pod nad­zo­rom me­di­cin­skog oso­blja, mo­gu uze­ti do­zu, dok bi se sav me­di­cin­ski ot­pad i osta­vio u ovoj pro­sto­ri­ji. Ju­ven­tas je u ovoj go­di­ni za 535 oso­ba di­stri­bu­i­rao 17.221 ste­ril­nu iglu, dok je u istom pe­ri­o­du, ne ra­ču­na­ju­ći ak­ci­je če­šće­nja lo­ka­ci­ja, od kli­je­na­ta sa­ku­pio 20.690 ko­ri­šće­nih iga­la, jer naš pro­gram za­mje­ne ko­ri­šće­ne opre­me za injek­ti­ra­nje dro­ga za ste­ril­nu funk­ci­o­ni­še po prin­ci­pu da mo­žeš da do­bi­ješ ono­li­ki broj iga­la ko­ji si i do­nio. Vr­lo ri­jet­ko se de­ša­va u pro­gra­mi­ma sma­nje­nja šte­te da kli­jen­ti vra­te ve­ći broj ko­ri­šće­nih iga­la, kao što je kod nas slu­čaj, što go­vo­ri o po­ve­ća­nom ni­vou in­for­ma­ci­ja kod oso­ba ko­je na ovaj na­čin ko­ri­ste dro­ge. Me­đu­tim, da­nas se igle mo­gu ku­pi­ti i u apo­te­ka­ma, pa bi tre­ba­lo na­lo­ži­ti svim objek­ti­ma ko­ji vr­še pro­da­ju, da vr­še i pri­ku­plja­nje ko­ri­šće­nog pri­bo­ra – sma­tra Že­gu­ra.
Ona is­ti­če da je do­la­zak u do­dir sa ovom vr­stom me­di­cin­skog ot­pa­da po­ten­ci­jal­no ri­zi­čan u smi­slu mo­gu­će in­fek­ci­je ne­kom od kr­vlju pre­no­si­vih in­fek­ci­ja.
- Na to uti­če do­sta fak­to­ra, od to­ga da li je pri­bor ne­dav­no od­ba­čen, do to­ga da li oso­ba uop­šte ima ne­ku in­fek­ci­ju i ako je ima, da li se li­je­či. Uko­li­ko je oso­ba, ko­je je in­fi­ci­ra­na, uklu­če­na na li­je­če­nje, mno­go su ma­nje šan­se da nji­ho­va krv bu­de in­fek­tiv­na. Ipak, na to da li se ne­ko li­je­či ili ne opet uti­če mno­go fak­to­ra i to naj­vi­še ne­ga­tiv­no – ka­že Že­gu­ra.
Ju­ven­tas je u ovoj go­di­ni, ka­ko ka­že Že­gu­ra, 13 pu­ta iza­šao da či­sti lo­ka­ci­je, po pri­ja­vi gra­đa­na, a or­ga­ni­zo­va­li su i če­ti­ri vi­še­dnev­nih ak­ci­ja či­šće­nja lo­ka­ci­ja na ko­ji­ma zna­ju da se na­la­ze ve­će ko­li­či­ne od­ba­če­nog pri­bo­ra za injek­ti­ra­nje.
- Na­ža­lost, od­ba­če­ni pri­bor se mo­že na­ći u svim dje­lo­vi­ma gra­da i ne­mo­gu­će je iz­dvo­ji­ti po­se­ban kvart ko­ji je vi­še iz­lo­žen ovom pro­ble­mu. Tru­di­mo se da na pr­vom mje­stu oči­sti­mo lo­ka­ci­je u bli­zi­ni vr­ti­ća i ško­la, te še­tač­kih zo­na. Pro­ble­ma­tič­no je što sa­ku­plja­nje od­ba­če­nog pri­bo­ra za injek­ti­ra­nje ni­je u nad­le­žno­sti Ju­ven­ta­sa, već spe­ci­ja­li­zo­va­nih slu­žbi, ali se or­ga­ni­zo­va­njem ova­kvih ak­tiv­no­sti tru­di­mo da do­pri­ne­se­mo po­di­zav­nju kva­li­te­ta ži­vo­ta na­ših gra­đa­na i do­bro­bi­ti za­jed­ni­ce u ko­joj ži­vi­mo – is­ta­kla je Že­gu­ra. A.D.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za lokalne i parlamentarne izbore koji će biti održani 30.08.2020.godine.

Lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Parlmentarni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Parlamentarni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"