Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Kestnerov šverc preplavio Podgoricu * Akcije prodaju Vladi iza leđa * Pacijente pregledali u hotelu * Uhapšen kum Brana Mićunovića * Kestnerov šverc preplavio Podgoricu * Kompromis je kockanje sa samim sobom * Hrvati i Švajcarci vide Rusiju
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 10-11-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Mihailo Babović, Pozitivna Crna Gora:
– Ovih 35 pari klompi koje doniramo i te kako poboljšavaju zdravstvenu zaštitu sistema.

Vic Dana :)

–Sada možete da skinete masku, gospode doktore. Ja sam vas prepoznao! - reče pacijent u operacionoj sali.

Starija dama je došla kod zgodnog hirurga i pita ga:
– Doktore, možete li da me proljepšate?


– Žao mi je, odrubljivanje glave je u našoj državi zabranjeno.


Mlada pacijentkinja se po povratku iz bolnice hvali prijateljici šta je doživjela:
– Uradili su mi sve pretrage i uradili sve što je bilo u njihovoj moći: mamografiju, tomografiju, pornografiju...Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo - datum: 2017-11-09 RAZLIČITO POSTUPANJE ASK U SLUČAJU KENANA HRAPOVIĆA I NIKOLE VUKČEVIĆA I IVANA MITROVIĆA
Što je zabranjeno Savjetu nije ministru
Kenan Hrapović Što je zabranjeno Savjetu nije ministru ASK nije ispitivala da li je ministar zdravlja Kenan Hrapović u konfliktu interesa jer u svom imovinskom kartonu nije naveo potpune podatke o imovini, niti da li je kao direktor FZO podredio javni interes privatnom zbog ugovornih odnosa Fonda sa stomatološkim ambulantama njegove supruge
Agen­ci­ja za spre­ča­va­nje ko­rup­ci­je (ASK) ni­je po­kre­nu­la po­stu­pak utvr­đi­va­nja kon­flik­ta in­te­re­sa pro­tiv mi­ni­stra zdra­vlja Ke­na­na Hra­po­vi­ća, ko­ji u svom imo­vin­skom kar­to­nu ni­je pri­ja­vio da nje­go­va su­pru­ga ima dvi­je fir­me. ASK se ni­je upu­sti­la ni u is­pi­ti­va­nje da li je Hra­po­vić pod­re­dio jav­ni in­te­res pri­vat­nom dok je, kao di­rek­tor Fon­da za zdrav­stve­no osi­gu­ra­nje (FZO) pot­pi­si­vao ugo­vo­re sa že­ni­nim am­bu­lan­ta­ma o pru­ža­nju sto­ma­to­lo­ških uslu­ga zdrav­stve­nim osi­gu­ra­ni­ci­ma, na ra­čun FZO-a.
„Dan” je sre­di­nom ju­la ob­ja­vio da Hra­po­vić ni­je pri­ja­vio pot­pu­ne po­dat­ke o imo­vi­ni čla­no­va nje­go­vog do­ma­ćin­stva, na šta je oba­ve­zan kao jav­ni funk­ci­o­ner. Na­kon to­ga je ASK od­bi­la za­htjev „Da­na“ za slo­bo­dan pri­stup in­for­ma­ci­ja­ma, ko­jim je tra­že­na do­ku­men­ta­ci­ja ko­ja po­tvr­đu­je šta je Agen­ci­ja pred­u­ze­la u slu­ča­ju Hra­po­vi­ća zbog ne­pri­ja­vlji­va­nja pot­pu­nih po­da­ta­ka imo­vi­ni, iz­ja­šnje­nji­ma mi­ni­stra i o mje­ra­ma ko­je su pred­u­ze­li u ci­lju utvr­đi­va­nja kon­flik­ta in­te­re­sa dok je bio na če­lu FZO ka­da su sa sto­ma­to­lo­škim am­bu­lan­ta­ma nje­go­ve su­pru­ge skla­pa­ni ugo­vo­ri o pru­ža­nju sto­ma­to­lo­ških uslu­ga.
Ta­kvo po­stu­pa­nje Agen­ci­je su­prot­no je nji­ho­voj re­ak­ci­ji u slu­ča­ju čla­no­va Sa­vje­ta Ra­dio-te­le­vi­zi­je Cr­ne Go­re (RTCG) Ni­ko­le Vuk­če­vi­ća i Iva­na Mi­tro­vi­ća. ASK je u nji­ho­vom slu­ča­ju u vr­lo krat­kom vre­men­skom ro­ku utvr­di­la da su pre­kr­ši­li Za­kon o spre­ča­va­nju ko­rup­ci­je. Za Vuk­če­vi­ća su oci­je­ni­li da je pod­re­dio jav­ni in­te­res pri­vat­nom i iza­zvao su­kob in­te­re­sa jer je „isto­vre­me­no oba­vlja­njem jav­ne funk­ci­je ostva­rio imo­vin­sku ko­rist po osno­vu ugo­vor­nog od­no­sa sa pri­vred­nim dru­štvo ‘Ga­li­lo pro­dakšn’”. Agen­ci­ja je ta­kvu od­lu­ku do­sta­vi­la skup­štin­skom Ad­mi­ni­stra­tiv­nom od­bo­ru, ko­ji je po­kre­nuo ra­zr­je­še­nje Vuk­če­vi­ća.
Za Mi­tro­vi­ća je ta­ko­đe utvr­đe­no da je na­vod­no pod­re­dio jav­ni in­te­res pri­vat­nom za­to što je u RTCG za­po­slen nje­gov sin, dok je on bio u upra­vljač­kom ti­je­lu tog me­di­ja. On je, pre­ma ocje­ni kon­tro­lo­ra iz ASK, tre­ba­lo da tra­ži mi­šlje­nje o po­sto­ja­nju su­ko­ba in­te­re­sa o od­lu­ci o za­sni­va­nju rad­nog od­no­sa nje­go­vog si­na u RTCG. S ob­zi­rom da to ni­je ura­dio, Agen­ci­ja je po­kre­nu­la pre­kr­šaj­ni po­stu­pak pro­tiv nje­ga, na­kon če­ga je on pod­nio ostav­ku u Sa­vje­tu.
„Dan” je ra­ni­je ob­ja­vio da Hra­po­vi­će­va su­pru­ga Ma­i­da ima dvi­je fir­me. U Cen­tral­nom re­gi­stru pri­vred­nih su­bje­ka­ta (CRPS) na Ma­i­du Hra­po­vić se vo­de dvi­je zdrav­stve­ne usta­no­ve – sto­ma­to­lo­ške am­bu­lan­te, što ni­je na­ve­de­no u mi­ni­stro­vim zva­nič­nim po­da­ci­ma o pri­ho­di­ma i imo­vi­ni.
Pre­ma tim po­da­ci­ma, mi­ni­stro­va su­pru­ga je je­di­ni vla­snik dvi­je zdrav­stve­ne usta­no­ve – „Dent – ES” i „Zub”, obje u Pod­go­ri­ci.
Hra­po­vić je kao di­rek­tor Fon­da za zdrav­stve­no osi­gu­ra­nje (FZO) go­di­na­ma pot­pi­si­vao ugo­vo­re sa pred­stav­ni­com že­ni­ne or­di­na­ci­je „Zub” o pru­ža­nju sto­ma­to­lo­ških uslu­ga zdrav­stve­nim osi­gu­ra­ni­ci­ma. Hra­po­vi­će­va u toj fir­mi ni­je ovla­šće­no li­ce. Hra­po­vi­će­va se vo­di kao osni­vač, dok je El­za­na Ta­lje­no­vić di­rek­tor i ovla­šće­no li­ce.
Zdrav­stve­na usta­no­va „Dent – ES” re­gi­stro­va­na je 3. ju­la 2012. go­di­ne, a or­di­na­ci­ja – „Zub”, 5. mar­ta 2012. go­di­ne.
U di­je­lu Hra­po­vi­će­vog imo­vin­skog kar­to­na „udje­li u vla­sni­štvu dru­gih prav­nih li­ca”, ko­ji je ob­ja­vljen na saj­tu ASK, ne na­vo­di se vla­sni­štvo u bi­lo ko­joj fir­mi.
Iz Ministarstva zdravlja juče nijesu odgovarali na pitanja „Dana“ da li je ministar, u vrijeme dok je bio na čelu FZO, tražio mišljenje ASK o sukobu interesa zbog potpisivanja ugovora sa firmom njegove supruge. A.O.


Ka­zne do 2.000 eura

Na­vo­đe­nje ne­pot­pu­nih po­da­ta­ka u imo­vin­skim kar­to­ni­ma funk­ci­o­ne­ra ka­žnji­vo je po Za­ko­nu o spre­ča­va­nju ko­rup­ci­je.
– Nov­ča­nom ka­znom od 500 do 2.000 eura ka­zni­će se za pre­kr­šaj jav­ni funk­ci­o­ner, ako ne na­ve­de u iz­vje­šta­ju tač­ne i pot­pu­ne po­dat­ke – na­vo­di se u Za­ko­nu o spre­ča­va­nju ko­rup­ci­je.
Za­ko­nom je de­fi­ni­sa­no da su­kob in­te­re­sa u vr­še­nju jav­ne funk­ci­je po­sto­ji kad pri­vat­ni in­te­res jav­nog funk­ci­o­ne­ra uti­če ili mo­že uti­ca­ti na nje­go­vu ne­pri­stra­snost u vr­še­nju jav­ne funk­ci­je.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"