Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Kestnerov šverc preplavio Podgoricu * Akcije prodaju Vladi iza leđa * Pacijente pregledali u hotelu * Uhapšen kum Brana Mićunovića * Kestnerov šverc preplavio Podgoricu * Kompromis je kockanje sa samim sobom * Hrvati i Švajcarci vide Rusiju
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 10-11-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Mihailo Babović, Pozitivna Crna Gora:
– Ovih 35 pari klompi koje doniramo i te kako poboljšavaju zdravstvenu zaštitu sistema.

Vic Dana :)

–Sada možete da skinete masku, gospode doktore. Ja sam vas prepoznao! - reče pacijent u operacionoj sali.

Starija dama je došla kod zgodnog hirurga i pita ga:
– Doktore, možete li da me proljepšate?


– Žao mi je, odrubljivanje glave je u našoj državi zabranjeno.


Mlada pacijentkinja se po povratku iz bolnice hvali prijateljici šta je doživjela:
– Uradili su mi sve pretrage i uradili sve što je bilo u njihovoj moći: mamografiju, tomografiju, pornografiju...Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo - datum: 2017-11-09 U CRNOJ GORI BEZ ZAPOSLENJA OKO 25.000 GRAĐANA DOBI DO 40 GODINA
Na posao čeka 7.450 akademaca
Bez radnog iskustva 2.200 visokoškolaca sa biroa Na posao čeka 7.450 akademaca Od 7.450 visokoškolaca bez posla, njih 2.200 nema nikakvo radno iskustvo, kazali su iz Zavoda
Oko 2.200 vi­so­ko­ško­la­ca sa evi­den­ci­je Za­vo­da za za­po­šlja­va­nje Cr­ne Go­re (ZZZCG) ne­ma ni­ka­kvog rad­nog is­ku­stva, a na po­sao če­ka 7.450 mla­dih sa di­plo­mom, sa­op­šte­no je iz ZZZ. Na po­sao če­ka 18.300 gra­đa­na do­bi od 25 do 40 go­di­na.
Po­moć­nik di­rek­to­ra ZZZ Da­vid Per­čo­bić ka­zao je da je u Cr­noj Go­ri, po po­da­ci­ma od 30. ok­to­bra, re­gi­stro­va­no 50.140 ne­za­po­sle­nih.
– Od to­ga bro­ja vi­še od po­lo­vi­ne su že­ne, dok je sto­pa ne­za­po­sle­no­sti 21,61 od­sto – na­gla­sio je on.
Per­čo­bić je ka­zao da je re­al­no oče­ki­va­ti trend ra­sta bro­ja mla­dih sa di­plo­mom fa­kul­te­ta, zbog uklju­či­va­nja u pro­gram struč­nog ospo­so­blja­va­nja.
On je re­kao da ne­za­po­sle­nost mla­dih ni­je oso­be­nost sa­mo cr­no­gor­skog tr­ži­šta ra­da, već je to iz­ra­žen pro­blem i kod mno­go raz­vi­je­ni­jih ze­ma­lja.
– Evi­den­tan je rast bro­ja no­vo­pri­ja­vlje­nih, onih bez rad­nog sta­ža i onih ko­ji do­la­ze iz si­ste­ma obra­zo­va­nja. Do 24 go­di­ne sta­ro­sti bez po­sla je 6.300 oso­ba. Na evi­den­ci­ji se na­la­zi 18.300 ne­za­po­sle­nih u do­bi iz­me­đu 25 i 40 go­di­na – pre­ci­zi­rao je on.
Per­čo­bić na­gla­ša­va da sta­ri­ji od 40 go­di­na či­ne po­lo­vi­nu ne­za­po­sle­nih. Do jed­ne go­di­ne na za­po­sle­nje če­ka oko 24.500 oso­ba, od jed­ne do tri go­di­ne 17.020, a du­že od tri go­di­ne njih 8.600.
On je ka­zao da je broj ne­za­po­sle­nih kra­jem 2010. go­di­ne iz­no­sio oko 32.000 i na tom ni­vou kre­tao se sve do ju­la 2015. go­di­ne, od­no­sno do do­no­še­nja do­pu­na Za­ko­na o so­ci­jal­noj i dječ­joj za­šti­ti.
– Po­red eko­nom­skog am­bi­jen­ta i ne­do­stat­ka ve­ćih in­ve­sti­ci­ja ko­je bi otva­ra­le no­va rad­na mje­sta, na rast ne­za­po­sle­no­sti uti­ca­la je pri­mje­na si­stem­skih za­ko­na ko­ji su se ne­ga­tiv­no od­ra­zi­li na tr­ži­šte ra­da – sma­tra on.
Po­moć­nik di­rek­to­ra ZZZ po­ru­čio je da Za­vod re­a­li­zu­je mje­re ak­tiv­ne po­li­ti­ke za­po­šlja­va­nja usmje­re­ne na ak­tiv­no tra­že­nje za­po­sle­nja, raz­voj pred­u­zet­ni­štva, cje­lo­ži­vot­no uče­nje, obra­zo­va­nje od­ra­slih, za­po­šlja­va­nje te­že za­po­šlji­vih gru­pa gra­đa­na, pri­je sve­ga oso­ba sa in­va­li­di­te­tom, Ro­ma, žr­ta­va na­si­lja, dje­ce bez ro­di­telj­skog sta­ra­nja i sa­mo­hra­nih ro­di­te­lja.
Iz Za­vo­da pod­sje­ća­ju na is­tra­ži­va­nje Ip­so­sa iz pro­šle go­di­ne, pre­ma ko­jem je ne­for­mal­no za­po­šlja­va­nje u Cr­noj Go­ri na ni­vou od 32,7 od­sto.
Di­rek­tor ZZZ Su­ljo Mu­sta­fić ka­zao je u Bu­dim­pe­šti da je ta in­sti­tu­ci­ja to­kom ove i pro­šle go­di­ne uspje­šno re­a­li­zo­va­la me­đu­na­rod­ne pro­jek­te vri­jed­no­sti od oko 4,5 mi­li­o­na eura. On je na kon­fe­ren­ci­ji Cen­tra jav­nih slu­žbi za za­po­šlja­va­nje ze­ma­lja ju­go­i­stoč­ne Evro­pe (CPES­SEC) sa­op­štio da je kroz pro­gra­me ak­tiv­ne po­li­ti­ke za­po­šlja­va­nja uklju­če­no 1.810 oso­ba iz evi­den­ci­je Za­vo­da i ostva­re­na sa­rad­nja sa 404 po­slo­dav­ca.
– Za­po­sle­no je 312 oso­ba sa in­va­li­di­te­tom, a sub­ven­ci­je ko­ri­sti 196 po­slo­da­va­ca – na­gla­sio je Mu­sta­fić.A.O.


Te­ma du­go­traj­na ne­za­po­sle­nost

Iz ZZZ je sa­op­šte­no da de­le­ga­ci­ja Za­vo­da uče­stvu­je na dvo­dnev­noj kon­fe­ren­ci­ji na ko­joj pred­stav­ni­ci dr­ža­va čla­ni­ca raz­mje­nju­ju is­ku­stva na te­mu du­go­traj­ne ne­za­po­sle­no­sti, kao jed­nog od naj­ve­ćih pro­ble­ma na tr­ži­štu ra­da.
Mu­sta­fić je odr­žao pre­zen­ta­ci­ju, u ko­joj je is­ta­kao stra­te­ško upra­vlja­nje Za­vo­dom, iz­ra­du ope­ra­tiv­nih pro­ce­sa, od­no­sno teh­no­lo­gi­je ra­da, knji­ge pro­ce­du­ra, uput­sta­va i uvo­đe­nja stan­dar­da.
– Pro­gra­mi ak­tiv­ne po­li­ti­ke za­po­šlja­va­nja pri­la­go­đe­ni su ste­pe­nu za­po­šlji­vo­sti ne­za­po­sle­nih oso­ba – re­kao je Mu­sta­fić.


Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za lokalne izbore za odbornike u SO Nikšić koji će biti održani 14.03.2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"