Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Kestnerov šverc preplavio Podgoricu * Akcije prodaju Vladi iza leđa * Pacijente pregledali u hotelu * Uhapšen kum Brana Mićunovića * Kestnerov šverc preplavio Podgoricu * Kompromis je kockanje sa samim sobom * Hrvati i Švajcarci vide Rusiju
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 10-11-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Mihailo Babović, Pozitivna Crna Gora:
– Ovih 35 pari klompi koje doniramo i te kako poboljšavaju zdravstvenu zaštitu sistema.

Vic Dana :)

–Sada možete da skinete masku, gospode doktore. Ja sam vas prepoznao! - reče pacijent u operacionoj sali.

Starija dama je došla kod zgodnog hirurga i pita ga:
– Doktore, možete li da me proljepšate?


– Žao mi je, odrubljivanje glave je u našoj državi zabranjeno.


Mlada pacijentkinja se po povratku iz bolnice hvali prijateljici šta je doživjela:
– Uradili su mi sve pretrage i uradili sve što je bilo u njihovoj moći: mamografiju, tomografiju, pornografiju...Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Hronika - datum: 2017-11-09 ODT POVODOM POSTUPANJA U PREDMETU PREBIJANJA MIJA MARTINOVIĆA
Odluka dostavljena prije pet dana
Martinović Odluka dostavljena prije pet dana Istražne radnje trebalo bi da preuzme vrhovni državni tužilac Ivica Stanković, koji treba lično da preuzme odgovornost za predmet o ovom zločinačkom činu. Da hoće, tužilaštvo bi lako moglo da otkrije vinovnike ovog događaja – kazao je Milorad Martinović
Ustav­ni sud je od­lu­ku ko­jom su na­re­di­li da Osnov­no dr­žav­no tu­ži­la­štvo u Pod­go­ri­ci pre­du­zme od­go­va­ra­ju­će mje­re i rad­nje ka­ko bi se iden­ti­fi­ko­va­li pri­pad­ni­ci Spe­ci­jal­ne an­ti­te­ro­ri­stič­ke je­di­ni­ce ko­ji su uče­stvo­va­li u pre­bi­ja­nju Mi­lo­ra­da Mi­ja Mar­ti­no­vi­ća do­sta­vio tu­ži­la­štvu tek na­kon če­ti­ri mje­se­ca. Ustav­ni sud je na­re­dio da tu­ži­la­štvo u ro­ku od tri mje­se­ca iz­vr­ši tu od­lu­ku i da im do­sta­ve iz­vje­štaj o to­me što su pred­u­ze­li. Iako su hit­nu is­tra­gu tra­ži­li u ro­ku od tri mje­se­ca, tu­ži­la­štvo još ni­je po­če­lo da pred­u­zi­ma rad­nje po nji­ho­voj od­lu­ci jer im je od­lu­ka do­sta­vlje­na sko­ro če­ti­ri mje­se­ca na­kon do­no­še­nja.
– Po­vo­dom do­ga­đa­ja od 24.10.2015. go­di­ne, ka­da je do­šlo do pre­bi­ja­nja M.M., ovo tu­ži­la­štvo je for­mi­ra­lo pred­met pro­tiv vi­še za­sad ne­i­den­ti­fi­ko­va­nih li­ca, pri­pad­ni­ka SAJ-a, ko­ji je od ta­da i da­lje u fa­zi iz­vi­đa­ja. U tom pred­me­tu, od­mah po do­ga­đa­ju, sa­slu­ša­ni su svi pri­pad­ni­ci SAJ-a i iz­vr­še­no je vi­še vje­šta­če­nja (me­di­cin­sko, PEH, sa­o­bra­ćaj­no ma­šin­sko, DNK ...). Od ta­da do da­nas, u kon­ti­nu­i­te­tu se pred­u­zi­ma­ju do­ka­zne rad­nje. Ustav­ni sud je do­nio od­lu­ku ko­ja je tu­ži­la­štvu do­sta­vlje­na tek 3.11.2017. go­di­ne – sa­op­šti­la je za „Dan” Dan­ka Iva­no­vić Đe­rić, tu­ži­lac i port­pa­rol Osnov­nog dr­žav­nog tu­ži­la­štva u Pod­go­ri­ci.
Mi­lo­rad Mar­ti­no­vić ka­zao je da ga ču­di za­što Ustav­ni sud ni­je do­nio od­lu­ku ko­jem je za da­lje po­stu­pa­nje u nje­go­vom pred­me­tu oba­ve­zao Vr­hov­no dr­žav­no tu­ži­la­štvo.
– Is­tra­žne rad­nje tre­ba­lo bi da pre­u­zme vr­hov­ni dr­žav­ni tu­ži­lac Ivi­ca Stan­ko­vić, ko­ji tre­ba lič­no da pre­u­zme od­go­vor­nost za pred­met o ovom zlo­či­nač­kom či­nu. Da ho­će, tu­ži­la­štvo bi mo­glo da ot­kri­je vi­nov­ni­ke ovog do­ga­đa­ja – ka­zao je Mar­ti­no­vić za „Dan”.
On ne oče­ku­je da će tu­ži­la­štvo na­kon oba­ve­zu­ju­će od­lu­ke Ustav­nog su­da ot­kri­ti ko su sa­jov­ci ko­ji su ga bru­tal­no pre­tu­kli na­kon pro­te­sta u Pod­go­ri­ci pri­je dvi­je go­di­ne.
– Ne oče­ku­jem ni­šta od tu­ži­la­štva. Ja­sno je da se tru­de da pri­kri­ju isti­nu o ovom slu­ča­ju jer su ima­li do­volj­no i vre­me­na i sred­sta­va, i na­či­na i zna­nja, da to do sa­da ura­de. Dr­ža­va i tu­ži­la­štvo mo­gu od­mah da ra­svi­je­tle ovaj zlo­či­nač­ki čin, sa­mo kad bi to že­lje­li da ura­de – do­dao je Mar­ti­no­vić.
On je pod­sje­tio da je za­do­bio te­ške tje­le­sne po­vre­de u na­si­lju ko­je je pre­tr­pio od dr­žav­nih slu­žbe­ni­ka, ko­ji su mu uz to de­mo­li­ra­li auto.
– Ti dr­žav­ni slu­žbe­ni­ci du­žni su po za­ko­nu i Usta­vu da šti­te ži­vo­te i imo­vi­nu gra­đa­na, čak i po ci­je­nu svog ži­vo­ta. Pi­tam se šta bi bi­lo da je ne­ko od gra­đa­na te no­ći na­pao ne­kog tu­ži­o­ca ili čla­na vla­da­ju­će par­ti­je, ka­ko bi ih ta­da iden­ti­fi­ko­va­li i pre­ce­su­i­ra­li. Ne­do­pu­sti­vo je da ko­man­dant SAJ-a ka­že da ne zna čak ni ko je bio sa njim u autu te no­ći – is­ta­kao Mar­ti­no­vić.
M.V.P.


Presudili 25.jula

Ustav­nu žal­bu po­vo­dom po­stu­pa­nja po­li­ca­ja­ca u slu­ča­ju pre­bi­ja­nja Mar­ti­no­vi­ća pod­ni­je­la je ne­vla­di­na or­ga­ni­za­ci­ja Ak­ci­ja za ljud­ska pra­va (HRA).
– Od­lu­ka u slu­ča­ju Mar­ti­no­vić je do­ni­je­ta 25. ju­la 2017, do­sta­vlje­na je po­sli­je vi­še od tri mje­se­ca, 6.11.2017, a još uvi­jek ni­je ob­ja­vlje­na u Slu­žbe­nom li­stu, pa tro­mje­seč­ni rok u ko­me je ODT du­žno da spro­ve­de sve po­treb­ne rad­nje još ni­je ni po­čeo da te­če. Ka­ko je Ustav­ni sud u od­lu­ci kon­sta­to­vao da ODT ni­je hit­no spro­ve­lo is­tra­gu i na­lo­žio da je sad hit­no spro­ve­de, odu­go­vla­če­nje Ustav­nog su­da u iz­ra­di od­lu­ke i nje­nom ob­ja­vlji­va­nju ne po­dr­ža­va ozbilj­nost na­red­be za hit­no spro­vo­đe­nje is­tra­ge – sa­op­šte­no je iz HRA.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"