Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Kestnerov šverc preplavio Podgoricu * Akcije prodaju Vladi iza leđa * Pacijente pregledali u hotelu * Uhapšen kum Brana Mićunovića * Kestnerov šverc preplavio Podgoricu * Kompromis je kockanje sa samim sobom * Hrvati i Švajcarci vide Rusiju
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 10-11-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Mihailo Babović, Pozitivna Crna Gora:
– Ovih 35 pari klompi koje doniramo i te kako poboljšavaju zdravstvenu zaštitu sistema.

Vic Dana :)

–Sada možete da skinete masku, gospode doktore. Ja sam vas prepoznao! - reče pacijent u operacionoj sali.

Starija dama je došla kod zgodnog hirurga i pita ga:
– Doktore, možete li da me proljepšate?


– Žao mi je, odrubljivanje glave je u našoj državi zabranjeno.


Mlada pacijentkinja se po povratku iz bolnice hvali prijateljici šta je doživjela:
– Uradili su mi sve pretrage i uradili sve što je bilo u njihovoj moći: mamografiju, tomografiju, pornografiju...Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni - datum: 2017-11-09 OPOZICIJA UPOZORAVA NA ZLOUPOTREBU OPŠTINSKIH SREDSTAVA U PARTIJSKE SVRHE
Novcem građana DPS kupuje birače
Aktivisti DPS -a lokalne radove predstavljaju kao partijske uspjehe Novcem građana DPS kupuje birače Sredstva za održavanje komunalne infrastrukture su planirana i odobrena budžetom Opštine, a ne neke političke partije. Sve drugo je obmana i nastavak serije ,,nečasna politička trgovina”, kategoričan je Osman Subašić
Pred­stav­ni­ci opo­zi­ci­je uka­zu­ju da je OO DPS-a sa svo­jim ,,sa­te­li­ti­ma” po­čeo iz­bor­nu kam­pa­nju, jer se nji­ho­vi ak­ti­vi­sti hva­le as­fal­ti­ra­njem uli­ca i dru­gim ak­tiv­no­sti­ma ko­je Op­šti­na re­a­li­zu­je na pod­ruč­ju mje­snih za­jed­ni­ca.
Pre­ma ri­je­či­ma Sa­va Vu­jo­še­vi­ća (De­mos), do­bro je da se re­a­li­zu­ju in­fra­struk­tur­ni pro­jek­ti ko­ji su od ko­ri­sti gra­đa­ni­ma Ba­ra, ali se na osno­vu sa­op­šte­nja za jav­nost sti­če uti­sak da ra­do­ve iz­vo­di DPS iz svo­jih sred­sta­va, a ne nad­le­žne lo­kal­ne slu­žbe nov­cem iz bu­dže­ta Op­šti­ne Bar.
– Ta­ko­đe, po­treb­no je da nam iz DPS-a ka­žu ko iz­vo­di ove ra­do­ve, ko­ja je ci­je­na, kad je bio ten­der za njih, i da li za ra­do­ve ko­ji se iz­vo­de po­sto­je ne­ki pro­jek­ti po ko­ji­ma se ra­di, ko je te pro­jek­te ra­dio i ka­da?! Da li se ovi ra­do­vi iz­vo­de kao pred par­la­men­tar­ne iz­bo­re 2016. go­di­ne, ka­da su za po­sao as­fal­ti­ra­nja uli­ca u vri­jed­no­sti od 500.000 eura an­ga­žo­va­li fir­mu „Ci­vil En­gi­ne­er” doo Pod­go­ri­ca, ko­ja u tre­nut­ku oda­bi­ra od stra­ne ten­der­ske ko­mi­si­je ni­je ima­la do­volj­no za­po­sle­nih rad­ni­ka za taj po­sao, ni­ti je ima­la ma­ši­ne za as­fal­ti­ra­nje uli­ca i ko­ja se oba­ve­za­la na jav­nom ten­de­ru da ne­će an­ga­žo­va­ti po­di­zvo­đa­če i po­du­go­va­ra­če, ali je to ura­đe­no su­prot­no za­ko­nu dva­de­se­tak da­na po­sli­je pot­pi­si­va­nja ugo­vo­ra s Op­šti­nom Bar? Zbog ovo­ga sam pre­dao kri­vič­nu pri­ja­vu pro­tiv pred­sjed­ni­ka op­šti­ne Bar i dru­gih slu­žbe­nih li­ca spe­ci­jal­nom dr­žav­nom tu­ži­o­cu 29. sep­tem­bra 2016. go­di­ne, kao od­bor­nik i po­moć­nik se­kre­ta­ra za eko­no­mi­ju i fi­nan­si­je Op­šti­ne Bar po osno­vu leks spe­ci­ja­li­sa. Pi­tam nad­le­žno tu­ži­la­štvo šta je bi­lo s tom kri­vič­nom pri­ja­vom – is­ta­kao je Vu­jo­še­vić.
Pre­ma nje­go­vim ri­je­či­ma, ,,po­što se iz DPS-a hva­le mi­li­on­skim ula­ga­nji­ma, po­sta­vlja se lo­gič­no pi­ta­nje ho­će li i ka­da vra­ti­ti ote­te i opljač­ka­ne vi­še­mi­li­on­ske iz­no­se ko­je su sa svo­jim sa­te­li­ti­ma ote­li u u po­sled­njih dva­de­set go­di­na”.
– Ka­da će bi­ti spro­ve­de­na pra­vo­sna­ža­na pre­su­da za Ma­lje­vik i šta je bi­lo sa 72 sta­na so­li­dar­no­sti? Za­što DPS sa svo­jim sa­te­li­ti­ma u po­sled­njih pet go­di­na sva­ki put od­bi­ja moj pred­log da se upu­ti ini­ci­ja­ti­va nad­le­žnim dr­žav­nim or­ga­ni­ma ka­ko bi se pre­i­spi­ta­la pri­va­ti­za­ci­ja pri­vred­nih pred­u­ze­ća iz Ba­ra? Gra­đa­ni Ba­ra i Cr­ne Go­re, na­ža­lost, zna­ju ko­ji je i ka­kav re­zul­tat tih pri­va­ti­za­ci­ja. Za­što vr­še kla­sič­nu op­struk­ci­ju ini­ci­ja­ti­ve ko­ju su upu­ti­li opo­zi­ci­o­ni od­bor­ni­ci ka­ko bi se raz­mo­tri­la in­for­ma­ci­ja o re­a­li­za­ci­ji pri­va­ti­zo­va­nih „Kon­tej­ner­skih ter­mi­na­la”? Ima­mo in­for­ma­ci­ju da je re­zul­tat ove pri­va­ti­za­ci­je ne­ga­ti­van i da su se ste­kli uslo­vi da se ona po­ni­šti? Nji­ho­vi ,,re­zul­ta­ti” su vi­dlji­vi na sva­kom ko­ra­ku, to vi­di ve­ći­na ča­snih i po­šte­nih gra­đa­na Ba­ra, što će na na­red­nim iz­bo­ri­ma re­zul­ti­ra­ti smje­nom DPS-a i nje­go­vih sa­te­li­ta – sma­tra Vu­jo­še­vić.
Od­bor­nik Osman Su­ba­šić (SDP) pod­sje­ća da je ,,ak­tu­el­na po­li­tič­ka ve­ći­na u Op­šti­ni for­mi­ra­na ne­ča­snom po­li­tič­kom tr­go­vi­nom”.
– Ka­kav je na­čin na ko­ji je na­sta­la ova ve­ći­na, ta­kvi su i nji­ho­vi re­zul­ta­ti i me­to­de ra­da. To je po­ku­šaj da se ku­pu­ju bi­ra­či nov­cem po­re­znih ob­ve­zni­ka, ko­jim se pu­ni bu­džet Op­šti­ne. Sred­stva za odr­ža­va­nje ko­mu­nal­ne in­fra­struk­tu­re su pla­ni­ra­na i odo­bre­na bu­dže­tom Op­šti­ne, a ne ne­ke po­li­tič­ke par­ti­je. Sve dru­go je ob­ma­na i na­sta­vak se­ri­je ,,ne­ča­sna po­li­tič­ka tr­go­vi­na” – ka­te­go­ri­čan je Su­ba­šić.
D.S.


Ni­ke­zić: Ko­ri­sti­mo sred­stva iz ka­pi­tal­nog bu­dže­ta

Pred­sjed­nik OO DPS-a Bar Bran­ka Ni­ke­zić ka­za­la je da su oni na­kon par­la­men­tar­nih iz­bo­ra na­pra­vi­li ak­ci­o­ni plan za pe­ri­od 2016–2020.
– Dr­ža­li smo se ono­ga što je u ka­pi­tal­nom bu­dže­tu za 2017. go­di­nu, i ra­di se po tim opre­di­je­lje­nim sred­stvi­ma. Bu­džet se do­no­si u de­cem­bru za 2018. go­di­nu, pa će­mo i kroz ovu go­di­nu ta­ko­đe na­sta­vi­ti s fi­nan­si­ra­njem in­ve­sti­ci­o­nih ra­do­va, ta­ko što će­mo od MZ tra­ži­ti da od­re­de pri­o­ri­te­te. Ne iz­vo­di ra­do­ve DPS svo­jim sred­stvi­ma, to je su­lu­do i po­mi­nja­ti, već se ko­ri­ste sred­stva iz ka­pi­tal­nog bu­dže­ta na ko­ji smo se na­slo­ni­li ra­de­ći na ak­ci­o­nom pla­nu, ka­ko bi­smo pro­pra­ti­li ono što tre­ba da se ra­di na te­re­nu. Sve je le­gal­no i le­gi­tim­no. Je­smo li ušli u kam­pa­nju s onim či­me mo­že­mo da se po­hva­li­mo? Je­smo. Ako to sme­ta opo­zi­ci­ji, i ako oni ima­ju či­me da se po­hva­le, ne­ka i oni pi­šu – is­ta­kla je Ni­ke­zi­će­va.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"