Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Kestnerov šverc preplavio Podgoricu * Akcije prodaju Vladi iza leđa * Pacijente pregledali u hotelu * Uhapšen kum Brana Mićunovića * Kestnerov šverc preplavio Podgoricu * Kompromis je kockanje sa samim sobom * Hrvati i Švajcarci vide Rusiju
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 10-11-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Mihailo Babović, Pozitivna Crna Gora:
– Ovih 35 pari klompi koje doniramo i te kako poboljšavaju zdravstvenu zaštitu sistema.

Vic Dana :)

–Sada možete da skinete masku, gospode doktore. Ja sam vas prepoznao! - reče pacijent u operacionoj sali.

Starija dama je došla kod zgodnog hirurga i pita ga:
– Doktore, možete li da me proljepšate?


– Žao mi je, odrubljivanje glave je u našoj državi zabranjeno.


Mlada pacijentkinja se po povratku iz bolnice hvali prijateljici šta je doživjela:
– Uradili su mi sve pretrage i uradili sve što je bilo u njihovoj moći: mamografiju, tomografiju, pornografiju...Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni - datum: 2017-11-09 OPOZICIJA KRITIKOVALA ODLUKU O REBALANSU BUDŽETA OPŠTINE ANDRIJEVICA
Najviše troše za gorivo i telefone
Zgrada opštine u Andrijevici Najviše troše za gorivo i telefone Posebnu priču zaslužuju izdaci za neiskorišćene godišnje odmore, jer su pojedini zaposleni po ovom osnovu dobili preko hiljadu eura, kazao je Goran Stojanović
AN­DRI­JE­VI­CA – Na na­red­noj sjed­ni­ci lo­kal­nog par­la­men­ta za­ka­za­noj za 10. no­vem­bar na­ći se pred­log od­lu­ke o iz­mje­na­ma i do­pu­na­ma od­lu­ke o bu­dže­tu za 2017. go­di­nu. U tom do­ku­men­tu je na­zna­če­no da pri­ho­di bu­dže­ta za 2017. go­di­nu, na­kon iz­vr­še­nih ko­rek­ci­ja, iz­no­se 2.576.802 eura i da su po­ve­ća­ni u od­no­su na pr­vo­bit­ni plan za 375.300 eura. Is­tak­nu­to je da je re­ba­lan­som ope­ra­tiv­ni bu­džet za­cr­tan na 1.396.703 eura, a ka­pi­tal­ni na 1.134.072 eura. Te­ku­ća bu­džet­ska re­zer­va iz­no­si 36.000 erua, dok na stal­nu bu­džet­sku re­zer­vu ot­pa­da 10.000 eura. U obra­zlo­že­nju od­lu­ke o re­ba­lan­su na­vo­di se da su raz­lo­zi za iz­me­nu i do­pu­nu od­lu­ke o bu­dže­tu uslo­vlje­ni pr­ven­stve­no po­ve­ća­njem pri­ho­da od po­re­za, na­kna­da, do­na­ci­ja, i tran­sfe­ra, od če­ga je naj­zna­čaj­ni­je po­ve­ća­nje od Ega­li­za­ci­o­nog fon­da, za 305.000 eura. Na­gla­še­no je da je po­red to­ga re­ba­lans uslo­vljen ti­me što je do­šlo do po­ve­ća­nja iz­da­ta­ka na ime bru­to za­ra­da i do­pri­no­sa na te­ret po­slo­dav­ca, osta­lih lič­nih pri­ma­nja, ras­ho­da za ma­te­ri­jal, uslu­ge, odr­ža­va­nje, tran­sfe­ra in­sti­tu­ci­ja­ma, po­je­din­ci­ma, ne­vla­di­nom i jav­nom sek­to­ru i to u iz­no­su od 136.200 eura. Is­tak­nu­to je da je re­ba­lan­som ka­pi­tal­ni dio bu­dže­ta uve­ćan za 238.000 eura, od če­ga se naj­zna­čaj­ni­je uve­ća­nje ti­če pro­bi­ja­nja i odr­ža­va­nja lo­kal­nih pu­te­va, iz­grad­nje mi­ni-elek­tra­ne „Kr­ko­ri” i na­bav­ke opre­me za Ko­mu­nal­no pred­u­ze­će. I dok iz lo­kal­ne upra­ve tvr­de da je bu­džet Op­šti­ne re­al­no is­pla­ni­ran i da je raz­voj­nog ka­rak­te­ra, pred­stav­ni­ci opo­zi­ci­je tvr­de da se ra­di o po­tro­šač­koj pro­jek­ci­ji ko­ja ni­je usmje­re­na na rje­ša­va­nje vi­tal­nih pro­ble­ma lo­kal­nog sta­nov­ni­štva. Na­gla­si­li su da je ne­pri­hva­tlji­vo to što ni ove go­di­ne ni­je­su pred­vi­đe­na sred­stva za as­fal­ti­ra­nje pu­te­va i za pro­jek­te ko­ji ga­ran­tu­ju otva­ra­nje no­vih rad­nih mje­sta. Is­ta­kli su da od­lu­ka o bu­dže­tu pred­sta­vlja po­li­tič­ki pam­flet DPS-a i da u do­broj mje­ri da­je pod­sti­caj ise­lja­va­nju sta­nov­ni­štva.
– I ova od­lu­ka o bu­dže­tu je kla­sič­ni pro­gram gru­pa­ci­je na vla­sti. No, za nas to ni­je iz­ne­na­đe­nje, jer se već du­že vri­je­me su­o­ča­va­mo s po­ha­rom sje­ve­ra od stra­ne po­sled­njeg evrop­skog dik­ta­to­ra i nje­go­vih isto­mi­šlje­ni­ka. Kao što vi­di­mo, ne­ma pod­sti­caj­nih mje­ra za mla­de ko­ji bi ra­do osta­li da ži­ve u mje­stu ro­đe­nja. Sva iz­dva­ja­nja za po­bolj­ša­nje in­fra­struk­tu­re su sim­bo­lič­na. Od otva­ra­nja odr­ži­vih rad­nih mje­sta ne­ma ni go­vo­ra. Do­volj­no je re­ći da lo­kal­na vlast ni­je htje­la da iz­dvo­ji sred­stva za sti­pen­dri­ra­nje stu­de­na­ta i shva­ti­ti ko­li­ko op­štin­sko ru­ko­vod­stvo vo­di ra­ču­na o bu­duć­no­sti – na­gla­sio je pred­sjed­nik OO De­mo­krat­skog fron­ta Ve­sko Ra­ke­tić.
On je ka­zao da je vri­je­me po­ka­za­lo da se sred­stva na­mi­je­nje­na mje­snim za­jed­ni­ca­ma tro­še ne­tran­spa­rent­no.
– Iz go­di­ne u go­di­nu se pri­ka­zu­je da se zna­čaj­na sred­stva usmje­ra­va­ju mje­snim za­jed­ni­ca­ma. Me­đu­tim, i ova od­lu­ka o bu­dže­tu uka­zu­je da se ne zna tač­no šta se s tim nov­cem ra­di. Ni­gdje ni­je pre­ci­zi­ra­no za ko­je pro­jek­te su sred­stva na­mi­je­nje­na. Ima­mo po­dat­ke da je po­je­di­nim mje­snim za­jed­ni­ca­ma upla­ći­va­no do­sta nov­ca, a s dru­ge stra­ne ne­ma­mo vi­dlji­vih re­zul­ta­ta da je taj no­vac na­mjen­ski utro­šen – na­gla­sio je Ra­ke­tić.
I pred­sjed­nik OO SNP-a Go­ran Sto­ja­no­vić is­ta­kao je da je od­lu­ka o re­ba­lan­su bu­dže­tu pri­la­go­đe­na po­tre­ba­ma uske gru­pe lju­di oku­plje­nih oko DPS-a. Na­gla­sio je da je evi­dent­no da se vi­si­na bu­dže­ta iz go­di­ne u go­di­nu uve­ća­va, a da gra­đa­ni od to­ga ne­ma­ju ne­ke ko­ri­sti. Na­veo je da se for­si­ra­ju pro­jek­ti ko­ji ni­je­su od vi­tal­nog zna­ča­ja za lo­kal­no sta­nov­ni­štvo i da se do­sta sred­sta­va usmje­ra­va za te­ku­ću po­tro­šnju.
– I ova od­lu­ka o re­ba­lan­su bu­dže­ta po­tvr­đu­je da lo­kal­na upra­va ni­je istin­ski ser­vis gra­đa­na već pri­vi­le­go­va­nih gru­pa iz re­do­va DPS-a. Na to uka­zu­ju i po­da­ci o zna­čaj­nim iz­dva­ja­nji­ma za go­ri­vo, re­pre­zan­ta­ci­ju i te­le­fon­ske uslu­ge. To po­tvr­đu­ju i so­ci­jal­na da­va­nja, kao i iz­da­ci za pri­vre­me­ne i po­vre­me­ne po­slo­ve ko­ji su sum­nji­vog ka­rak­te­ra. Po­seb­nu pri­ču za­slu­žu­je pi­ta­nje ko­je se ti­če iz­da­ta­ka za ne­is­ko­ri­šće­ne go­di­šnje od­mo­re, jer su po­je­di­ni za­po­sle­ni po ovom osno­vu do­bi­li pre­ko hi­lja­du eura. Uz to, ka­pi­tal­ni bu­džet je za pr­vih de­vet mje­se­ci re­a­li­zo­van sve­ga 40 od­sto či­me se na­sta­vlja prak­sa pre­no­še­nja ras­po­lo­ži­vih sred­sta­va u sle­de­ću go­di­nu, ka­ko bi se la­žno pri­ka­za­lo da se ve­li­ki no­vac usmje­ra­va za ka­pi­tal­ne in­ve­sti­ci­je. Sve to svje­do­či da An­dri­je­vi­com upra­vlja po­tro­šač­ka eki­pa ko­ja je tu da bi za­do­vo­lji­la lič­ne pro­htje­ve i po­tre­be par­ti­je na vla­sti – na­veo je Sto­ja­no­vić.D.J.


Op­šti­na pre­tvo­re­na u so­ci­jal­nu usta­no­vu

Od­lu­kom o re­ba­lan­su pred­vi­đe­no je da se te­ku­ća bu­džet­ska re­zer­va, ko­jom ras­po­la­že pred­sjed­nik op­šti­ne, po­ve­ća sa 30.000 eura, ko­li­ko je pr­vo­bit­no pla­ni­ra­no, na 36.000 eura. Sto­ja­no­vić is­ti­če da je i to po­tvr­da da se sred­stva gra­đa­na ko­ri­ste za za­do­vo­lje­nje po­tre­ba gla­sa­ča DPS-a.
– Kad je sa­da­šnja opo­zi­ci­ja vr­ši­la vlast u An­dri­je­vi­ci, te­ku­ća bu­džet­ska re­zer­va je na go­di­šnjem ni­vou iz­no­si­la od de­set do pet­na­est hi­lja­da eura. Ta re­zer­va je ove go­di­ne, od­lu­kom o re­ba­lan­su, do­sti­gla 36.000 eura. To ja­sno uka­zu­je da je Op­šti­na pre­tvo­re­na u so­ci­jal­nu usta­no­vu gdje ,,kaj­mak” ski­da­ju pri­sta­li­ce DPS-a, o če­mu svje­do­če i spi­sko­vi – na­veo je Sto­ja­no­vić.Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"