Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Kestnerov šverc preplavio Podgoricu * Akcije prodaju Vladi iza leđa * Pacijente pregledali u hotelu * Uhapšen kum Brana Mićunovića * Kestnerov šverc preplavio Podgoricu * Kompromis je kockanje sa samim sobom * Hrvati i Švajcarci vide Rusiju
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 10-11-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Mihailo Babović, Pozitivna Crna Gora:
– Ovih 35 pari klompi koje doniramo i te kako poboljšavaju zdravstvenu zaštitu sistema.

Vic Dana :)

–Sada možete da skinete masku, gospode doktore. Ja sam vas prepoznao! - reče pacijent u operacionoj sali.

Starija dama je došla kod zgodnog hirurga i pita ga:
– Doktore, možete li da me proljepšate?


– Žao mi je, odrubljivanje glave je u našoj državi zabranjeno.


Mlada pacijentkinja se po povratku iz bolnice hvali prijateljici šta je doživjela:
– Uradili su mi sve pretrage i uradili sve što je bilo u njihovoj moći: mamografiju, tomografiju, pornografiju...Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni - datum: 2017-11-09 OPŠTINI HERCEG NOVI PROSLIJEĐENI ZAKLJUČCI SA JAVNE TRIBINE O BORBI PROTIV SURLAŠA
Traže vanrednu sjednicu zbog palmi
Zaražene palme u dvorištu zgrade Traže vanrednu sjednicu zbog palmi Pitanje borbe za zaštitu palmi mora se podići na najveći državni nivo, s nosiocem aktivnosti u Vladi Crne Gore, koja bi bila garant za traženje finansijskih sredstava iz fondova Evropske unije, za urgentne situacije, navodi se u zaključcima
HER­CEG NO­VI – Ne­vla­di­ne or­ga­ni­za­ci­je Eko­lo­ško dru­štvo Bo­ke ko­tor­ske, Dru­štvo pri­ja­te­lja Her­ceg No­vog, Se­kre­ta­ri­jat za ko­mu­nal­ne dje­lat­no­sti i eko­lo­gi­ju Op­šti­ne Her­ceg No­vi kon­ci­pi­ra­li su za­ključ­ke s jav­ne tri­bi­ne odr­ža­ne 26. ok­to­bra o za­šti­ti pal­mi od in­va­ziv­nog dje­lo­va­nja in­sek­ta, pal­mi­nog sur­la­ša Za­ključ­ke su pro­sli­je­di­li Op­šti­ni Her­ceg No­vi, u ci­lju sa­zi­va­nja van­red­ne sjed­ni­ce SO ko­ja bi sa­dr­ža­la jed­nu tač­ku dnev­nog re­da – za­šti­ta pal­mi od in­va­ziv­nog dje­lo­va­nja Rhynchop­ho­rus fer­ru­gi­ne­us. U sa­op­šte­nju Eko­lo­škog dru­štva Bo­ke ko­tor­ske na­ve­de­no je da je za­da­tak tri­bi­ne bio upo­zna­va­nje jav­no­sti s ak­tiv­no­sti­ma na su­zbi­ja­nju dje­lo­va­nja in­sek­ta, kao i s me­to­do­lo­gi­jom i mje­ra­ma ko­je se pri­mje­nju­ju za uni­šta­va­nje pal­mi­nog sur­la­ša i u za­šti­ti pal­mi. Gost na tri­bi­ni bio je fran­cu­ski gra­đa­nin, struč­njak za vi­še teh­nič­ko-teh­no­lo­ških obla­sti Vin­cent Kre­min, ko­ji je go­vo­rio o ak­tiv­no­sti­ma u Fran­cu­skoj, gdje se pri­mje­nju­je dr­žav­ni, stra­te­ški pro­gram za za­šti­tu pal­mi. Upo­znao je pri­sut­ne, ta­ko­đe, sa ste­pe­nom ozbilj­no­sti pro­ble­ma, pro­gra­mom i or­ga­ni­za­ci­jom za spro­vo­đe­nje mje­ra za­šti­te pal­mi, kao i s fi­nan­sij­skim šte­ta­ma.
– Zbog oči­gled­no sla­be ili ne­do­volj­no sna­žne or­ga­ni­za­ci­je u bor­bi sa pal­mi­nim sur­la­šem kod nas, pre­pu­šte­no­sti sa­mo i je­di­no lo­kal­nim pred­u­ze­ći­ma i ma­lom bro­ju li­cen­ci­ra­nih fir­mi da se bo­re s pro­ble­mom, broj­nih ne­us­kla­đe­no­sti i spo­rog dje­lo­va­nja na te­re­nu fi­to­sa­ni­tar­nih in­spek­to­ra, bez us­po­sta­vlje­ne hi­je­rar­hi­je mje­ra i od­go­vor­no­sti iz­me­đu dr­žav­nih i op­štin­skih in­sti­tu­ci­ja i pred­u­ze­ća, bez pro­cje­na šte­ta od gu­bit­ka pal­mi, a bez pla­na i pro­gra­ma za za­šti­tu pal­mi, kao i ne­us­kla­đe­nih ci­je­na za tret­man i re­za­nje, te da se traj­no mi­je­nja am­bi­jen­tal­na sli­ka, sa štet­nim po­sle­di­ca­ma po tu­ri­stič­ke vri­jed­no­sti Her­ceg No­vog, do­no­si­mo za­ključ­ke: me­tod i mje­re, ko­je se tret­nut­no spro­vo­de u Cr­noj Go­ri, na tret­ma­nu pal­mi uz ko­ri­šće­nje he­mij­skih pre­pa­ra­ta ni­su efi­ka­sne, ima­ju ma­lu vje­ro­vat­no­ću opo­rav­ka pal­mi. Pri­mi­je­nje­na he­mij­ska sred­stva su otrov­na za dje­cu i ži­vo­ti­nje ( u bli­zi­ni tre­ti­ra­nih pal­mi), a ore­za­na – tre­ti­ra­na sta­bla, bez gra­na su po­ten­ci­jal­na opa­snost po lju­de i objek­te, u slu­ča­ju pa­da. Pi­ta­nje bor­be za za­šti­tu pal­mi mo­ra se po­di­ći na naj­ve­ći dr­žav­ni ni­vo, s no­si­o­cem ak­tiv­no­sti u Vla­di Cr­ne Go­re, ko­ja bi bi­la ga­rant za tra­že­nje fi­nan­sij­skih sred­sta­va iz fon­do­va Evrop­ske uni­je, za ur­gent­ne si­tu­a­ci­je – na­vo­di se u za­ključ­ci­ma.
Is­ti­če se da hit­no tre­ba ra­di­ti na po­ve­zi­va­nju svih op­šti­na u re­gi­o­nu, ko­je su za­hva­će­ne ovim pro­ble­mom, i ima­ti per­ma­nent­nu raz­mje­nu in­for­ma­ci­ja i is­ku­sta­va.
– Na ni­vou op­šti­ne tre­ba ofor­mi­ti struč­ni tim, sa­sta­vljen od li­ca iz pri­vre­de, op­šti­ne i NVO sek­to­ra, ko­ji će na­pra­vi­ti lo­kal­ni stra­te­ški pro­gram sa pla­nom dje­lo­va­nja i fi­nan­sij­skim pla­nom ak­tiv­no­sti. Se­kre­ta­ri­jat za ko­mu­nal­ne dje­lat­no­sti i eko­lo­gi­ju Op­šti­ne Her­ceg No­vi tre­ba da pri­pre­mi iz­vje­štaj o spro­ve­de­nim ak­tiv­no­sti­ma i mje­ra­ma za za­šti­tu pal­mi sa re­zul­ta­ti­ma i ana­li­zom ste­pe­na uspje­šno­sti. Hit­no sa­zva­ti van­red­nu sjed­ni­cu Skup­šti­ne op­šti­ne Her­ceg No­vi sa jed­nom te­mom: za­šti­ta pal­mi od in­va­ziv­nog dje­lo­va­nja Rhynchop­ho­rus fer­ru­gi­ne­us, sa ma­te­ri­ja­lom iz pret­hod­ne dvi­je tač­ke. Struč­ni tim da bu­de za­du­žen za mo­ni­to­ring svih ak­tiv­no­sti na za­šti­ti pal­mi – na­vo­di se u sa­op­šte­nju, ko­je kao or­ga­ni­za­to­ri tri­bi­ne pot­pi­su­ju Oli­ve­ra Do­kle­stić, pred­sjed­ni­ca Eko­lo­škog dru­štva Bo­ka i Vin­sent Kre­min.
K.M.


Na­pra­vi­ti ka­ta­star ze­le­nih po­vr­ši­na

U za­ključ­ci­ma se na­vo­di da tre­ba hit­no za­po­če­ti rad na ka­ta­stru ze­le­nih po­vr­ši­na u Op­šti­ni Her­ceg No­vi, s po­pi­som svih vr­sta pal­mi, na jav­nim, ho­tel­skim i pri­vat­nim po­vr­ši­na­ma (pri­vat­ne po­vr­ši­ne do­sad ni­je­su va­lja­no raz­ma­tra­ne) da bi­smo zna­li s ko­li­ko pal­mi smo ras­po­la­ga­li, ko­li­ko je za­ra­že­no i uni­šte­no, a ko­li­ko nam osta­je za tret­man i za­šti­tu.
– Ta­rif­na po­li­ti­ka za tret­man pal­mi tre­ba da bu­de je­din­stve­na, uz dr­žav­ne i op­štin­ske sub­ven­ci­je – na­vo­di se u za­ključ­ci­ma.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"