Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Kestnerov šverc preplavio Podgoricu * Akcije prodaju Vladi iza leđa * Pacijente pregledali u hotelu * Uhapšen kum Brana Mićunovića * Kestnerov šverc preplavio Podgoricu * Kompromis je kockanje sa samim sobom * Hrvati i Švajcarci vide Rusiju
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 10-11-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Mihailo Babović, Pozitivna Crna Gora:
– Ovih 35 pari klompi koje doniramo i te kako poboljšavaju zdravstvenu zaštitu sistema.

Vic Dana :)

–Sada možete da skinete masku, gospode doktore. Ja sam vas prepoznao! - reče pacijent u operacionoj sali.

Starija dama je došla kod zgodnog hirurga i pita ga:
– Doktore, možete li da me proljepšate?


– Žao mi je, odrubljivanje glave je u našoj državi zabranjeno.


Mlada pacijentkinja se po povratku iz bolnice hvali prijateljici šta je doživjela:
– Uradili su mi sve pretrage i uradili sve što je bilo u njihovoj moći: mamografiju, tomografiju, pornografiju...Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni - datum: 2017-11-09 BARSKI SNP OPTUŽUJE LOKALNI DPS
Da imate većinu, ne bi pao Maljevik
Odbornici SNP-a u lokalnom parlamentu Da imate većinu, ne bi pao Maljevik Da li je vrijeme da skupite hrabrost i pitate Vladu što vam uze Maljevik iz nadležnosti – je li možda da završi nedovršenu namjeru o otimanju 10 miliona eura barskoj opštini kad već vi s vaših ,,vazda 19 odbornika” nijeste uspjeli, pitaju iz SNP-a
BAR – Iz Op­štin­skog od­bo­ra So­ci­ja­li­stič­ke na­rod­ne par­ti­je Bar sa­op­šti­li su da je bar­ski DPS svo­jim re­a­go­va­njem po­tvr­dio da je tač­no sve što su iz SNP-a sa­op­šti­li.
– I još mno­go to­ga će­mo sa­op­šta­va­ti u da­ni­ma ko­ji sli­je­de. Po­tvr­đe­no je da je Klub od­bor­ni­ka SNP-a svo­jim ini­ci­ja­ti­va­ma Op­šti­ni Bar i gra­đa­ni­ma ušte­dio vi­še od če­ti­ri go­di­šnja bu­dže­ta. Po­tvr­đe­no je i da smo spa­si­li 10 mi­li­o­na eura oba­ra­njem iz­mje­na DUP-a Ma­lje­vik. Po­tvr­đe­no je i da smo ini­ci­ja­ti­vom i za­ključ­ci­ma za­u­sta­vi­li po­ve­ća­nje po­re­za na ne­po­kret­no­sti za 20 od­sto za gra­đa­ne Ba­ra. Po­tvr­đe­no je da smo na­šim pred­lo­gom za­klju­ča­ka po­kre­nu­li pi­ta­nje za­šti­te imo­vi­ne Op­šti­ne, od­no­sno 72 sta­na od Fon­da za so­li­dar­nu stam­be­nu iz­grad­nju. Po­tvr­đe­no je da smo upo­zo­ri­li ka­ko se uni­šta­va i de­va­sti­ra Sta­ri grad Bar i ka­ko se je­di­no mo­že za­šti­ti­ti – na­vo­di se u sa­op­šte­nju bar­skog od­bo­ra SNP-a.
Is­ti­ču da u DPS-u ,,si­gur­nim ko­ra­kom mi­je­nja­ju te­mu kad ne­što ne mo­gu da de­man­tu­ju”.
– Bo­li vas isti­na da SNP, za sve ove go­di­ne, ni­ka­da ni za jed­nu ri­ječ ko­ju smo iz­ni­je­li ni­je­ste uspje­li da de­man­tu­je­te. Uosta­lom, što se ne ogla­si ne­ki od or­ga­na lo­kal­ne upra­ve, pa nam od­go­vo­ri? Na­rav­no, ne mo­že kad smo za sve u pra­vu. Iako je DPS po­znat po bje­ža­nju od od­go­vo­ra na broj­na pi­ta­nja, ne­u­mit­no do­la­zi vri­je­me ka­da će mo­ra­ti da po­la­žu ra­ču­ne gra­đa­ni­ma Ba­ra. Za­to, de­pe­sov­ci, kad ste se već ogla­si­li, ako mo­že­te i smi­je­te od­go­vo­ri­te na sle­de­ća pi­ta­nja: za­što su fi­nan­si­je Op­šti­ne Bar u v.d. sta­nju če­ti­ri go­di­ne? Ko­ja je mu­ka pa taj, ka­ko ka­že­te, „moć­ni” DPS ne mo­že da na­đe jed­nog je­di­nog čo­vje­ka da bu­de se­kre­tar za fi­nan­si­je ne­go se smje­nju­ju vr­ši­o­ci du­žno­sti na tom mje­stu od pro­šlih lo­kal­nih iz­bo­ra? Vri­je­me je da od­go­vo­ri­te šta je pred­u­ze­to na za­šti­ti 72 op­štin­ska sta­na ko­ja je oteo Fond za so­li­dar­nu stam­be­nu iz­grad­nju, jer je to ja­sno de­fi­ni­sa­na oba­ve­za or­ga­na Op­šti­ne ko­ju jed­no­gla­sno utvr­di­smo u Skup­šti­ni op­šti­ne na pred­log SNP-a. Mo­žda ste se pre­do­mi­sli­li… Mo­žda je spi­sak „do­bit­ni­ka” po­vod da se pre­do­mi­sli­te i ne pred­u­zi­ma­te ni­šta tim po­vo­dom. Da li je vri­je­me da sku­pi­te hra­brost i pi­ta­te Vla­du što vam uze Ma­lje­vik iz nad­le­žno­sti – je li mo­žda da za­vr­ši ne­do­vr­še­nu na­mje­ru o oti­ma­nju 10 mi­li­o­na eura bar­skoj op­šti­ni kad već vi s va­ših „va­zda 19 od­bor­ni­ka” ni­je­ste uspje­li – pi­ta­ju iz SNP-a.
Oni na pi­ta­nje DPS-a o po­dje­la­ma u toj par­ti­ji od­go­va­ra­ju kon­tra­pi­ta­njem.
– Na ko­joj je stra­ni OO DPS-a Bar u ovom su­ko­bu iz­me­đu biv­še rek­tor­ke Voj­vo­dić i Vla­de Cr­ne Go­re? Ako se DPS Cr­ne Go­re po­di­je­li zbog sva­đe iz­me­đu Rad­mi­le i Du­ška, u ko­joj će „stru­ji” bi­ti bar­ski de­pe­sov­ci, kod Mi­la ili kod Du­ška? I na kra­ju re­ko­ste „bez va­ših 19 gla­so­va” u skup­šti­ni ne­ma usva­ja­nja od­lu­ka. Va­ših 19 od­bor­ni­ka je no­vost, jer ste na iz­bo­ri­ma do­bi­li 13. I žao nam je što vam mo­ra­mo po­ru­či­ti u ime Klu­ba od­bor­ni­ka SNP-a da se u SO Bar vi­še pu­ta po­ka­za­lo da je ne­kad zna­nje ve­ća moć od bro­ja. S dru­ge stra­ne, ako je DPS-ovih 19 od­bor­ni­ka on­da je vri­je­me da jav­nost Cr­ne Go­re sa­zna je­su li Mi­ćo Or­lan­dić i nje­go­va tri od­bor­ni­ka DPS-ovi ili SD-ovi, ili je mo­žda bi­lo ne­kih tran­sfe­ra u me­đu­vre­me­nu, a da Ba­ra­ni ni­su oba­vij­šte­ni? Da li je i do­sa­da­šnji od­bor­nik Bo­šnjač­ke par­ti­je sa­da od­bor­nik DPS-a, ka­ko na­ve­do­ste? Da li je Ra­do­mir No­va­ko­vić Ca­kan DPS-ov, svoj ili od­bor­nik Po­zi­tiv­ne? Po ne­kim ne­dav­nim gla­sa­nji­ma, re­klo bi se da su bi­li vi­še svo­ji ne­go va­ši. Na­rav­no, do is­pu­nje­nja uslo­va. Po­sli­je to­ga ste svi isti. No, tih 19 ka­ko re­ko­ste DPS-ovih od­bor­ni­ka ni­su bi­li va­zda na bro­ju… Jer da ste ih ima­li, ne bi­ste pri­je sa­mo par mje­se­ci bje­ža­li iz Skup­šti­ne u ko­joj ima­te tzv. ve­ći­nu. Da ste ih ima­li, ne bi pa­dao ni Ma­lje­vik.
D.S.


Rad­mi­la i Du­ško ili Zo­ran i Du­šan?

Iz SNP-a na­vo­de da de­pe­so­va­ca ni­je bi­lo do­volj­no ni na sjed­ni­ci op­štin­skog od­bo­ra te par­ti­je kad im je do­la­zio šef, zbog če­ga su do­bi­li kri­ti­ke.
– Još uvi­jek se po Ba­ru tu­ma­či – je­su li od­sut­ni bi­li lju­ti zbog su­ko­ba iz­me­đu Rad­mi­le i Du­ška ili zbog bar­skog su­ko­ba iz­me­đu Zo­ra­na i Du­ša­na, na­vo­de iz bar­skog SNP-a.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"