Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Kestnerov šverc preplavio Podgoricu * Akcije prodaju Vladi iza leđa * Pacijente pregledali u hotelu * Uhapšen kum Brana Mićunovića * Kestnerov šverc preplavio Podgoricu * Kompromis je kockanje sa samim sobom * Hrvati i Švajcarci vide Rusiju
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 10-11-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Mihailo Babović, Pozitivna Crna Gora:
– Ovih 35 pari klompi koje doniramo i te kako poboljšavaju zdravstvenu zaštitu sistema.

Vic Dana :)

–Sada možete da skinete masku, gospode doktore. Ja sam vas prepoznao! - reče pacijent u operacionoj sali.

Starija dama je došla kod zgodnog hirurga i pita ga:
– Doktore, možete li da me proljepšate?


– Žao mi je, odrubljivanje glave je u našoj državi zabranjeno.


Mlada pacijentkinja se po povratku iz bolnice hvali prijateljici šta je doživjela:
– Uradili su mi sve pretrage i uradili sve što je bilo u njihovoj moći: mamografiju, tomografiju, pornografiju...Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2017-11-05 VLADA I OPŠTINE DEPONUJU NOVAC U PRVOJ BANCI PO NISKIM STOPAMA, PA UZIMAJU KREDITE PO VEĆIM KAMATAMA
Aco državi na zajam daje državni novac i duplo zarađuje
Đukanović Aco državi na zajam daje državni novac i duplo zarađuje Vlada i lokalne samouprave u prošloj godini u Prvoj banci deponovali su ukupno 22.639.000 eura novca poreskih obveznika. Iste godine kod te banke uzeli su kredite ukupne vrijednosti od 6.008.000 eura
Pr­va ban­ka, ko­ja je u ve­ćin­skom vla­sni­štvu Aca Đu­ka­no­vi­ća, bra­ta biv­šeg pre­mi­je­ra Mi­la Đu­ka­no­vi­ća, u pro­šloj go­di­ni po­sje­do­va­la je ukup­no 22.639.000 eura de­po­no­va­nog nov­ca Vla­de Cr­ne Go­re i cr­no­gor­skih lo­kal­nih sa­mo­u­pra­va.
Ra­di se o du­go­roč­nim de­po­zi­ti­ma, de­po­zi­ti­ma po vi­đe­nju i krat­ko­roč­nim de­po­zi­ti­ma. U is­toj go­di­ni do­spje­li su kre­di­ti ukup­ne vri­jed­no­sti od 6.008.000 eura, ko­li­ko se u toj ban­ci za­du­ži­la Vla­da Cr­ne Go­re i op­šti­ne. Ra­di se o kre­di­ti­ma ko­ji su svr­sta­ni u one ko­ji se ured­no na­pla­ću­ju, od­no­sno spa­da­ju u gru­pu do 30 da­na ka­šnje­na. Računica pokazuje da Đukanović na državni novac u prosjeku duplo zarađuje.
To se mo­že vi­dje­ti u pro­šlo­go­di­šnjem fi­nan­sij­skom iz­vje­šta­ju ne­za­vi­snog re­vi­zo­ra, ko­ji je po­gle­dao po­slov­nu do­ku­men­ta­ci­ju Đu­ka­no­vi­će­ve ban­ke.
Eko­nom­ski ana­li­ti­čar Mla­den Bo­ja­nić za „Dan“ je ka­zao da je pri­vat­no jav­no part­ner­stvo sa dr­ža­vom ve­o­ma uno­san po­sao za Pr­vu ban­ku.
– Ključ­na stvar je ka­ko se dr­žav­ni no­vac pre­li­va u pri­vat­ne ru­ke, od­no­sno ka­ko dr­žav­ni no­vac ide u pri­vat­nu ban­ku. Na­i­me, sko­ro tre­ći­na dr­žav­nih de­po­zi­ta je u Pr­voj ban­ci. Pa­siv­ne ka­ma­te za de­po­zi­te ni­su ve­će od je­dan do dva od­sto, a, sa dru­ge stra­ne, kad Pr­va ban­ka odo­bra­va kre­di­te dr­ža­vi, lo­kal­nim sa­mo­u­pra­va­ma i dr­žav­nim pred­u­ze­ći­ma, to ra­di sa ka­ma­tom od če­ti­ri pa do osam od­sto. Upro­šte­no, to zna­či da u od­no­su de­po­nen­ta Pr­ve ban­ke i zaj­mo­prim­ca kod Pr­ve ban­ke, ta ban­ka na sva­ki mi­li­on eura de­po­zi­ta, re­ci­mo, mo­ra da pla­ti ne vi­še od 10.000 do 20.000 go­di­šnje ka­ma­te na ta sred­stva, ali za­to opet od te iste dr­ža­ve ili ne­ke dr­žav­ne kom­pa­ni­je na mi­li­on da­tog kre­di­ta ube­re od 40.000 do 80.000 eura, a sve prak­tič­no od dr­žav­nog nov­ca – re­kao je u iz­ja­vi za „Dan” Bo­ja­nić.
Do­dao je da na taj na­čin sva mar­ža iz­me­đu ta dva iz­no­sa osta­ne ban­ci.
– Na­rav­no, tu ima još ne­kih tro­ško­va, ali ra­di se o vr­lo is­pla­ti­vom po­slu za ban­ku. Sa jed­ne stra­ne, ima kao de­po­nen­ta dr­ža­vu i dr­žav­ne kom­pa­ni­je, a, sa dru­ge stra­ne, pla­si­ra im no­vac pre­ko kre­di­ta po vi­še­stru­ko ve­ćim ka­ma­ta­ma. To je su­šti­na. Jav­no-pri­vat­no part­ner­stvo uvi­jek u ko­rist pri­vat­ni­ka i to ne svih, već is­klju­či­vo pro­bra­nih, onih bli­skih vla­sti – ka­zao je Bo­ja­nić.
On ka­že da je uvi­jek dr­ža­va ima­la ne­ku ban­ku ko­ja joj je naj­bli­ža.
– Sje­ti­mo se da je jed­no vri­je­me to bi­la Hi­po­te­kar­na ban­ka, od­no­sno ta­ko­zva­na pr­va dr­žav­na ban­ka, pa je bi­la Cr­no­gor­ska ko­mer­ci­jal­na ban­ka (CKB), a evo ot­kad je for­mi­ra­na Pr­va ban­ka, pr­vo smo je spa­sa­va­li zbog lo­ših kre­di­ta, a sa­da smo i njen glav­ni kli­jent, od­no­sno ona je po­sta­la glav­ni zaj­mo­da­vac dr­ža­vi Cr­noj Go­ri. Sve se vr­ti u kru­gu jed­ne iste fa­mi­li­je – oci­je­nio je Bo­ja­nić.
I po­red do­spje­log du­ga od vi­še od šest mi­li­o­na eura, ko­li­ko su u pro­šloj go­di­ni vra­ća­li Pr­voj ban­ci Vla­da i op­šti­ne, u mar­tu ove go­di­ne iz­vr­šna vlast je da­la sa­gla­snost Mi­ni­star­stvu fi­nan­si­ja da se za po­tre­be bu­dže­ta uzme kre­dit kod Pr­ve ban­ke od 15.000.000 eura, po ka­mat­noj sto­pi 3,9 od­sto uz še­sto­mje­seč­ni euri­bor.
To­kom ovog mje­se­ca ob­ja­vlje­no je i da Op­šti­na Plje­vlja pla­ni­ra da se za­du­ži kod Pr­ve ban­ke oko 400.000 eura zbog pro­ble­ma sa li­kvid­no­šću. Mi­ni­star­stvo fi­nan­si­ja sre­di­nom ove go­di­ne ni­je da­lo do­zvo­lu Op­šti­ni Plje­vlja da se za­du­ži 600.000 eura, uz obra­zlo­že­nje da je ta lo­kal­na sa­mo­u­pra­va pre­za­du­že­na.
Vl. O.


Zbog dugova veliki problemi

Mla­den Bo­ja­nić na­gla­ša­va da vlast op­te­re­ću­je dr­ža­vu sa svih stra­na.
– Sa­mo se ši­ri krug ba­na­ka kod ko­jih se za­du­žu­ju. To stal­no za­du­ži­va­nje bi­lo od do­ma­ćih, bi­lo od stra­nih ba­na­ka, stva­ra ve­li­ke pro­ble­me u bu­dže­tu. Od tog nov­ca ko­ji za­du­ži­mo ne stva­ra­mo no­vu vri­jed­nost, već uvi­jek ima­mo pro­blem da ga vra­ti­mo i on­da se no­vim za­du­že­nji­ma vra­ća­ju sta­ri kre­di­ti i to se vr­ti u ne­do­gled – re­kao je Bo­ja­nić.
Is­ta­kao je da sva­ke go­di­ne ra­stu ka­ma­te i da će sve eska­li­ra­ti do mo­men­ta ka­da će dr­ža­va ući u ve­li­ki pro­blem da uop­šte mo­že bi­lo gdje da se za­du­ži.
– Sa dru­ge stra­ne, op­te­re­ću­ju i ban­ke. Ma­nje-vi­še sve ve­će ban­ke u Cr­noj Go­ri kao glav­nog kli­jen­ta ima­ju dr­ža­vu. I one su iz­lo­že­ne pre­vi­še ri­zi­ku pre­ma jed­nom kli­jen­tu, bez ob­zi­ra što bi tre­ba­lo da dr­ža­va bu­de naj­sta­bil­ni­ji kli­jent. Ima­mo pro­blem što taj no­vac, ko­ji ima­ju po­slov­ne ko­mer­ci­jal­ne ban­ke, dr­ža­va uzi­ma u ve­li­koj ve­ći­ni slu­ča­je­va, te ga osta­je ma­nje za fi­nan­si­ra­nje pri­vre­de. On­da se ne tre­ba ču­di­ti za­što ne pa­da­ju ka­mat­ne sto­pe – na­gla­sio je Bo­ja­nić. Do­dao je da je ta­kav si­stem neo­dr­živ i da će­mo se na­ći u ve­li­kim pro­ble­mi­ma.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za lokalne i parlamentarne izbore koji će biti održani 30.08.2020.godine.

Lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Parlmentarni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Parlamentarni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"