Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Kestnerov šverc preplavio Podgoricu * Akcije prodaju Vladi iza leđa * Pacijente pregledali u hotelu * Uhapšen kum Brana Mićunovića * Kestnerov šverc preplavio Podgoricu * Kompromis je kockanje sa samim sobom * Hrvati i Švajcarci vide Rusiju
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 10-11-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Mihailo Babović, Pozitivna Crna Gora:
– Ovih 35 pari klompi koje doniramo i te kako poboljšavaju zdravstvenu zaštitu sistema.

Vic Dana :)

–Sada možete da skinete masku, gospode doktore. Ja sam vas prepoznao! - reče pacijent u operacionoj sali.

Starija dama je došla kod zgodnog hirurga i pita ga:
– Doktore, možete li da me proljepšate?


– Žao mi je, odrubljivanje glave je u našoj državi zabranjeno.


Mlada pacijentkinja se po povratku iz bolnice hvali prijateljici šta je doživjela:
– Uradili su mi sve pretrage i uradili sve što je bilo u njihovoj moći: mamografiju, tomografiju, pornografiju...Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2017-11-04 MARKOVIĆ NIJE PRIHVATIO ĐUKANOVIĆEVU PONUDU DA UĐE U TRKU ZA PREDSJEDNIKA CRNE GORE
Duško odbio da bude kandidat DPS-a
Đukanović i Marković Duško odbio da bude kandidat DPS-a Neće biti promjena na mjestu premijera, a ja ću kandidaturu prihvatiti ako to bude neophodno u cilju zaštite državnih interesa, iako imam drugačije planove, kazao šef DPS-a „Danu” je iz Službe za informisanje DPS-a poručeno da je „riječ o običnim spekulacijama, a proces kandidovanja još nije otvoren”
Pred­sjed­nik DPS-a Mi­lo Đu­ka­no­vić i nje­gov par­tij­ski za­mje­nik i pre­mi­jer Du­ško Mar­ko­vić sa­sta­li su se sre­di­nom ok­to­bra u pod­go­rič­kom ho­te­lu Hil­ton, gdje su raz­go­va­ra­li o pred­sto­je­ćim pred­sjed­nič­kim iz­bo­ri­ma. Pre­ma ne­zva­nič­nim ali po­u­zda­nim sa­zna­nji­ma „Da­na”, Đu­ka­no­vić je Mar­ko­vi­ću po­nu­dio da bu­de kan­di­dat DPS-a za pred­sjed­ni­ka Cr­ne Go­re, ali je Mar­ko­vić to od­bio.
Cr­no­gor­ski pre­mi­jer je po­tom na­veo da bi mo­gu­ći pred­sjed­nič­ki kan­di­dat DPS-a mo­gla bi­ti ra­ni­ji mi­ni­star od­bra­ne Mi­li­ca Pe­ja­no­vić Đu­ri­šić, ali je, ka­ko smo sa­zna­li, Đu­ka­no­vić taj pred­log od­bio. Na pi­ta­nje „Da­na” da pro­ko­men­ta­ri­šu in­for­ma­ci­je o sa­stan­ku dva čel­na čo­vje­ka stran­ke, iz Slu­žbe za in­for­mi­sa­nje DPS-a po­ru­či­li su da je „ri­ječ o obič­nim spe­ku­la­ci­ja­ma, a pro­ces kan­di­do­va­nja još ni­je otvo­ren”.
Pre­mi­jer Du­ško Mar­ko­vić ni­je od­go­vo­rio na pi­ta­nje „Da­na” da pro­ko­men­ta­ri­še in­for­ma­ci­je o sa­stan­ku s Đu­ka­no­vi­ćem, ali se ju­če ogla­sio sam Đu­ka­no­vić, tvr­de­ći da ne­će bi­ti pro­mje­na na mje­stu pred­sjed­ni­ka Vla­de. Šef DPS-a je, me­đu­tim, na­go­vi­je­stio da će bi­ti kan­di­dat za še­fa dr­ža­ve, ako to bu­de neo­p­hod­no u ci­lju za­šti­te dr­žav­nih in­te­re­sa.
Čel­nik De­mo­krat­ske par­ti­je so­ci­ja­li­sta no­vi­na­ri­ma u Bu­dvi sa­op­štio je da će pre­mi­jer Du­ško Mar­ko­vić osta­ti na toj funk­ci­ji.
Upi­tan ima li isti­ne u spe­ku­la­ci­ja­ma da bi sa­da­šnji pre­mi­jer mo­gao da bu­de kan­di­dat DPS-a za pred­sjed­ni­ka na pred­sto­je­ćim pred­sjed­nič­kim iz­bo­ri­ma, Đu­ka­no­vić po­ru­ču­je da Mar­ko­vić po svo­jim kva­li­te­ti­ma sa­svim si­gur­no mo­že da bu­de kan­di­dat, ali da ipak osta­je pre­mi­jer.
– Još ni­je­su po­če­le kon­sul­ta­ci­je oko iz­bo­ra kan­di­da­ta za pred­sjed­ni­ka dr­ža­ve ali mi u stran­ci ima­mo lju­de ko­ji će po­bi­je­di­ti na tim iz­bo­ri­ma. Fo­ku­si­ra­ni smo na ono što su pred­sto­je­će oba­ve­ze u sko­ri­jem pe­ri­o­du, ali isto ta­ko na po­pu­nja­va­nje par­tij­ske struk­tu­re, od ti­ma za od­no­se s jav­no­šću pa da­lje – ka­zao je Đu­ka­no­vić no­vi­na­ri­ma u Bu­dvi.
On je sa­op­štio da ima­ju do­volj­no vre­me­na da u dru­goj po­lo­vi­ni ovog mje­se­ca poč­nu da ra­de na to­me.
– I usko­ro na­kon to­ga de­fi­ni­še­mo ko bi mo­gao bi­ti kan­di­dat ko­ji bi sa naj­vi­še šan­si ušao u iz­bor­nu tr­ku. Kan­di­da­tu­ra na pred­sto­je­ćim pred­sjed­nič­kim iz­bo­ri­ma ni­je u mom pla­nu. Imam pot­pu­no dru­ge pla­no­ve, ali sam uvi­jek do te mje­re od­go­vo­ran i sen­zi­bi­lan pre­ma ono­me što su po­tre­be ma­kar par­ti­je, da ne go­vo­rim da­lje od to­ga, sva­ka­ko i dr­ža­ve, da ako u ne­kom tre­nut­ku po­sto­je oprav­da­ni raz­lo­zi za ne­ki an­ga­žman, ne znam šta bih mo­gao da sta­vim is­pred to­ga. Ali jed­na­ko ta­ko vje­ru­jem da za tim ne­će bi­ti po­tre­be, jer vje­ru­jem da u DPS-u po­sto­je lju­di ko­ji su u sta­nju da is­tr­če tu tr­ku i da po­bi­je­de – re­kao je Đu­ka­no­vić.
Pre­ma nje­go­vim na­vo­di­ma, je­dan od lju­di u DPS-u ko­ji ima kva­li­te­ta za pred­sjed­nič­ku tr­ku je pre­mi­jer Mar­ko­vić, ali, ka­ko na­vo­di, ni­je ka­rak­te­ri­stič­no za po­li­ti­ku DPS-a da „ pra­ve le­te­će iz­mje­ne”.
– Mi smo pa­žlji­vo raz­mi­sli­li ka­da smo Mar­ko­vi­ća opre­di­je­li­li za pre­mi­je­ra. Vla­da so­lid­no oba­vlja po­sao, i mi­slim da je u na­šem naj­bo­ljem in­te­re­su da da­mo vje­tar u le­đa ovoj vla­di da na­sta­vi da ra­di i una­pre­đu­je na­šu eko­no­mi­ju – ka­zao je Đu­ka­no­vić.
Pri­če o Đu­ka­no­vi­će­voj kan­di­da­tu­ri po­če­le su još po­čet­kom pro­šle go­di­ne, ka­da je pred­sjed­nik dr­ža­ve Fi­lip Vu­ja­no­vić re­kao da će še­fu DPS-a sa­vje­to­va­ti da se kan­di­du­je. Vu­ja­no­vić je ta­da re­kao da „ži­vi­mo u vre­me­nu u ko­jem Đu­ka­no­vić mo­ra sa po­seb­nom pa­žnjom da raz­mi­sli o svo­joj kan­di­da­tu­ri, a kao osnov svo­je od­lu­ke tre­ba da uzme nje­gov ukup­ni rej­ting u jav­no­sti”.
Ipak, u av­gu­stu ove go­di­ne, to­kom po­sje­te pot­pred­sjed­ni­ka SAD Maj­ka Pen­sa Pod­go­ri­ci, bi­lo je pri­mjet­no da se is­tak­nu­ti ame­rič­ki zva­nič­nik ni­je sa­stao sa Đu­ka­no­vi­ćem, a je­ste sa li­de­ri­ma opo­zi­ci­je, što je mno­ge na­ve­lo na za­klju­čak da Đu­ka­no­vi­će­va kan­di­da­tu­ra ne­ma po­dr­šku Za­pa­da.
M.V.


Kan­di­da­tu­ru na­go­vi­je­stio na­kon sa­stan­ka

In­di­ka­tiv­no je da je Đu­ka­no­vić, ne­du­go na­kon sa­stan­ka u Hil­to­nu sa Mar­ko­vi­ćem po­lo­vi­nom ok­to­bra imao me­dij­ski na­stup, u ko­me je po pr­vi put na­go­vi­je­stio mo­guć­nost pred­sjed­nič­ke kan­di­da­tu­re na­red­ne go­di­ne. Đu­ka­no­vić ni­je po­tvr­dio ni de­man­to­vao da će se kan­di­do­va­ti na pred­sto­je­ćim pred­sjed­nič­kim iz­bo­ri­ma. On je i ta­da re­kao da su nje­go­vi pla­no­vi dru­ga­či­ji, ali da će se o to­me ozbilj­no raz­mi­šlja­ti, ne sa­mo u DPS-u ne­go i u ko­a­li­ci­ji.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"