Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
DPS kupovao glasove i bacao suzavac na opoziciju * Pucanj u leđa za tužilaštvo nije teško ubistvo * Firma iz Šangaja olakšala CGES za 11.000 eura * Škrelja krši zakon, Agencija ne reaguje * Kondoliza Rajs smjenjuje Dodika * Sudovi, ludovi * Presuda
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 27-11-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Aida Petrović, direktorica CG ženskog lobija:
– Velika je stopa neprijavljivanja nasilja jer žrtve nijesu ohrabrene da se obrate institucijama. Kod nas se osuđuju žrtve. To nema nigdje u svijetu. Na drugoj strani, nasilnici se oslobađaju i prolaze s opomenama.

Vic Dana :)

Zemunac na sudu kaže svom advokatu:
– Slušaj, ako uspiješ da mi izdejstvuješ da dobijem samo jednu godinu zatvora, ova torba sa parama je tvoja, a ako ne uspiješ, leti ti glava!
Kasnije, sudija izriče presudu:
– Sud donosi presudu: Jedna godina zatvora!
Zemunac, sav srećan, grli advokata i upita ga:
– Jel bilo teško?
– Uh, đavolski teško!
– Zašto?
– Hm, sudija je htio da te oslobodi!


Došla plavuša na selo i naiđe na čobanina kako čuva ovce i pita ga:
– Koliko ova ovca ima godina?
– Ima dvije godine.
– A kako znate da ima toliko?
– Znam po rogovima.
– Vidi stvarno, ima 2 roga!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Ekonomija - datum: 2017-11-25 ELEKTROPRIVREDA U NOVEMBRU KRENULA U OBRAČUN SA DUŽNICIMA
Struju isključili u 2.554 domaćinstva
Struju isključili u 2.554 domaćinstva Prethodnih dana se zbog isključenja struje žalio veliki broj nezadovoljnih građana. Jedan od njih je i Radomir Milić iz Podgorice, kojem je EPCG, po njihovom priznanju, greškom isključila struju
Elek­tro­pri­vre­da (EPCG) je to­kom no­vem­bra iz­da­la 2.554 na­lo­ga, od ko­jih 1.013 sa pod­ruč­ja Pod­go­ri­ce, za is­klju­če­nje sa mre­že zbog, ka­ko su ka­za­li, ne­po­što­va­nja ro­ka pla­ća­nja ra­ču­na ili sta­rih du­go­va­nja. Me­đu­tim, bi­lo je i slu­ča­je­va da su ko­ri­sni­ci is­klju­če­ni gre­škom.
Eki­pa „Da­na” je u če­tvr­tak uju­tru is­pred na­plat­nog punk­ta EPCG u Pod­go­ri­ci za­te­kla ve­li­ki broj ne­za­do­volj­nih gra­đa­na, me­đu ko­ji­ma i Ra­do­mi­ra Mi­li­ća ko­me su stru­ju uga­si­li u uto­rak, 22. no­vem­bra, iako je, ka­ko tvr­di, ra­ni­je to­ga da­na pla­tio ra­čun za pret­hod­ni mje­sec i ra­tu po osno­vu pro­to­ko­la shod­no uslo­vi­ma iz ak­ci­je „Po­di­je­li­mo te­ret”.
– Ured­no sam iz­mi­rio oba­ve­ze za pret­hod­ni mje­sec i pla­tio ra­tu. Imao sam rok do 31. de­cem­bra da pot­pi­šem no­vi ugo­vor što sam ura­dio i pri­je ro­ka, od­no­sno 22. no­vem­bra. To, me­đu­tim, ni­je bi­lo do­volj­no da me ne osta­ve bez stru­je u sri­je­du i če­tvr­tak – re­kao je Mi­lić i do­dao da nad­le­žnog za svoj slu­čaj ni­je mo­gao da na­đe, pa je po­slu­šao rad­ni­ka obez­bje­đe­nja ko­ji mu je su­ge­ri­sao da upla­ti 10 eura za pri­klju­čak.
– Kad iz­ne­sem svoj pro­blem, u EPCG ka­žu da su eki­pe na te­re­nu. Po­šte­ni lju­di is­pa­šta­ju zbog nji­ho­ve gre­ške i ne­mar­no­sti. Imam sta­ru maj­ku kod ku­će i pri­mo­ran sam da je za­vi­jam u će­be – is­pri­čao je Mi­lić.
Iz EPCG su ka­za­li „Da­nu” da je Mi­lić, kao i još ne­ko­li­ko po­tro­ša­ča, is­klju­čen gre­škom si­ste­ma, jer su se na­šli na li­sti is­klju­če­nja iako su re­dov­no iz­mi­ri­li pret­hod­ne oba­ve­ze iz ak­ci­je Po­di­je­li­mo te­ret 3, a do pri­je tri da­na ni­je­su pro­du­ži­li no­vi pro­to­kol u ak­ci­ji Po­di­je­li­mo te­ret 5.
– Iz­vi­nja­va­mo se po­tro­ša­či­ma kod ko­jih je do­šlo do is­klju­če­nja i ko­ji­ma zbog to­ga EPCG ne­će na­pla­ti­ti pri­ključ­nu tak­su, ali po­zi­va­mo sve po­tro­ša­če ko­ji­ma je is­te­kao ugo­vor da se što pri­je ja­ve u lo­kal­ne je­di­ni­ce Snab­di­je­va­nja i pro­du­že ugo­vor. Ak­ci­ja je do­sad da­la od­lič­ne re­zul­ta­te, oci­je­nje­na je po­zi­tiv­no i od stra­ne po­tro­ša­ča jer, pod­sje­ća­mo, na ovaj na­čin po­tro­ša­či mo­gu da iz­mi­re dug u fik­snim mje­seč­nim ra­ta­ma od 20 eura, bez ob­zi­ra na vi­si­nu du­ga – re­kli su iz EPCG.
Osim Mi­li­ća, ko­ji je is­klju­čen gre­škom, di­stri­bu­ci­ji su se ža­li­li po­tro­ša­či i zbog dru­gih raz­lo­ga. Pen­zi­o­ner Og­njen Lju­lja­no­vić je ka­zao da mu je EPCG is­klju­či­la stru­ju zbog za­star­je­log du­ga.
– Pro­šlog mje­se­ca su mi is­klju­či­li stru­ju zbog 1.300 eura du­ga. Sa­da ima ugo­vor pod po­volj­nim uslo­vi­ma i na­dam se da ne­ću opet do­la­zi­ti u si­tu­a­ci­ju da me is­klju­če zbog za­star­je­lo­sti du­ga – re­kao je Lju­lja­no­vić.
Iz EPCG su po­ja­sni­li da ni oni ni po­tro­ša­či ne mo­gu utvr­di­ti za­star­je­le du­go­ve već se to mo­že usta­no­vi­ti sa­mo u sud­skom po­stup­ku.M.B.


Pr­vo opo­me­na, pa ga­še­nje

Shod­no Za­ko­nu o ener­ge­ti­ci i op­štim pra­vi­li­ma o snab­di­je­va­nju, ku­pac je du­žan da ra­čun pla­ti u ro­ku od osam da­na od da­na iz­da­va­nja ra­ču­na. Uko­li­ko to ne ura­di, EPCG ša­lje opo­me­nu.
– Uko­li­ko u ro­ku od osam da­na od pri­je­ma opo­me­ne ku­pac ne iz­mi­ri svo­ju oba­ve­zu, mo­že­mo ga is­klju­či­ti sa mre­že. Pro­ces is­klju­če­nja sa mre­že te­če na sle­de­ći na­čin: Funk­ci­o­nal­na cje­li­na Snab­di­je­va­nje, ko­ja je u sa­sta­vu EPCG, da­je na­log za is­klju­če­nje pred­u­ze­ću CE­DIS, ko­je re­a­li­zu­je na­log – po­ja­snili su oni.


Ne ga­se zbog pri­ključ­ka

EPCG je na­ve­la da Mi­lić ni­je is­klju­čen zbog ne­pla­će­nog pri­ključ­ka i ob­ja­šnja­va­ju da pri­ključ­nu tak­su od 10 eura po­tro­šač pla­ća sa­mo ako je is­klju­čen sa di­stri­bu­tiv­ne mre­že, pa tre­ba po­no­vo da se pri­klju­či na nju.
- Ni­ko sa mre­že ne mo­že bi­ti is­klju­čen zbog ne­pla­će­nog pri­ključ­ka – ka­za­li su iz EPCG i po­ja­sni­li da ni­je ni oba­ve­zan da pla­ti pri­klju­čak ako pret­hod­no ni­je is­klju­čen.

Komentari

Komentari se objavljuju bez zadrške.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj će biti izbrisan u najkraćem roku čim bude primijećen ili prijavljen, a autori spornog komentara rizikuju da budu prijavljeni nadležnim institucijama.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"