Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
DPS kupovao glasove i bacao suzavac na opoziciju * Pucanj u leđa za tužilaštvo nije teško ubistvo * Firma iz Šangaja olakšala CGES za 11.000 eura * Škrelja krši zakon, Agencija ne reaguje * Kondoliza Rajs smjenjuje Dodika * Sudovi, ludovi * Presuda
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 27-11-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Aida Petrović, direktorica CG ženskog lobija:
– Velika je stopa neprijavljivanja nasilja jer žrtve nijesu ohrabrene da se obrate institucijama. Kod nas se osuđuju žrtve. To nema nigdje u svijetu. Na drugoj strani, nasilnici se oslobađaju i prolaze s opomenama.

Vic Dana :)

Zemunac na sudu kaže svom advokatu:
– Slušaj, ako uspiješ da mi izdejstvuješ da dobijem samo jednu godinu zatvora, ova torba sa parama je tvoja, a ako ne uspiješ, leti ti glava!
Kasnije, sudija izriče presudu:
– Sud donosi presudu: Jedna godina zatvora!
Zemunac, sav srećan, grli advokata i upita ga:
– Jel bilo teško?
– Uh, đavolski teško!
– Zašto?
– Hm, sudija je htio da te oslobodi!


Došla plavuša na selo i naiđe na čobanina kako čuva ovce i pita ga:
– Koliko ova ovca ima godina?
– Ima dvije godine.
– A kako znate da ima toliko?
– Znam po rogovima.
– Vidi stvarno, ima 2 roga!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Ekonomija - datum: 2017-11-26 NEVLADINA ORGANIZACIJA IZ NIKŠIĆA PISALA EKOLOŠKOJ INSPEKCIJI ZBOG BAHATOG PONAŠANJA VLASNIKA BOKSITA
Prijavili Pejovića zbog rasipanja rude
Pejović Prijavili Pejovića zbog rasipanja rude Uniprom metali, čiji je vlasnik Veselin Pejović, proizvodnju boksita obavlja bez procjene uticaja na životnu sredinu, dok se naseljima u opštini Nikšić svakodnevno nanosi ekološka šteta, kazali su iz NVO „Župa u srcu” koja je podnijela prijavu Ekološkoj inspekciji
Ne­vla­di­na or­ga­ni­za­ci­ja (NVO) „Žu­pa u sr­cu“ iz Nik­ši­ća pod­ni­je­la je pri­ja­vu Eko­lo­škoj isnpek­ci­ji pro­tiv kom­pa­ni­je Uni­prom me­ta­li ko­ja eks­plo­a­ti­še ru­du bok­si­ta sa ne­ko­li­ko ko­po­va u Žu­pi nik­šić­koj. Ka­ko se na­vo­di u pri­ja­vi, u ko­ju je „Dan“ imao uvid, tra­ži se hi­tan in­spek­cij­ski nad­zor i ob­u­sta­va pro­iz­vod­nje dok se ne utvr­de raz­mje­re eko­lo­ške šte­te ko­ja se sva­ko­dnev­no na­no­si ka­ko Žu­plja­ni­ma, ta­ko i eko­si­ste­mu ri­je­ke Gra­ča­ni­ce i nje­nih pri­to­ka. Iz te NVO na­gla­ša­va­ju u pri­ja­vi da Uni­prom me­ta­li, či­ji je vla­snik Ve­se­lin Pe­jo­vić, i nji­ho­vi part­ne­ri „Bu­meks Cr­na Go­ra”, „Mi­lo­vić kom­pa­ni“ i „Rud­kop Mon­te­ne­gro“ pro­iz­vod­nju bok­si­ta u Žu­pi oba­vlja­ju bez pro­cje­ne uti­ca­ja na ži­vot­nu sre­di­nu, zbog če­ga je „Žu­pa u sr­cu“ i pro­šle go­di­ne tra­ži­la in­spek­cij­ski nad­zor.
– Od tog za­htje­va do sa­da je iz ru­do­ko­pa od­ve­ze­no pre­ko mi­li­on to­na ru­de, a sta­nje ži­vot­ne sre­di­ne je sva­kim da­nom sve go­re. Sa otva­ra­njem ko­pa Šti­to­vo ni­je po­zna­to da li bi mo­glo do­ći i do za­ga­đe­nja vo­de iz Za­bra­na ko­jom se snab­di­je­va ve­ći dio Žu­pe. O svim pro­ble­mi­ma upo­zna­li smo i dru­ge dr­žav­ne or­ga­ne ko­ji ve­ći­nom di­žu ru­ke od na­či­na eks­plo­a­ta­ci­je i sve­ga što je dr­ža­va pro­pu­sti­la do­sa­da­šnjom eks­plo­a­ta­ci­jom – na­ve­de­no je u pri­ja­vi ko­ja je upu­će­na glav­noj eko­lo­škoj in­spek­tor­ki Ve­sni Za­ru­bi­ci.
Pro­iz­vod­nja se od­vi­ja u tri smje­ne, a osim što tran­sport­ni ka­mi­o­ni stva­ra­ju ne­sno­snu bu­ku, ru­da se ne­mi­li­ce pro­si­pa po glav­noj sa­o­bra­ćaj­ni­ci od Žu­pe do Nik­ši­ća, gdje se vr­ši is­to­var. Taj pro­blem bio je po­seb­no iz­ra­žen mi­nu­log vi­ken­da ka­da je pa­da­la ki­ša, pa su ce­stom u du­ži­ni od pre­ko 30 ki­lo­me­ta­ra bi­le bu­ji­ce cr­ve­ne vo­de, ali i ra­su­tog bok­si­ta. Sav taj ot­pad, na­gla­še­no je u pri­ja­vi, sli­va se u tok Gra­ča­ni­ce, za­tim i u okol­ne nji­ve ži­te­lja Žu­pe, a zbog za­če­plje­na ri­go­la i tum­bi­na na sa­mom pu­tu pred­sta­vlja­ju i opa­snost za uče­sni­ke u sa­o­bra­ća­ju.
– Sa­da­šnji eks­plo­a­ta­to­ri ni­ka­da ni­je­su do­bi­li sa­o­bra­ćaj­nu do­zvo­lu za pre­voz ru­de bez ko­je, po Za­ko­nu o ru­dar­stvu, ni­je­su ni mo­gli da oba­vlja­ju eks­plo­a­ta­ci­ju, pa ka­mi­o­ni ko­ji su u 100 od­sto slu­ča­je­va pre­to­va­re­ni na­no­se znat­nu šte­tu as­fal­tu na prav­cu pre­vo­za ru­de – na­gla­si­li su iz NVO „Žu­pa u sr­cu“ ko­ja je uz pri­ja­vu in­spek­ci­ji do­sta­vi­la i fo­to i vi­deo-ma­te­ri­jal sta­nja u po­me­nu­tom mje­stu.
Zbog eko­lo­škog in­ci­den­ta pro­šlog vi­ken­da re­a­go­vao je i Sa­vjet mje­sne za­jed­ni­ce Žu­pa ko­ji je od Op­šti­ne Nik­šić i Uni­pro­ma za­tra­žio da se pro­blem hit­no ri­je­ši. Pred­sjed­nik Sa­vje­ta Dra­go­ljub Ra­du­lo­vić is­ta­kao je da svi ka­mi­o­ni kom­pa­ni­je ne sta­vlja­ju za­štit­ne ce­ra­de ko­je su oba­ve­zne s ob­zi­rom na to da se tran­sport vr­ši kroz na­se­lje­na mje­sta. Sa­vjet je za­tra­žio da se Op­šti­na i Uni­prom usa­gla­se i da na ce­sti ko­jom se vr­ši tran­sport ru­de, a ko­ja je za Žu­pu je­di­na pre­ma Nik­ši­ću, an­ga­žu­ju dva rad­ni­ka ko­ji bi ra­di­li na odr­ža­va­nju pu­ta.
– Pro­blem je ve­ći ti­me što je pro­šlog vi­ken­da usled eks­plo­a­ta­ci­je ru­de u Se­o­ci­ma za­če­pljen iz­vor Cr­ni Oštak sa ko­jeg se vo­dom tre­nut­no snab­di­je­va dva­de­se­tak do­ma­ćin­sta­va žup­skog se­la Ku­ta. Isto se de­si­lo i pri­je de­se­tak go­di­na, a ta­da­šnji vla­snik Rud­ni­ka bok­si­ta, ru­ska kom­pa­ni­ja CE­AK, ura­di­la je pro­je­kat, vri­je­dan oko 80 hi­lja­da eura, za taj vo­do­vod, ali zbog neo­d­go­vor­ne lo­kal­ne upra­ve gra­da do da­nas ni­je re­a­li­zo­van. Pre­ma na­šim sa­zna­nji­ma, Uni­prom je taj isti pro­je­kat pre­dao nad­le­žni­ma u Op­šti­ni, a mi zah­ti­je­va­mo da se, zbog po­ten­ci­jal­ne opa­sno­sti po zdra­vlje onih ko­ji ko­ri­ste po­me­nu­ti iz­vor, od­mah pri­stu­pi nje­go­voj re­a­li­za­ci­ji – na­gla­sio je Ra­du­lo­vić.
B.Bra­šnjo


Ka­ta­stro­fa i u na­se­lju Gra­ča­ni­ca

Sek­tor tran­spor­ta ru­de, gdje se vr­ši is­to­var bok­si­ta, ta­ko­đe je smje­šten u na­se­lje­nom mje­stu. Na sve­ga pe­de­se­tak me­ta­ra je na­se­lje Gra­ča­ni­ca gdje ži­vi oko 600 sta­nov­ni­ka, uglav­nom Ro­ma i Egip­ća­na. Ce­sta ko­ja pro­la­zi kroz na­se­lje u pot­pu­no­sti je neo­bi­lje­že­na bi­lo ka­kvom sa­o­bra­ćaj­nom sig­na­li­za­ci­jom, pa sta­nov­ni­ci sva­ko­dnev­no stra­hu­ju od ka­mi­o­na ko­ji njom pro­la­ze. Je­dan od mje­šta­na Er­nest Špa­to­laj is­pri­čao je da se vo­zi uglav­nom ne­pri­la­go­đe­nom br­zi­nom, a ka­mi­o­ni su ne­ri­jet­ko i pre­to­va­re­ni ru­dom ko­ja se ra­si­pa i po tom di­je­lu ce­ste. Cr­ve­ne bu­ji­ce vo­de, ka­zao je on, ni u tom na­se­lju ni­je­su ri­je­dak slu­čaj.
– Na­še ku­će, ce­sta i sa­mo na­se­lje kon­stant­no su cr­ve­ni od bok­si­ta ko­ji pa­da sa ka­mi­o­na, i kod nas je si­tu­a­ci­ja ista bez ob­zi­ra da li pa­da ki­ša ili ne. Stra­hu­je­mo za dje­cu, a ni na­ma ni­je si­gur­no ne sa­mo od ka­mi­o­na sa ko­jih stal­no pa­da ili ru­da ili bok­sit­na pra­ši­na, već od otro­va ko­ji­ma smo okru­že­ni. Za­to po ko zna ko­ji put ape­lu­je­mo na nad­le­žne u Op­šti­ni da pro­blem što pri­je ri­je­še jer je ne­iz­dr­ži­vo – na­gla­sio je Špa­to­laj.


Uni­prom bez od­go­vo­ra

Iz kom­pa­ni­je Uni­prom me­ta­li ni­je­su od­go­vo­ri­li na pi­ta­nja „Da­na“ ko­ja se od­no­se na op­tu­žbe da ugro­ža­va­ju ži­vot­nu sre­di­nu i na­vo­de iz pri­ja­ve Eko­lo­škoj in­spe­ci­ji. Ta fir­ma od ok­to­bra 2015. go­di­ne ras­po­la­že imo­vi­nom Rud­ni­ka bok­si­ta ko­ji je u ste­ča­ju, a za ko­ji je, pre­ma ta­da­šnjem ogla­su, Pri­vred­nom su­du tre­ba­lo da pla­te 5,39 mi­li­o­na eura. Sred­stva su, pre­ma na­šim in­for­ma­ci­ja­ma, is­pla­ći­va­li u ra­ta­ma, ali cje­lo­ku­pan iz­nos još ni­je iz­mi­ren, o če­mu ob­ja­šnje­nje od ste­čaj­nog uprav­ni­ka Bok­si­ta Mla­de­na Mar­ko­vi­ća ni­je­smo mo­gli do­bi­ti. Pro­iz­vod­nju su po­kre­nu­li po­čet­kom 2016. go­di­ne i od ta­da, na­ve­de­no je na saj­tu, do sre­di­ne ove go­di­ne ukup­no su pro­iz­ve­li 1,066 mi­li­o­na to­na ru­de i 1,37 mi­li­o­na ku­bi­ka ja­lo­vi­ne.


I u ru­do­ko­pi­ma kri­tič­no?

Bok­sit­na vo­da i pra­ši­na ina­če po­sje­du­ju sup­stan­ce opa­sne po zdra­vlje lju­di, bilj­ni i ži­vo­tinj­ski svi­jet. Ve­ći­na od oko če­ti­ri hi­lja­de sta­nov­ni­ka Žu­pe ba­vi se po­ljo­pri­vre­dom, a svo­je pro­iz­vo­de pla­si­ra­ju na tr­ži­šte ši­rom Cr­ne Go­re. U pri­ja­vi in­spek­ci­ji iz NVO „Žu­pa u sr­cu“ is­ta­kli su i da tre­ba pro­vje­ri­ti sta­nje u sa­mim ru­do­ko­pi­ma i ja­mi Bi­oč­ki stan ko­je je, pre­ma nji­ho­voj ocje­ni, ka­ta­stro­fal­no.
– Ja­ma ima pro­ble­ma sa ot­pad­nim vo­da­ma, a ven­ti­la­ci­ja je u ka­ta­stro­fal­nom sta­nju, pa su i rad­ni­ci po­če­li da obo­li­je­va­ju od pluć­nih bo­le­sti. Isto ta­ko, po­vr­šin­ske i jam­ske vo­de pri­je­te da na­pra­ve eko­lo­šku ka­ta­stro­fu glav­noj pri­to­ci Gra­ča­ni­ce, Mač­ku, či­me bi do­šlo do uni­šte­nja kom­plet­nog bilj­nog i ži­vo­tilj­skog svi­je­ta u Gra­ča­ni­ci i da­lje – je­ze­ru Li­ve­ro­vi­ći, a na­ro­či­to bi bio ugro­žen op­sta­nak za­ko­nom za­šti­će­ne vr­ste po­toč­ne pa­strm­ke ko­ja svo­je mre­sti­li­šte na­la­zi u ugro­že­nom di­je­lu ri­je­ke – na­gla­si­li su iz žup­ske NVO.

Komentari

Komentari se objavljuju bez zadrške.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj će biti izbrisan u najkraćem roku čim bude primijećen ili prijavljen, a autori spornog komentara rizikuju da budu prijavljeni nadležnim institucijama.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"