Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
DPS kupovao glasove i bacao suzavac na opoziciju * Pucanj u leđa za tužilaštvo nije teško ubistvo * Firma iz Šangaja olakšala CGES za 11.000 eura * Škrelja krši zakon, Agencija ne reaguje * Kondoliza Rajs smjenjuje Dodika * Sudovi, ludovi * Presuda
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 27-11-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Aida Petrović, direktorica CG ženskog lobija:
– Velika je stopa neprijavljivanja nasilja jer žrtve nijesu ohrabrene da se obrate institucijama. Kod nas se osuđuju žrtve. To nema nigdje u svijetu. Na drugoj strani, nasilnici se oslobađaju i prolaze s opomenama.

Vic Dana :)

Zemunac na sudu kaže svom advokatu:
– Slušaj, ako uspiješ da mi izdejstvuješ da dobijem samo jednu godinu zatvora, ova torba sa parama je tvoja, a ako ne uspiješ, leti ti glava!
Kasnije, sudija izriče presudu:
– Sud donosi presudu: Jedna godina zatvora!
Zemunac, sav srećan, grli advokata i upita ga:
– Jel bilo teško?
– Uh, đavolski teško!
– Zašto?
– Hm, sudija je htio da te oslobodi!


Došla plavuša na selo i naiđe na čobanina kako čuva ovce i pita ga:
– Koliko ova ovca ima godina?
– Ima dvije godine.
– A kako znate da ima toliko?
– Znam po rogovima.
– Vidi stvarno, ima 2 roga!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika - datum: 2017-11-25 IVAN VUJOVIĆ U RAZGOVORU ZA „DAN” OCIJENIO DA JE LIDER DPS-A KLJUČNA PREPREKA ZA DOGOVOR O RJEŠENJU KRIZE
Duško pod Milovim pritiskom odustao od priče o izborima
Vujović Duško pod Milovim pritiskom odustao od priče o izborima Đukanović barjači farsično-lažnim patriotizmom, a taj koncept zavada da bi se nastavila pohara, logično, ne dozvoljava bilo kakav konstruktivan pristup – kazao je Vujović
Evrop­ska uni­ja je ja­sno po­ru­či­la da ne­ma le­gi­tim­nih iz­bo­ra bez iz­mje­na iz­bor­nih za­ko­na, ko­jih ne­ma bez uče­šća opo­zi­ci­je, ka­zao je funk­ci­o­ner So­ci­jal­de­mo­krat­ske par­ti­je Ivan Vu­jo­vić.
On je za „Dan” re­kao da osta­je da se vi­di da li su baš svi u DPS-u sprem­ni da idu ka pro­va­li­ji u ko­ju ih vu­če šef te stran­ke Mi­lo Đu­ka­no­vić.
Vu­jo­vić je pod­sje­tio da je pre­mi­jer Du­ško Mar­ko­vić u po­čet­ku na­go­vje­šta­vao kon­struk­tiv­nost u pri­stu­pu.
– Me­đu­tim, na­kon otvo­re­nih po­ru­ka ko­je mu je po­slao Đu­ka­no­vić pre­ko svo­jih par­tij­skih voj­ni­ka, od­u­stao je, ma­kar za­sa­da, od di­ja­lo­ga o no­vim iz­bo­ri­ma. Đu­ka­no­vić, na­rav­no, bar­ja­či far­sič­no-la­žnim pa­tri­o­ti­zmom, a taj kon­cept za­va­da da bi se na­sta­vi­la po­ha­ra, lo­gič­no, ne do­zvo­lja­va bi­lo ka­kav kon­struk­ti­van pri­stup. Fi­lip Vu­ja­no­vić, s tre­će stra­ne, po­zi­vom pre­mi­je­ru da otvo­ri di­ja­log s opo­zi­ci­jom po­slao je ja­snu po­ru­ku ko­ga sma­tra od­go­vor­nim što ne­ma otva­ra­nja pro­ce­sa rje­ša­va­nja po­li­tič­ke kri­ze – ka­zao je Vu­jo­vić.
Ka­ko je do­dao, na kra­ju EU je ja­sno po­ru­či­la da ne­ma le­gi­tim­nih iz­bo­ra bez iz­mje­na iz­bor­nih za­ko­na, ko­jih ne­ma bez uče­šća opo­zi­ci­je.
– Đu­ka­no­vić, s dru­ge stra­ne, upra­vlja ope­ra­ci­jom spro­vo­đe­nja na­si­lja nad Jav­nim ser­vi­som, ko­ji se opet po­ku­ša­va obo­ji­ti u ru­ži­ča­sto. I to je­ste po­mak, ali u su­prot­nom smje­ru – ka da­ljem za­o­štra­va­nju, ko­je usled ta­kvih po­stu­pa­ka po­sta­je ne­mi­nov­nost. Sje­ća­mo se da je i pad Slo­bo­da­na Mi­lo­še­vi­ća kre­nuo od TV Ba­sti­lje, pa i to po­ka­zu­je ko­li­ko nje­go­vom naj­bo­ljem uče­ni­ku zna­či kon­tro­la nad ovim me­di­jem. Đu­ka­no­vić zna da do­la­zi kraj auto­kra­ta­ma kao što je on. On do­bro vi­di da je taj pro­ces kre­nuo sa Ma­ke­do­ni­jom i da će na­ši part­ne­ri dje­lo­va­ti u tom prav­cu. Osta­je da se vi­di da li su baš svi u DPS-u sprem­ni da idu ka pro­va­li­ji u ko­ju ih vu­če Đu­ka­no­vić – re­kao je Vu­jo­vić.
On je do­dao da će SDP te­mu pred­sjed­nič­kih iz­bo­ra raz­ma­tra­ti u kon­tek­stu da­ljeg po­gor­ša­nja ukup­nog am­bi­jen­ta i za­o­kru­ži­va­nja pro­ce­sa pot­pu­nog za­ro­blja­va­nja dr­žav­nih in­sti­tu­ci­ja od vr­ha DPS-a.
– Si­gur­no će­mo se tim pi­ta­njem in­ten­ziv­no ba­vi­ti u na­red­nim da­ni­ma i sed­mi­ca­ma. Uče­šćem na lo­kal­nim iz­bo­ri­ma opo­zi­ci­ja je po­ka­za­la da, i po­red ne­re­gu­lar­nih uslo­va i na­stav­ka bru­tal­nih kra­đa od stra­ne DPS-a, ne že­li da si­stem do­vo­di u pot­pu­nu blo­ka­du ka­da vi­še ne­ma ni mi­ni­mal­nog pro­sto­ra za iz­laz iz kri­ze – is­ta­kao je funk­ci­o­ner SDP-a.
Ka­ko je oci­je­nio, po­la­ko se ula­zi u fa­zu pot­pu­ne kon­tro­le si­ste­ma, u ko­jem in­sti­tu­ci­je po­sta­ju pu­ko oru­đe i ba­ti­na u ru­ka­ma vr­ha jed­ne par­ti­je, ili, bo­lje re­ći, jed­nog čo­vje­ka.
– Za­to se i u kon­tek­stu pred­sjed­nič­kih iz­bo­ra po­sta­vlja ozbilj­no pi­ta­nje u kom prav­cu da­lje dje­lo­va­ti. Mi u SDP-u smo si­gur­ni da će, i po­red svih iz­bor­nih kra­đa, DPS na ovim iz­bo­ri­ma do­ži­vje­ti po­raz, što će ubr­za­ti pro­ces iz­la­ska iz kri­ze i pa­da DPS auto­kra­ti­je – oci­je­nio je Vu­jo­vić.
On je na­veo da gra­đan­ska opo­zi­ci­ja sa­ra­đu­je iz­u­zet­no ko­rekt­no i sa vi­so­kim ste­pe­nom sa­gla­sno­sti ana­li­zi­ra po­li­tič­ki pro­ces i pla­ni­ra na­red­ne po­te­ze.
– Ta či­nje­ni­ca ve­o­ma iri­ti­ra vrh DPS-a, ali i DF-a, po­seb­no po­je­di­ne struk­tu­re unu­tar tog sa­ve­za. I jed­ni i dru­gi zna­ju da ja­ča­nje gra­đan­ske opo­zi­ci­je, či­ja je iz­bor­na sna­ga već sa­da ja­ča od sna­ge DPS-a, do­no­si de­mo­krat­ske pro­mje­ne ko­je će po­drž­ti na­ši evro­a­tlant­ski part­ne­ri. Zna­ju da je to ne­mi­no­van epi­log u ko­jem ne­ma mje­sta za njih i nji­ho­vu po­li­ti­ku za­va­da. Otud ha­ran­ga sa istom ar­gu­men­ta­ci­jom na gra­đan­sku opo­zi­ci­ju i iz DPS-a i iz DF-a i me­di­ja pod nji­ho­vom kon­tro­lom – za­klju­čio je Vu­jo­vić.
M.V.


Ne­će­mo sva­đe i po­vra­tak u pro­šlost

Po ri­je­či­ma Iva­na Vu­jo­vi­ća, gra­đan­ska opo­zi­ci­ja ho­će da oku­pi Cr­nu Go­ru, a DPS i DF ho­će da sva­đa­ju gra­đa­ne i vra­ća­ju nas u pro­šlost.
– Mi smo vi­še pu­ta re­kli da po­li­tič­ka sa­rad­nja ni­je mo­gu­ća sa onim opo­zi­ci­o­nim struk­tu­ra­ma ko­je nas vu­ku na­zad, ne­gi­ra­ju­ći gra­đan­ski kon­cept dr­ža­ve i na­šu evro­a­tlant­sku ori­jen­ta­ci­ju – is­ta­kao je Vu­jo­vić.

Komentari

Komentari se objavljuju bez zadrške.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj će biti izbrisan u najkraćem roku čim bude primijećen ili prijavljen, a autori spornog komentara rizikuju da budu prijavljeni nadležnim institucijama.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"