Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
DPS kupovao glasove i bacao suzavac na opoziciju * Pucanj u leđa za tužilaštvo nije teško ubistvo * Firma iz Šangaja olakšala CGES za 11.000 eura * Škrelja krši zakon, Agencija ne reaguje * Kondoliza Rajs smjenjuje Dodika * Sudovi, ludovi * Presuda
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 27-11-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Aida Petrović, direktorica CG ženskog lobija:
– Velika je stopa neprijavljivanja nasilja jer žrtve nijesu ohrabrene da se obrate institucijama. Kod nas se osuđuju žrtve. To nema nigdje u svijetu. Na drugoj strani, nasilnici se oslobađaju i prolaze s opomenama.

Vic Dana :)

Zemunac na sudu kaže svom advokatu:
– Slušaj, ako uspiješ da mi izdejstvuješ da dobijem samo jednu godinu zatvora, ova torba sa parama je tvoja, a ako ne uspiješ, leti ti glava!
Kasnije, sudija izriče presudu:
– Sud donosi presudu: Jedna godina zatvora!
Zemunac, sav srećan, grli advokata i upita ga:
– Jel bilo teško?
– Uh, đavolski teško!
– Zašto?
– Hm, sudija je htio da te oslobodi!


Došla plavuša na selo i naiđe na čobanina kako čuva ovce i pita ga:
– Koliko ova ovca ima godina?
– Ima dvije godine.
– A kako znate da ima toliko?
– Znam po rogovima.
– Vidi stvarno, ima 2 roga!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika - datum: 2017-11-25 VASILIJE MILIČKOVIĆ TVRDI DA IZBORNI ZAKON NIJE USKLAĐEN SA USTAVOM
Nudi nagradu od 20 hiljada onome ko uspije da ga demantuje
Miličković Nudi nagradu od 20 hiljada onome ko uspije da ga demantuje
Pri­vred­nik Va­si­li­je Mi­lič­ko­vić po­nu­dio je 20 hi­lja­da eura, ka­ko je ka­zao, naj­kom­pe­tent­ni­jim lju­di­ma u Cr­noj Go­ri ko­ji bi jav­no ne­gi­ra­li nje­go­vu tvrd­nju da iz­bor­ni za­kon ni­je uskla­đen sa Usta­vom Cr­ne Go­re u di­je­lu ko­ji se od­no­si na ne­po­sred­no gla­sa­nje.
On je na kon­fe­ren­ci­ji za me­di­je oci­je­nio da iz­bor­ni za­kon ni­je uskla­đen sa Usta­vom Cr­ne Go­re, uz ocje­nu da je taj akt grob­ni­ca cr­no­gor­skih gra­đa­na. Kao ilu­stra­ci­ju za po­ja­šnje­nje ne­po­sred­nog si­ste­ma gla­sa­nja na­veo je fik­tiv­nu iz­bor­nu li­stu De­mo­krat­ske par­ti­je so­ci­ja­li­sta (DPS) za par­la­men­tar­ne iz­bo­re 2018. go­di­ne.
– Ta li­sta je sa­sta­vlje­na od strane pred­sjed­ni­ka par­ti­je Mi­la Đu­ka­no­vi­ća, i on je ujed­no i no­si­lac li­ste. Re­do­sled na li­sti je sle­de­ći: pr­vih 16 su do­bro po­zna­tih lju­di, ali na toj li­sti ima­mo i tro­je no­vih li­ca – na bro­ju 79 je Ni­ko­la Te­sla, na bro­ju 80 Al­bert Ajn­štajn, a na 81. mje­stu je Va­si­li­je Mi­lič­ko­vić – ka­zao je Mi­lič­ko­vić
On je re­kao da su re­zul­ta­ti iz­bo­ra po­ka­za­li da je Mi­lo Đu­ka­no­vić kao no­si­lac li­ste do­bio 30 hi­lja­da gla­so­va, Al­bert Ajn­štajn 100 hi­lja­da, Ni­ko­la Te­sla 100 hi­lja­da, a da je on do­bio je­dan glas ko­ji je, ka­ko je na­veo, dao se­bi.
– Ovo je do­kaz da su Ni­ko­la Te­sla i Al­bert Ajn­štajn uglav­nom do­ni­je­li sve gla­so­ve DPS-u, ali po sa­da­šnjem na­šem iz­bor­nom za­ko­nu oni ne­će ući u par­la­ment. Da­kle, vo­lja na­ro­da ap­so­lut­no ne do­la­zi u ob­zir. Član dva Usta­va je ta­ko­đe po­vri­je­đen pot­pu­no; njih dvo­ji­ca ne ula­ze u pa­r­la­ment, ni Vla­da ni Skup­šti­na ni­su sa­sta­vlje­ne vo­ljom na­ro­da – re­kao je Mi­lič­ko­vić.
Ka­ko je do­dao, u ovom slu­ča­ju, pr­vih 16 lju­di sa li­ste na iz­bo­ri­ma ni­su do­bi­li ni­je­dan glas, a ušli su u par­la­ment, a ne­ki i u Vla­du.
– Ovo sli­ko­vi­to go­vo­ri ko­li­ko je ri­gi­dan iz­bor­ni za­kon i ko­li­ko od­u­da­ra od osnov­nih na­če­la Usta­va Cr­ne Go­re, po­seb­no od čla­na 45. Že­lio bih da ču­jem od naj­kom­pe­tent­ni­jih lju­di u Cr­noj Go­ri da me de­man­tu­ju, da ovo ni­je tač­no, pa ću bi­ti slo­bo­dan da jav­no po­nu­dim 20 hi­lja­da eura sva­kom ko­ji će iza­ći na jav­nu sce­nu i ka­za­ti da ovo što go­vo­rim ni­je tač­no – po­ru­čio je Mi­lič­ko­vić.
On je ka­zao da ima još se­dam da­na da po­zo­ve li­de­re svih opo­zi­ci­o­nih stra­na­ka ko­ji u svo­jim pro­gra­mi­ma ima­ju po­nu­du gra­đa­ni­ma da će ići na otvo­re­ne li­ste da će ići na li­ste gdje će se sva­ki glas gra­đa­ni­na, nje­go­va vo­lja, ču­ti, vi­dje­ti i is­po­što­va­ti.
– Ujed­no bih na­gra­du od 20 hi­lja­da eura po­nu­dio še­fi­ci Mi­si­je OEBS-a u Cr­noj Go­ri Mo­riz Do­vi­je da, uko­li­ko ja ne go­vo­rim isti­nu, ka­že da sam ja dez­in­for­mi­sao jav­nost – is­ta­kao je Mi­lič­ko­vić.
Ne­za­vi­sni od­bor­nik u Skup­šti­ni op­šti­ne Bu­dva Ste­van Dža­ko­vić pro­či­tao je otvo­re­no pi­smo ko­je su upu­ti­li še­fi­ci Mi­si­je OEBS-a u Cr­noj Go­ri Mo­riz Do­vi­je u ko­jem su je pod­sje­ti­li da su joj se pr­vi put elek­tron­skom po­štom obra­ti­li 28.ju­la ove go­di­ne i da su do­bi­li od­go­vor da je nji­hov do­pis pri­mljen i pro­sli­je­đen.
– Go­spo­đo Do­vi­je, jav­no Vam se obra­ća­mo jer se do sad ni­ste udo­sto­ji­li da nas pri­mi­te na raz­go­vor. Gru­pa bi­ra­ča Gra­đan­ska ak­ci­ja je po­me­nu­ta na dva mje­sta u ko­nač­nom iz­vje­šta­ju po­sma­trač­ke mi­si­je OEBS-a i pr­vi smo dr­ža­vlja­ni Cr­ne Go­re ko­ji smo tu­ži­li dr­ža­vu Evrop­skom su­du prav­de u Stra­zbu­ru zbog ne­mo­guć­no­sti da ostva­ri­mo jed­no od osnov­nih ljud­skih pra­va – bi­rač­ko pra­vo – ka­zao je Dža­ko­vić.
On je u pi­smu uka­zao da je ne­po­sred­nost iz­bo­ra op­šte­pri­hva­ćen prin­cip svih de­mo­krat­skih dr­ža­va i da je de­fi­ni­san tač­kom 5 Ko­dek­sa do­bre prak­se u iz­bor­nom za­ko­no­dav­stvu.
– Zbog to­ga tra­ži­mo od Vas da jav­no, što je mo­gu­će pri­je, da­te od­go­vor cr­no­gor­skoj jav­no­sti da li i vi sma­tra­te, kao Ustav­ni sud Cr­ne Go­re, da je pra­vo na ne­po­sred­ne iz­bo­re pra­vo bi­ra­ča da lič­no gla­sa­ju, ili, pak, sma­tra­te da je to pra­vo bi­ra­ča da di­rekt­no bi­ra svog pred­stav­ni­ka u pa­r­la­men­tu – po­ru­čio je Dža­ko­vić.
Pred­stav­nik Gru­pe gra­đa­na Gra­đan­ska ak­ci­ja Bo­ži­dar Vu­ji­čić re­kao je da je pro­blem što in­sti­ti­tu­ci­je ko­ji­ma se ta gru­pa obra­ti­la – Ustav­ni sud, Za­štit­nik ljud­skih pra­va i slo­bo­da, Rad­na gru­pa za raz­ma­tra­nje pre­po­ru­ka OEBS-a – pra­vo na ne­po­sred­ne iz­bo­re tu­ma­če kao pra­vo da se lič­no gla­sa na bi­rač­kom mje­stu.
M.V.

Komentari

Komentari se objavljuju bez zadrške.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj će biti izbrisan u najkraćem roku čim bude primijećen ili prijavljen, a autori spornog komentara rizikuju da budu prijavljeni nadležnim institucijama.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"