Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
DPS kupovao glasove i bacao suzavac na opoziciju * Pucanj u leđa za tužilaštvo nije teško ubistvo * Firma iz Šangaja olakšala CGES za 11.000 eura * Škrelja krši zakon, Agencija ne reaguje * Kondoliza Rajs smjenjuje Dodika * Sudovi, ludovi * Presuda
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 27-11-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Aida Petrović, direktorica CG ženskog lobija:
– Velika je stopa neprijavljivanja nasilja jer žrtve nijesu ohrabrene da se obrate institucijama. Kod nas se osuđuju žrtve. To nema nigdje u svijetu. Na drugoj strani, nasilnici se oslobađaju i prolaze s opomenama.

Vic Dana :)

Zemunac na sudu kaže svom advokatu:
– Slušaj, ako uspiješ da mi izdejstvuješ da dobijem samo jednu godinu zatvora, ova torba sa parama je tvoja, a ako ne uspiješ, leti ti glava!
Kasnije, sudija izriče presudu:
– Sud donosi presudu: Jedna godina zatvora!
Zemunac, sav srećan, grli advokata i upita ga:
– Jel bilo teško?
– Uh, đavolski teško!
– Zašto?
– Hm, sudija je htio da te oslobodi!


Došla plavuša na selo i naiđe na čobanina kako čuva ovce i pita ga:
– Koliko ova ovca ima godina?
– Ima dvije godine.
– A kako znate da ima toliko?
– Znam po rogovima.
– Vidi stvarno, ima 2 roga!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika - datum: 2017-11-26 DEMOKRATSKA CRNA GORA SAOPŠTILA DA JE U SUBOTU UJUTRO BRUTALNO NAPADNUT DANILO ŠARANOVIĆ
Poslanika tukli i lomili mu auto
Šaranović i njegovo razbijeno auto Poslanika tukli i lomili mu auto Napad se desio u Bajovoj ulici, kada je presretnuto vozilo Šaranovića. Tada su naoružani muškarci krenuli na poslanika i troje kandidata za odbornike. Vozilo je demolirano, a Šaranović je zadobio povrede i hospitalizovan je
Ne­po­zna­te oso­be na­pa­le su ju­če uju­tru na Ce­ti­nju po­sla­ni­ka De­mo­krat­ske Cr­ne Go­re Da­ni­la Ša­ra­no­vi­ća i kan­di­da­te za od­bor­ni­ke iz te par­ti­je, sa­op­šte­no je iz De­mo­krat­ske Cr­ne Go­re. Na­pad se de­sio u če­ti­ri uju­tru u Ba­jo­voj uli­ci, ka­da je pre­sret­nu­to vo­zi­lo Ša­ra­no­vi­ća. Ta­da su na­o­ru­ža­ni mu­škar­ci kre­nu­li na po­sla­ni­ka i tro­je kan­di­da­ta za od­bor­ni­ke. Vo­zi­lo je de­mo­li­ra­no, a Ša­ra­no­vić je za­do­bio po­vre­de i ho­spi­ta­li­zo­van je.
Demokrate su saopštile da se ra­di o kla­sič­nom po­ku­ša­ju ubi­stva, ima­ju­ći u vi­du da je ne­po­zna­ti na­pa­dač re­per­ti­rao pi­štolj na 20 cen­ti­me­ta­ra od Ša­ra­no­vi­ća. Po­red pi­što­lja, ko­ri­sti­li su i me­tal­ne bok­se­ve, a kan­di­da­tu za od­bor­ni­ka Mar­ku Mar­ti­no­vi­ću, ko­ji je sni­mao do­ga­đaj, od­u­ze­li su te­le­fon pod pri­jet­njom pi­što­ljem.
Iz­vje­štaj lje­ka­ra sa Ce­ti­nja po­ka­zu­je da je Ša­ra­no­vić do­ve­den zbog po­vre­de gla­ve i da ima otok na li­je­vom di­je­lu gla­ve i cr­ve­ni­lo. U za­pi­sni­ku iz po­li­ci­je na­vo­di se da je Ša­ra­no­vić ka­zao da je u vo­zi­lu bio sa Mar­ti­no­vi­ćem, No­va­kom Vu­jo­vi­ćem i Bal­šom Ra­ko­vi­ćem.
– Do­la­skom u dio uli­ce ko­ja ni­je osvi­je­tlje­na u bli­zi­ni objek­ta „Đu­ro­vić” pri­mi­je­tio sam vo­zi­lo „golf šest” tam­ne bo­je, bez re­gi­star­skih ta­bli­ca, ko­je ide za na­ma i vi­še pu­ta nam je bli­cao. Pro­la­ze­ći po­red nas, sa mo­je li­je­ve stra­ne pri­mi­je­tio sam dva N.N. li­ca ko­ja su nam sig­na­li­zi­ra­la ru­kom da se za­u­sta­vi­mo – is­pri­čao je Ša­ra­no­vić.
Za­pi­snik po­ka­zu­je da je po­sla­nik De­mo­kra­ta ob­ja­snio da su, na­kon što je za­u­sta­vio vo­zi­lo, za­tra­ži­li da spu­sti pro­zor­sko sta­klo, što je i ura­dio, i da mu se vo­zač obra­tio sa: „Što je bi­lo”, a da ga je on upi­tao ko su oni.
– Na­kon ovih ri­je­či, vo­zač je iz­go­vo­rio: „Na nas se pu­ca sva­ku noć” i od­mah su oba li­ca iza­šla iz svog vo­zi­la, su­vo­zač je od­mah kre­nuo sa no­gom da uda­ra u mo­je vo­zi­lo, tač­ni­je u mo­ja vra­ta, a vo­zač je sa dru­ge stra­ne iza­šao sa ve­ćim ka­me­nom u ru­ka­ma, te­ži­ne oko de­set ki­lo­gra­ma i ba­cio na vje­tro­bran­sko sta­klo – na­veo je Ša­ra­no­vić.
On tvr­di da je vo­zač iz­va­dio pi­štolj, re­per­ti­rao ga i upe­rio u nje­ga go­vo­re­ći: „Sve ću vas po­bi­ti”, a da je on re­kao Mar­ti­no­vi­ću, ko­ji je bio su­vo­zač, da uzme te­le­fon i da sni­ma.
– Ta­da ovo li­ce sa pi­što­ljem u ru­ci pro­la­zi na dru­gu stra­nu mog vo­zi­la, do­la­zi do vra­ta su­vo­za­ča i obra­ća mu se ri­je­či­ma „iza­đi”, dok dr­ži pi­štolj upe­ren u nje­ga i go­vo­ri mu vi­še pu­ta „ba­či te­le­fon”. Mar­ko ba­ca te­le­fon i uda­lja­va se ne­ko­li­ko me­ta­ra od vo­zi­la – na­gla­sio je Ša­ra­no­vić.
Is­ti­če da je on­da su­vo­zač pri­šao i uda­rio ga vi­še pu­ta tu­pim pred­me­tom u li­ce, i da je on po­di­gao ru­ke da se za­šti­ti, a da su se po­tom dvo­ji­ca na­pa­da­ča vra­ti­la u vo­zi­lo i oti­šla.
Na van­red­noj kon­fe­ren­ci­ji za me­di­je, pot­pred­sjed­nik De­mo­kra­ta Mi­jo­mir Pe­jo­vić ka­zao je da je na pro­šlim lo­kal­nim iz­bo­ri­ma glav­nu pr­lja­vu ulo­gu od­i­grao Bra­no Mi­ću­no­vić, ta­ko da tra­že da nad­le­žni hit­no sa­op­šte da li iza ovog gnu­snog či­na, po­red Mi­la Đu­ka­no­vi­ća, sto­ji i šef pod­ze­mlja iz Splen­di­da.
– Da li se ovim ob­i­sti­nja­va pri­jet­nja Da­li­bor­ke Pe­jo­vić upu­će­ne iz Ba­ji­ca da će De­mo­kra­ta­ma bi­ti ja­ko te­ško da do­ve­du ovu kam­pa­nju do kra­ja i pri­jet­nje bra­ta Du­ška Mar­ko­vi­ća, ko­ji je na­šim ak­ti­vi­sti­ma po­ru­či­vao da će nas sve po­bi­ti – na­veo je Pe­jo­vić.M.V.- M.B.


Op­tu­ži­li Jo­va­no­vi­ća za na­pad

De­mo­krat­ska Cr­na Go­ra tvr­di da zna ko je oso­ba ko­ja je na­pa­la nji­ho­vog po­sla­ni­ka Da­ni­la Ša­ra­no­vi­ća. U sa­op­šte­nju De­mo­kra­ta na­vo­di se da je, na osno­vu in­for­ma­ci­ja ko­ji­ma ras­po­la­žu, jed­na od oso­ba ko­ja je na­sr­nu­la na Ša­ra­no­vi­ća i osta­le nji­ho­ve od­bor­ni­ke Ivan Jo­va­no­vić sa Ce­ti­nja.
– Jo­va­no­vić je sin čo­vje­ka ko­ji je jav­no­sti po­znat kao je­dan od onih na fo­to­gra­fi­ji gru­pe lju­di ko­ja po­ku­ša­va mi­lo­va­ti sli­ku Mi­la Đu­ka­no­vi­ća – pi­še u sa­op­šte­nju.
Tvr­de i da, pri­ja­vlji­va­njem na­vod­nog ve­r­bal­nog na­pa­da na Bog­da­no­vi­ća is­pred zgra­de RTCG, DPS do­ka­zu­je „da sto­je iza na­pa­da na na­šeg po­sla­ni­ka i kan­di­da­te za od­bor­ni­ke”.
– Oči­gled­no u sta­nju pa­ni­ke po­tvr­đu­ju da iza na­pa­da sto­je lič­no Đu­ka­no­vić i Du­ško Mar­ko­vić. Či­sta je ne­i­sti­na da je Mr­va­lja­vić ver­bal­no na­pao Bog­da­no­vi­ća, jer za to ni­je bi­lo ni­ka­kve po­tre­be. Je­di­ni ko­ji je iz de­ba­te na RTCG o Ce­ti­nju mo­gao iza­ći iz­ner­vi­ran i ne­za­do­vo­ljan je upra­vo Bog­da­no­vić – na­vo­di se u sa­op­šte­nju De­mo­kra­ta.


Be­čić: Po­ku­ša­li ubi­stvo Ša­ra­no­vi­ća

Pred­sjed­nik De­mo­krat­ske Cr­ne Go­re Alek­sa Be­čić ka­zao je da se do­go­dio kla­si­čan po­ku­šaj ubi­stva funk­ci­o­ne­ra De­mo­kra­ta.
– De­mo­li­ra­no vo­zi­lo, bok­se­vi, udar­ci, re­per­ti­ran pi­štolj di­rekt­no u po­sla­ni­ka Ša­ra­no­vi­ća i kan­di­da­ta za od­bor­ni­ka Mar­ti­no­vi­ća po­ka­zu­ju da se or­ga­ni­zo­va­na kri­mi­nal­na gru­pa na­la­zi u ve­li­kom stra­hu i pa­ni­ci. Na­kon mon­stru­o­znog pi­sma u su­sret her­ceg­nov­skim iz­bo­ri­ma, uni­for­mi­sa­nih kri­mi­na­la­ca sa ko­ji­ma smo se ob­ra­ču­na­va­li uli­ca­ma No­vog, pri­jet­nji da će­mo za­vr­ši­ti kao Ivan Stam­bo­lić u kre­ču, pri­jet­nji bom­ba­škim na­pa­dom u Moj­kov­cu, da­nas se de­sio kla­sič­ni ma­fi­ja­ški po­ku­šaj ubi­stva po­sla­ni­ka u Skup­šti­ni Cr­ne Go­re i kan­di­da­ta za od­bor­ni­ka na pred­sto­je­ćim lo­kal­nim iz­bo­ri­ma. Za­mi­sli ko­li­ka si ti po­li­tič­ka, a da­nas sam svje­stan i ljud­ska ku­ka­vi­ca kad si na nas mom­ke i dje­voj­ke 25 go­di­na mla­đe od te­be po­slao kla­sič­ne kri­mi­nal­ce. Ali znaj da smo mi 25 pu­ta hra­bri­ji od svih tih pla­će­nih i na­o­ru­ža­nih kri­mi­na­la­ca ko­je si po­slao na nas – po­ru­čio je Be­čić.


Ne bo­ji­mo se kri­mi­nal­ne or­ga­ni­za­ci­je

Iz­bor­ni štab DF-a Ce­ti­nje iz­ra­ža­va za­bri­nu­tost zbog po­sled­njih de­ša­va­nja u Pre­sto­ni­ci. Ka­ko su na­ve­li, „mo­ra­mo kon­sta­to­va­ti da ni­smo iz­ne­na­đe­ni ova­kvim dje­lo­va­njem DPS-a i nji­ho­vih pla­će­nih kri­mi­na­la­ca, jer je ovo ne­što što je na­ma u DF-u po­sta­lo pot­pu­no uobi­ča­je­no za am­bi­jent ko­ji su oni kre­i­ra­li”.
– A tu gor­ku bor­bu vo­di­mo već du­ži pe­ri­od i do sa­da smo po­ka­za­li da se ne bo­ji­mo ove kri­mi­nal­ne or­ga­ni­za­ci­je, te da na nas i ne smi­ju baš ta­ko la­ko da uda­re – po­ru­ču­ju iz DF-a.


Za­u­sta­vi­ti pro­gon pro­tiv­ni­ka vla­sti

So­ci­ja­li­stič­ka na­rod­na par­ti­ja naj­o­štri­je osu­đu­je na­pad na po­sla­ni­ka De­mo­krat­ske Cr­ne Go­re i po­zi­va nad­le­žne dr­žav­ne or­ga­ne da što pri­je rea­gu­ju, pro­na­đu i ka­zne na­sil­ni­ke. To je, ka­ko su ka­za­li, naj­ma­nje što mo­že­mo tra­ži­ti od dr­ža­ve. SNP po­zi­va vlast da pre­ki­ne sa ži­go­sa­njem po­li­tič­kih pro­tiv­ni­ka, da pre­sta­ne da ši­ri at­mos­fe­ru mr­žnje i po­dje­le me­đu gra­đa­ni­ma, a sve ra­di svo­jih po­li­tič­kih in­te­re­sa.


Ka­zni­ti po­či­ni­o­ce

Po­kret URA po­zi­va vr­hov­nog dr­žav­nog tu­ži­o­ca da sa­ču­va ele­men­tar­no po­što­va­nje pre­ma svo­joj funk­ci­ji – i da od­mah lo­ci­ra, uhap­si i pro­ce­su­i­ra sve na­sil­ni­ke ko­ji su uče­stvo­va­li u na­pa­du na Da­ni­la Ša­ra­no­vi­ća.
– Ne smi­je­mo do­zvo­li­ti da nas ova­kvi na­sil­nič­ki is­pa­di za­stra­še. U pi­ta­nju je te­ško kri­vič­no dje­lo ko­je se mo­ra sank­ci­o­ni­sa­ti bez od­la­ga­nja, jer je po­li­cij­skim struk­tu­ra­ma po­sao lo­ci­ra­nja tih na­sil­ni­ka iz­u­zet­no jed­no­sta­van – ka­za­li su iz po­kre­ta URA.


Hra­bro iza­ći na gla­sa­nje

SDP naj­o­štri­je osu­đu­je na­pad na opo­zi­ci­o­nog po­sla­ni­ka. Ka­ko su ka­za­li, DPS na ovaj na­čin po­ka­zu­je da je pred po­ra­zom i da su vlast sprem­ni da bra­ne po sva­ku ci­je­nu.
– Po­zi­va­mo sve su­gra­đa­ne da hra­bro i od­luč­no iza­đu na gla­sa­nje ne na­si­je­da­ju­ći na pro­vo­ka­ci­je, ka­ko bi iz­bor­ni pro­ces do­ve­li do kra­ja na ko­rek­tan na­čin, ka­ko to Ce­ti­nja­ni­ma i do­li­ku­je – pi­še u sa­opššte­nju SDP-a.


DPS: To ne­ma ve­ze s na­ma, Bog­da­no­vić i fi­zič­ki na­pad­nut

De­mo­krat­ska par­ti­ja so­ci­ja­li­sta, ka­ko su ka­za­li, naj­o­štri­je osu­đu­je do­ga­đaj iz Ba­jo­ve uli­ce na Ce­ti­nju i od­go­vor­no tvr­di da na­pad na pred­stav­ni­ke kon­ku­rent­ske li­ste ne­ma ni­ka­kve ve­ze sa DPS-om. Oni su po­zva­li sve nad­le­žne dr­žav­ne in­sti­tu­ci­je da u što kra­ćem ro­ku ra­svi­je­tle do­ga­đaj, ka­ko bi se sta­lo na put ma­ni­pu­la­ci­ja­ma u po­li­tič­ke svr­he.
– Stal­no pro­vo­ci­ra­nje gra­đa­na ko­je De­mo­kra­te spro­vo­de kon­ti­nu­i­ra­no još od par­la­men­tar­nih iz­bo­ra, a ko­je je kul­mi­ni­ra­lo to­kom pro­te­klih lo­kal­nih iz­bo­ra u Her­ceg No­vom i ove kam­pa­nje u Moj­kov­cu, ni­je ne­što na šta su lju­di u Cr­noj Go­ri na­vi­kli u do­sa­da­šnjim pred­iz­bor­nim kam­pa­nja­ma – na­vo­de u DPS-u.
Tvr­de da su na­kon su­če­lja­va­nja stra­nač­kih funk­ci­o­ne­ra u pe­tak ve­če na RTCG pred­stav­ni­ci De­mo­kra­ta Da­ni­lo Mr­va­lje­vić i po­kre­ta URA Fi­lip Adžić pr­vo ver­bal­no, a po­tom i fi­zič­ki na­sr­nu­li na Alek­san­dra Bog­da­no­vi­ća, no­si­o­ca li­ste DPS-a.
– Ver­bal­ni na­pad je po­čeo Adžić od­mah na­kon za­vr­šet­ka su­če­lja­va­nja u stu­di­ju RTCG, pri­jet­nja­ma da će da ša­ma­ra Bog­da­no­vi­ća, a pri­dru­žio mu se Mr­va­lje­vić. Kul­mi­ni­ra­lo je ta­ko što je Adžić fi­zič­ki na­sr­nuo na Bog­da­no­vi­ća is­pred zgra­de RTCG, uz „po­dr­šku” dru­gih čla­no­va Gra­đan­skog po­kre­ta URA, ko­ji su pri­je­ti­li „otva­ra­njem lo­ba­nja” – na­ve­li su iz DPS-a.
De­mo­kra­te su ne­gi­ra­le ove na­vo­de, a iz po­kre­ta URA su ka­za­li da DPS naj­be­zoč­ni­jim la­ži­ma skre­će pa­žnju sa sop­stve­nih na­sil­nič­kih pot­pi­sa.
– U oči­tom ne­do­stat­ku ar­gu­me­na­ta, Bog­da­no­vić je od­lu­čio da ner­vo­zu is­po­lji na­kon emi­si­je, valj­da po­ku­ša­va­ju­ći da is­pad­ne žr­tva i da po­ku­pi po­ne­ki jef­ti­ni po­en. Na taj se ni­vo ne spu­šta­mo, osta­vlja­mo ga va­ma i va­šim kri­mi­nal­nim kru­go­vi­ma, ko­ji pre­bi­ja­ju po­sla­ni­ke i pod­me­ću naj­pri­zem­ni­je la­ži – uka­za­li su u po­kre­tu URA.

Komentari

Komentari se objavljuju bez zadrške.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj će biti izbrisan u najkraćem roku čim bude primijećen ili prijavljen, a autori spornog komentara rizikuju da budu prijavljeni nadležnim institucijama.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"