Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
DPS kupovao glasove i bacao suzavac na opoziciju * Pucanj u leđa za tužilaštvo nije teško ubistvo * Firma iz Šangaja olakšala CGES za 11.000 eura * Škrelja krši zakon, Agencija ne reaguje * Kondoliza Rajs smjenjuje Dodika * Sudovi, ludovi * Presuda
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 27-11-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Aida Petrović, direktorica CG ženskog lobija:
– Velika je stopa neprijavljivanja nasilja jer žrtve nijesu ohrabrene da se obrate institucijama. Kod nas se osuđuju žrtve. To nema nigdje u svijetu. Na drugoj strani, nasilnici se oslobađaju i prolaze s opomenama.

Vic Dana :)

Zemunac na sudu kaže svom advokatu:
– Slušaj, ako uspiješ da mi izdejstvuješ da dobijem samo jednu godinu zatvora, ova torba sa parama je tvoja, a ako ne uspiješ, leti ti glava!
Kasnije, sudija izriče presudu:
– Sud donosi presudu: Jedna godina zatvora!
Zemunac, sav srećan, grli advokata i upita ga:
– Jel bilo teško?
– Uh, đavolski teško!
– Zašto?
– Hm, sudija je htio da te oslobodi!


Došla plavuša na selo i naiđe na čobanina kako čuva ovce i pita ga:
– Koliko ova ovca ima godina?
– Ima dvije godine.
– A kako znate da ima toliko?
– Znam po rogovima.
– Vidi stvarno, ima 2 roga!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2017-11-24 NAJBLIŽI SARADNICI RATKA MLADIĆA SVJEDOČILI O ĐUKANOVIĆEVOJ POMOĆI
Hag ćuti o Milovoj ulozi u Srebrenici
Đukanović Hag ćuti o Milovoj ulozi u Srebrenici Haški tribunal nikad nije konkretno ispitao moguću Đukanovićevu odgovornost, iako su postojali navodi da je obezbjeđivao gorivo za tenkove u Srebrenici Bivši ministar Republike Srpske Momčilo Mandić tvrdio je da je Đukanović slao gorivo za tenkove u Srebrenici i da je presudna bila upravo pomoć koju je pružio dugogodišnji crnogorski premijer
Naj­bli­ži sa­rad­ni­ci osu­đe­nog ge­ne­ra­la Voj­ske Re­pu­bli­ke Srp­ske Rat­ka Mla­di­ća svje­do­či­li su da je du­go­go­di­šnji cr­no­gor­ski pre­mi­jer Mi­lo Đu­ka­no­vić obez­bje­đi­vao go­ri­vo za ten­ko­ve u Sre­bre­ni­ci, gdje su to­kom ra­ta u BiH po­či­nje­ni zlo­či­ni pro­tiv čo­vječ­no­sti i kr­še­ni za­ko­ni i obi­ča­ji ra­ta, ali Tri­bu­nal u Ha­gu ni­ka­da ni­je kon­kret­no is­pi­ti­vao Đu­ka­no­vi­će­vu od­go­vor­nost.
Ta­ko­đe, i dr­žav­no tu­ži­la­štvo Cr­ne Go­re još ću­ti po­vo­dom iz­ja­va biv­šeg mi­ni­stra Re­pu­bli­ke Srp­ske Mom­či­la Man­di­ća da je Đu­ka­no­vić, li­der vla­da­ju­će DPS, obez­bje­đi­vao go­ri­vo za ten­ko­ve u Sre­bre­ni­ci. Zlo­čin u Sre­bre­ni­ci se do­go­dio u ju­lu 1995. go­di­ne, a Mi­lo Đu­ka­no­vić je ta­da bio pre­mi­jer Cr­ne Go­re, kao i go­di­na­ma ka­sni­je, prak­tič­no sve do kra­ja 2016. go­di­ne. Iz cr­no­gor­skog dr­žav­nog tu­ži­la­štva do da­nas ni­su od­go­vo­ri­li na pi­ta­nja „Da­na” da li is­pi­tu­ju Man­di­će­ve na­vo­de da je Đu­ka­no­vić obez­bje­đi­vao go­ri­vo za ten­ko­ve u Sre­bre­ni­ci, iako su ta­kva pi­ta­nja po­sla­ta u ju­lu ove go­di­ne, po­vo­dom 22 go­di­ne od zlo­či­na u Sre­bre­ni­ci.
Mom­či­lo Man­dić je za Dan” u ju­lu 2012. go­di­ne ka­zao da je Đu­ka­no­vić slao go­ri­vo za ten­ko­ve ko­ji su se bo­ri­li od Fo­če pre­ko Sre­bre­ni­ce do Bi­ha­ća i da­lje.
– Ne mo­gu da za­bo­ra­vim po­moć ko­ju su Mi­lo Đu­ka­no­vić i nje­go­va vla­da 1994. go­di­ne upu­ći­va­li Voj­sci Re­pu­bli­ke Srp­ske i na­šem na­ro­du i to u tre­nu­ci­ma ka­da nam je Slo­bo­dan Mi­lo­še­vić uveo sank­ci­je. Go­ri­vo za na­še ten­ko­ve ko­ji su se bo­ri­li od Fo­če pre­ko Sre­bre­ni­ce do Bi­ha­ća i da­lje slao je upra­vo Đu­ka­no­vić. Ko zna šta bi bi­lo sa Re­pu­bli­kom Srp­skom da te po­mo­ći ni­je bi­lo. Mi smo bi­li pred po­ra­zom, a Đu­ka­no­vić nam je ta­da pro­dao naf­tu ko­jom smo na­pu­ni­li pra­zne re­zer­vo­a­re na­ših ten­ko­va i spa­si­li Re­pu­bli­ku Srp­sku – re­kao je ta­da Man­dić.
Me­đu­tim, cr­no­gor­sko Spe­ci­jal­no dr­žav­no tu­ži­la­štvo, ko­je je nad­le­žno i za rat­ne zlo­či­ne, ću­ti o even­tu­al­noj od­go­vor­no­sti du­go­go­di­šnjeg pre­mi­je­ra, a sa­da­šnjeg li­de­ra vla­da­ju­će DPS.
Osim što je po­me­nuo Đu­ka­no­vi­ća, Man­dić je iz­ja­vio i da ne smi­je za­bo­ra­vi­ti ni po­moć ko­ju im je upu­ći­vao ta­da­šnji cr­no­gor­ski mi­ni­star zdra­vlja Mi­o­mir Mu­go­ša, ko­ji je Her­ce­go­vi­ni da­ro­vao dvi­je polj­ske bol­ni­ce.
Ha­ški tri­bu­nal za rat­ne zlo­či­ne na te­ri­to­ri­ji biv­še SFRJ osu­dio je u sri­je­du ge­ne­ra­la i rat­nog ko­man­dan­ta Voj­ske Re­pu­bli­ke Srp­ske Rat­ka Mla­di­ća na do­ži­vot­nu ka­znu za­tvo­ra zbog ge­no­ci­da u Sre­bre­ni­ci, zlo­či­na pro­tiv čo­vječ­no­sti i kr­še­nja za­ko­na i obi­ča­ja ra­ta u BiH. Sud­sko vi­je­će utvr­di­lo je da je Mla­dić kriv po de­set ta­ča­ka op­tu­žni­ce – za uče­šće u ge­no­ci­du u Sre­bre­ni­ci, pro­gon, is­tre­blje­nje, ubi­stvo, de­por­ta­ci­ju sta­nov­ni­štva, pri­sil­no pre­mje­šta­nje sta­nov­ni­štva, te­ro­ri­sa­nje sta­nov­ni­štva, pro­tiv­prav­ne na­pa­de na ci­vi­le i uzi­ma­nje ta­la­ca.
Vi­je­će je kon­sta­to­va­lo da Mla­dić ni­je kriv za ge­no­cid u šest op­šti­na u BiH – San­ski Most, Vla­se­ni­ca, Fo­ča, Ko­tor Va­roš, Ključ i Pri­je­dor.
Tri­bu­nal je na­veo da ge­no­cid nad Mu­sli­ma­ni­ma u Sre­bre­ni­ci ne bi bio po­či­njen bez po­stu­pa­ka Mla­di­ća, ko­ji je na­mje­ra­vao da Mu­sli­ma­ne iz Sre­bre­ni­ce eli­mi­ni­še ge­no­ci­dom, pro­go­nom, is­tre­blje­njem i ubi­stvom. To­kom či­ta­nja pre­su­de, na­ve­de­no je da su sna­ge pod Mla­di­će­vom ko­man­dom od­go­vor­ne za pro­gon žr­ta­va na vjer­skoj, ra­snoj i po­li­tič­koj osno­vi.
Su­đe­nje ge­ne­ra­lu Mla­di­ću po­če­lo je u ma­ju 2012. go­di­ne, tač­no go­di­nu na­kon što je on, kra­jem ma­ja 2011, po­sli­je 16 go­di­na bjek­stva, bio uhap­šen u Sr­bi­ji i iz­ru­čen u Hag. Na­kon hap­še­nja Mla­di­ća, u Be­o­gra­du je or­ga­ni­zo­van pro­test­ni skup.
Tu­ži­la­štvo je iz­vo­đe­nje do­ka­za pro­tiv Mla­di­ća za­vr­ši­lo u fe­bru­a­ru 2014. go­di­ne. Do­ka­zni po­stu­pak od­bra­ne tra­jao je od ma­ja 2014. do 16. av­gu­sta 2016. go­di­ne.M.V.


Pla­šio se pi­ta­nja o svo­joj ulo­zi

In­te­re­sant­no je da je biv­ši cr­no­gor­ski pre­mi­jer Mi­lo Đu­ka­no­vić sre­di­nom 2003. go­di­ne re­kao da ne­će svje­do­či­ti na su­đe­nju biv­šem ju­go­slo­ven­skom i srp­skom pred­sjed­ni­ku Slo­bo­da­nu Mi­lo­še­vi­ću u Ha­škom tri­bu­na­lu. Đu­ka­no­vić je ta­da ka­zao da je Ha­ški tri­bu­nal za­tra­žio od nje­ga da svje­do­či pro­tiv Slo­bo­da­na Mi­lo­še­vi­ća, ali je on to od­bio. Ni­je ne­mo­gu­će da je Đu­ka­no­vić od­bio da svje­do­či, vje­ro­vat­no pla­še­ći se pi­ta­nja o svo­joj ulo­zi u rat­nim de­ša­va­nji­ma.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za lokalne i parlamentarne izbore koji će biti održani 30.08.2020.godine.

Lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Parlmentarni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Parlamentarni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"