Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Predsjednik i dvoje sudija bez pravosudnog ispita * Odbornicu uhapsili zbog telefonskog poziva * Mila tumačio uz pomoć rječnika * Tužilaštvo da ispita bogatstvo Vujovića * Decembar u znaku dobrog zvuka * Savremena srpska umjetnost pred kineskom publikom * Predsjednik i dvoje sudija bez pravosudnog ispita
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 02-12-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Janko Vučinić, predsjednik Radničke partije :
Ako državni funkcioneri ne mogu da dokažu da su nešto stekli od svojih primanja, svu takvu imovinu im treba oduzeti. Mnogi su stekli imovinu na račun pljačke države i naroda.

Vic Dana :)

Mujo se jedva dovukao kući mrtav pijan u sitne sata, a bijesna Fata ga dočeka u kuhinji i zvizne mu jednu za uho:
- Pijanduro jedna obična, ‘o’š još pit’?
Mujo ćuti, a Fata mu zalijepi još jednu:
- A, budalet’no, ‘o’š još pit’?
Mujo i dalje ćuti, pa ga Fata tresne nogom:
- Čuješ ti mene? ‘O’š još pit?!
Mujo slegne ramenima:
- A daj onda još jednu kad s’ već tol’ko navalila...

Utrčava muž u kuću i s vrata viče:
- Ženooo... šta bi radila kad bih dobio na lotou?
- Uzela bih ti pola i ostavila te!
Muž izvadi 20 eura, daje ženi 10 i kaže:
- Briši.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika - datum: 2017-12-01 SOCIJALDEMOKRATE POČELE RAD NA PLATFORMI ZA PREGOVORE NA CETINJU, DEMOKRATE PORUČILE
Odriču se svih funkcija da DPS ostane bez vlasti
Odriču se svih funkcija da DPS ostane bez vlasti Kako nam funkcije i privilegije nijesu motiv za bavljenje politikom, spremni smo i da sva mjesta Demokrata ustupimo onima koji neće sa DPS-om – sve za oslobođenje Cetinja – poručili su iz Demokratske Crne Gore
Bez ika­kvih za­te­za­nja i odu­go­vla­če­nja, po­dr­ža­će­mo pred­log Gra­đan­skog po­kre­ta URA i SDP-a da mje­sto gra­do­na­čel­ni­ka pri­pad­ne So­ci­jal­de­mo­kra­ta­ma, a ka­ko nam funk­ci­je i pri­vi­le­gi­je ni­je­su mo­tiv za ba­vlje­nje po­li­ti­kom, sprem­ni smo i da sva mje­sta De­mo­kra­ta ustu­pi­mo oni­ma ko­ji ne­će sa DPS-om, sa­op­šte­no je iz De­mo­krat­ske Cr­ne Go­re. Iz te stran­ke su nam ka­za­li da su uvje­re­ni da ne­će bi­ti „nik­šić­kog sce­na­ri­ja“, ni­ti bi­lo ka­kvih re­ži­ja spasa­va­nja DPS-a, već da će svi kao je­dan sta­ti na stra­nu Ce­ti­nja.
– Što se ti­če De­mo­kra­ta, sa na­ma su gra­đa­ni uvi­jek na­či­sto: u ci­lju pri­je­ko po­treb­nih pro­mje­na i raz­vla­šći­va­nja or­ga­ni­zo­va­ne kri­mi­nal­ne gru­pe DPS-a u pre­sto­ni­ci, iako iz­u­zet­no re­spek­ta­bi­lan po­li­tič­ki su­bjekt, sa sve­ga 50 gla­so­va do naj­ja­če opo­zi­ci­o­ne par­ti­je u pre­sto­ni­ci, bez ika­kvih za­te­za­nja i odu­go­vla­če­nja po­dr­ža­će­mo pred­log URA i SDP da mje­sto gra­do­na­čel­ni­ka pri­pad­ne SD. A ka­ko nam funk­ci­je i pri­vi­le­gi­je ni­je­su mo­tiv za ba­vlje­nje po­li­ti­kom, sprem­ni smo i da sva mje­sta De­mo­kra­ta ustu­pi­mo oni­ma ko­ji ne­će sa DPS-om – sve za oslo­bo­đe­nje Ce­ti­nja – po­ru­či­li su iz De­mo­krat­ske Cr­ne Go­re.
So­ci­jal­de­mo­kra­te su for­mi­ra­le pre­go­va­rač­ki tim za pre­go­vo­re o kon­sti­tu­i­sa­nju vla­sti na Ce­ti­nju, či­ji će ko­or­di­na­to­ri bi­ti pot­pred­sjed­nik stran­ke Da­mir Še­ho­vić i no­si­lac li­ste te par­ti­je na iz­bo­ri­ma u pre­sto­ni­ci 26.no­vem­bra Ivan Ga­zi­vo­da. Pre­go­vo­ri će po­če­ti na­kon što ce­tinj­ski OIK pro­gla­si iz­bor­ne re­zul­ta­te, a pi­ta­nje je da li će SD da­ti po­dr­šku DPS-u ili opo­zi­ci­ji, jer dva man­da­ta stran­ke Iva­na Bra­jo­vi­ća pred­sta­vlja­ju tas na va­gi.
Iz te par­ti­je su nam sa­op­šti­li da tre­nut­no ra­de na iz­ra­di pro­gram­ske plat­for­me za raz­go­vo­re.
– U toj plat­for­mi se ba­vi­mo pro­gra­mom na osno­vu ko­jeg će funk­ci­o­ni­sa­ti bu­du­ća lo­kal­na vlast. Bi­će nam po­treb­no vre­me­na da to usa­gla­si­mo sa po­ten­ci­jal­nim part­ne­ri­ma. Tek na­kon to­ga na red do­la­ze ka­drov­ska pi­ta­nja – sa­op­šti­le su So­ci­jal­de­mo­kra­te.
Pret­hod­no su iz Gra­đan­skog po­kre­ta URA po­ru­či­li da ni­jed­na funk­ci­ja i ni­jed­no per­so­nal­no rje­šnje ni­je­su i ne mo­gu bi­ti va­žni­ji od smje­ne kri­mi­nal­nog DPS-a i pro­spe­ri­te­ta Ce­ti­nja.
Po­li­tič­ki di­rek­tor DPS-a Tar­zan Mi­lo­še­vić ka­zao je za „Dan” da oče­ku­je da će pre­go­vo­ri sa So­ci­jal­de­mo­kra­ta­ma na Ce­ti­nju po­če­ti vr­lo br­zo.
– Mi smo ko­a­li­ci­o­ni part­ne­ri na dr­žav­nom ni­vou i u vi­še op­šti­na i za­to vje­ru­jem da će­mo na­sta­vi­ti sa­rad­nju, pri­je sve­ga na prin­ci­pi­ma funk­ci­o­nal­no­sti i pro­fe­si­o­nal­no­sti. Sva­ka­ko, uz pu­no uva­ža­va­nje iz­bor­nog re­zul­ta­ta – re­kao je Mi­lo­še­vić.
Go­vo­re­ći o tvrd­nja­ma opo­zi­ci­je da su iz­bo­ri 26. no­vem­bra bi­li ne­re­gu­lar­ni, on je na­veo da se ne­re­gu­lar­no­sti naj­bo­lje iz­ra­ža­va­ju kroz pri­mjed­be na bi­rač­kom mje­stu, „ko­jih uop­šte ni­je bi­lo, ili su bi­le teh­nič­ke pri­ro­de”.
– Mi­slim da su bi­rač­ki od­bo­ri pro­fe­si­o­nal­no oba­vi­li svoj po­sao, što po­ka­zu­ju i iz­vje­šta­ji op­štin­skih iz­bor­nih ko­mi­si­ja – na­veo je Mi­lo­še­vić.
M.V.


Re­zul­ta­ti iz­bo­ra sna­žan za­ma­jac

Pred­sjed­ni­štvo De­mo­krat­ske par­ti­je so­ci­ja­li­sta je na sjed­ni­ci ko­jom je pred­sje­da­vao li­der te par­ti­je Mi­lo Đu­ka­no­vić za­klju­či­lo da su re­zul­ta­ti ko­je su ostva­ri­li na lo­kal­nim iz­bo­ri­ma u ne­dje­lju po­ka­za­telj su­per­i­or­no­sti te­melj­nih vri­jed­no­sti po­li­ti­ke ko­ju vo­di ta par­ti­ja.
Ka­ko se na­vo­di u sa­op­šte­nju DPS-a, ubje­dlji­ve po­bje­de ko­je su ostva­re­ne na Ce­ti­nju, u Moj­kov­cu, Pet­nji­ci i Tu­zi­ma bi­će sna­žan za­ma­jac svim par­tij­skim struk­tu­ra­ma uoči lo­kal­nih iz­bo­ra u Ul­ci­nju za­ka­za­nih za 4. fe­bru­ar na­red­ne go­di­ne.
– Tu su i iz­bo­ri ko­ji će bi­ti odr­ža­ni u Be­ra­na­ma, ali i pred­sjed­nič­ki i lo­kal­ni iz­bo­ri u osta­lim op­šti­na­ma ko­ji će bi­ti odr­ža­ni to­kom pro­lje­ća na­red­ne go­di­ne – na­ve­li su iz DPS-a.
Na sjed­ni­ci su raz­ma­tra­ne i pro­ce­du­re i ak­tiv­no­sti uoči op­štin­skih iz­bor­nih kon­fe­ren­ci­ja u op­štin­skim od­bo­ri­ma DPS-a u Bu­dvi i Her­ceg No­vom.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"