Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Predsjednik i dvoje sudija bez pravosudnog ispita * Odbornicu uhapsili zbog telefonskog poziva * Mila tumačio uz pomoć rječnika * Tužilaštvo da ispita bogatstvo Vujovića * Decembar u znaku dobrog zvuka * Savremena srpska umjetnost pred kineskom publikom * Predsjednik i dvoje sudija bez pravosudnog ispita
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 02-12-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Janko Vučinić, predsjednik Radničke partije :
Ako državni funkcioneri ne mogu da dokažu da su nešto stekli od svojih primanja, svu takvu imovinu im treba oduzeti. Mnogi su stekli imovinu na račun pljačke države i naroda.

Vic Dana :)

Mujo se jedva dovukao kući mrtav pijan u sitne sata, a bijesna Fata ga dočeka u kuhinji i zvizne mu jednu za uho:
- Pijanduro jedna obična, ‘o’š još pit’?
Mujo ćuti, a Fata mu zalijepi još jednu:
- A, budalet’no, ‘o’š još pit’?
Mujo i dalje ćuti, pa ga Fata tresne nogom:
- Čuješ ti mene? ‘O’š još pit?!
Mujo slegne ramenima:
- A daj onda još jednu kad s’ već tol’ko navalila...

Utrčava muž u kuću i s vrata viče:
- Ženooo... šta bi radila kad bih dobio na lotou?
- Uzela bih ti pola i ostavila te!
Muž izvadi 20 eura, daje ženi 10 i kaže:
- Briši.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika - datum: 2017-12-01 POLITIČKA KRIZA SVE DUBLJA, KRIMINALA SVE VIŠE
Politička kriza sve dublja, kriminala sve više
Marković sa ministrima Politička kriza sve dublja, kriminala sve više Korupcionaške afere ostaju neriješene, privatizacije se planiraju na štetu građana, a suštinskog napretka ka EU nema – smatra Veselin Radulović
Vla­da pre­mi­je­ra Du­ška Mar­ko­vi­ća je vla­da kon­ti­nu­i­te­ta u od­no­su na ka­bi­net biv­šeg pre­mi­je­ra Mi­la Đu­ka­no­vi­ća i u po­sled­njih 12 mje­se­ci ni­je bi­lo ni­ka­kvog su­štin­skog na­pret­ka u obla­sti spre­ča­va­nja kri­mi­na­la i ko­rup­ci­je, re­for­me jav­ne upra­ve i po­ve­ća­nja ži­vot­nog stan­dar­da gra­đa­na, oci­je­nio je advo­kat Ve­se­lin Ra­du­lo­vić po­vo­dom go­di­nu da­na od iz­bo­ra Mar­ko­vi­će­ve vla­de u par­la­men­tu.
On je is­ta­kao da ko­rup­ci­o­na­ške afe­re osta­ju ne­ri­je­še­ne, da se pri­va­ti­za­ci­je pla­ni­ra­ji na šte­tu gra­đa­na, a su­štin­skog na­pret­ka ka EU ne­ma.
– Sve kon­kret­ne re­for­me ko­je bi bi­le spro­ve­de­ne u svim po­me­nu­tim obla­sti­ma, po­seb­no po pi­ta­nju bi­lan­sa re­zu­la­ta u bor­bi pro­tiv ko­rup­ci­je, ko­ja je pri­sut­na na svim ni­vo­i­ma, ugro­zi­le bi sa­mu Vla­du, ima­ju­ći u vi­du ka­rak­ter vla­sti u Cr­noj Go­ri – ka­zao je Ra­du­lo­vić za „Dan”.
Skup­šti­na Cr­ne Go­re iza­bra­la je 41. Vla­du na če­lu sa Du­škom Mar­ko­vi­ćem kra­jem no­vem­bra pro­šle go­di­ne. Vla­du i pro­gram ko­ji je po­nu­dio Mar­ko­vić po­dr­žao je 41 po­sla­nik DPS-a, SD, BS-a i ko­a­li­ci­je Al­ban­ci od­luč­no.
Ko­or­di­na­tor u Gra­đan­skoj ali­jan­si (GA) Zo­ran Vu­ji­čić re­kao je da na­kon go­di­nu da­na ra­da Vla­de mo­že­mo re­ći da još ni­su us­po­sta­vlje­ni kon­tr­ol­ni me­ha­ni­zmi ko­ji su nu­žni u ra­du iz­vr­šne vla­sti.
– Oče­ki­va­no sma­nje­nje, to jest ra­ci­o­na­li­za­ci­ja jav­ne upra­ve još ni­je u agen­di ra­da Vla­de, a to je ne­što što umno­go­me op­te­re­ću­je bu­džet. Bor­ba pro­tiv ko­rup­ci­je mo­ra bi­ti još od­luč­ni­ja. Iako je pret­hod­na tu­ri­stič­ka se­zo­na bi­la od­lič­na, zbog sla­bi­je kon­tro­le i fi­skal­ne ne­di­sci­pli­ne, ogro­man no­vac ni­je za­vr­šio u bu­dže­tu. Na to­me ozbilj­no mo­ra da se po­ra­di u na­red­nom pe­ri­o­du jer su tu­ri­zam i pri­li­vi od nje­ga stra­te­ški za dr­ža­vu – na­veo je Vu­ji­čić.
Iako je na­ja­vlji­va­no da će na­kon go­di­nu da­na ra­da Vla­de pre­mi­jer Du­ško Mar­ko­vić pro­vje­ri­ti rad mi­ni­sta­ra i da će iz ti­ma bi­ti od­stra­njen sva­ko ko bu­de za­o­sta­jao, od ta­kvih re­zo­va se, ma­kar za­sad, od­u­sta­lo. Iako pro­ce­nat re­a­li­za­ci­je oba­ve­za iz pro­gra­ma ra­da Vla­de za ne­ke re­so­re ni­je baš po­hva­lan, smje­na mi­ni­sta­ra ne­ma.
Pred­stav­nik Po­li­ti­kom mre­že Jo­va­na Ma­ro­vić ka­za­la je da je iza nas iz­u­zet­no bur­na go­di­na ko­ja ni­je do­ni­je­la zna­čaj­ne po­ma­ke ni na po­li­tič­kom ni na eko­nom­skom pla­nu. Go­di­nu je, ka­ko je na­gla­si­la, sva­ka­ko obi­lje­ži­lo ste­za­nje ka­i­ša, i to na ra­čun naj­u­gro­že­ni­jeg di­je­la sta­nov­ni­štva, dok jav­na po­tro­šnja na­sta­vlja da op­te­re­ću­je bu­džet, a nje­no sma­nje­nje je i da­lje na če­ka­nju.
– U ovom pe­ri­o­du do­šlo je do usva­ja­nja kon­tro­verz­nih za­kon­skih rje­še­nja ko­ja su uti­ca­la na iona­ko kr­nju tran­spa­rent­nost ra­da iz­vr­šne vla­sti i, ge­ne­ral­no, Vla­di su do­sa­di­le nor­me ko­je u prak­si iona­ko ni­je spro­vo­di­la, pa je od­lu­či­la da ih pri­la­go­di svo­jim po­tre­ba­ma. Sto­ga i u di­je­lu har­mo­ni­za­ci­je za­ko­no­dav­stva gdje je ra­ni­je po­stig­nut od­re­đe­ni na­pre­dak bi­lje­ži­mo ko­ra­ke una­zad. Ne­ki od za­ko­na ko­ji su usvo­je­ni ili iz­mi­je­nje­ni kon­tro­verz­nim rje­še­nji­ma je­su i za­ko­ni o slo­bod­nom pri­stu­pu in­for­ma­ci­ja­ma, jav­nim na­bav­ka­ma i pre­sto­ni­ci – re­kla je Ma­ro­vi­će­va za „Dan”.
Ka­ko je uka­za­la, vlast je na­sta­vi­la sa po­zi­ci­o­ni­ra­njem lo­jal­nih ka­dro­va na ru­ko­vo­de­će po­zi­ci­je, uz po­ru­ku da se kr­še­nje za­ko­na i te ka­ko is­pla­ti ka­da ste član vla­da­ju­će par­ti­je, kao i da ne­ma go­vo­ra o jed­na­ko­sti pred za­ko­nom.
– Evi­dent­no je i ka­šnje­nje u spro­vo­đe­nju stra­te­ških do­ku­me­na­ta, po­put Ak­ci­o­nog pla­na za po­gla­vlje 23, ili Stra­te­gi­je re­for­me jav­ne upra­ve, na šta uka­zu­ju iz­vje­šta­ji ne­vla­di­nih or­ga­ni­za­ci­ja – ka­za­la je Ma­ro­vi­će­va.
Ka­ko je do­da­la, zbog boj­ko­ta par­la­men­ta od stra­ne opo­zi­ci­je, ali pr­ven­stve­no zbog ne­za­in­te­re­so­va­no­sti po­sla­ni­ka vla­da­ju­će ko­a­li­ci­je da ko­ri­ste kon­trol­ne me­ha­ni­zme ko­ji im sto­je na ras­po­la­ga­nju, kon­trol­na funk­ci­ja par­la­men­ta je u pot­pu­no­sti iz­bri­sa­na.
– Ma­lo je po­zi­tiv­nih do­ga­đa­ja ko­je bi tre­ba­lo pri­pi­sa­ti ovoj vla­di, ali sva­ka­ko tre­ba is­ta­ći da je go­di­nu obi­lje­ži­lo pri­stu­pa­nje NA­TO ali­jan­si, kao po­sle­di­ca broj­nih okol­no­sti – re­kla je Ma­ro­vi­će­va. M.V.


Dug ra­ste, pri­vre­da ne­kon­ku­rent­na

Biv­ši po­sla­nik Mla­den Bo­ja­nić ka­zao je za „Dan” da su la­žni dr­žav­ni udar, fin­gi­ra­nje vla­da­vi­ne pra­va i Po­tem­ki­no­va eko­no­mi­ja obi­lje­ži­li go­di­nu ra­da ove vla­de.
– Ka­ko dru­ga­či­je na­zva­ti eko­no­mi­ju dr­ža­ve či­jim gra­đa­ni­ma re­al­no pa­da ži­vot­ni stan­dard, a vlast ih po­lu­in­for­ma­ci­ja­ma upor­no ubje­đu­je da ži­ve bo­lje? Da „BDP ni­je pli­ma pa da po­dig­ne sva­ku bar­ku” (To­mas Pi­ke­ti) po­tvr­đu­je i cr­no­gor­ska eko­no­mi­ja. I po­red ra­sta BDP-a, rast ne­za­po­sle­no­sti i jav­nog du­ga, uža­sno loš spolj­no­tr­go­vin­ski de­fi­cit i ne­kon­ku­rent­na pri­vre­da osta­ju glav­ni pro­ble­mi–za­klju­čio Bo­ja­nić.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"