Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Predsjednik i dvoje sudija bez pravosudnog ispita * Odbornicu uhapsili zbog telefonskog poziva * Mila tumačio uz pomoć rječnika * Tužilaštvo da ispita bogatstvo Vujovića * Decembar u znaku dobrog zvuka * Savremena srpska umjetnost pred kineskom publikom * Predsjednik i dvoje sudija bez pravosudnog ispita
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 02-12-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Janko Vučinić, predsjednik Radničke partije :
Ako državni funkcioneri ne mogu da dokažu da su nešto stekli od svojih primanja, svu takvu imovinu im treba oduzeti. Mnogi su stekli imovinu na račun pljačke države i naroda.

Vic Dana :)

Mujo se jedva dovukao kući mrtav pijan u sitne sata, a bijesna Fata ga dočeka u kuhinji i zvizne mu jednu za uho:
- Pijanduro jedna obična, ‘o’š još pit’?
Mujo ćuti, a Fata mu zalijepi još jednu:
- A, budalet’no, ‘o’š još pit’?
Mujo i dalje ćuti, pa ga Fata tresne nogom:
- Čuješ ti mene? ‘O’š još pit?!
Mujo slegne ramenima:
- A daj onda još jednu kad s’ već tol’ko navalila...

Utrčava muž u kuću i s vrata viče:
- Ženooo... šta bi radila kad bih dobio na lotou?
- Uzela bih ti pola i ostavila te!
Muž izvadi 20 eura, daje ženi 10 i kaže:
- Briši.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika - datum: 2017-12-01 CRNA GORA I KOSOVO ZAJEDNO DO PRISTUPNIH FONDOVA EU Za projekte dva miliona
Cr­na Go­ra i Ko­so­vo (pod re­zo­lu­ci­jom UN 1244) od­luč­ni su da in­ten­zi­vi­ra­ju sa­rad­nju u pro­ce­su pri­stu­pa­nja Evrop­skoj uni­ji (EU) i usko­ro će bi­ti ob­ja­vlje­ni pro­jek­ti iz po­zi­va za pre­ko­gra­nič­ni pro­gram dvi­ju ze­ma­lja u iz­no­su od dva mi­li­o­na eura.
Ka­ko je sa­op­šte­no iz Mi­ni­star­stva evrop­skih po­slo­va (MEP), to je na­ja­vlje­no na sa­stan­ku mi­ni­stra evrop­skih po­slo­va Alek­san­dra An­dri­je Pe­jo­vi­ća i mi­ni­stra ad­mi­ni­stra­ci­je lo­kal­ne upra­ve Ko­so­va Iva­na To­do­si­je­vi­ća.
– Sa­go­vor­ni­ci su se sa­gla­si­li da su dvi­je dr­ža­ve u okvi­ru bi­la­te­ral­nog pro­gra­ma uspje­šno spro­ve­le za­jed­nič­ke pro­jek­te u okvi­ru IPA 1, ko­ji su do­ni­je­li una­pre­đe­nje i fi­nan­sij­ska sred­stva sta­nov­ni­štvu po­gra­nič­nog pod­ruč­ja za po­ljo­pri­vre­du, tu­ri­zam i za­šti­tu ži­vot­ne sre­di­ne, ukup­ne vri­jed­no­sti 3,7 mi­li­o­na eura – na­vo­di se u sa­op­šte­nju mi­ni­star­stva.
Ka­ko su da­lje na­ve­li, Pe­jo­vić i To­do­si­je­vić su raz­mo­tri­li di­na­mi­ku bu­du­ćih ak­tiv­no­sti u okvi­ru ovog i na­red­nog po­zi­va u sklo­pu IPA 2.
– Sa­go­vor­ni­ci su is­ta­kli da je Pro­gram pre­ko­gra­nič­ne sa­rad­nje iz­me­đu Cr­ne Go­re i Ko­so­va za pe­ri­od od 2014.go­di­ne do 2020. go­di­ne je­dan od naj­na­pred­ni­jih na za­pad­nom Bal­ka­nu, pod­sje­ća­ju­ći da je u to­ku eva­lu­a­ci­ja pro­je­ka­ta iz Pr­vog po­zi­va. Na­ro­či­to su iz­ra­zi­li za­do­volj­stvo zbog po­dr­ške ugo­vor­nog ti­je­la i Za­jed­nič­kog teh­nič­kog se­kre­ta­ri­ja­ta ko­je se na­la­zi u Cr­noj Go­ri – sa­op­šte­no je iz mi­ni­star­stva.
Pe­jo­vić je pre­nio da Ko­so­vo mo­že ra­ču­na­ti na po­dr­šku Cr­ne Go­re u svim obla­sti­ma pro­ce­sa pri­stu­pa­nja i da će čla­no­vi pre­go­va­rač­ke struk­tu­re zna­nje i is­ku­stvo ra­do po­di­je­li­ti s ko­le­ga­ma iz ko­sov­skih in­sti­tu­ci­ja.
– Pe­jo­vić je is­ta­kao da je ve­o­ma bit­no is­ko­ri­sti­ti ne­dav­no pot­pi­sa­ni bi­la­te­ral­ni spo­ra­zum i spo­ra­zum o part­ner­stvu ko­jim su se ste­kli uslo­vi za ob­ja­vlji­va­nje Pr­vog po­zi­va i po­če­tak spro­vo­đe­nja Pro­gra­ma pre­ko­gra­nič­ne sa­rad­nje iz­me­đu Cr­ne Go­re i Ko­so­va za pe­ri­od od 2014.go­di­ne do 2020. go­di­ne, ko­jim su pred­vi­đe­na ukup­na fi­nan­sij­ska sred­stva od 8,4 mi­li­o­na eura. Ovaj pro­gram će ima­ti di­rek­tan uti­caj na po­bolj­ša­nje stan­dar­da i kva­li­te­ta ži­vo­ta lju­di u pro­gram­skom pod­ruč­ju kroz eko­lo­ški odr­živ i so­ci­jal­no sve­o­bu­hva­tan eko­nom­ski raz­voj re­gi­o­na, uz po­što­va­nje nje­nog za­jed­nič­kog kul­tur­nog i pri­rod­nog na­sle­đa – oci­je­nio je Pe­jo­vić.
To­do­si­je­vić je, ka­ko se na­vo­di u sa­op­šte­nju, is­ta­kao da je sa­rad­nja sa Cr­nom Go­rom u pro­ce­su pri­stu­pa­nja ve­o­ma zna­čaj­na, ima­ju­ći u vi­du do­sa­da­šnje is­ku­stvo i re­zul­ta­te ko­je je cr­no­gor­ski pre­go­va­rač­ki tim ostva­rio. On je po­seb­no uka­zao na zna­čaj eks­pert­ske po­dr­ške u obla­sti vla­da­vi­ne pra­va i ko­ri­šće­nja IPA.
U tom kon­tek­stu je na­gla­sio da će in­ten­zi­vi­ra­nje sa­rad­nje u di­je­lu ko­ri­šće­nja IPA do­pri­ni­je­ti sna­že­nju ad­mi­ni­stra­tiv­nih ka­pa­ci­te­ta i uspje­šnom spro­vo­đe­nju re­for­mi na pu­tu pre­ma EU.
M.V.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"