Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Predsjednik i dvoje sudija bez pravosudnog ispita * Odbornicu uhapsili zbog telefonskog poziva * Mila tumačio uz pomoć rječnika * Tužilaštvo da ispita bogatstvo Vujovića * Decembar u znaku dobrog zvuka * Savremena srpska umjetnost pred kineskom publikom * Predsjednik i dvoje sudija bez pravosudnog ispita
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 02-12-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Janko Vučinić, predsjednik Radničke partije :
Ako državni funkcioneri ne mogu da dokažu da su nešto stekli od svojih primanja, svu takvu imovinu im treba oduzeti. Mnogi su stekli imovinu na račun pljačke države i naroda.

Vic Dana :)

Mujo se jedva dovukao kući mrtav pijan u sitne sata, a bijesna Fata ga dočeka u kuhinji i zvizne mu jednu za uho:
- Pijanduro jedna obična, ‘o’š još pit’?
Mujo ćuti, a Fata mu zalijepi još jednu:
- A, budalet’no, ‘o’š još pit’?
Mujo i dalje ćuti, pa ga Fata tresne nogom:
- Čuješ ti mene? ‘O’š još pit?!
Mujo slegne ramenima:
- A daj onda još jednu kad s’ već tol’ko navalila...

Utrčava muž u kuću i s vrata viče:
- Ženooo... šta bi radila kad bih dobio na lotou?
- Uzela bih ti pola i ostavila te!
Muž izvadi 20 eura, daje ženi 10 i kaže:
- Briši.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni - datum: 2017-12-01 OPŠTINSKI SAVJET ZA EKONOMSKI RAZVOJ ZASJEDAO U PROŠIRENOM SASTAVU
Bjelasica i Đalovića pećina generatori razvoja
Bjelasica i Đalovića pećina generatori razvoja Savjet je donio zaključak da je potrebno imenovati projektne timove i lica koja će rukovoditi ovim projektima do potpune realizacije, te da stručnim timovima treba pružiti kompletnu tehničku i operativnu podršku, kaže Hasan Ramović
BI­JE­LO PO­LjE – Sa­vjet za eko­nom­ski raz­voj op­šti­ne Bi­je­lo Po­lje, ko­jim je pred­sje­da­vao pri­vred­nik Ha­san Ra­mo­vić, odr­žao je svo­ju dru­gu sjed­ni­cu. Raz­ma­tra­ni su iz­vje­šta­ji o sta­nju pri­vre­de i o in­ve­sti­ci­o­nim ra­do­vi­ma na pod­ruč­ju op­šti­ne.
Ra­mo­vić je na­gla­sio da je Sa­vjet za­sje­dao u pro­ši­re­nom sa­sta­vu jer je u sa­rad­nji sa Di­rek­ci­jom za iz­grad­nju i in­ve­sti­ci­je raz­ma­tra­na realizacija Pro­gra­ma jav­nih ra­do­va sa ak­cen­tom na stra­te­ške pro­jek­te ko­je re­a­li­zu­je lo­kal­na upra­va. Na sa­stan­ku, ka­že Ra­mo­vić, do­ni­je­to je osam za­klju­ča­ka.
– Ima­ju­ći u vi­du da su stra­te­ški pro­jek­ti od dr­žav­nog zna­ča­ja Đa­lo­vi­ća pe­ći­na i Cmi­lja­ča naj­zna­čaj­ni­ji za raz­voj Bi­je­log Po­lja, ko­ji u bu­duć­no­sti tre­ba da ge­ne­ri­šu naj­ve­ću eko­nom­sku ak­tiv­nost, Sa­vjet je do­nio za­klju­čak da je po­treb­no ime­no­va­ti pro­jekt­ne ti­mo­ve i li­ca ko­ja će ru­ko­vo­di­ti ovim pro­jek­ti­ma do pot­pu­ne re­a­li­za­ci­je, te da struč­nim ti­mo­vi­ma tre­ba pru­ži­ti kom­plet­nu teh­nič­ku i ope­ra­tiv­nu po­dr­šku. U ci­lju pre­va­zi­la­že­nja ad­mi­ni­stra­tiv­nih ba­ri­je­ra po­treb­no je ka­drov­ski oja­ča­ti Upra­vu za ne­kret­ni­ne, PJ Bi­je­lo Po­lje, efi­ka­sni­je rje­ša­va­nje spo­ro­va od stra­ne Di­rek­ci­je za imo­vi­nu i za­šti­tu pra­va Op­šti­ne i Ko­mi­si­je za re­sti­tu­ci­ju, sa po­seb­nim ak­cen­tom na ne­ri­je­še­ni spor u ve­zi fir­me ,,Vun­ko”. Tre­ba ura­di­ti bli­žu studiju lo­ka­ci­je bje­lo­polj­skog di­je­la Bje­la­si­ce, i na­sta­vi­ti sa is­tra­ži­va­njem lo­ka­li­te­ta Ki­sje­le vo­de. Sa­vjet je ta­ko­đe, pru­žio pu­nu po­dr­šku kom­pa­ni­ji ,,Me­so­pro­met” za iz­grad­nju fa­bri­ke za ot­kup vo­ća i po­vr­ća. Sa­vjet je po­kre­nuo pi­ta­nje sta­vlja­nja te­ra­se ho­te­la ,,Bi­je­la Ra­da” funk­ci­ju u i pi­ta­nje re­kon­struk­ci­je zgra­de ovog ho­te­la, ima­ju­ći u vi­du da se na­la­zi u užem cen­tru gra­da. Pre­po­ru­če­no je da se uči­ne na­po­ri da vla­snik AD ,,Len­ka”, u sa­rad­nji sa Za­vo­dom za za­po­šlja­va­nje Cr­ne Go­re, iz­vr­ši ospo­so­blja­va­nje po­treb­nog bro­ja rad­ni­ka za po­kre­ta­nje pro­iz­vod­nje – ka­že Ra­mo­vić.
Iz­vje­štaj o re­a­li­za­ci­ji ka­pi­tal­nih in­ve­sti­ci­ja, va­lo­ri­za­ci­ji Đa­lo­vi­ća pe­ći­ne i pla­ni­ne Bje­la­si­ce, Sa­vje­tu je pod­nio di­rek­tor Di­rek­ci­je za iz­grad­nju i in­ve­sti­ci­je Mi­lan­ko Mi­nić.
On je na­gla­sio da je pro­je­kat „Va­lo­ri­za­ci­ja Đa­lo­vi­ća pe­ći­ne” vri­je­dan oko 13 mi­li­o­na eura, te da su ka­pi­tal­nim bu­dže­tom za 2017. go­di­nu pla­ni­ra­na sred­stva od 720.000 eura.
– Pla­ni­ra­no je ras­pi­si­va­nje jav­nog ten­de­ra za ži­ča­ru du­ži­ne 1.700 me­ta­ra po prin­ci­pu „pro­jek­tuj i iz­gra­di” i iz­grad­nja pu­ta Bi­stri­ca – ma­na­stir Pod­vrh u du­ži­ni od šest i po ki­lo­me­tra, a u to­ku je pri­pre­ma ten­de­ra za iz­ra­du glav­nog pro­jek­ta re­kon­struk­ci­je lo­kal­nog pu­ta Gu­ba­vač–Bi­stri­ca u du­ži­ni od 8,7 ki­lo­me­ta­ra.
Što se va­lo­ri­za­ci­je pla­ni­ne Bje­la­si­ce ti­če, re­a­li­za­ci­ja pro­jek­ta iz­grad­nja ski-cen­tra Cmi­lja­ča pla­ni­ra­na je u pe­ri­o­du od 2015. do 2020. go­di­ne, a pro­ci­je­nje­na vri­jed­nost ove in­ve­sti­ci­je iz­no­si 23 mi­li­o­na eura. Pla­ni­ra­na je iz­ra­da glav­nog pro­jek­ta za iz­grad­nju objek­ta po­vr­ši­ne 800 me­ta­ra kva­drat­nih sa 300 par­king mje­sta. Pro­jek­tom ko­or­di­ni­ra Mi­ni­star­stvo odr­ži­vog raz­vo­ja i tu­ri­zma. U pla­nu je iz­grad­nja ži­ča­re du­ži­ne 1.100 me­ta­ra, iz­grad­nja pu­ta Rav­na Ri­je­ka – Bje­la­si­ca u du­ži­ni od 14 ki­lo­me­ta­ra. Do­sad su iz­ve­de­ni ra­do­vi na po­te­zu La­tin­ska ko­sa – Ja­si­ko­vac, iz­u­zev di­je­la od 350 me­ta­ra gdje po­sto­je imo­vin­sko-prav­ni spo­ro­vi – na­veo je Mi­nić.
On je do­dao da je za re­kon­struk­ci­ju re­gi­o­nal­nog pu­ta R10 Sli­je­pač most – Plje­vlja ugo­vo­re­no da se re­kon­stru­i­še osam mo­sto­va, a vri­jed­nost tih ra­do­va je oko mi­li­on eura.
Ta­ko­đe, ugo­vo­re­na je i re­kon­struk­ci­ja di­o­ni­ce pu­ta Cr­kvi­ne – Vru­lja na te­ri­to­ri­ji op­šti­ne Bi­je­lo Po­lje, du­ži­ne 3,5 ki­lo­me­ta­ra, a či­ja je vri­jed­nost oko 1,5 mi­li­on eura – na­veo je Mi­nić i do­dao da je u to­ku re­a­li­za­ci­ja pr­ve fa­ze iz­grad­nje grad­skog ko­lek­to­ra či­ja je ukup­na vri­jed­nost oko 25 mi­li­o­na eura.
– Ugo­vo­re­na vri­jed­nost pro­jek­to­va­nja i iz­grad­nje pr­ve fa­ze glav­nog ka­na­li­za­ci­o­nog ko­lek­to­ra sa pra­te­ćim objek­ti­ma i di­je­la se­kun­dar­ne ka­na­li­za­ci­o­ne mre­že grad­ske i in­du­strij­ske zo­ne do po­stro­je­nja za pre­či­šća­va­nje ot­pad­nih vo­da iz­no­si 3.110.803,61 eura a in­ve­sti­tor je De­le­ga­ci­ja EU u Cr­noj Go­ri. Za ovaj po­sao an­ga­žo­va­na je kom­pa­ni­ja iz Ita­li­je – na­veo je Mi­nić, do­da­ju­ći da su ura­đe­ni i re­vi­do­va­ni glav­ni pro­jek­ti za iz­grad­nju pje­šač­kog mo­sta Pot­kraj­ci – Njeg­nje­vo, ugo­vo­re­ni su ra­do­vi i iza­bran je iz­vo­đa­ač DOO ,,Teh­no­put’’ iz Pod­go­ri­ce a in­ve­sti­tor je Di­rek­ci­ja jav­nih ra­do­va Cr­ne Go­re.
– Pro­je­kat iz­grad­nje jav­ne ra­svje­te na obi­la­zni­ci du­ži­ne pet ki­lo­me­ta­ra je ura­đen i re­vi­do­van, a re­gu­li­sa­na je i gra­đe­vin­ska do­zvo­la. Pla­ni­ra­no je po­sta­vlja­nje LED ra­svje­te, ali, po­što je ulo­že­na žal­ba, če­ka se od­lu­ka dr­žav­ne ko­mi­si­je za kon­tro­lu po­stup­ka. In­ve­sti­tor pro­jek­ta je Di­rek­ci­ja jav­nih ra­do­va Cr­ne Go­re – po­ja­snio je Mi­nić.M.N.


Iz ste­čaj­ne ma­se „Vun­ka”rad­ni­ci­ma is­pla­će­no 936.000

Na sa­stan­ku Sa­vje­ta raz­ma­tra­na je i in­for­ma­ci­ja o sta­tu­su pri­vred­nih dru­šta­va i imo­vi­ne van funk­ci­je ili sa za­sto­jem u pri­vred­nim ak­tiv­no­sti­ma.
Kon­sta­to­va­no je da je na­kon 22 po­ku­ša­ja pro­da­je imo­vi­ne, ste­čaj­na upra­va „Vun­ka” na­po­kon uspje­la u tim na­mje­ra­ma i fir­ma je pro­da­ta za iz­nos od 2,3 mi­li­o­na eura. Iz ste­čaj­ne ma­se je rad­ni­ci­ma is­pla­će­no 936.000 eura sa ka­ma­ta­ma, a ste­čaj­ni po­stu­pak tra­je dok se ne iz­vr­ši na­mi­re­nje osta­lih po­vje­ri­la­ca iz ostat­ka ste­čaj­ne ma­se.
– Oče­ku­je se od­lu­ka Vla­de Cr­ne Go­re po za­htje­vu ,,Vun­ka” u ste­ča­ju o ustu­pa­nju po­tra­ži­va­nja Mi­ni­star­stvu fi­nan­si­ja za kre­dit, dok ima i spor­nih po­tra­ži­va­nja či­ji se sta­tus mo­ra utvr­di­ti u ste­čaj­nom po­stup­ku – na­veo je Ra­mo­vić.
Što se ti­če fa­bri­ke za fla­ši­ra­nje mi­ne­ral­ne vo­de AD „Bje­la­si­ca Ra­da” ko­ja je pre­sta­la sa pro­iz­vod­njom, kon­sta­to­va­no je da je dva pu­ta po­kre­nut ste­čaj­ni po­stu­pak, a oko 63 rad­ni­ka oče­ku­je ak­ti­vi­ra­nje ovog biv­šeg pri­vred­nog su­bjek­ta. Pri­stu­pi­lo se da­va­nju iz­vo­ri­šta na kon­ce­si­ju po­ten­ci­jal­nim in­ve­sti­to­ri­ma pu­tem ten­de­ra ko­ji je u to­ku.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"