Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Predsjednik i dvoje sudija bez pravosudnog ispita * Odbornicu uhapsili zbog telefonskog poziva * Mila tumačio uz pomoć rječnika * Tužilaštvo da ispita bogatstvo Vujovića * Decembar u znaku dobrog zvuka * Savremena srpska umjetnost pred kineskom publikom * Predsjednik i dvoje sudija bez pravosudnog ispita
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 02-12-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Janko Vučinić, predsjednik Radničke partije :
Ako državni funkcioneri ne mogu da dokažu da su nešto stekli od svojih primanja, svu takvu imovinu im treba oduzeti. Mnogi su stekli imovinu na račun pljačke države i naroda.

Vic Dana :)

Mujo se jedva dovukao kući mrtav pijan u sitne sata, a bijesna Fata ga dočeka u kuhinji i zvizne mu jednu za uho:
- Pijanduro jedna obična, ‘o’š još pit’?
Mujo ćuti, a Fata mu zalijepi još jednu:
- A, budalet’no, ‘o’š još pit’?
Mujo i dalje ćuti, pa ga Fata tresne nogom:
- Čuješ ti mene? ‘O’š još pit?!
Mujo slegne ramenima:
- A daj onda još jednu kad s’ već tol’ko navalila...

Utrčava muž u kuću i s vrata viče:
- Ženooo... šta bi radila kad bih dobio na lotou?
- Uzela bih ti pola i ostavila te!
Muž izvadi 20 eura, daje ženi 10 i kaže:
- Briši.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni - datum: 2017-12-01 MENADŽMENT „MOŽURE” PLANIRA DA PRODUŽI VIJEK DEPONIJE
Za pet godina 350.000 tona otpada
Deponija Možura Za pet godina 350.000 tona otpada U planu je realizacija projekta izgradnje postrojenja za pretvaranje energije deponijskog gasa u električnu i toplotnu energiju i to se, po našim procjenama, može očekivati u naredne dvije do tri godine. Trenutna koncentracija metana je 20 do 25 odsto, a da bi taj poduhvat bio ekonomski isplativ, koncentracija treba da bude 40 odsto – pojašnjava Dragan Simović
BAR - Sa­ni­tar­na de­po­ni­ja „Mo­žu­ra”, for­mi­ra­na od­lu­ka­ma op­šti­na Bar i Ul­cinj, po­če­la je sa ra­dom u ju­lu 2012. go­di­ne. Pro­jek­to­va­na je na 1.050.000 m3, sa vi­je­kom tra­ja­nja od 25 go­di­na i to sa­mo za po­tre­be dvi­je naj­ju­žni­je cr­no­gor­ske op­šti­ne.
Pre­ma ri­je­či­ma di­rek­to­ra „Mo­žu­re” Dra­ga­na Si­mo­vi­ća, po­red Ba­ra i Ul­ci­nja ot­pad na de­po­ni­ji de­po­nu­ju i op­šti­ne Bu­dva, Ko­tor i Ti­vat. Sa­da ova de­po­ni­ja, umje­sto me­đu­op­štin­skog, ima sta­tus re­gi­o­nal­nog cen­tra za pri­mor­ske gra­do­ve.
Si­mo­vić pod­sje­ća da je to­kom pret­hod­nih pet go­di­na ukup­no de­po­no­va­no 350.000 to­na ot­pa­da (u pro­sje­ku oko 70.000 to­na go­di­šnje), či­me je jed­na tre­ći­na de­po­ni­je već is­ko­ri­šće­na. On upo­zo­ra­va da, ako bi se eks­plo­a­ta­ci­ja „Mo­žu­re” na­sta­vi­la ova­kvim in­te­zi­te­tom, de­po­ni­ju bi mo­gli za­tvo­ri­ti za de­set go­di­na.
- Pro­du­ži­će­mo njen vi­jek re­a­li­za­ci­jom pla­ni­ra­nih ak­tiv­no­sti. U pro­ce­su smo iz­ra­de pro­jekt­ne do­ku­men­ta­ci­je pr­ve fa­ze de­po­no­va­nja ot­pa­da, na na­čin što bi po­vi­še­njem i obez­bje­đi­va­njem obod­nog na­si­pa do­bi­li do­dat­nu sta­bil­nost de­po­ni­je i zna­čaj­no po­ve­ća­li za­pre­mi­nu za de­po­no­va­nje ot­pa­da u iz­no­su od oko 450.000m3. Re­a­li­za­ci­jom te fi­nan­sij­ski za­htjev­ne in­ve­sti­ci­je, ko­ja bi ko­šta­la oko tri mi­li­o­na eura, vi­jek de­po­ni­je bio bi pro­du­žen za se­dam go­di­na - ka­že Si­mo­vić, do­da­ju­ći da do­dat­no pro­du­že­nje vi­je­ka de­po­ni­je nu­di i mo­guć­nost iz­grad­nje dvi­je no­ve sa­ni­tar­ne ka­de u okvi­ru Ur­ba­ni­stič­kog pro­jek­ta Mo­žu­ra.
- Na pu­tu osa­vre­me­nji­va­nja bar­ske de­po­ni­je naj­bit­ni­ja je iz­grad­nja cen­tra za se­lek­ci­ju ot­pa­da, či­me bi i po­red či­nje­ni­ce sma­nje­nja ko­li­či­ne ot­pa­da na sa­moj de­po­ni­ji do­bi­li si­ro­vi­nu či­jom bi se re­ci­kla­žom stvo­ri­la no­va upo­treb­na vri­jed­nost. Idej­ni pro­je­kat tog cen­tra, kao i cen­tra za kom­po­sti­ra­nje je ura­đen, a po­sred­stvom re­sor­nih mi­ni­star­sta­va apli­ci­ra­li smo kod me­đu­na­rod­nih fon­do­va za obez­bje­đi­va­nje po­treb­nih sred­sta­va za iz­grad­nju - is­ti­če Si­mo­vić i pod­sje­ća da je u pro­šloj go­di­ni za­vr­šet­kom iz­grad­nje obez­bi­je­đen po­gon za aspi­ra­ci­ju, tran­sport i sa­go­ri­je­va­nje bi­o­ga­sa na eko ba­klji ko­ji bes­pre­ko­r­no funk­ci­o­ni­še.
- Pre­ko dva mi­li­o­na Nm3 de­po­nij­skog bi­o­ga­sa do­sad je ukup­no aspi­ri­sa­no. Ova in­ve­sti­ci­ja je ko­šta­la oko 300.000 eura, a no­vac smo obez­bi­je­di­li iz sop­stve­nih sred­sta­va. Isti­na, to je sa­mo pr­va fa­za, u pla­nu je i re­a­li­za­ci­ja pro­jek­ta iz­grad­nje po­stro­je­nja za pre­tva­ra­nje ener­gi­je de­po­nij­skog ga­sa u elek­trič­nu i to­plot­nu ener­gi­ju. Ovu in­ve­sti­ci­ju će­mo re­a­li­zo­va­ti onog mo­men­ta ka­da ko­li­či­na me­ta­na bu­de do­volj­na za eko­nom­sku is­pla­ti­vost iz­grad­nje tog po­stro­je­nja, što se mo­že oče­ki­va­ti u na­red­ne dvi­je do tri go­di­ne. Tre­nut­na kon­cen­tra­ci­ja me­ta­na je 20 do 25 od­sto, a da bi taj po­du­hvat bio eko­nom­ski is­pla­tiv, kon­cen­tra­ci­ja tre­ba da bu­de 40 od­sto – po­ja­šnja­va Si­mo­vić.
On na­gla­ša­va da je ura­đe­na i Stu­di­ja iz­vo­dlji­vo­sti i iz­bor naj­bo­lje teh­no­lo­gi­je za pre­či­šća­va­nje pro­cjed­nih vo­da sa idej­nim re­še­njem iza­bra­ne teh­no­lo­gi­je.
Tu in­ve­sti­ci­ju vri­jed­nu oko 700.000 eura na­mje­ra­va­ju da re­a­li­zu­ju u to­ku sle­de­će go­di­ne. Plan je da je fi­nan­si­ra­ju iz sop­stve­nih sred­sta­va.
D.S.


Na­ba­vlje­na dro­bi­li­ca za ze­le­ni ot­pad

Si­mo­vić do­da­je da su na­ba­vi­li dro­bi­li­cu za ze­le­ni ot­pad, a u po­stup­ku su na­bav­ke i dro­bi­li­ce za ka­ba­sti ot­pad.
- Na ovaj na­čin će­mo ri­je­ši­ti vi­še­go­di­šnji, iz­ra­že­ni pro­blem ko­ji grad ima sa tom vr­stom ot­pa­da. U sa­rad­nji sa nad­le­žnim in­stu­tu­ci­ja­ma re­dov­no spro­vo­di­mo sva po­treb­na mje­re­nja pa­ra­me­ta­ra za­šti­te ži­vot­ne sre­di­ne. Ima­li smo pri­li­ku da po pre­po­ru­ci Svjet­ske ban­ke ugo­sti­mo i pred­stav­ni­ke su­sjed­nih dr­ža­va kao pri­mjer do­bre prak­se ko­ja je va­ži­la ka­ko u pro­ce­su iz­grad­nje, ta­ko i u ope­ra­tiv­nom ra­du de­po­ni­je – is­ti­če Si­mo­vić.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"