Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Predsjednik i dvoje sudija bez pravosudnog ispita * Odbornicu uhapsili zbog telefonskog poziva * Mila tumačio uz pomoć rječnika * Tužilaštvo da ispita bogatstvo Vujovića * Decembar u znaku dobrog zvuka * Savremena srpska umjetnost pred kineskom publikom * Predsjednik i dvoje sudija bez pravosudnog ispita
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 02-12-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Janko Vučinić, predsjednik Radničke partije :
Ako državni funkcioneri ne mogu da dokažu da su nešto stekli od svojih primanja, svu takvu imovinu im treba oduzeti. Mnogi su stekli imovinu na račun pljačke države i naroda.

Vic Dana :)

Mujo se jedva dovukao kući mrtav pijan u sitne sata, a bijesna Fata ga dočeka u kuhinji i zvizne mu jednu za uho:
- Pijanduro jedna obična, ‘o’š još pit’?
Mujo ćuti, a Fata mu zalijepi još jednu:
- A, budalet’no, ‘o’š još pit’?
Mujo i dalje ćuti, pa ga Fata tresne nogom:
- Čuješ ti mene? ‘O’š još pit?!
Mujo slegne ramenima:
- A daj onda još jednu kad s’ već tol’ko navalila...

Utrčava muž u kuću i s vrata viče:
- Ženooo... šta bi radila kad bih dobio na lotou?
- Uzela bih ti pola i ostavila te!
Muž izvadi 20 eura, daje ženi 10 i kaže:
- Briši.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2017-11-26 MIODRAG KRŠIKAPA (56) HICIMA IZ LOVAČKE PUŠKE TEŠKO POVRIJEDIO OLGU PEROVIĆ (45), NAKON ČEGA JE POČINIO SAMOUBISTVO
Ranio bivšu djevojku, pa presudio sebi
Kršikapa - tragedija se dogodila ispred lokala „Boem” Ranio bivšu djevojku, pa presudio sebi Kršikapa je juče ujutru presreo Perovićevu, koja je ponovo odbila da se pomire. Poslije svađe ispalio joj je nekoliko metaka u grudi, nakon čega je presudio sebi
Nik­ši­ća­nin Mi­o­drag Migo Kr­ši­ka­pa (56) ra­nio je ju­če uju­tru u Iga­lu Ol­gu Pe­ro­vić (45) iz Her­ceg No­vog, na­kon če­ga je po­či­nio sa­mo­u­bi­stvo. Sa­da po­koj­ni Kr­ši­ka­pa ra­ni­je je na­vod­no bio u emo­tiv­noj ve­zi sa Pe­ro­vi­će­vom. Na­kon okon­ča­nja nji­ho­ve ve­ze, Pe­ro­vi­će­va ni­je že­lje­la da se po­mi­ri sa Kr­ši­ka­pom, ko­ji je bio upo­ran u svo­jim na­mje­ra­ma. Ka­ko ni­je mo­gao da pri­hva­ti nje­no od­bi­ja­nje, Nik­ši­ća­nin je ju­če uju­tru pre­sreo No­vljan­ku sa ko­jom se, pre­ma tvrd­nja­ma oče­vi­da­ca, pr­vo po­sva­đao. To­kom ver­bal­nog ob­ra­ču­na po­te­gao je kra­tež, iz ko­jeg je biv­šoj dje­voj­ci is­pa­lio vi­še hi­ta­ca u gru­di.
Ka­da je pa­la na as­falt, mi­sle­ći da je mr­tva, Kr­ši­ka­pa je od­lu­čio da i se­bi pre­su­di na isti na­čin kao i Pe­ro­vi­će­voj. Sa­mo­u­bi­stvo je po­či­nio ka­da je u gru­di is­pa­lio je­dan hi­tac, od ko­jeg je pre­mi­nuo na li­cu mje­sta.
Tragedija u Igalu do­go­di­la se ju­če uju­tru oko 9.30 u bli­zi­ni lo­ka­la „Bo­em” u Uli­ci Dru­ge Dal­ma­tin­ske bri­ga­de 68. Od­mah na­kon is­pa­lje­nih hi­ta­ca na mje­sto ne­sre­će iza­šla je po­li­ci­ja, kao i Hit­na po­moć. Ipak, Nik­ši­ća­ni­nu ni­je­su mo­gli po­mo­ći jer je već bio pod­le­gao po­vre­da­ma, dok su No­vljan­ku pre­ve­zli na uka­zi­va­nje lje­kar­ske po­mo­ći.
Do za­klju­če­nja ovog bro­ja na­šeg li­sta nje­no zdrav­stve­no sta­nje je bi­lo kri­tič­no i lje­ka­ri su se bo­ri­li da joj spa­su ži­vot. Na mje­stu ne­sre­će na­la­zi­lo se i vo­zi­lo „ško­da” re­gi­star­skih ozna­ka HN BF 197, ko­je je vla­sni­štvo Pe­ro­vi­će­ve i ko­jim se do­ve­zla do mje­sta gdje je Nik­ši­ća­nin ra­nio.
– U Her­ceg No­vom do­šlo je do upo­tre­be va­tre­nog oruž­ja, u ko­jem je jed­no li­ce pre­mi­nu­lo dok je dru­go te­ško po­vri­je­đe­no. Na­i­me, M.K. (56) iz Nik­ši­ća je, ka­ko se sum­nja, pr­vo pu­cao u O.P. (46) iz Her­ceg No­vog ko­joj je na­nio po­vre­de, a po­tom je iz­vr­šio sa­mo­u­bi­stvo. Do­ga­đaj je pri­ja­vljen De­žur­noj slu­žbi CB Her­ceg No­vi ju­tros od stra­ne gra­đa­ni­na. Iz­la­skom na li­ce mje­sta, is­pred ugo­sti­telj­skog objek­ta „Bo­em”, do­šlo se do sa­zna­nja na osno­vu ko­jih se sum­nja da je M.K. ju­tros iz va­tre­nog oruž­ja – pu­ške tzv. kra­te­ža is­pa­lio vi­še hi­ta­ca u prav­cu O.P., od ko­jih je ona za­do­bi­la pro­strel­ne ra­ne u pred­je­lu grud­nog ko­ša. Na­kon to­ga M.K. je, sum­nja se, upo­tre­bom iste pu­ške iz­vr­šio sa­mo­u­bi­stvo. O.P. je tran­spor­to­va­na u bol­ni­cu u Me­lji­na­ma ra­di hi­ru­r­škog za­hva­ta i li­je­če­nja – sa­op­šte­no je iz Upra­ve po­li­ci­je.
Uvi­đaj je oba­vi­la tu­ži­lac u Vi­šem dr­žav­nom tu­ži­la­štvu u Pod­go­ri­ci Ta­nja Čo­lan De­re­tić. Ona je za „Dan” ka­za­la da je Pe­ro­vi­će­va te­že ra­nje­na, a da joj je po­vre­de na­nio Kr­ši­ka­pa, te da je No­vljan­ka pre­ba­če­na u bol­ni­cu Me­lji­ne. Na­kon uka­za­ne lje­kar­ske po­mo­ći pre­ba­če­na je u Kli­nič­ki cen­tar u Pod­go­ri­ci.
– Po­sli­je po­ku­ša­ja ubi­stva M.K je usmr­tio se­be. Iz­da­la sam na­red­bu se nje­go­vo ti­je­lo upu­ti na ob­duk­ci­ju – ka­za­la je Čo­lan De­re­tić.
Na­čel­nik hi­rur­gi­je bol­ni­ce u Me­lji­na­ma Goran Komatina za Ra­dio Ja­dran ka­zao je da je Pe­ro­vi­će­va ugro­že­na, ali da su vi­tal­ni pa­ra­me­tri za sa­da sta­bil­ni.
On je sa ti­mom sa­rad­ni­ka u re­kord­nom ro­ku re­a­go­vao i ta­ko spa­sio ži­vot pa­ci­jent­ki­nji. Ka­zao je da je ri­ječ o pro­stri­jel­nim ra­na­ma, za­do­bi­je­nim iz va­tre­nog oruž­ja, naj­vje­ro­vat­ni­je pu­ške.
– Pa­ci­jent­ki­nja je pri­mlje­na na odje­lje­nje po­sli­je 10 ča­so­va u ja­ko te­škom sta­nju. Mi­slim da je ra­nje­na ne­kom lo­vač­kom pu­škom, jer je bi­la pu­na sač­me. De­sna stra­na grud­nog ko­ša i de­sna ru­ka bi­li su sko­ro raz­ne­se­ni. Ta­ko­đe, raz­ne­sen je zad­nji dio grud­nog ko­ša, a do­nji dio plu­ća je ko­la­bi­rao. Ri­ječ je o te­škim tje­le­snim po­vre­da­ma, de­sna nad­lat­ki­ca je skroz smr­ska­na. U šok-so­bi je u te­škom tje­le­snom sta­nju i iz­gu­bi­la je do­sta kr­vi, ali ne mo­gu na­pra­vi­ti pro­cje­nu ko­li­ko. Do dalj­njeg osta­je na odje­lje­nju, ra­di­mo sve što mo­že­mo da je što bo­lje zbri­ne­mo – ka­zao je Ko­ma­ti­na.
Kr­ši­ka­pa je i na svom fej­sbuk pro­fi­lu na­vo­dio da ne mo­že da se po­mi­ri sa či­nje­ni­com da je nje­go­va lju­bav­na ve­za sa Pe­ro­vi­će­vom okon­ča­na tu­žnim kra­jem. U po­sled­nje vri­je­me vi­še pu­ta je ob­ja­vlji­vao sta­tu­se po­sve­će­ne biv­šoj dje­voj­ci, a sa tu­žnim po­ru­ka­ma ob­ja­vlji­vao je i nje­ne fo­to­gra­fi­je.
U Nikšiću je imao suprugu sa kojom ima dvoje djece.
M.V.P.–Z.Š.


Tri pu­ta pri­ja­vlji­va­la uz­ne­mi­ra­va­nje

Pe­ro­vi­će­va je, pre­ma sa­zna­nji­ma „Da­na”, Kr­ši­ka­pu tri pu­ta pri­ja­vlji­va­la po­li­ci­ji. Slu­žbe­ni­ci Upra­ve po­li­ci­je sva tri pu­ta po­stu­pi­li su po pri­ja­vi, o če­mu su oba­vi­je­sti­li i nad­le­žno tu­ži­la­štvo. Tu­ži­lac se u dva slu­ča­ja iz­ja­snio da je u pu­ta­nju pre­kr­šaj, a ne kri­vič­no dje­lo. Tre­ći put je, na­vod­no, dje­lo kva­li­fi­ko­va­no kao na­no­še­nje la­kih tje­le­snih po­vre­da, ali su je upu­ti­li da pod­ne­se pri­vat­nu tu­žbu pro­tiv nje­ga.


Brat ubio suprugu

Stradali Kršikapa je rođeni brat Predraga Kršikape (53) koji je prošle godine uhapšen zbog sumnje da je u Nikšiću ubio suprugu Biljanu Kršikapu (46). Kršikapa je preminula od posledica povreda koje joj je suprug nanio iz pištolja. Prilikom hapšenja policiji je predao pištolj. Istražiteljima je priznao da je ubio suprugu. I ovaj teški zločin dogodio se na ulici, naočigled prolaznika.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"