Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Stojanović prećutao ženinu firmu * Potjernica za aktivistom DPS-a * Povratkom Fronta završena priča o vanrednim izborima * Presudiće Mikov glas * Stojanović prećutao ženinu firmu * Supermen * Krnja demokratija
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 07-12-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Vesna Medenica, predsjednica Vrhovnog suda:
– Može li sudija sa platom od 650 eura da sačuva moralnost? Ne može.

Vic Dana :)

Hronologija braka:
Prve tri godine on govori, a ona sluša.
Sledeće tri godine ona govori, a on sluša.
Od sedme godine braka oni govore a komšije slušaju.
Na kraju oni govore, a sudija se krsti.

Uđe kauboj Džo u kafanu i za šankom ugleda barsku damu, a oko nje četvoricu kauboja. Gleda on, gleda, pa odjednom trgne pištolj, ubije četvoricu kauboja i zatim priđe barskoj dami i kaže:
– Kako to da tako lijepa dama stoji ovdje sasvim sama?

Trinaest polaznika policijske škole polagali za radno mjesto policajca i skupila se komisija. Stali oni u red, kad će komisija prvom od 13:
Daj nam ti reci jednu marku auta.
Ovaj prvi kao iz topa kaže JAGUAR, a ovaj drugi nije odmah shvatio pa kaže FEBRUAR. Treći MART, i tako oni svi redom, a ovaj dvanaesti kaže DECEMBAR. Trinaesti sav se izgubio, gleda u komisiju i sav drhti pa pruži ruku komisiji i kaže:
– Srećna Nova godina!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo - datum: 2017-12-06 CRNOGORSKIM ZAKONOM PROPISANE SANKCIJE ZBOG HUMANITARNOG RADA
Kazne za volontiranje i do 20.000
Karikatura: Goran Šćekić Kazne za volontiranje i do 20.000 Podsticati volonterizam i davati mu institucionalnu podršku znači ulagati u stvaranje humanijeg društva, ocijenila je Marina Medojević iz Banke hrane
Do­bar od­nos pre­ma za­jed­ni­ci, hu­man rad i po­moć naj­u­go­že­ni­ji­ma u Cr­noj Go­ri mo­gu bi­ti ka­žnji­vi za­ko­nom. Za­ko­nom o vo­lon­ter­skom ra­du pred­vi­đe­ne su ka­zne do čak 20.000 eura ako, na pri­mjer, vo­lon­ti­ra di­je­te mla­đe od 15 go­di­na ili se vo­lon­te­ru u vo­lon­ter­sku knji­ži­cu ne upi­še vri­je­me i vr­sta vo­lon­ter­ske uslu­ge. Pred­stav­ni­ci di­je­la or­ga­ni­za­ci­ja ko­je u Cr­noj Go­ri pru­ža­ju zna­čaj­ne vo­lon­ter­ske uslu­ge sma­tra­ju da no­si­o­ci vla­sti ne pr­o­mo­vi­šu vo­lon­te­ri­zam, što je vr­lo pro­ble­ma­tič­no u si­tu­a­ci­ji ka­da je ve­o­ma ma­li broj lju­di ko­ji bi ne­što ra­di­li vo­đe­ni hu­ma­nim po­bu­da­ma.
I u Cr­noj Go­ri ju­če je obi­lje­žen 5. de­cem­bar, Me­đu­na­rod­ni dan vo­lon­te­ra.
Iz­vr­šna di­rek­to­ri­ca Aso­ci­ja­ci­je za de­mo­krat­ski pro­spe­ri­tet Zid San­da Ra­ko­če­vić sa­op­šti­la je da de­vet go­di­na, ot­kad je Mi­ni­star­stvo ra­da i so­ci­jal­nog sta­ra­nja usvo­ji­lo stra­te­gi­ju raz­vo­ja vo­lon­te­ri­zma, sva­ki na­red­ni ko­rak do­no­si­o­ca od­lu­ka obes­hra­bru­je vo­lon­ti­ra­nje i sti­mu­li­še nje­go­vu ne­a­de­kvat­nu upo­tre­bu. Ona je is­ta­kla da Za­kon o vo­lon­ter­skom ra­du ne pod­sti­če vo­lon­ti­ra­nje i raz­voj vo­lon­te­ri­zma „već re­gu­li­še ne­ki ču­dan ob­lik rad­nog an­ga­žma­na bez na­kna­de i za­sni­va­nja rad­nog od­no­sa“.
– Svi po­slo­dav­ci ko­ji zlo­u­po­tre­blja­va­ju ugo­vor o vo­lon­ter­skom ra­du dr­ža­vu us­kra­ću­ju za po­rez. Ima­mo in­for­ma­ci­ju da je to­kom pro­šle go­di­ne bi­lo an­ga­žo­va­no 228 li­ca u dr­žav­noj upra­vi, ne ra­ču­na­ju­ći ne­ko­li­ko agen­ci­ja i mi­ni­star­sta­va ko­ji ni­je­su do­sta­vi­li po­dat­ke, na pu­no rad­no vri­je­me po ugo­vo­ru o vo­lon­ter­skom ra­du, iz­bje­ga­va­ju­ći upla­tu po­re­za, do­pri­no­sa i za­ga­ran­to­va­nih za­ra­da za pro­fe­si­o­nal­ne po­zi­ci­je ko­je po­kri­va­ju. Da ne go­vo­ri­mo da u Za­ko­nu o uni­tra­šnjim po­slo­vi­ma mo­ra­te da vo­lon­ti­ra­te na­kon rad­nog vre­me­na, ako mi­sli­te da hi­je­rar­hij­ski na­pre­du­je­te, da u su­do­vi­ma mo­ra­te da vo­lon­ti­ra­te dvi­je go­di­ne da bi­ste is­pu­ni­li uslov za po­la­ga­nje pra­vo­sud­nog is­pi­ta. Ovo su sa­mo ne­ki od pri­mje­ra zlo­u­po­tre­be vo­lon­ti­ra­nja – uka­za­la je Ra­ko­če­vić.
Ona is­ti­če da je „je­din­stve­nost“ cr­no­gor­skog za­kon­skog rje­še­nja i u do­zvo­lje­nim sa­ti­ma an­ga­žma­na vo­lon­te­ra, ko­ji iz­no­si 40 sa­ti ne­djelj­no. Ka­ko ka­že, pret­hod­na re­vi­zi­ja ovog za­ko­na „za­ku­ca­la je vo­lon­ti­ra­nje za po­sto­je­će pred­ra­su­de i da­la prav­no upo­ri­šte svi­ma ko­ji vo­lon­ti­ra­nje do­ži­vlja­va­ju kao rad za dža­be“.
– To ni­je je­di­ni pre­se­dan ka­da je u pi­ta­nju re­gu­li­sa­nje vo­lon­ti­ra­nja kod nas, tj. ka­ko su ga na­zva­li znan­ci vo­lon­ti­ra­nja Za­kon o vo­lon­ter­skom ra­du sa­dr­ži i ka­zne­ne od­red­be. Po­sled­njim pro­mje­na­ma za­ko­na iz 2015. do­bi­li smo i ka­zne­ne od­red­be, ko­je se po va­že­ćem za­ko­nu kre­ću u ra­spo­nu od 500 do 20.000 eura po jed­nom od 16 ka­žnji­vih osno­va. Ka­ko je za­kon pi­san je­zi­kom ka­zne­nih od­red­bi i nor­ma­ma ko­je li­mi­ti­ra­ju da po­je­din­ci ko­ri­ste svo­je slo­bod­no vri­je­me ka­ko že­le, li­mi­ti­ra­ju stran­ce da vo­lon­ti­ra­ju u Cr­noj Go­ri, dje­ci je za­bra­nje­no vo­lon­ti­ra­nje, dok mla­di sta­ro­snog uz­ra­sta od 15 do 18 go­di­na mo­gu da vo­lon­ti­ra­ju uz sa­gla­snost ro­di­te­lja. Ni­gdje ni­je pred­vi­đe­na ka­zne­na od­red­ba za in­sti­tu­ci­je ko­je an­ga­žu­ju vo­lon­te­re na pro­fe­si­o­nal­nim po­zi­ci­ja­ma, uz to no­vac ko­ji se upla­ću­je kroz ugo­vor o vo­lon­ter­skom ra­du oslo­bo­đen je pla­ća­nja po­re­za, što je još jed­na mo­guć­nost zlo­u­po­tre­be. Na­šim za­kon­skim rje­še­njem ni­je sa­mo po­jam vo­lon­ti­ra­nja uni­šten, ma­lo je re­ći de­gra­di­ran, ko­ji je op­šte­pri­hva­ćen u svi­je­tu. Uni­šten je am­bi­jent – is­ta­kla je Ra­ko­če­vić.
Hu­ma­ni­tar­na fon­da­ci­ja Ban­ka hra­ne je jed­na od or­ga­ni­za­ci­ja u Cr­noj Go­ri ko­ja svo­ju po­moć usmje­ra­va u naj­ve­ćoj mje­ri pre­ma naj­si­ro­ma­šni­jim gra­đa­ni­ma. Iz­vr­šna di­rek­to­ri­ca Ban­ke hra­ne Ma­ri­na Me­do­je­vić je ka­za­la da ta­kve or­ga­ni­za­ci­je, ko­jih ima na svim kon­ti­nen­ti­ma, svoj rad uglav­nom za­sni­va­ju na vo­lon­ter­skom ra­du. Ona je oci­je­ni­la da u Cr­noj Go­ri tre­ba do­ni­je­ti no­vi za­kon o vo­lon­te­ri­zmu ko­jim će, ka­ko je is­ta­kla, sa­dr­ža­ti pod­sti­caj­ne mje­re i in­sti­tu­ci­o­nal­ni okvir za raz­voj vo­lon­te­ri­zma.
– Pro­blem vo­lon­te­ri­zma pre­po­znat je i u iz­vje­šta­ju Evrop­ske ko­mi­si­je o Cr­noj Go­ri. Kroz du­go­roč­no i kon­ti­nu­i­ra­no vo­lon­ti­ra­nje, vo­lon­te­ri ima­ju pri­li­ku da stek­nu ili osna­že rad­no is­ku­stvo i so­ci­jal­ne kom­pe­ten­ci­je, a isto­vre­me­no i or­ga­ni­za­to­ri vo­lon­ti­ra­nja da svo­ju ulo­gu osna­že u za­jed­ni­ci – ka­za­la je Me­do­je­vić za „Dan“.
Ona je na­gla­si­la da upra­vo vo­lon­ti­ra­nje, kao dru­štve­ni fe­no­men i je­dan od na­či­na so­ci­jal­nog uklju­či­va­nja i in­te­gra­ci­je, ima moć da do­pri­ne­se kva­li­te­tu ži­vo­ta za­jed­ni­ce i dru­štva u cje­li­ni.
– Vo­lon­ter­sko dje­lo­va­nje stva­ra pro­stor u ko­jem lju­di, bez ob­zi­ra na na­ci­o­nal­nost, re­li­gi­ju, so­ci­o­e­ko­nom­ski sta­tus i sta­rost, mo­gu do­pri­ni­je­ti stva­ra­nju po­zi­tiv­nih pro­mje­na u dru­štvu. Mi u Ban­ci hra­ne CG ima­mo vo­lon­te­re pen­zi­o­ne­re, stu­den­te, sred­njo­škol­ce, osnov­ce, ali i dje­cu iz vr­ti­ća. Pod­sti­ca­ti vo­lon­te­ri­zam i da­va­ti mu in­sti­tu­ci­o­nal­nu po­dr­šku zna­či ula­ga­ti u stva­ra­nje hu­ma­ni­jeg dru­štva – na­gla­si­la je ona.
Me­do­je­vić sma­tra da su obra­zo­va­nje i škol­ski si­stem ključ­ni, na­vo­de­ći da sa dje­com u vr­ti­ći­ma i ško­la­ma tre­ba mno­go vi­še ra­di­ti i raz­go­va­ra­ti o fi­lan­tro­pi­ji i vo­lon­te­ri­zmu na nji­ma ra­zu­mljiv na­čin. Ona po­ru­ču­je da je po­treb­no uve­sti oba­ve­zno vo­lon­ti­ra­nje u ško­la­ma i fa­kul­te­ti­ma.
–U Ame­ri­ci se uče­ni­ci oslo­ba­đa­ju pla­ća­nja ma­tur­skih is­pi­ta uko­li­ko ima­ju od­re­đe­ni broj vo­lon­ter­skih sa­ti. Vo­lon­ti­ra­nje je bit­no za rast so­ci­jal­ne eko­no­mi­je. Vi­še od 100 mi­li­o­na gra­đa­na EU da­je po­zi­ti­van do­pri­nos svo­jim za­jed­ni­ca­ma sta­vlja­ju­ći na ras­po­la­ga­nje svo­je vri­je­me, ta­le­nat i no­vac – pre­ci­zi­ra­la je ona.
A.O.


Sa­mo ci­vil­ni sek­tor pro­mo­vi­še vo­lon­te­ri­zam

U Cr­noj Go­ri je po­treb­no ak­tiv­no pri­ča­ti o psi­ho­lo­škim be­ne­fi­ti­ma ko­je lju­di do­bi­ja­ju vo­lon­ti­ra­ju­ći, po­ru­či­la je iz­vr­šna di­rek­to­ri­ca ne­vla­di­ne or­ga­ni­za­ci­je (NVO) Pri­ma Aida Pe­ro­vić Iva­no­vić. Ona je u in­ter­vjuu za PR Cen­tar, po­vo­dom 5. de­cem­bra, Svjet­skog da­na vo­lon­te­ra, is­ta­kla da je ne­za­mi­sli­vo da po­sto­ji dru­štvo ko­je ne ga­ji vo­lon­te­ri­zam „ne sa­mo kao prak­su, već kao vri­jed­nost“.
Na pi­ta­nje da li se u do­volj­noj mje­ri u Cr­noj Go­ri pro­mo­vi­še vo­lon­ti­ra­nje kao ak­tiv­nost od in­te­re­sa za dr­ža­vu, Pe­ro­vić Iva­no­vić je is­ta­kla da se ti­me is­klju­či­vo ba­vi ci­vil­ni sek­tor.


Do­vo­di u pi­ta­nje do­bro­volj­nost

Da bi ak­tiv­nost ko­ja se ra­li­zo­va­la bi­la vo­lon­ti­ra­nje, pre­ma ri­je­či­ma Ra­ko­če­vić, ona mo­ra da bu­de do­bro­volj­na, za do­bro­bit za­jed­ni­ce (ne po­je­din­ca), bes­plat­na (ne da­je­te i ne do­bi­ja­te no­vac), da ula­že­te svo­je zna­nje, vje­šti­ne i vri­je­me.
– Naš za­kon do­vo­di u pi­ta­nje šta kod nas zna­či do­bro­volj­no i na ko­ji na­čin kao na­rod do­ži­vlja­va­mo do­bro­volj­nost, an­ga­žman od 40 sa­ti ne­djelj­no ima svo­je ime i u na­ro­du se zo­ve bes­plat­ni – džab­ni rad, a vo­lon­ti­ra­nje to ni­je. Šta je do­bro­bit za­jed­ni­ce? To je pi­ta­nje. Da li je to iz­jed­na­če­no sa do­bro­bi­ti po­je­din­ca? To ni­je vo­lon­ti­ra­nje. To je an­ga­žman ko­ji ta­ko­đe ima svo­je ime. Uslov da je ne­što bes­plat­no zna­či da vo­lon­te­ri ne smi­ju da pla­ća­ju da bi vo­lon­ti­ra­li ni­ti da do­bi­ja­ju no­vac za to. I na kra­ju vri­je­me. To je je­di­ni re­surs ko­ji ne mo­že­mo da re­ci­kli­ra­mo i ko­ji je sa­mo naš. I uz to nas za­kon­sko rje­še­nje do­vo­di u za­blu­du da sva­ki po­je­di­nac ne­ma pra­vo da od­lu­či šta že­li da ura­di sa svo­jim slo­bod­nim vre­me­nom – po­ja­sni­la je ona.
Ra­ko­če­vić do­da­je da u svi­je­tu ima mno­go pred­ra­su­da o vo­lon­ti­ra­nju, ali da je sa­mo kod nas či­nje­nič­no ka­žnji­vo i to ne za one ko­ji ga zlo­u­po­tre­blja­va­ju.


Pro­na­ći vo­lon­te­ra u se­bi

Mi­ni­star spor­ta Ni­ko­la Ja­no­vić po­zvao je sve gra­đa­ne da pro­na­đu vo­lon­te­ra u se­bi. On je po­vo­dom Me­đu­na­rod­nog da­na vo­lon­te­ra za­hva­lio gra­đa­ni­ma do­bre vo­lje ko­ji, bez ob­zi­ra na go­di­ne i pro­fe­si­je, po­ma­žu dru­gi­ma u ne­vo­lji.
– Če­sto ni sa­mi ni­je­smo svje­sni ko­li­ko na­še ma­lo ne­ko­me mo­že zna­či­ti mno­go. Bi­lo da je to bar jed­nom go­di­šnje do­ni­ra­na krv, iz­dvo­je­no ma­lo vre­me­na za po­sje­tu sta­ri­jim oso­ba­ma, pru­že­na pr­va po­moć, po­moć bes­kuć­ni­ci­ma. Sve to će ne­ko­me si­gur­no uljep­ša­ti ži­vot, a ne­kad ga mo­žda i spa­si­ti – po­ru­čio je Ja­no­vić, ko­jem je Cr­ve­ni krst Cr­ne Go­re (CKCG) uru­čio za­hval­ni­cu za po­se­ban do­pri­nos u is­pu­nja­va­nju hu­ma­ni­tar­nih za­da­ta­ka i mi­si­je Cr­ve­nog kr­sta.
Ge­ne­ral­na se­kre­tar­ka CKCG Je­le­na Du­bak ka­za­la je da u Cr­noj Go­ri ima oko 2.000 vo­lon­te­ra, ko­ji­ma je za­hva­li­la za nji­ho­vu po­sve­će­nost, pre­da­nost i od­go­vor­nost ko­ju sva­ko­dnev­no is­ka­zu­ju u svom ra­du.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"