Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Stojanović prećutao ženinu firmu * Potjernica za aktivistom DPS-a * Povratkom Fronta završena priča o vanrednim izborima * Presudiće Mikov glas * Stojanović prećutao ženinu firmu * Supermen * Krnja demokratija
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 07-12-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Vesna Medenica, predsjednica Vrhovnog suda:
– Može li sudija sa platom od 650 eura da sačuva moralnost? Ne može.

Vic Dana :)

Hronologija braka:
Prve tri godine on govori, a ona sluša.
Sledeće tri godine ona govori, a on sluša.
Od sedme godine braka oni govore a komšije slušaju.
Na kraju oni govore, a sudija se krsti.

Uđe kauboj Džo u kafanu i za šankom ugleda barsku damu, a oko nje četvoricu kauboja. Gleda on, gleda, pa odjednom trgne pištolj, ubije četvoricu kauboja i zatim priđe barskoj dami i kaže:
– Kako to da tako lijepa dama stoji ovdje sasvim sama?

Trinaest polaznika policijske škole polagali za radno mjesto policajca i skupila se komisija. Stali oni u red, kad će komisija prvom od 13:
Daj nam ti reci jednu marku auta.
Ovaj prvi kao iz topa kaže JAGUAR, a ovaj drugi nije odmah shvatio pa kaže FEBRUAR. Treći MART, i tako oni svi redom, a ovaj dvanaesti kaže DECEMBAR. Trinaesti sav se izgubio, gleda u komisiju i sav drhti pa pruži ruku komisiji i kaže:
– Srećna Nova godina!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo - datum: 2017-12-06 EVROPSKI SUD DONIO PRESUDU PROTIV CRNE GORE
Alkoviću povrijedili pravo na dom
Alković sa porodicom (Foto google plus) Alkoviću povrijedili pravo na dom
Evrop­ski sud za ljud­ska pra­va u Stra­zbu­ru je utvr­dio da je dr­ža­va Cr­na Go­ra po­vri­je­di­la pra­vo na dom i na za­bra­nu dis­kri­mi­na­ci­je nje­nom dr­ža­vlja­ni­nu Ri­zu Al­ko­vi­ću. Jed­no­gla­snom od­lu­kom su­da usvo­je­na je pred­stav­ka Al­ko­vi­ća i Cr­noj Go­ri na­lo­že­no da mu is­pla­ti 6.000 eura na ime ne­ma­te­ri­jal­ne šte­te i 5.000 za tro­ško­ve advo­ka­ta.
Al­ko­vić je na ime ne­ma­te­ri­jal­ne šte­te tra­žio 100.001 euro. Pred­stav­ku je su­du u Stra­zbu­ru pod­nio na­kon što je sa po­ro­di­com na­pu­stio Cr­nu Go­ru i do­bio azil u Bel­gi­ji. Pret­hod­no je Ustav­ni sud od­bio Al­ko­vi­će­vu ustav­nu žal­bu.
Al­ko­vić je ži­vio je u stam­be­noj zgra­di u pod­go­rič­kom na­se­lju Za­go­rič, gdje je go­di­na­ma, ka­ko je tvr­dio, tr­pio dis­kri­mi­na­tor­no po­na­ša­nje kom­ši­ja jer je Rom i mu­sli­man. On je tvr­dio da su nje­go­vu po­ro­di­cu u kon­ti­nu­i­te­tu mal­tre­ti­ra­le i uz­ne­mi­ra­va­le kom­ši­je na vjer­skoj i na­ci­o­nal­noj osno­vi, zbog če­ga su se na kra­ju i ise­li­li iz zgra­de u pod­go­rič­kom na­se­lju Za­go­rič.
Su­di­je su u pre­su­di iz­dvo­ji­le dva slu­ča­ja. Po­seb­no je ak­cen­to­van slu­čaj iz ma­ja 2009. ka­da je nje­gov kom­ši­ja iz­va­dio pi­štolj iz auta, usmje­rio ga u prav­cu nje­go­ve te­ra­se i is­pa­lio oko de­set me­ta­ka. Dru­gi slu­čaj de­sio se u sep­tem­bru 2009. ka­da je Al­ko­vić sla­vio Baj­ram sa po­ro­di­com, a na nje­go­vim vra­ti­ma je na­cr­tan krst i is­pi­sa­no: „Ise­li­te se ili će­te oštro za­ža­li­ti“.
U pre­su­di je na­ve­de­no da su cr­no­gor­ske vla­sti od svih pri­jet­nji pro­ce­su­i­ra­le sa­mo slu­čaj sa puc­nji­ma i tre­ti­ra­le ga kao ugro­ža­va­nje si­gur­no­sti. Su­di­ja Go­ran Đu­kić je oslo­bo­dio Al­ko­vi­će­ve kom­ši­je Vla­di­mi­ra Šo­ća i Mla­de­na Bu­la­to­vi­ća.
Al­ko­vić je sa po­ro­di­com na­pu­stio stan u ju­lu 2010. go­di­ne, od­no­sno ka­da su ne­ki lju­di po­če­li da pra­te nje­go­vu kćer­ku i da joj pri­je­te da će je ubi­ti ako ne po­vu­če tu­žbu pro­tiv biv­šeg kom­ši­je Vla­di­mi­ra Šo­ća za ugro­ža­va­nje si­gur­no­sti, a ka­sni­je je za­tra­žio i azil, ko­ji mu je odo­bren. Pred su­dom u Stra­zbu­ru je tvr­dio da su mu po­vri­je­đe­na pra­va na dom, na za­bra­nu dis­kri­mi­na­ci­je, na slo­bo­du vje­ro­i­spo­vi­je­sti i pra­vo na prav­ni li­jek.
Evrop­ski sud za ljud­ska pra­va da­nas je ob­ja­vio pre­su­du u slu­ča­ju Al­ko­vić pro­tiv Cr­ne Go­re. Iz NVO Gra­đan­ska ali­jan­sa ju­če su sa­op­šti­li da je Ini­ci­ja­ti­va mla­dih za ljud­ska pra­va u sa­rad­nji sa advo­ka­tom Azrom Ja­sa­vić pru­ži­la bes­plat­nu prav­nu po­moć Ri­zu Al­ko­vi­ću pred su­dom za ljud­ska pra­va.
– Sud je utvr­dio da je do­šlo do kr­še­nja čla­na 8 u ve­zi sa čla­nom 14 Evrop­ske kon­ven­ci­je o ljud­skim pra­vi­ma, tj. do­šlo je do dis­kri­mi­na­ci­je po osno­vu vjer­ske i et­nič­ke pri­pad­no­sti i na­ru­ša­va­nja pri­vat­nog i po­ro­dič­nog ži­vo­ta – sa­op­šte­no je iz GA.A.O.


Ugro­zi­li pri­vat­nost

Od­lu­ka u ko­rist Al­ko­vi­ća dru­ga je pre­su­da ko­ju je Evrop­ski sud do­nio pro­tiv Cr­ne Go­re u po­sled­njih mje­sec. Sud je ne­dav­no utvr­dio da je Cr­na Go­ra pro­fe­so­ri­ma sa Pri­rod­no-ma­te­ma­tič­kog fa­kul­te­ta (PMF) po­vri­je­di­la pra­vo na pri­vat­nost zbog po­sta­vlja­nja vi­deo-nad­zo­ra u am­fi­te­a­tri­ma i hod­ni­ci­ma fa­kul­te­ta.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"