Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Stojanović prećutao ženinu firmu * Potjernica za aktivistom DPS-a * Povratkom Fronta završena priča o vanrednim izborima * Presudiće Mikov glas * Stojanović prećutao ženinu firmu * Supermen * Krnja demokratija
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 07-12-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Vesna Medenica, predsjednica Vrhovnog suda:
– Može li sudija sa platom od 650 eura da sačuva moralnost? Ne može.

Vic Dana :)

Hronologija braka:
Prve tri godine on govori, a ona sluša.
Sledeće tri godine ona govori, a on sluša.
Od sedme godine braka oni govore a komšije slušaju.
Na kraju oni govore, a sudija se krsti.

Uđe kauboj Džo u kafanu i za šankom ugleda barsku damu, a oko nje četvoricu kauboja. Gleda on, gleda, pa odjednom trgne pištolj, ubije četvoricu kauboja i zatim priđe barskoj dami i kaže:
– Kako to da tako lijepa dama stoji ovdje sasvim sama?

Trinaest polaznika policijske škole polagali za radno mjesto policajca i skupila se komisija. Stali oni u red, kad će komisija prvom od 13:
Daj nam ti reci jednu marku auta.
Ovaj prvi kao iz topa kaže JAGUAR, a ovaj drugi nije odmah shvatio pa kaže FEBRUAR. Treći MART, i tako oni svi redom, a ovaj dvanaesti kaže DECEMBAR. Trinaesti sav se izgubio, gleda u komisiju i sav drhti pa pruži ruku komisiji i kaže:
– Srećna Nova godina!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo - datum: 2017-12-06 FLEŠ
Pa­jo­vi­ću po­to­pljen ča­mac
Pred­stav­ni­ku NVO Gru­pa za za­šti­tu ša­ra­na Rat­ku Pa­jo­vi­ću, ko­ji je go­vo­rio o kri­vo­lo­vu na Ska­dar­skom je­ze­ru u emi­si­ji TVCG „Okvir”, emi­to­va­noj u po­ne­dje­ljak, ju­če je po­to­pljen ča­mac. On je u toj emi­si­ji sa­op­štio da kri­vo­lov­ci sva­ke no­ći lo­ve ri­bu na Ska­dar­skom je­ze­ru dok se, ka­ko ka­že, ne umo­re.
– I ni­ko ih ne kon­tro­li­še. Vi­dio sam da ima po­ma­ka, čuo sam da je ve­če­ras ne­ko uhap­šen, po­če­lo je ne­što da se ra­di, ali po­sled­njih pet go­di­na je ka­ta­stro­fa šta se ra­di na je­ze­ru – ka­zao je Pa­jo­vić.
Upo­zo­rio je i da ogrom­na ko­li­či­na ri­be iz­la­zi iz Cr­ne Go­re u Al­ba­ni­ju.
A.O.

Da­nas sun­ča­no
U Cr­noj Go­ri će da­nas bi­ti pre­te­žno sun­ča­no vri­je­me, dok se na sje­ve­ru pri­je ­pod­ne oče­ku­je ma­gla ili ni­ska oblač­nost. Iz Za­vo­da za hi­dro­me­te­o­ro­lo­gi­ju i se­i­zmo­lo­gi­ju je sa­op­šte­no da će vje­tar bi­ti slab do umje­ren, pro­mjen­lji­vog smje­ra.
– Ju­tar­nja tem­pe­ra­tu­ra va­zdu­ha od mi­nus osam do pet, naj­vi­ša dnev­na do je­dan do 14 ste­pe­ni – na­vo­di se u sa­op­šte­nju.
A.O.

Ve­li­ki iza­zov
Po­sto­je ve­li­ki iza­zo­vi u pro­ce­su re­for­me jav­ne upra­ve i pro­ce­su in­te­gra­ci­je u Evrop­sku uni­ju, ali su sa­rad­nja sa me­đu­na­rod­nim in­sti­tu­ci­ja­ma i raz­mje­na i pre­no­še­nje is­ku­stva zna­čaj­ni za pro­ces re­for­me jav­ne upra­ve. To je ka­zao ge­ne­ral­ni di­rek­tor Di­rek­to­ra­ta za me­đu­na­rod­nu sa­rad­nju i pro­gra­me po­mo­ći u Mi­ni­star­stvu jav­ne upra­ve Ad­mir Šah­ma­no­vić.
Iz MJU su sa­op­šti­li da je fran­cu­ska am­ba­sa­da u Cr­noj Go­ri or­ga­ni­zo­va­la po­sje­tu cr­no­gor­ske de­le­ga­ci­je re­no­mi­ra­nim fran­cu­skim in­sti­tu­ci­ja­ma na te­mu „Upra­vlja­nje ljud­skim re­sur­si­ma u jav­nom sek­to­ru i ja­ča­nje bi­la­te­ral­ne sa­rad­nje Fran­cu­ske i Cr­ne Go­re u re­for­mi jav­ne upra­ve“ od 30. no­vem­bra do 2. de­cem­bra.
– Osnov­ni cilj po­sje­te je bio da se iden­ti­fi­ku­ju da­lje po­tre­be Mi­ni­star­stva jav­ne upra­ve i Upra­ve za ka­dro­ve za 2018. go­di­nu u skla­du sa ci­lje­vi­ma Stra­te­gi­je re­for­me jav­ne upra­ve 2016–2020 – na­vo­di se u sa­op­šte­nju.
A.O.

Po­moć za ise­lje­ni­ke
No­vi austrij­ski Za­kon o stran­ci­ma pro­u­zro­ko­vao je prav­ne ne­do­u­mi­ce i broj­ne pro­ble­me gra­đa­ni­ma sa te­ri­to­ri­je biv­še Ju­go­sla­vi­je ko­ji ži­ve, ra­de ili stu­di­ra­ju u toj ze­mlji, sa­op­šte­no je iz Udru­že­nja „Pri­vi­leg“, po­ru­ču­ju­ći da gra­đa­ni­ma nu­de po­moć u rje­ša­va­nju tih pro­ble­ma.
U sa­op­šte­nju se do­da­je da za­ko­ni o in­te­gra­ci­ji i o ra­du stra­nih dr­ža­vlja­na po­red to­ga što pr­o­pi­su­ju no­ve oba­ve­ze, stro­že kon­tro­le i ve­će ka­zne, pru­ža­ju i broj­ne be­ne­fi­ci­je za mno­ge od 500.000 na­ših lju­di iz Cr­ne Go­re, Sr­bi­je, Bo­sne i Her­ce­go­vi­ne i Ma­ke­do­ni­je sa pra­vom bo­rav­ka u Austri­ji, po­go­to­vo kod pro­ce­du­ra na ko­je se ovi za­ko­ni od­no­se.
A.O.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"