Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Stojanović prećutao ženinu firmu * Potjernica za aktivistom DPS-a * Povratkom Fronta završena priča o vanrednim izborima * Presudiće Mikov glas * Stojanović prećutao ženinu firmu * Supermen * Krnja demokratija
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 07-12-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Vesna Medenica, predsjednica Vrhovnog suda:
– Može li sudija sa platom od 650 eura da sačuva moralnost? Ne može.

Vic Dana :)

Hronologija braka:
Prve tri godine on govori, a ona sluša.
Sledeće tri godine ona govori, a on sluša.
Od sedme godine braka oni govore a komšije slušaju.
Na kraju oni govore, a sudija se krsti.

Uđe kauboj Džo u kafanu i za šankom ugleda barsku damu, a oko nje četvoricu kauboja. Gleda on, gleda, pa odjednom trgne pištolj, ubije četvoricu kauboja i zatim priđe barskoj dami i kaže:
– Kako to da tako lijepa dama stoji ovdje sasvim sama?

Trinaest polaznika policijske škole polagali za radno mjesto policajca i skupila se komisija. Stali oni u red, kad će komisija prvom od 13:
Daj nam ti reci jednu marku auta.
Ovaj prvi kao iz topa kaže JAGUAR, a ovaj drugi nije odmah shvatio pa kaže FEBRUAR. Treći MART, i tako oni svi redom, a ovaj dvanaesti kaže DECEMBAR. Trinaesti sav se izgubio, gleda u komisiju i sav drhti pa pruži ruku komisiji i kaže:
– Srećna Nova godina!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo - datum: 2017-12-06 U OKVIRU „NEDJELJE BORBE PROTIV KORUPCIJE” GOVORILI UREDNICI MEDIJA Gdje guše istraživačko novinarstvo, cvjeta korupcija Saradnja državnih organa, medija i civilnog sektora je nužna kada je u pitanju istraživanje o organizovanom kriminalu i korupciji. Ako je nema, onda se vrtimo u začaranom krugu, saopšteno je na diskusiji o istraživačkom novinarstvu u borbi protiv korupcije, koja je održana u okviru „Nedjelje borbe protiv korupcije” u Podgorici
Cr­no­gor­ski dr­žav­ni or­ga­ni naj­če­šće ne re­a­gu­ju na is­tra­ži­vač­ke pri­če u ko­ji­ma se ob­ja­ve ozbilj­ne sum­nje i do­ka­zi da je po­či­nje­no od­re­đe­no kri­vič­no dje­lo, iako su po za­ko­nu du­žni da to ura­de. Ka­da i usli­je­di re­ak­ci­ja dr­ža­ve, obič­no je ne­e­fi­ka­sna i iz­vi­đa­ji ne­ri­jet­ko tra­ju go­di­na­ma, oci­je­nje­no je na ju­če­ra­šnjoj di­sku­si­ji o is­tra­ži­vač­kom no­vi­nar­stvu u bor­bi pro­tiv ko­rup­ci­je, ko­ja je odr­ža­na u okvi­ru „Ne­dje­lje bor­be pro­tiv ko­rup­ci­je” u Pod­go­ri­ci.
Sa­rad­nja dr­žav­nih or­ga­na, me­di­ja i ci­vil­nog sek­to­ra je nu­žna ka­da je u pi­ta­nju is­tra­ži­va­nje o or­ga­ni­zo­va­nom kri­mi­na­lu i ko­rup­ci­ji, ako je ne­ma on­da se vr­ti­mo u za­ča­ra­nom kru­gu, is­tak­nu­to je na di­sku­si­ji o is­tra­ži­vač­kom no­vi­nar­stvu u bor­bi pro­tiv ko­rup­ci­je.
Pred­sjed­nik Ko­mi­si­je za is­tra­ži­va­nje na­pa­da na no­vi­na­re i imo­vi­nu me­di­ja i po­moć­nik glav­nog i od­go­vor­nog ured­ni­ka „Da­na” Ni­ko­la Mar­ko­vić ka­zao je da is­tra­ži­vač­ko no­vi­nar­stvo uvi­jek do­no­si po­zi­tiv­ne re­zul­ta­te.
– Is­tra­ži­vač­ki tekst pri­je ili ka­sni­je do­vo­di do ne­kih pro­mje­na u dru­štvu. Ako ni­šta dru­go bar smo ih svje­sni i bar su pred­sta­vlje­ne ši­roj jav­no­sti. Jed­na od naj­ve­ćih afe­ra i is­tra­ži­vač­kih pri­ča ko­ju je „Dan” ob­ja­vio po­sled­njih go­di­na je­ste afe­ra „Sni­mak”, od­no­sno audio-za­pi­si sa sjed­ni­ca vla­da­ju­će par­ti­je gdje se vi­di ka­ko se raz­ra­đu­ju po­li­tič­ka ko­rup­ci­ja i ka­ko oni na ne­za­ko­nit na­čin obez­bje­đu­ju se­bi gla­sa­če. Audio-zapise nam je dostavila Pozitivna Crna Gora – iz­ja­vio je Mar­ko­vić.
Do­dao je da su po­sje­do­va­li ne­ko­li­ko sa­ti ton­skih za­pi­sa i da su zna­li da te po­dat­ke ne tre­ba da pla­si­ra­ju u jed­nom tek­stu.
– Sa­mo ob­ja­vlji­va­nje ton­skih za­pi­sa ne bi bi­la is­tra­ži­vač­ka pri­ča, ta­ko da smo na ba­zi tih ton­skih sni­ma­ka tra­ži­li pri­mje­re u prak­si. Ka­ko je o to­me pi­sa­no dan za da­nom re­ak­ci­je su bi­le raz­li­či­te, ka­ko onih ko­ji su uhva­će­ni u zlo­u­po­tre­bi dr­žav­nih re­sur­sa u par­tij­ske svr­he, ta­ko i dru­ge stra­ne. Bi­lo je i ne­gi­ra­nja auten­tič­no­sti sni­ma­ka, ali se na kra­ju pri­zna­lo da snim­ci je­su auten­tič­ni – re­kao je Mar­ko­vić.
Is­ta­kao je da je tu­ži­la­štvo mje­se­ci­ma ću­ta­lo, ali je na kra­ju re­a­go­va­lo i pro­ce­su­i­ra­lo ne­ke od po­či­ni­la­ca kri­vič­nih dje­la.
– Sa­ma afe­ra „Sni­mak” na kra­ju se ni­je od­no­si­la sa­mo na audio-snim­ke, već i na sve zlo­u­po­tre­be ko­je se ti­ču po­li­tič­ke ko­rup­ci­je, re­zul­ti­ra­la je do­ku­men­ta­ci­jom ko­ju smo ob­ja­vi­li za­hva­lju­ju­ći MANS-u, a ko­ja se ti­ca­la zlu­po­tre­ba slu­žbe­nog po­lo­ža­ja u par­tij­ske svr­he u Plje­vlji­ma, što je opet re­zul­ti­ra­lo pra­vo­sna­žnim pre­su­da­ma ko­ji­ma su ne­ki lju­di osu­đe­ni – is­ta­kao je Mar­ko­vić.
Kad su u pi­ta­nju na­pa­di na no­vi­na­re, Mar­ko­vić je is­ta­kao da ni­je­dan ve­li­ki slu­čaj ni­je ri­je­šen do kra­ja.
– Ni­ko iz po­li­ci­je i tu­ži­la­štva ni­je sno­sio od­go­vor­nost za to što is­tra­ge tra­ju go­di­na­ma, a bi­lo je ja­ko sum­nji­vih si­tu­a­ci­ja. Na pri­mjer, u is­tra­zi o na­pa­du na no­vi­na­ra Tu­fi­ka Sof­ti­ća li­ca iz po­li­ci­je su bi­la po­ve­za­na s nje­go­vim na­pa­da­či­ma. Pri­je ne­ko­li­ko da­na je i sud po­tvr­dio da dr­ža­va ni­je ura­di­la sve što je mo­gla da se taj slu­čaj ra­svi­je­tli – is­ta­kao je Mar­ko­vić.
Glav­ni i od­go­vor­ni ured­nik „Vi­je­sti” Mi­ha­i­lo Jo­vo­vić je iz­ja­vio da su no­vi­na­ri is­tra­ži­va­či če­sto fru­stri­ra­ni ne­re­a­go­va­njem dr­žav­nih or­ga­na na nji­ho­va ot­kri­ća.
– Su­šti­na je da je u Cr­noj Go­ri ve­li­ki broj me­di­ja pod kon­tro­lom vla­sti. Sa­mo ma­li broj me­di­ja na­stu­pa kri­tič­ki pre­ma ra­du čel­ni­ka dr­ža­ve, a sa­mim tim ma­li je broj i onih ko­ji se ba­ve pra­vim is­tra­ži­vač­kim no­vi­nar­stvom. Ko­li­ko sam ja uspio da pre­bro­jim, sve­ga pet­na­e­stak lju­di u Cr­noj Go­ri ba­vi se is­tra­ži­vač­kim no­vi­nar­stvom – ka­zao je Jo­vo­vić.
Do­dao je da je u štam­pa­nom no­vi­nar­stvu pro­blem dnev­na tra­ka.
– Mi („Vi­je­sti”) smo ve­li­ki dio ra­da na is­tra­ži­va­nji­ma iz­mje­sti­li u svoj Cen­tar za is­tra­ži­vač­ko no­vi­nar­stvo. Je­dan od pro­ble­ma je što is­tra­ži­va­nja o ra­znim zlo­u­po­tre­ba­ma, kri­mi­na­lu i ko­rup­ci­ji ne­ma­ju od­jek u dr­žav­nim or­ga­ni­ma, jer oni ne re­a­gu­ju i ne pro­ce­su­i­ra­ju te ne­za­ko­ni­to­sti. De­ša­va se da no­vi­na­ri za­bo­ra­ve na is­tra­ži­va­nja. Ka­da ih se sje­te na­kon ne­ko­li­ko go­di­na, vi­de da tu­ži­la­štvo i po­li­ci­ja za sve to vri­je­me ni­šta ni­su uči­ni­li po tom pi­ta­nju – re­kao je Jo­vo­vić.
Di­rek­tor i glav­ni i od­go­vor­ni ured­nik „Po­bje­de” Dra­ško Đu­ra­no­vić sma­tra da dnev­na tra­ka ne­ga­tiv­no uti­če na is­tra­ži­vač­ko no­vi­nar­stvo, ko­je se u Cr­noj Go­ri ne raz­li­ku­je bit­no od onog u re­gi­o­nu.
– Cr­na Go­ra je ma­la sre­di­na u ko­joj sva­ko sva­ko­ga po­zna­je. To je jed­na od pre­pre­ka, plus ne­do­sta­tak fi­nan­si­ja. Kao je­dan od po­sled­njih pri­mje­ra na­šeg ra­da na po­lju is­tra­ži­vač­kog no­vi­nar­stva na­veo bih is­tra­ži­va­nje ko­le­ge Ra­do­mi­ra To­mi­ća o rat­ni­ci­ma ISIL-a iz Cr­ne Go­re, u ko­jem su ob­ja­vlje­na kon­kret­na ime­na i slu­ča­je­vi... Ipak, to is­tra­ži­va­nje se ni­je od­ra­zi­lo na ti­raž, ta­ko da mi­slim da je is­pla­ti­vi­je ba­vi­ti se vo­a­jer­skim no­vi­nar­stvom ne­go is­tra­ži­vač­kim. Zbog to­ga EU mo­ra da ula­že u no­vi­nar­ske is­tra­ži­vač­ke pro­jek­te – ka­zao je Đu­ra­no­vić.Vl.O.


Stu­den­ti slu­ša­li o is­tra­ži­vač­kim po­du­hva­ti­ma

U okvi­ru „Ne­dje­lje bor­be pro­tiv ko­rup­ci­je” u Pod­go­ri­ci je ju­če upri­li­če­na i di­sku­si­ja o is­tra­ži­vač­kom no­vi­nar­stvu u ze­mlji i re­gi­o­nu. Stu­den­ti Fa­kul­te­ta po­li­tič­kih na­u­ka Uni­ver­zi­te­ta Cr­ne Go­re, smje­ra no­vi­nar­stvo, mo­gli su da ču­ju za­ni­mlji­ve pri­če i upo­zna­ju se sa is­tra­ži­vač­kim ra­dom Mi­ran­de Pa­tru­čić, no­vi­nar­ke iz Bo­sne i Her­ce­go­vi­ne, ko­ja ra­di na pro­jek­tu is­tra­ži­va­nja ko­rup­ci­je i or­ga­ni­zo­va­nog kri­mi­na­la, Dra­ga­ne Pe­ćo, no­vi­nar­ke srp­ske Mre­že za is­tra­ži­va­nje kri­mi­na­la i ko­rup­ci­je – KRIK, Ata­na­sa Tcho­ba­no­va, no­vi­na­ra Is­tra­ži­vač­kog por­ta­la Bi­vol.bg iz Bu­gar­ske i De­ja­na Mi­lov­ca, di­rek­to­ra Is­tra­ži­vač­kog cen­tra MANS-a.


Dro­bac: Is­tra­ži­vač­ko no­vi­nar­stvo ima ogra­ni­če­nja

Di­rek­to­ri­ca, glav­na i od­go­vor­na ured­ni­ca TV Pr­va So­nja Dro­bac ka­za­la je da is­tra­ži­vač­ko no­vi­nar­stvo ima mno­go ogra­ni­če­nja.
– Či­ni mi se da ne sto­ji u pot­pu­no­sti te­za da je vlast je­dan od glav­nih fak­to­ra ogra­ni­če­nja me­di­ja. Pro­blem je vje­ro­vat­no ne­gdje dru­go. To je pi­ta­nje nov­ca, pi­ta­nje vre­me­na, pi­ta­nje lju­di, re­sur­sa i pi­ta­nje zna­nja. To su ti zna­čaj­ni fak­to­ri ko­ji nas ogra­ni­ča­va­ju da se ba­vi­mo is­tra­ži­vač­kim no­vi­nar­stvom vi­še i kva­li­tet­ni­je – is­ta­kla je Dro­bac. Do­da­la je da je ra­di­la u ko­mi­si­ji za EU na­gra­de za is­tra­ži­vač­ko no­vi­nar­stvo.
– Ima­li smo uvid u is­tra­ži­vač­ke tek­sto­ve ko­ji su bi­li pri­ja­vlje­ni za na­gra­du. Ono što smo kon­sta­to­va­li je­ste da kva­li­tet is­tra­ži­vač­kih pri­ča pa­da iz go­di­ne u go­di­nu. Is­tra­ži­vač­ko no­vi­nar­stvo pod­ra­zu­mi­je­va do­ka­ze. Če­sto nam se de­ša­va da na­šu pret­po­stav­ku uzi­ma­mo kao do­kaz. Is­tra­ži­vač­ko no­vi­nar­stvo mo­ra da se vra­ti u re­dak­ci­je – re­kla je Dro­bac.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"