Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Stojanović prećutao ženinu firmu * Potjernica za aktivistom DPS-a * Povratkom Fronta završena priča o vanrednim izborima * Presudiće Mikov glas * Stojanović prećutao ženinu firmu * Supermen * Krnja demokratija
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 07-12-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Vesna Medenica, predsjednica Vrhovnog suda:
– Može li sudija sa platom od 650 eura da sačuva moralnost? Ne može.

Vic Dana :)

Hronologija braka:
Prve tri godine on govori, a ona sluša.
Sledeće tri godine ona govori, a on sluša.
Od sedme godine braka oni govore a komšije slušaju.
Na kraju oni govore, a sudija se krsti.

Uđe kauboj Džo u kafanu i za šankom ugleda barsku damu, a oko nje četvoricu kauboja. Gleda on, gleda, pa odjednom trgne pištolj, ubije četvoricu kauboja i zatim priđe barskoj dami i kaže:
– Kako to da tako lijepa dama stoji ovdje sasvim sama?

Trinaest polaznika policijske škole polagali za radno mjesto policajca i skupila se komisija. Stali oni u red, kad će komisija prvom od 13:
Daj nam ti reci jednu marku auta.
Ovaj prvi kao iz topa kaže JAGUAR, a ovaj drugi nije odmah shvatio pa kaže FEBRUAR. Treći MART, i tako oni svi redom, a ovaj dvanaesti kaže DECEMBAR. Trinaesti sav se izgubio, gleda u komisiju i sav drhti pa pruži ruku komisiji i kaže:
– Srećna Nova godina!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Hronika - datum: 2017-12-06 U CRNU GORU SE VRAĆAJU BORCI SA INOSTRANIH RATIŠTA
Iz Sirije stiže devet povratnika
Iz Sirije stiže devet povratnika Prati se njihovo kretanje i kontakti. Uprava za organizovani kriminal i suzbijanje terorizma Agencije za nacionalnu bezbjednost prati i rad više od deset nevladinih organizacija koje djeluju u Crnoj Gori zbog sumnjivih donacija iz Austrije i zemalja Bliskog istoka
Naj­ma­nje de­vet bo­ra­ca ISIL-a ko­ji su bi­li na ra­ti­šti­ma ši­rom Si­ri­je do kra­ja ove go­di­ne će se vra­ti­ti u Cr­nu Go­ru, po­tvr­đe­no je „Da­nu” iz vi­še iz­vo­ra. To su po­da­ci ko­je su bez­bjed­no­sne slu­žbe do­bi­le u sa­rad­nji sa evrop­skim part­ner­skim slu­žba­ma. Oni će bi­ti pod stal­nim nad­zo­rom slu­žbi, kao što je to slu­čaj i sa ne­ko­li­ko li­ca ko­ja su već do­šla iz Si­ri­je u Cr­nu Go­ru.
Pra­ti se nji­ho­vo kre­ta­nje i kon­tak­ti. Upra­va za or­ga­ni­zo­va­ni kri­mi­nal i su­zbi­ja­nje te­ro­ri­zma Agen­ci­je za na­ci­o­nal­nu bez­bjed­nost pra­ti i rad vi­še od de­set ne­vla­di­nih or­ga­ni­za­ci­ja ko­je dje­lu­ju u Cr­noj Go­ri zbog sum­nji­vih do­na­ci­ja iz Austri­je i ze­ma­lja Bli­skog is­to­ka. ANB je pra­te­ći to­ko­ve nov­ca i ak­tiv­no­sti ovih NVO do­ša­la do sa­zna­nja da ve­ći­nu fi­nan­sij­skih sred­sta­va do­bi­ja­ju od or­ga­ni­za­ci­ja bli­skih ISIL-u, te da ih uglav­nom ko­ri­ste za pro­pa­gi­ra­nje ra­di­kal­nog isla­ma.
Sve ne­vla­di­ne or­ga­ni­za­ci­je ko­je su pod lu­pom ANB-a ured­no su re­gi­stro­va­ne u Mi­ni­star­stvu unu­tra­šnjih po­slo­va i Mi­ni­star­stvu jav­ne upra­ve. Nji­ho­vi osnov­ni po­da­ci mo­gu se na­ći u cen­tral­nom re­gi­stru. Me­đu­tim, ve­ći­na ni­je na­ve­la bro­je­ve te­le­fo­na i mej­lo­ve za kon­takt.
Od ukup­no 18 ne­vla­di­nih or­ga­ni­za­ci­ja, o če­mu je „Dan” ra­ni­je pi­sao, či­ji rad pra­te bez­bjed­no­sne slu­žbe, čak če­ti­ri dje­lu­ju na pod­ruč­ju bar­ske op­šti­ne, če­ti­ri u Pod­go­ri­ci, tri u Ul­ci­nju, po dvi­je u Pla­vu, Plje­vlji­ma i Ro­ža­ja­ma i jed­na u Bi­je­lom Po­lju. U Ba­ru i Pod­go­ri­ci su for­mi­ra­ni i ta­ko­zva­ni pa­ra­dže­ma­ti, ko­ji oku­plja­ju uglav­nom omla­di­nu ko­ja, ko­ri­ste­ći hu­ma­ni­tar­ne ak­ci­je kao pa­ra­van, po­ku­ša­va­ju u svo­je re­do­ve in­te­gri­sa­ti što ve­ći broj su­na­rod­ni­ka.
Bez­bjed­no­sne slu­žbe su u stal­nom kon­tak­tu sa ko­le­ga­ma iz re­gi­o­na, ko­ji ra­di lak­šeg iden­ti­fi­ko­va­nja te­ro­ri­sta i pre­ven­tiv­nog dje­lo­va­nja po­ku­ša­va­ju na­pra­vi­ti za­jed­nič­ku ba­zu po­da­ta­ka. Do­sa­da­šnja is­tra­ga je po­ka­za­la da je glav­ni cen­tar za fi­nan­si­ra­nje u Austri­ji, u Be­ču. Glav­nu ri­ječ ka­da je u pi­ta­nju Bal­kan, pa sa­mim tim i Cr­na Go­ra vo­di or­ga­ni­za­ci­ja „Uni­ja dže­ma­ta se­la­fij­ske da­ve”, ko­ju pred­vo­di Mu­ha­med Por­ča. Pre­ma zva­nič­nim po­da­ci­ma, osim Uni­je, u Be­ču dje­lu­ju još naj­ma­nje dvi­je or­ga­ni­za­ci­je ko­je fi­nan­si­ra­ju te­ro­ri­zam, a pre­ko po­je­di­nih ne­vla­di­nih or­ga­ni­za­ci­ja na Bal­ka­nu.
Jed­na od po­seb­no in­te­re­sant­nih or­ga­ni­za­ci­ja za cr­no­gor­ske slu­žbe je „Se­la­fij­sko ve­ha­bij­ski dže­ma­ti”, a na nje­nom če­lu je Ebu Mu­ha­med Ne­džad Bal­kan.
Ove dvi­je or­ga­ni­za­ci­je su za­du­že­ne za sla­nje fi­nan­sij­ske po­mo­ći isto­mi­šlje­ni­ci­ma u Cr­noj Go­ri i Bo­sni i Her­ce­go­vi­ni.
Ope­ra­tiv­nim ra­dom na te­re­nu slu­žbe su do­šle do sa­zna­nja da go­to­vo sva­ki ve­ha­bij­ski dže­mat ili omla­din­ska or­ga­ni­za­ci­ja u Cr­noj Go­ri, a ko­ja je bli­ska islam­skim eks­tre­mi­sti­ma or­ga­ni­zu­je raz­li­či­te vr­ste ak­tiv­no­sti po­put dru­že­nja u pri­ro­di, gdje se kroz na­vod­na tak­mi­če­nja or­ga­ni­zu­je obu­ka iz­vi­đa­nja i pu­ca­nja iz va­tre­nog oruž­ja. Ova­kvi sku­po­vi se or­ga­ni­zu­ju na go­to­vo ne­pri­stu­pač­nim mje­sti­ma, u pod­nož­ji­ma pla­ni­na, ka­njo­ni­ma i dru­gim po­god­nim lo­ka­ci­ja­ma. Struč­nja­ci ocje­nju­ju da je ve­ći­na ovih or­ga­ni­za­ci­ja sa­mo po­kri­će za ne­kon­ven­ci­o­nal­no dje­lo­va­nje i niz ko­or­di­ni­sa­nih ak­ci­ja po­li­tič­kog, eko­nom­skog, psi­ho­lo­ško-pro­pa­gand­nog, oba­vje­štaj­nog ka­rak­te­ra ko­je je pr­ven­stve­no upe­re­no pro­tiv re­gu­lar­ne Islam­ske za­jed­ni­ce.
Ni­je ri­je­dak slu­čaj da se i je­dan broj ima­ma pri­kla­nja ovim or­ga­ni­za­ci­ja­ma. Ta­ko je ne­ko­li­ci­na ima­ma iz plav­ske op­šti­ne, po ocje­ni struč­nja­ka iz ove obla­sti, po­sta­vi­lo osno­ve za ši­re­nje ide­ja na ko­ji­ma se za­sni­va dje­lo­va­nje te­ro­ri­stič­ke or­ga­ni­za­ci­je Islam­ska dr­ža­va.
M.V.R.


Stra­ne slu­žbe upo­zo­ri­le na opa­snost

Ne­dav­no su i is­tra­ži­va­či lon­don­skog Cen­tra za stu­di­je ra­di­ka­li­za­ci­je (IC­SR) po­tvr­di­li da je Cr­na Go­ra re­gru­ta­ci­o­no pod­ruč­je „Islam­ske dr­ža­ve”. Pre­ma sa­zna­nji­ma „Da­na”, ve­ći­na or­ga­ni­za­ci­ja ko­ja ši­ri ra­di­kal­ni isla­mi­zam ra­di neo­me­ta­no. Čak gra­de i objek­te do­bi­ja­ju­ći svu po­treb­nu do­ku­men­ta­ci­ju, a ima i onih ko­ji­ma dr­ža­va to­le­ri­še i po­di­za­nje ta­kvih obje­ka­ta bez gra­đe­vin­skih do­zvo­la. U tim objek­ti­ma neo­me­ta­no odr­ža­va­ju sku­po­ve na ko­ji­ma se pro­pa­gi­ra nji­ho­vo shva­ta­nje Isla­ma. Ta­ko­đe na pod­ruč­ju Cr­ne Go­re ima i ne­re­gi­stro­va­nih me­dre­sa po­put one na adre­si Ga­zi Isa beg u Ro­ža­ja­ma. Ta me­dre­sa ra­di neo­me­ta­no iako ne­ma do­zvo­lu za rad, a ve­ći­na po­la­zni­ca ove vjer­ske ško­le su stra­ne dr­ža­vljan­ke. Ve­ći­na njih bo­ra­vi u škol­skom in­ter­na­tu ko­ji, ta­ko­đe, ne­ma do­zvo­lu za ko­lek­tiv­ni smje­štaj. Pre­ma in­for­ma­ci­ja­ma iz Medž­li­sa Islam­ske za­jed­ni­ce u Ro­ža­ja­ma, ri­ječ je o dje­voj­či­ca­ma ko­je ni­je­su pu­no­ljet­ne, a ko­je su po va­že­ćim za­ko­ni­ma Cr­ne Go­re du­žne da pri­ja­ve bo­ra­vi­šte.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"