Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Stojanović prećutao ženinu firmu * Potjernica za aktivistom DPS-a * Povratkom Fronta završena priča o vanrednim izborima * Presudiće Mikov glas * Stojanović prećutao ženinu firmu * Supermen * Krnja demokratija
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 07-12-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Vesna Medenica, predsjednica Vrhovnog suda:
– Može li sudija sa platom od 650 eura da sačuva moralnost? Ne može.

Vic Dana :)

Hronologija braka:
Prve tri godine on govori, a ona sluša.
Sledeće tri godine ona govori, a on sluša.
Od sedme godine braka oni govore a komšije slušaju.
Na kraju oni govore, a sudija se krsti.

Uđe kauboj Džo u kafanu i za šankom ugleda barsku damu, a oko nje četvoricu kauboja. Gleda on, gleda, pa odjednom trgne pištolj, ubije četvoricu kauboja i zatim priđe barskoj dami i kaže:
– Kako to da tako lijepa dama stoji ovdje sasvim sama?

Trinaest polaznika policijske škole polagali za radno mjesto policajca i skupila se komisija. Stali oni u red, kad će komisija prvom od 13:
Daj nam ti reci jednu marku auta.
Ovaj prvi kao iz topa kaže JAGUAR, a ovaj drugi nije odmah shvatio pa kaže FEBRUAR. Treći MART, i tako oni svi redom, a ovaj dvanaesti kaže DECEMBAR. Trinaesti sav se izgubio, gleda u komisiju i sav drhti pa pruži ruku komisiji i kaže:
– Srećna Nova godina!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika - datum: 2017-12-06 ZVANIČNI BRISEL ZABRINUT ZBOG FINANSIJSKOG KRIMINALA
Crna Gora pod nadzorom EU zbog pranja novca
Savjet za ekonomska i finansijska pitanja EU Crna Gora pod nadzorom EU zbog pranja novca Prema jučerašnjoj odluci Savjeta EU, Crna Gora je na listi za nadzor 47 država koje su obavezne da do kraja 2019.godine ispoštuju minimum standarda za sprečavanje utaje poreza i pranja novca
Sa­vjet za eko­nom­ska i fi­nan­sij­ska pi­ta­nja (ECOFIN) EU usvo­jio je ju­če spi­sak dr­ža­va ko­je su pod sank­ci­ja­ma Uni­je zbog pra­nja nov­ca i uta­je po­re­za i spi­sak dr­ža­va či­ji će na­po­re da spri­je­če te po­ja­ve nad­zi­ra­ti do kra­ja 2019.go­di­ne. Ka­ko se na­vo­di u do­ku­men­tu ko­ji je usvo­jen na ju­če­ra­šnjoj sjed­ni­ci ECO­FIN, Cr­na Go­ra spa­da u dru­gu gru­pu i bi­će nad­zi­ra­no ka­ko spro­vo­di mje­re za spre­ča­va­nje pra­nja nov­ca i uta­je po­re­za do kra­ja 2019.go­di­ne.
Pod sank­ci­ja­ma Evrop­ske uni­je na­šlo se 17 dr­ža­va, uklju­ču­ju­ći Pa­na­mu, Uje­di­nje­ne Arap­ske Emi­ra­te (UAE) i Bar­ba­dos, dok je 47 dr­ža­va na li­sti na nad­zor jer su oba­ve­zne da is­po­štu­ju mi­ni­mum stan­dar­da za spre­ča­va­nje uta­je po­re­za i pra­nja nov­ca (BEPS). Na toj li­sti su i Cr­na Go­ra, Ma­ro­ko, Jer­me­ni­ja, Mal­di­vi, Sva­zi­lend i Bo­sna i Her­ce­go­vi­na. Do­ku­ment je ju­če obje­lo­da­nio Ge­ne­ral­ni se­kre­ta­ri­jat Sa­vje­ta EU.
Po­seb­na rad­na gru­pa EU ko­ja je pred­lo­ži­la ove za­ključ­ke ozna­či­la je sva­ku od 47 ju­ris­dik­ci­ja, gdje su iden­ti­fi­ko­va­ni raz­lo­zi za za­bri­nu­tost, kao ze­mlje ko­je tre­ba da se oba­ve­žu da će se u na­red­nom pe­ri­o­du ba­vi­ti tim pi­ta­nji­ma. Ve­li­ka ve­ći­na ju­ris­dik­ci­ja, ka­ko se na­vo­di u do­ku­men­tu ECO­FIN, na­ja­vi­la je, ili su to već ura­di­li, da će uve­sti re­le­vant­ne pro­mje­ne u svom po­re­skom za­ko­no­dav­stvu ka­ko bi se pri­dr­ža­va­li kri­te­ri­ju­ma ko­je je pred­sta­vi­la EU.
– Is­hod ovog pro­ce­sa po­ka­za­će u ko­joj mje­ri su sve ove ju­ris­dik­ci­je sprem­ne za kon­struk­ti­van di­ja­log sa EU i ko­li­ko su po­sve­će­ni uskla­đi­va­nju sa evrop­skim i me­đu­na­rod­nim po­re­skim stan­dar­di­ma. Po­seb­na rad­na gru­pa EU će nad­zi­ra­ti ka­ko se ove oba­ve­ze spro­vo­de u prak­si i sto­ga će na­sta­vi­ti kon­struk­tiv­ni di­ja­log us­po­sta­vljen sa ovim ju­ris­dik­ci­ja­ma. Oče­ku­je se da će im­ple­men­ta­ci­ja oba­ve­za bi­ti za­vr­še­na do kra­ja 2018. go­di­ne za ve­ći­nu ju­ris­dik­ci­ja; me­đu­tim, ze­mlje u raz­vo­ju do kra­ja 2019. go­di­ne mo­ra­ju is­pu­ni­ti svo­je oba­ve­ze u po­gle­du kri­te­ri­ju­ma tran­spa­rent­no­sti i mje­ra pro­tiv uta­je po­re­za i pra­nja nov­ca (BEPS) –pi­še u do­ku­men­tu ko­ji je ju­če usvo­jio Sa­vjet za eko­nom­ska i fi­nan­sij­ska pi­ta­nja EU.
U Cr­noj Go­ri su ne­ri­je­še­ne broj­ne afe­re ve­za­ne za pra­nja nov­ca i or­ga­ni­zo­va­ni kri­mi­nal, a Cr­na Go­ra je jed­no vri­je­me bi­la of­šor de­sti­na­ci­ja. Spe­ci­jal­no dr­žav­no tu­ži­la­štvo, ko­je je za­du­že­no za pre­ven­ci­ju pra­nja nov­ca, po­di­glo je u pro­šloj go­di­ni op­tu­žni­ce pro­tiv 56 po­či­ni­la­ca, ali osta­la su ne­ri­je­še­ni pred­me­ti pro­tiv čak 85 oso­ba, ili 80,85 od­sto vi­še ne­go u istom pe­ri­o­du pret­pro­šle go­di­ne.
Evrop­ska ko­mi­si­ja (EK) je u po­sled­njem iz­vje­šta­ju o na­pret­ku Cr­ne Go­re na­ve­la da dr­ža­va tek tre­ba da us­po­sta­vi bi­lans ostva­re­nih re­zul­ta­ta u obla­sti is­tra­ga, kri­vič­nih go­nje­nja, osu­đu­ju­ćih pre­su­da, pri­vre­me­nog i traj­nog od­u­zi­ma­nja imo­vi­ne u pred­me­ti­ma or­ga­ni­zo­va­nog kri­mi­na­la, sa ja­kim fo­ku­som na ona kri­vič­na dje­la gdje re­zul­ta­ti i da­lje iz­o­sta­ju, kao što su pra­nje nov­ca i tr­go­vi­na lju­di­ma. EK je oci­je­ni­la da je ma­li na­pre­dak ostva­ren u is­pu­nja­va­nju ra­ni­jih pre­po­ru­ka, po­seb­no jer bi­lans ostva­re­nih re­zul­ta­ta Cr­ne Go­re u obla­sti or­ga­ni­zo­va­nog kri­mi­na­la osta­je ogra­ni­čen na po­lju bor­be pro­tiv pra­nja nov­ca i tr­go­vi­ne lju­di­ma.
Bri­sel za­bri­nja­va što u 2016.go­di­ni u od­no­su na 2015.go­di­nu u Cr­noj Go­ri ni­je bi­lo no­vih pred­me­ta pra­nja nov­ca ili tr­go­vi­ne lju­di­ma. U obje te obla­sti, ka­ko se na­gla­ša­va u iz­vje­šta­ju, cje­lo­kup­ni ka­pa­ci­tet po­li­ci­je i pra­vo­su­đa osta­je iz­u­zet­no ogra­ni­čen, di­je­lom zbog ne­do­stat­ka kon­so­li­do­va­ne sud­ske prak­se. Ve­li­ki slu­čaj pra­nja nov­ca, ka­ko su kon­sta­to­va­li iz Bri­se­la, ne­dav­no je za­klju­čen oslo­ba­đa­njem svih okri­vlje­nih.
M.V.


Uslov i efi­ka­sni­ja ca­ri­na

Cr­na Go­ra tre­ba da usvo­ji za­ko­no­dav­stvo u obla­sti­ma ko­je zah­ti­je­va­ju da­lje uskla­đi­va­nje, pri­je sve­ga da uskla­di svo­je za­ko­no­dav­stvo po pi­ta­nju ca­rin­skog sta­tu­sa i tran­zi­ta, upra­vlja­nja ca­rin­skim ri­zi­ci­ma i bez­bjed­no­snim aspek­ti­ma, na­vo­di se u za­vr­šnim mje­ri­li­ma za po­gla­vlje 29 (ca­rin­ska uni­ja) u pre­go­vo­ri­ma Cr­ne Go­re i EU.
Mje­ri­la za za­tva­ra­nje po­gla­vlja po­sta­vi­la je Evrop­ska ko­mi­si­ja. Ka­ko se is­ti­če, Cr­na Go­ra mo­ra da im­ple­men­ti­ra Pro­gram ovla­šće­nog pri­vred­nog su­bjek­ta (AEO), ko­ji se ti­če pra­va in­te­lek­tu­al­ne svo­ji­ne.
– Cr­na Go­ra tre­ba da do­sled­no i efi­ka­sno pri­mje­nju­je svo­je ca­rin­ske pro­pi­se u svim svo­jim ca­rin­skim is­po­sta­va­ma, na­ro­či­to u obla­sti­ma ob­ra­de de­kla­ra­ci­ja, po­ri­je­kla, po­jed­no­sta­vlje­nih pro­ce­du­ra, pra­va in­te­lek­tu­al­ne svo­ji­ne, se­lek­tiv­no­sti kon­tro­la i ana­li­ze ri­zi­ka (uklju­ču­ju­ći auto­mat­sku ana­li­zu ri­zi­ka pri­je do­la­ska/ot­pre­ma­nja ro­be u svim vi­do­vi­ma pre­vo­za) – na­vo­di se u tek­stu za­vr­šnih mje­ri­la, ko­je je obje­lo­da­ni­lo Mi­ni­star­stvo evrop­skih po­slo­va, či­ji je šef Alek­san­dar An­dri­ja Pe­jo­vić.
Po­treb­no je, ka­ko se na­vo­di, da Cr­na Go­ra ostva­ri do­vo­ljan na­pre­dak u raz­vo­ju svih neo­p­hod­nih me­đu­sob­no po­ve­za­nih in­for­ma­tič­kih si­ste­ma, po­seb­no si­ste­ma za upra­vlja­nje in­te­gri­sa­nom ta­ri­fom, si­ste­ma kon­tro­le iz­vo­za i si­ste­ma kon­tro­le uvo­za.
Za po­gla­vlje 32, ko­je se ti­če fi­nan­sij­ske kon­tro­le u EU, na­vo­di se da je neo­p­hod­no da Cr­na Go­ra spro­vo­di za­ko­no­dav­stvo u obla­sti unu­tra­šnjih fi­nan­sij­skih kon­tro­la u jav­nom sek­to­ru i osnov­ne po­li­ti­ke. Neo­p­hod­no je, ka­ko se na­vo­di, da Cr­na Go­ra osi­gu­ra­va ade­kvat­ne ad­mi­ni­stra­tiv­ne ka­pa­ci­te­te na cen­tral­nom i lo­kal­nom ni­vou, u fon­do­vi­ma so­ci­jal­ne si­gur­no­sti i dr­žav­nim pred­u­ze­ći­ma.


Re­ak­ci­ja na­kon „Raj­skih pa­pi­ra”

Sa­mo dan po­sli­je ne­dav­nog ob­ja­vlji­va­nja se­ta do­ku­me­na­ta na­zva­nih „Raj­ski pa­pi­ri”, mi­ni­stri fi­nan­si­ja čla­ni­ca Evrop­ske uni­je sa­sta­li su se u Bri­se­lu ka­ko bi raz­go­va­ra­li o hit­nom for­mi­ra­nju „cr­ne li­ste fi­skal­nih ra­je­va”. Ko­nač­no se do­šlo do do­ku­men­ta ko­ji raz­ra­đu­je te za­ključ­ke. Što se ti­če afe­re „Raj­ski pa­pi­ri”, pre­ko 13 mi­li­o­na do­ku­me­na­ta sa­dr­ži de­ta­lje o to­me ka­ko je pre­ko 120 hi­lja­da lju­di i kom­pa­ni­ja pre­ni­je­lo ve­li­ko bo­gat­stvo na eg­zo­tič­na ostr­va.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"