Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Stojanović prećutao ženinu firmu * Potjernica za aktivistom DPS-a * Povratkom Fronta završena priča o vanrednim izborima * Presudiće Mikov glas * Stojanović prećutao ženinu firmu * Supermen * Krnja demokratija
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 07-12-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Vesna Medenica, predsjednica Vrhovnog suda:
– Može li sudija sa platom od 650 eura da sačuva moralnost? Ne može.

Vic Dana :)

Hronologija braka:
Prve tri godine on govori, a ona sluša.
Sledeće tri godine ona govori, a on sluša.
Od sedme godine braka oni govore a komšije slušaju.
Na kraju oni govore, a sudija se krsti.

Uđe kauboj Džo u kafanu i za šankom ugleda barsku damu, a oko nje četvoricu kauboja. Gleda on, gleda, pa odjednom trgne pištolj, ubije četvoricu kauboja i zatim priđe barskoj dami i kaže:
– Kako to da tako lijepa dama stoji ovdje sasvim sama?

Trinaest polaznika policijske škole polagali za radno mjesto policajca i skupila se komisija. Stali oni u red, kad će komisija prvom od 13:
Daj nam ti reci jednu marku auta.
Ovaj prvi kao iz topa kaže JAGUAR, a ovaj drugi nije odmah shvatio pa kaže FEBRUAR. Treći MART, i tako oni svi redom, a ovaj dvanaesti kaže DECEMBAR. Trinaesti sav se izgubio, gleda u komisiju i sav drhti pa pruži ruku komisiji i kaže:
– Srećna Nova godina!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni - datum: 2017-12-06 MINISTARSTVO PROSVJETE IPAK ODLUČILO DA REKONSTRUIŠE STARI OBJEKAT NA SAVINI
Ništa od novog vrtića
Neupotrebljivi objekat vrtića na Savini Ništa od novog vrtića Izrada projektne dokumentacije se finansira iz kreditnih sredstava KfW banke. Radovi će se finansirati iz sredstava KfW banke i kapitalnog budžeta. Procijenjena vrijednost je oko 1.500.000 eura, dok će se tačna vrijednost znati nakon odabira izvođača, saopšteno je iz ministarstva
Nakon što se aprilu 2016.godine obrušila nadstrešnica vrtića ,,Naša radost'' u naselju Savina i pošto je utvrđeno da je objekat zbog klizišta i dotrajalosti neuslovan za boravak djece, a mališani raspoređeni u adaptirane učionice srednje škole i zadužbinski objekat Nikole Ukropine, iz Ministarstva prosvjete čvrsto je obećano da će Novljani na mjestu starog dobiti novi vrtić. No, ka­ko ta­da, ta­ko i da­nas. Umje­sto obe­ća­nog no­vog zda­nja, re­kon­stru­i­sa­će se po­sto­je­ći obje­kat.
U mar­tu ove go­di­ne sa­sta­li su se Mi­lan Mar­ti­no­vić, ta­da di­rek­tor Di­rek­ci­je jav­nih ra­do­va Cr­ne Go­re, i Dra­gan Jan­ko­vić, u to vri­je­me pot­pred­sjed­nik op­šti­ne, a iz lo­kal­ne upra­ve je jav­no­sti po­ru­če­no da su pred­stav­ni­ci Op­šti­ne za­do­volj­ni od­no­som dr­žav­nih or­ga­na pre­ma po­tre­ba­ma Her­ceg No­vog.
-Iz Di­rek­ci­je jav­nih ra­do­va su in­for­mi­sa­li i o neo­p­hod­nim ra­do­vi­ma na sa­na­ci­ji te­re­na ka­ko bi ot­po­če­la re­a­li­za­ci­ja pro­jek­ta iz­grad­nje no­vog vr­ti­ća na mje­stu na Sa­vi­ni, pi­sa­lo je ne ta­ko dav­no u sa­op­šte­nju za jav­nost Op­šti­ne Her­ceg No­vi.
Sa­na­ci­ja kli­zi­šta na ko­jem se na­la­zi obje­kat vr­ti­ća JPU „Na­ša ra­dost“ ot­po­če­la je u ok­to­bru ove go­di­ne. Sa­ni­ra­njem će bi­ti ob­u­hva­će­no oko 500 m2 te­re­na ko­ji kli­zi. Kao naj­po­volj­ni­ji po­nu­đač, fir­ma „In­ter most“ doo iz Pod­go­ri­ce iza­bra­na je na ten­de­ru Di­rek­ci­je jav­nih ra­do­va. Rok za za­vr­še­tak ra­do­va je če­ti­ri mje­se­ca od mo­men­ta uvo­đe­nja iz­vo­đa­ča u po­sao.
-Ka­pi­tal­nim bu­dže­tom dr­ža­ve od­re­đe­no je 650.000 eura za sa­na­ci­ju te­re­na i iz­grad­nju no­vog objek­ta vr­ti­ća na Sa­vi­ni. KFW isto­vre­me­no ra­di i pro­je­kat vr­ti­ća, ko­ji će bi­ti re­a­li­zo­van kroz pro­gram ener­get­ske efi­ka­sno­sti u jav­nim zgra­da­ma, po­ru­če­no je iz Mi­ni­star­stva pro­svje­te pri­je ne­što vi­še od mje­sec da­na. Ipak, da­nas iz Mi­ni­star­stva pro­svje­te ka­žu da do grad­nje no­vog vr­ti­ća ne­će do­ći već će se re­kon­stru­i­sa­ti po­sto­je­ći obje­kat.
-Mi­ni­star­stvo pro­svje­te je na­ru­či­lo Ela­bo­rat o sta­bil­no­sti vr­ti­ća, ko­ji je po­ka­zao da je po­sto­je­ći obje­kat ne­be­zbje­dan za bo­ra­vak. Na­kon to­ga se pri­stu­pi­lo iz­ra­di pro­jek­ta pot­pu­ne re­kon­struk­ci­je objek­ta. Iz­ra­da pro­jekt­ne do­ku­men­ta­ci­je se fi­nan­si­ra iz kre­dit­nih sred­sta­va KfW ban­ke. Ra­do­vi će se fi­na­si­ra­ti iz sred­sta­va KfW ban­ke i ka­pi­tal­nog bu­dže­ta. Pro­ci­je­nje­na vri­jed­nost je oko 1.500.000 eura, dok će se tač­na vri­jed­nost zna­ti na­kon oda­bi­ra iz­vo­đa­ča. Po­če­tak ra­do­va se oče­ku­je to­kom 2018. go­di­ne, sa­op­šte­no je iz mi­ni­star­stva.
Is­ta­kli su da će vi­še in­for­ma­ci­ja ima­ti na­kon iz­ra­de glav­nog pro­jek­ta i iza­bra­nog iz­vo­đa­ča ra­do­va. Ka­da će po­če­ti ra­do­vi i ka­da će usta­no­va po­če­ti s ra­dom, ni­je po­zna­to.K.M.


Bo­ško­vi­će­va obe­ća­nja

Pre­drag Bo­ško­vić, ko­ji je u to vri­je­me bio mi­ni­star pro­svje­te, pri­li­kom rad­ne po­sje­te gra­du u ju­nu pro­šle go­di­ne po­ru­čio je da je ,,iz­grad­nja no­vog vr­ti­ća ,„Na­ša ra­dost” na Sa­vi­ni na mje­stu sta­rog pri­o­ri­tet Mi­ni­star­stva pro­svje­te za škol­sku 2016./’17.”
-Svje­do­ci smo da zbog do­tra­ja­lo­sti obje­ka­ta i te­re­na ka­kav je u Her­ceg No­vom je­dan broj obje­ka­ta ne za­do­vo­lja­va stan­dar­de ko­je pro­pi­su­je mi­ni­star­stvo. Zbog to­ga smo u apri­lu ove go­di­ne za­tvo­ri­li pred­škol­sku usta­no­vu ,,Na­ša ra­dost” na Sa­vi­ni. Po ovom pi­ta­nju je po­stig­nut do­go­vor da od sep­tem­bra ima­mo pri­vre­me­no rje­še­nje u tra­ja­nju od go­di­nu da­na, ka­ko bi­smo mo­gli sa­gra­di­ti pot­pu­no no­vi vr­tić na Sa­vi­ni. Na­rav­no, pret­hod­no je po­treb­no iz­vr­ši­ti sa­na­ci­ju te­re­na i sta­bi­li­zo­va­ti ga, ka­ko bi­smo mo­gli na po­zi­ci­ji sa­da­šnjeg vr­ti­ća iz­gra­di­ti pot­pu­no no­vi za škol­sku 2017./’18. go­di­nu, ka­zao je Bo­ško­vić u ju­nu pro­šle go­di­ne.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"