Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Stojanović prećutao ženinu firmu * Potjernica za aktivistom DPS-a * Povratkom Fronta završena priča o vanrednim izborima * Presudiće Mikov glas * Stojanović prećutao ženinu firmu * Supermen * Krnja demokratija
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 07-12-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Vesna Medenica, predsjednica Vrhovnog suda:
– Može li sudija sa platom od 650 eura da sačuva moralnost? Ne može.

Vic Dana :)

Hronologija braka:
Prve tri godine on govori, a ona sluša.
Sledeće tri godine ona govori, a on sluša.
Od sedme godine braka oni govore a komšije slušaju.
Na kraju oni govore, a sudija se krsti.

Uđe kauboj Džo u kafanu i za šankom ugleda barsku damu, a oko nje četvoricu kauboja. Gleda on, gleda, pa odjednom trgne pištolj, ubije četvoricu kauboja i zatim priđe barskoj dami i kaže:
– Kako to da tako lijepa dama stoji ovdje sasvim sama?

Trinaest polaznika policijske škole polagali za radno mjesto policajca i skupila se komisija. Stali oni u red, kad će komisija prvom od 13:
Daj nam ti reci jednu marku auta.
Ovaj prvi kao iz topa kaže JAGUAR, a ovaj drugi nije odmah shvatio pa kaže FEBRUAR. Treći MART, i tako oni svi redom, a ovaj dvanaesti kaže DECEMBAR. Trinaesti sav se izgubio, gleda u komisiju i sav drhti pa pruži ruku komisiji i kaže:
– Srećna Nova godina!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2017-11-28 KRIVIČNA PRIJAVA SDT-U: CETINJSKI VODOVOD GODINAMA KOLEGAMA IZ BUDVE IZDAVAO TUĐI OBJEKAT
Preko fiktivnih ugovora izvukli milion eura
Čađenović i Katnić Preko fiktivnih ugovora izvukli milion eura Nova lokalna vlast u Budvi podnijela je tužilaštvu krivičnu prijavu zbog sumnji da je Vodovod Cetinje izdavao budvanskom vodovodu objekat i zemljište koji uopšte ne pripadaju njemu, a budvansko preduzeće ih nije ni koristilo, čime je, kako se sumnja, pričinjena šteta od najmanje milion eura Prema navodima iz prijave, objekat i zemljište, navodno korišćeni za unapređenje vodosnabdijevanja u Budvi, nikada nijesu pripadali cetinjskom vodovodu, već su vlasništvo Elektroprivrede
C
e­tinj­ski vo­do­vod je od 2005. do ove go­di­ne iz­da­vao bu­dvan­skom vo­do­vo­du obje­kat i ze­mlji­šte ko­ji navodno ne pri­pa­da­ju nje­mu, a bu­dvan­skom pred­u­ze­ću ni­je­su po­treb­ni ni­ti ih je ko­ri­sti­lo, či­me je bu­dže­tu Bu­dve, ka­ko se sum­nja, pri­či­nje­na ma­te­ri­jal­na šte­ta od naj­ma­nje mi­li­on eura. Zbog tih sum­nji u zlo­u­po­tre­be, Op­šti­na Bu­dva na či­jem je če­lu Dra­gan Kra­po­vić pod­ni­je­la je kri­vič­nu pri­ja­vu Spe­ci­jal­nom dr­žav­nom tu­ži­la­štvu (SDT), tra­že­ći da se hit­no pro­ce­su­i­ra­ju ak­te­ri ove afe­re.
Pre­ma kri­vič­noj pri­ja­vi, na­vod­ne zlo­u­po­tre­be po­či­ni­li su pret­hod­ni ru­ko­vo­di­o­ci Op­šti­ne Bu­dva, u vri­je­me ka­da je tom op­šti­nom vla­dao DPS, biv­ša upra­va bu­dvan­skog pred­u­ze­ća Vo­do­vod i ka­na­li­za­ci­ja, i biv­ša upra­va ce­tinj­skog pred­u­ze­ća Vo­do­vod i ka­na­li­za­ci­ja. Vr­lo je in­di­ka­tiv­no, ka­ko se na­vo­di u tek­stu kri­vič­ne pri­ja­ve, da je ne­ko­li­ko ta­kvih ugo­vo­ra o za­ku­pu za­klju­če­no, ali ras­po­lo­ži­va sa­zna­nja po­ka­zu­ju da bu­dvan­ska biv­ša vlast ni­ka­da ni­je ni pro­vje­ra­va­la da li je ce­tinj­ska fir­ma za­i­sta vla­snik pred­met­nog ze­mlji­šta i objek­ta.
Pri­ja­vlje­na li­ca, ka­ko se na­vo­di u kri­vič­noj pri­ja­vi, po­či­ni­la su na­vod­ne zlo­u­po­tre­be slu­žbe­nog po­lo­ža­ja, iz čla­na 416 Kri­vič­nog za­ko­ni­ka Cr­ne Go­re.
Op­šti­na Bu­dva i ta­da­šnje JP Vo­do­vod i ka­na­li­za­ci­ja Bu­dva su 5. ok­to­bra 2007. go­di­ne za­klju­či­li ugo­vor broj 001-2637/1 sa ta­da­šnjim JP Vo­do­vod i ka­na­li­za­ci­ja Ce­ti­nje, či­ji je pred­met bio ko­ri­šće­nje ne­po­kret­no­sti opi­sa­nih u LN 75 KO Ov­to­či­ći, na KP broj 23, a sa­sto­je se od pa­šnja­ka pe­te kla­se, po­vr­ši­ne 2.041 kva­drat, dvo­ri­šta po­vr­ši­ne 500 kva­dra­ta, i objek­ta za upo­tre­bu vo­de po­vr­ši­ne 247 kva­dra­ta – is­tak­nu­to je u tek­stu kri­vič­ne pri­ja­ve ko­ja je pre­da­ta Spe­ci­jal­nom dr­žav­nom tu­ži­la­štvu.
Ova imo­vi­na, ka­ko se na­vo­di, da­je se bu­dvan­skoj fir­mi i op­šti­ni od 31. av­gu­sta 2010. go­di­ne, dok se Jav­no pred­u­ze­će Vo­do­vod i ka­na­li­za­ci­ja Bu­dva oba­ve­zu­je da is­pla­ću­je mje­seč­nu na­kna­du od 19.440 eura. Ta­ko­đe, iz tog ugo­vo­ra se mo­že vi­dje­ti i da je po­sto­jao pret­hod­ni ugo­vor iz 2005. go­di­ne, ko­ji je tre­ti­rao iz­da­va­nje ove imo­vi­ne do 2007., ali po znat­no ni­žoj ci­je­ni, od 12.000 eura go­di­šnje. In­te­re­sant­no je, ta­ko­đe, da Op­šti­na Bu­dva, gdje vlast sa­da či­ni opo­zi­ci­ja na dr­žav­nom ni­vou, ni­je mo­gla da na­đe taj ugo­vor u ar­hi­vi, ma­da je nje­go­vo po­sto­ja­nje ne­spor­no, ima­ju­ći u vi­du ugo­vor iz ok­to­bra 2007. go­di­ne.
Ugo­vor­ne stra­ne su se na je­sen 2007. go­di­ne sa­gla­si­le i o ko­lič­ni vo­de sa vre­la ko­ju mo­že ko­ri­sti­ti bu­dvan­ski vo­do­vod. Me­đu­tim, po kri­vič­noj pri­ja­vi, da­na 28. fe­bru­a­ra 2008. go­di­ne skla­pa se aneks ugo­vo­ra, pod bro­jem 001-565/1, ali se nji­me mi­je­nja sa­mo je­dan član, i to član če­ti­ri, ko­jim se Bu­dva oba­ve­zu­je da na ime ko­ri­šće­nja ovih ne­po­kret­no­sti mo­ra da pla­ća vi­še nov­ca mje­seč­no. Umje­sto 19.400 eura, mje­seč­ni za­kup bu­dvan­sku op­šti­ni sa­da ko­šta 22.744,80 eura sa PDV-om.
Bu­dvan­ski vo­do­vod če­sto je po­mi­njan u kon­tek­stu vi­še ko­rup­ci­o­na­ških afe­ra, ko­je su is­tra­ži­va­li glav­ni spe­ci­jal­ni tu­ži­lac Mi­li­vo­je Kat­nić i je­dan od nje­go­vih sa­rad­ni­ka, Sa­ša Ča­đe­no­vić.
Na­kon ugo­vo­ra iz je­se­ni 2007. go­di­ne, sa­rad­nja ce­tinj­skog i bu­dvan­skog vo­do­vo­da je na­sta­vlje­na, a na osno­vu slič­nih ugo­vo­ra o za­ku­pu. Me­đu­tim, 21.no­vem­bra ove go­di­ne, do­pi­som broj 01-7352/1 Op­šti­na Bu­dva do­bi­la je in­for­ma­ci­ju da je bu­dvan­ski vo­do­vod i ka­na­li­za­ci­ja iz­vr­šio uvid u list ne­po­kret­no­sti KO Ov­to­či­ća za svo­je po­stro­je­nje u Pod­go­ru, te da su an­ga­žo­va­li ge­o­me­tra ko­ji su sni­mi­li ze­mlji­šta i sa­či­ni­li iz­vje­štaj.
– Iz iz­vje­šta­ja pro­iz­i­la­zi da je lo­ka­ci­ja po­stro­je­nja na ze­mlji­štu opi­sa­nom u LN broj 194 KO Ov­to­či­ći na KP broj 654, ko­ja je vla­sni­štvo Elek­tro­pri­vre­de Cr­ne Go­re AD Nik­šić. Sve go­re iz­ni­je­to upu­ću­je da po­sto­je in­di­ci­je da ovla­šće­ni pred­stav­ni­ci Op­šti­ne Bu­dva i JP Vo­do­vod i ka­na­li­za­ci­ja ni­je­su ko­ri­sti­li slu­žbe­ni po­lo­žaj u gra­ni­ca­ma pred­vi­đe­nim pra­vom i ra­di ostva­ri­va­nja ci­lje­va slu­žbe, već su ra­di omo­gu­ća­va­nja sti­ca­nja ko­ri­sti JP Vo­do­vod i ka­na­li­za­ci­ja Ce­ti­nje spro­ve­li pred­met­ni za­kup ne­po­kret­no­sti iako Vo­do­vod i ka­na­li­za­ci­ja Bu­dva uop­šte ni­je ko­ri­stio te ne­po­kret­no­sti u ci­lju vo­do­snab­di­je­va­nja, ni u ne­ku dru­gu svr­hu, ni­ti su im bi­li po­treb­ni – na­vo­di se u kri­vič­noj pri­ja­vi.
Bu­dvan­ski vo­do­vod, ka­ko se pre­ci­zi­ra, ko­ri­sti kao iz­vo­ri­šte Pod­gor objek­te na KR 654 KO Ov­to­či­ći.
Tu­ži­la­štvu su do­sta­vlje­ni svi ugo­vo­ri o za­ku­pu ze­mlji­šta, ugo­vo­ri o re­gu­li­sa­nju me­đu­sob­nih pra­va i oba­ve­za i pri­pa­da­ju­ći anek­si, kao i iz­vje­štaj ge­o­me­tra i struč­nih li­ca.M.V.


Iz ce­tinj­skog vo­do­voda za da­nas na­ja­vili od­go­vo­re

Na upu­će­na pi­ta­nja, iz ce­tinj­skog vo­do­vo­da re­kli su „Da­nu” da će se to­kom da­na­šnjeg da­na ogla­si­ti po­vo­dom na­vo­da iz kri­vič­ne pri­ja­ve Op­šti­ne Bu­dva u ve­zi sa spor­nim ugo­vo­ri­ma o za­ku­pu. U pri­ja­vi je pred­sta­vlje­no da ce­tinj­ska fir­ma ni­je vla­snik pred­met­nog ze­mlji­šta i objek­ta, to jest pa­šnja­ka pe­te kla­se, po­vr­ši­ne 2.041 kva­drat, dvo­ri­šta po­vr­ši­ne 500 kva­dra­ta, i objek­ta za upo­tre­bu vo­de po­vr­ši­ne 247 kva­dra­ta, iako ih je go­di­na­ma iz­da­va­la bu­dvan­skom vo­do­vo­du.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"