Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Stojanović prećutao ženinu firmu * Potjernica za aktivistom DPS-a * Povratkom Fronta završena priča o vanrednim izborima * Presudiće Mikov glas * Stojanović prećutao ženinu firmu * Supermen * Krnja demokratija
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 07-12-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Vesna Medenica, predsjednica Vrhovnog suda:
– Može li sudija sa platom od 650 eura da sačuva moralnost? Ne može.

Vic Dana :)

Hronologija braka:
Prve tri godine on govori, a ona sluša.
Sledeće tri godine ona govori, a on sluša.
Od sedme godine braka oni govore a komšije slušaju.
Na kraju oni govore, a sudija se krsti.

Uđe kauboj Džo u kafanu i za šankom ugleda barsku damu, a oko nje četvoricu kauboja. Gleda on, gleda, pa odjednom trgne pištolj, ubije četvoricu kauboja i zatim priđe barskoj dami i kaže:
– Kako to da tako lijepa dama stoji ovdje sasvim sama?

Trinaest polaznika policijske škole polagali za radno mjesto policajca i skupila se komisija. Stali oni u red, kad će komisija prvom od 13:
Daj nam ti reci jednu marku auta.
Ovaj prvi kao iz topa kaže JAGUAR, a ovaj drugi nije odmah shvatio pa kaže FEBRUAR. Treći MART, i tako oni svi redom, a ovaj dvanaesti kaže DECEMBAR. Trinaesti sav se izgubio, gleda u komisiju i sav drhti pa pruži ruku komisiji i kaže:
– Srećna Nova godina!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2017-11-29 TUŽILAŠTVO NE PROVJERAVA SUMNJIVE DETALJE TOKOM IZBORNE NOĆI NA CETINJU
Maskirane osobe izlaze iz Opštine
Snimak RTCG dokazao da maskirana lica izlaze iz zgrade Opštine nakon zatvaranja biračkih mjesta Maskirane osobe izlaze iz Opštine Na snimku RTCG, tokom direktnog uključenja reportera, u pozadini se vidi kako iz zgrade Skupštine Prestonice izlazi nekoliko lica. Od šest lica koja se uočavaju na snimljenom video-materijalu, dva nijesu maskirana i zasad nijesu identifikovana. Ostala četiri lica nose kapuljače i trude se da izbjegnu kamere, koje su snimale ulaz u zgradu Prestonice
Dr­žav­no tu­ži­la­štvo Cr­ne Go­re ne pro­vje­ra­va sum­nji­ve de­ta­lje to­kom iz­bor­ne no­ći na Ce­ti­nju, a je­dan od njih je iz­la­zak ma­ski­ra­nih li­ca iz zgra­de Op­šti­ne ne­po­sred­no na­kon za­tva­ra­nja bi­rač­kih mje­sta. To se mo­že vi­dje­ti na di­rekt­nom snim­ku Ra­dio-te­le­vi­zi­je Cr­ne Go­re (RTCG), jer se u jed­nom tre­nut­ku, to­kom di­rekt­nog uklju­če­nja re­por­te­ra, u po­za­di­ni vi­di ka­ko iz zgra­de Skup­šti­ne Pre­sto­ni­ce iz­la­zi ne­ko­li­ko li­ca. Na snim­ku se mo­že vi­dje­ti njih šest, od ko­jih dva li­ca ni­je­su ma­ski­ra­na, ma­da za­sad ni­je­su iden­ti­fi­ko­va­na. Osta­lih če­tvo­ro no­se ka­pu­lja­če i vid­no se tru­de da iz­bjeg­nu ka­me­re, ko­je su sni­ma­le ulaz u zgra­du Pre­sto­ni­ce.
Iz tu­ži­la­štva ni­je­su od­go­vo­ri­li na pi­ta­nje „Da­na”, po­sla­to ju­če, da li pro­vje­ra­va­ju na­vo­de pred­stav­ni­ka opo­zi­ci­o­nih po­li­tič­kih stra­na­ka da je na Ce­ti­nju, 26. no­vem­bra, na dan lo­kal­nih iz­bo­ra, u zgra­di Pre­sto­ni­ce pri­mi­je­ćen ve­ći broj bez­bjed­no­sno in­te­re­sant­nih li­ca, ko­je je an­ga­žo­va­la De­mo­krat­ska par­ti­ja so­ci­ja­li­sta ra­di pri­ti­sa­ka na bi­ra­če i pri­jet­nji.
U zgra­di Pre­sto­ni­ce u tre­nut­ku za­tva­ra­nja bi­rač­kih mje­sta na­la­zi­lo se ru­ko­vod­stvo ce­tinj­skog DPS-a i ko­or­di­na­to­ri te stran­ke iz Pod­go­ri­ce, što do­dat­no po­bu­đu­je sum­nju da su ma­ski­ra­na li­ca na ne­ki na­čin po­ve­za­na sa pred­stav­ni­ci­ma vla­da­ju­će stran­ke.
De­ša­va­nja na Ce­ti­nju na dan iz­bo­ra da­ni­ma iza­zi­va­ju ve­li­ku pa­žnju jav­no­sti, ima­ju­ći u vi­du broj­ne in­ci­den­te i na­pa­de na pred­stav­ni­ke opo­zi­ci­o­nih stra­na­ka.
Ta­ko je kan­di­dat za od­bor­ni­ka po­kre­ta URA Slav­ko Šo­le Jan­ko­vić na­pad­nut na­kon če­ga je ho­spi­ta­li­zo­van. Na­kon vi­še uda­ra­ca, Jan­ko­vić je is­pr­skan i su­zav­cem, a iz Gra­đan­skog po­kre­ta URA op­tu­ži­li su ak­ti­vi­ste DPS-a da su od­go­vor­ni za taj na­pad. Iz OO DPS Ce­ti­nje su sa­op­šti­li da to ni­je tač­no, ne­go su opo­zi­ci­o­na­ri „po­če­li sa­mi se­be da pr­ska­ju bi­ber spre­jem”.
U dru­gom slu­ča­ju, iz po­kre­ta URA su ka­za­li da je gra­đa­nin M.D. na­pad­nut i bez svi­je­sti je pri­mljen u Hit­nu. U na­pa­du su po­vri­je­đe­ni i gra­đa­ni F.M. i D.K., a čak je evi­den­ti­ra­no da su šta­bo­ve DPS-a u cr­no­gor­skoj pre­sto­ni­ci obez­bje­đi­va­li i spro­vod­ni­ci iz ZIKS-a.
Zna­čaj­na ne­pra­vil­nost na dan iz­bo­ra za­bi­lje­že­na je u sje­di­štu DPS-a u zgra­di Obo­da. Pred­stav­ni­ci De­mo­kra­ta i Gra­đan­skog po­kre­ta URA su ot­kri­li da je DPS ku­po­vao gla­so­ve na tom mje­stu. Opo­zi­ci­ja je tvr­di­la da je u objek­tu bi­lo naj­ma­nje 50 sum­nji­vih li­ca iz kri­mi­nal­nog mi­ljea, o če­mu su pr­vo oba­vi­je­sti­li po­li­ci­ju i po­tom pod­ni­je­li kri­vič­nu pri­ja­vu Vr­hov­nom dr­žav­nom tu­ži­la­štvu. Ka­ko su sa­op­šti­li ta­da iz opo­zi­ci­je, tu­ži­lac se po­ja­vio tek na­kon tri sa­ta, a osum­nji­če­na li­ca su iza­šla na spo­red­nu stra­nu i uspje­la su da po­bjeg­nu, pa tu­ži­lac ni­je mo­gao pro­na­ći ni­ka­kve ne­pra­vil­no­sti.
Zbog po­ve­ća­nog bro­ja in­ci­de­na­ta pred za­tva­ra­nje bi­ra­li­šta, na Ce­ti­nje su sti­gli pri­pad­ni­ci Spe­ci­jal­ne an­ti­te­ro­ri­stič­ke je­di­ni­ce (SAJ). De­se­tak ma­ski­ra­nih pri­pad­ni­ka Spe­ci­jal­ne an­ti­te­ro­ri­stič­ke je­di­ni­ce for­mi­ra­li su punkt upra­vo is­pred zgra­de ce­tinj­ske op­šti­ne. U isto vri­je­me, po­seb­na je­di­ni­ca po­li­ci­je sti­gla je i u Moj­ko­vac, jer je po­sto­ja­la bo­ja­zan da bi i ta­mo mo­glo do­ći do ozbilj­nih in­ci­de­na­ta.
Dan uoči iz­bo­ra, na Ce­ti­nju je iz­vr­šen i oru­ža­ni na­pad na po­sla­ni­ka De­mo­krat­ske Cr­ne Go­re Da­ni­la Ša­ra­no­vi­ća. Tim po­vo­dom, iz­me­đu osta­log, iz De­mo­krat­ske Cr­ne Go­re su ka­za­li da je na pro­šlim lo­kal­nim iz­bo­ri­ma glav­nu pr­lja­vu ulogu od­i­grao Bra­no Mi­ću­no­vić, pa su za­tra­ži­li da nad­le­žni dr­žav­ni or­ga­ni hit­no sa­op­šte da li iza gnu­snog či­na na­pa­da na po­sla­ni­ka, po­red še­fa DPS-a Mi­la Đu­ka­no­vi­ća, sto­ji i šef pod­ze­mlja iz „Splen­di­da”.
M.V.


Grad pod op­sa­dom kri­mi­nal­nih gru­pa

Iz SDP-a su sa­op­šti­li da je na dan lo­kal­nih iz­bo­ra Ce­ti­nje bi­lo pod op­sa­dom kri­mi­nal­nih gru­pa smje­šte­nih u zgra­di Skup­šti­ne Pre­sto­ni­ce.
– Njih su gra­đa­ni ima­li pri­li­ku da vi­de za­ma­ski­ra­ne i na di­rekt­nom snim­ku RTCG. Te gru­pe su bi­le lo­gi­sti­ka DPS iz­bor­ne kra­đe i ak­te­ri ba­ca­nja su­zav­ca i pre­bi­ja­nja gra­đa­na Ce­ti­nja – ka­za­li su ju­če iz SDP-a.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"