Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Stojanović prećutao ženinu firmu * Potjernica za aktivistom DPS-a * Povratkom Fronta završena priča o vanrednim izborima * Presudiće Mikov glas * Stojanović prećutao ženinu firmu * Supermen * Krnja demokratija
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 07-12-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Vesna Medenica, predsjednica Vrhovnog suda:
– Može li sudija sa platom od 650 eura da sačuva moralnost? Ne može.

Vic Dana :)

Hronologija braka:
Prve tri godine on govori, a ona sluša.
Sledeće tri godine ona govori, a on sluša.
Od sedme godine braka oni govore a komšije slušaju.
Na kraju oni govore, a sudija se krsti.

Uđe kauboj Džo u kafanu i za šankom ugleda barsku damu, a oko nje četvoricu kauboja. Gleda on, gleda, pa odjednom trgne pištolj, ubije četvoricu kauboja i zatim priđe barskoj dami i kaže:
– Kako to da tako lijepa dama stoji ovdje sasvim sama?

Trinaest polaznika policijske škole polagali za radno mjesto policajca i skupila se komisija. Stali oni u red, kad će komisija prvom od 13:
Daj nam ti reci jednu marku auta.
Ovaj prvi kao iz topa kaže JAGUAR, a ovaj drugi nije odmah shvatio pa kaže FEBRUAR. Treći MART, i tako oni svi redom, a ovaj dvanaesti kaže DECEMBAR. Trinaesti sav se izgubio, gleda u komisiju i sav drhti pa pruži ruku komisiji i kaže:
– Srećna Nova godina!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2017-12-02 SUMNJIVI KRITERIJUMI ZA IZBOR ČLANOVA USTAVNOG SUDA URUŠAVAJU NJEGOV KREDIBILITET
Predsjednik i dvoje sudija bez pravosudnog ispita
Drašković, Šćepanović i Muratović Predsjednik i dvoje sudija bez pravosudnog ispita Iako zakon ne propisuje da je obavezno da sudija Ustavnog suda ima položen pravosudni ispit, logično je da se takav uslov podrazumijeva prilikom izbora članova najveće sudske instance u državi
Od se­dam su­di­ja Ustav­nog su­da sko­ro po­lo­vi­na, tač­ni­je njih tro­je, ne­ma po­lo­žen pra­vo­sud­ni is­pit. Me­đu su­di­ja­ma bez ovog is­pi­ta na­la­zi se čak i pred­sjed­nik tog su­da Dra­go­ljub Dra­ško­vić. Iako za­kon­ske od­red­be i Ustav ne pro­pi­su­ju da je oba­ve­zno da su­di­ja Ustav­nog su­da ima po­lo­žen pra­vo­sud­ni is­pit, lo­gič­no je da se ta­kav uslov pod­ra­zu­mi­je­va pri­li­kom iz­bo­ra čla­no­va naj­ve­će sud­ske in­stan­ce u dr­ža­vi.
Osim pred­sjed­ni­ka Us­tva­nog su­da, po ustav­nim žal­ba­ma od­lu­ču­ju i De­san­ka Lo­pi­čić, Mi­o­drag Ilič­ko­vić, Ham­di­ja Šar­ki­no­vić, Me­vli­da Mu­ra­to­vić, Mi­o­drag Go­gić i Bu­di­mir Šće­pa­no­vić. Po­red pred­sjed­ni­ka naj­ve­će sud­ske in­stan­ce u dr­ža­vi, pra­vo­sud­ni is­pit, su­de­ći po bi­o­gra­fi­ja­ma ko­je su is­tak­nu­te na zva­nič­nom saj­tu su­da, ne­ma­ju ni su­di­je Mu­ra­to­vić i Šće­pa­no­vić.
Advo­kat Bo­ri­vo­je Bo­ro­vić ka­zao je da je ap­so­lut­no ne­za­ko­ni­to da su­dij­sku funk­ci­ju oba­vlja ne­ko ko ni­je po­lo­žio pra­vo­sud­ni is­pit.
– Ne znam ko je su­di­ja bez pra­vo­sud­nog is­pi­ta u Ustav­nom su­du, ni­ti je to bit­no. Ap­so­lut­no je ne­za­ko­ni­to da su­di­ja bu­de ne­ko ko ne­ma po­lo­žen pra­vo­sud­ni is­pit. Sva­ki su­di­ja po za­ko­nu mo­ra ima­ti po­lo­žen pra­vo­sud­ni is­pit – ka­zao je Bo­ro­vić za „Dan”.
Ka­ko je do­dao, sve i da to za­ko­ni ne pro­pi­su­ju, ni­je lo­gič­no da su­di­ja ne­ma is­ku­stva u kri­vič­nim pred­me­ti­ma, a da do­no­si od­lu­ke o nji­ma.
– To je još ve­ća ne­lo­gič­nost zbog to­ga što Ustav­ni sud sta­vlja tač­ku, od­no­sno da­je po­sled­nje mi­šlje­nje o ne­kom pred­me­tu. Moć su­di­ja Ustav­nog su­da ogle­da se i u to­me što je to po­sled­nja sud­ska in­stan­ca u dr­ža­vi ko­ja mo­že da po­ni­šta­va čak i od­lu­ke Skup­šti­ne, pred­sjed­ni­ka dr­ža­ve, pred­sjed­ni­ka Vla­de, od­lu­ke Vr­hov­nog su­da... Ne­ko ko se ni­je ba­vio kri­vi­com i ni­je po­stu­pao u kri­vič­nim pred­me­ti­ma ne­ma do­volj­no zna­nja da bi mo­gao da do­no­si od­lu­ke u slu­ča­je­vi­ma kao što su na pri­mjer te­ška ubi­stva. Su­di­ja mo­ra da ima iz­u­zet­no is­ku­stvo čak i u raz­ma­tra­nju na­la­za raz­li­či­tih vje­šta­če­nja. Ne­lo­gič­no je da ne­ko bez is­ku­stva u kri­vič­nim pred­me­ti­ma od­lu­ču­je da li je do­šlo do po­vre­de pra­va, po­vre­de ZKP-a – is­ta­kao je Bo­ro­vić.
On je na­gla­sio da su­di­je mo­gu na­u­či­ti da „či­ta­ju” i pri­mje­nju­ju za­ko­ne i od­red­be Evrop­ske kon­ven­ci­je o ljud­skim pra­vi­ma, ali da to pri­u­če­no zna­nje ne mo­že bi­ti do­volj­no za Ustav­ni sud uko­li­ko su­di­ja ne­ma is­ku­stva u tim pred­me­ti­ma.
Su­di­je Ustav­nog su­da bez po­lo­že­nog pra­vo­sud­nog is­pi­ta uglav­nom su, pri­je ne­go što su obu­kli su­dij­sku to­gu, bi­li prav­ni­ci u pri­vat­nim ili dr­žav­nim fir­ma­ma. Predjsed­nik tog su­da Dra­go­ljub Dra­ško­vić di­plo­mi­rao je na Prav­nom fa­kul­te­tu u Be­o­gra­du 1978. go­di­ne, gdje je na­kon de­vet go­di­na ste­kao i aka­dem­ski ste­pen dok­to­ra prav­nih na­u­ka. Pri­je ne­go što je iza­bran za čla­na Ustav­nog su­da, bio je za­po­slen u Že­lje­za­ri Nik­šić, gdje je ra­dio na po­slo­vi­ma prav­nog re­fe­ren­ta, sa­mo­stal­nog prav­nog re­fe­ren­ta, struč­nog sa­rad­ni­ka za pro­u­ča­va­nje prav­nog si­ste­ma i pra­će­nje prav­nih pro­pi­sa i sa­vjet­ni­ka u Po­slo­vod­nom od­bo­ru Me­ta­lur­ško-me­tal­skog kom­bi­na­ta Nik­šić. Na­kon to­ga je ra­dio u Elek­tro­pri­vre­di Cr­ne Go­re – Nik­šić.
Su­di­ja Me­vli­da Mu­ra­to­vić je ra­di­la u Ape­la­ci­o­nom i Pri­vred­nom su­du, dok je njen ko­le­ga Šće­pa­no­vić, iz­me­đu osta­log,  ra­dio u Re­pu­blič­kom se­kre­ta­ri­ja­tu za za­ko­no­dav­stvo na nor­ma­tiv­no-prav­nim i ana­li­tič­kim po­slo­vi­ma. Na­kon to­ga je ra­dio u Re­pu­blič­kom hi­dro­me­te­o­ro­lo­škom za­vo­du kao na­čel­nik slu­žbe za prav­ne i op­šte po­slo­ve.M.V.P.


Iz su­da iz­bje­gli od­go­vor

Uz Ustav­nog su­da ni­je­su od­go­vo­ri­li na pi­ta­nja re­dak­ci­je „Da­na” ko­li­ko su­di­ja ne­ma po­lo­žen pra­vo­sud­ni is­pit i ko su oni. Umje­sto to­ga, na­ve­li su da im je ne­ja­san smi­sao pi­ta­nja.
– Ustav Cr­ne Go­re i amand­man 16 na Ustav od­re­đu­ju da se su­di­ja Ustav­nog su­da bi­ra iz re­da is­tak­nu­tih prav­ni­ka sa naj­ma­nje 40 go­di­na ži­vo­ta i 15 go­di­na rad­nog is­ku­stva u prav­noj stru­ci. Za­kon o Ustav­nom su­du Cr­ne Go­re od­re­đu­je da se is­tak­nu­tim prav­ni­kom sma­tra­ju pro­fe­so­ri prav­nih na­u­ka, su­di­je, dr­žav­ni tu­ži­o­ci, advo­ka­ti, no­ta­ri, prav­ni­ci ko­ji ra­de u dr­žav­nim or­ga­ni­ma, or­ga­ni­ma dr­žav­ne upra­ve i lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve, od­no­sno lo­kal­ne upra­ve, kao i prav­ni­ci ko­ji ra­de u pri­vred­nim dru­štvi­ma i prav­nim li­ci­ma, ko­ji uži­va­ju pro­fe­si­o­nal­ni i lič­ni ugled. Iz sve­ga re­če­nog pro­iz­i­la­zi da is­pit ko­ji po­mi­nje­te u Va­šem pi­ta­nju ni­je oba­ve­zan za iz­bor su­di­je Ustav­nog su­da i otu­da smi­sao Va­šeg pi­ta­nja osta­je ne­ja­san – sa­op­šte­no „Da­nu” iz Ustav­nog su­da.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"