Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
ANB prati 60 džihadista * Spriječiti Aca i A2A da opljačkaju EPCG * Za stanove prevario 200 Tuzlaka * Tužioci oprali biografije Šariću i Kaliću * Putin naredio povlačenje * Bez SPD-a nema stabilne vlade * Na putu bez kraja
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 12-12-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
JELENA MITROVIĆ, FUNKCIONER SDP-a :
U slučaju Marović imamo nevjerovatnu situaciju, jer postoji pravosnažna presuda, ali su osuđenici i dalje na slobodi, bez izgleda da se presuda efektuira.

Vic Dana :)

Uđe Perica u autobus i pita ga vozač:
- Koliko imaš godina?
- Sedam.
- Kada bude došao kondukter, reci da imaš šest.
- Zašto?
- Pustiće te besplatno
Dolazi kondukter i pita ga:
- Koliko imaš godina?
- Šest!
- A kad puniš sedam?
- Čim izađem iz autobusa.

Stoji dječak ispred zgrade i pokušava da pozvoni na interfon. Vidi ga policajac, pa ga upita:
– Oprosti dečko, mogu li nekako da ti pomognem?
– Plitisni tli!
Policajac pritisne:
– I šta sad?
– Bezimo!
- Kako si se osjećao na posljednjem času u školi - pita majka Pericu.
- Kao general - odgovori Perica - Stojim u stavu mirno i posmatram svoje jedinice.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

   
Podgoricom - datum: 2017-12-11 IAKO JE GRADONAČELNIK SLAVOLJUB STIJEPOVIĆ RASPOLAGAO SA PREKO 220.000.000 EURA
Bloku pet samo prečice
Bloku pet samo prečice Mještani Bloka pet su najzadovoljniji što su odbranili kvart od solitera planiranog na kapiji naselja
Po­sled­nja i je­di­na vi­dlji­va in­ve­sti­ci­ja Glav­nog gra­da u Blo­ku pet su pre­či­ce od Bu­le­va­ra Džor­dža Va­šing­to­na ka na­se­lju. Ob­no­vljen je i tro­to­ar u Uli­ci Bla­ža Jo­va­no­vi­ća i po­sta­vlje­na če­sma. Me­đu­tim, ne­ma no­ve gim­na­zi­je, ni­je do­ne­sen ni De­talj­ni ur­ba­ni­stič­ki plan za to na­se­lje, ali na sre­ću ne­ma ni so­li­te­ra ko­ji je pla­ni­ran na uglu Bu­le­va­ra Džor­dža Va­šing­to­na i Uli­ce Mi­ha­i­la La­li­ća. Iako je gra­do­na­čel­nik Sla­vo­ljub Sti­je­po­vić ras­po­la­gao sa pre­ko 220 mi­li­o­na eura, sta­nov­ni­ci Blo­ka su raz­o­ča­ra­ni jer od svih tih mi­li­o­na ni­je­dan ka­pi­tal­ni pro­je­kat ni­je re­a­li­zo­van u nji­ho­vom kvar­tu. Ima­ju mje­šta­ni Blo­ka pet po­du­ga­čak spi­sak že­lja, ali ka­ko ka­žu, ne­ma­ju ga ko­me pre­da­ti.
– Za taj pe­ri­od sa­mo su pje­šač­ke sta­ze ura­di­li. Ži­vim u Blo­ku pet od ka­ko je na­pra­vljen, ali uglav­nom ono što je bi­lo na­pra­vlje­no ta­da ni­šta vi­še ni­je ura­đe­no. Tre­ba­lo je mno­go dru­gih stva­ri ura­di­ti. Ovo što su pla­ni­ra­li vi­še­sprat­ni obje­kat ni­je ja­sno gra­đa­ni­ma gdje to tre­ba da bu­de – re­kao je No­vak La­ko­vić, sta­nov­nik Blo­ka pet.
Da ni­je ura­đe­no to­li­ko ko­li­ko su oče­ki­va­li, ka­že i Ra­de Ra­do­njić.
– Stag­ni­ra­lo se u po­sled­nje če­ti­ri go­di­ne sa ra­do­vi­ma. Rad ove lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve ka­da je u pi­ta­nju Blok pet obi­lje­ži­la je sa­mo pri­ča ho­će so­li­ter, ne­će so­li­ter. Mo­že bo­lje da se ra­di, ne­go što je ra­đe­no do sa­da. Za če­ti­ri go­di­ne ma­lo je do­bi­ti sa­mo jed­nu sta­zu, a to­li­ki mi­li­o­ni su bi­li u op­ti­ca­ju. Oče­ki­vao sam mno­go vi­še. Blo­ku pet fa­li do­sta to­ga, pri­je sve­ga bo­lja hi­gi­je­na, ure­di­ti pri­laz vr­ti­ću „Sun­co­kri­li” ko­ji je ja­ko loš, ali za­to ima­ju dvo­ri­šte za sva­ku po­hva­lu – ka­že Ra­do­njić.
Ulo­že­nim u Blok pet dje­li­mič­no je za­do­vo­ljan i La­zar Jo­va­no­vić.
– Tre­ba do­sta to­ga da se ura­di. Pri­je sve­ga fa­sa­de. Da se za ovaj pe­ri­od do­bi­ju sa­mo sta­ze je ka­ta­stro­fal­no. Ma­da ne mo­že­mo ih sad od­mah kri­ti­ko­va­ti, tre­ba im da­ti vre­me­na. Ni­je ovo ne­do­volj­no vre­me­na, ali tre­ba im još pa da­ko ne­što ura­de. Ako ne bu­du opet ni­šta ura­di­li on­da da­ti šan­su ne­ko­me dru­gom da to pro­mi­je­ni. Do­volj­no su ima­li nov­ca da se mo­glo ne­što una­pri­je­di­ti u Blo­ku pet – sma­tra Jo­va­no­vić.
Ne­za­vi­sni od­bor­nik u Skup­šti­ni Glav­nog gra­da Lu­ka Rak­če­vić ka­že da je naj­bo­lji do­kaz da Glav­ni grad ne­ma ozbilj­nu stra­te­gi­ju ka­pi­tal­nih ula­ga­nja, već da su pro­iz­vod ad hok po­li­tič­kih od­lu­ka, či­nje­ni­ca da su to­kom če­tvo­ro­go­di­šnjeg man­da­ta, naj­ve­ći grad­ski kvar­to­vi pot­pu­no za­ne­ma­re­ni, kao što je slu­čaj sa Blo­kom pet. Rak­če­vić ka­že da je URA, još pri­je po­la go­di­ne, gra­đa­ni­ma pred­sta­vi­la svoj „Plan raz­vo­ja Blo­ka pet i šest”.
– Od­go­vor­na grad­ska upra­va bi, pri­je sve­ga, osno­va­la po­se­ban fond iz ko­jeg bi fi­nan­si­ra­la iz­grad­nju no­vih ter­mo-izo­la­ci­o­nih fa­sa­da. Za no­vac ko­ji smo utro­ši­li za bes­ko­ri­sni pod­zem­ni pro­laz is­pod bu­le­va­ra Sve­tog Pe­tra Ce­tinj­skog, mo­gli smo iz­gra­di­ti no­ve fa­sa­de za čak 20 zgra­da u Blo­ku pet i šest. Po­treb­no je ura­di­ti i stu­di­ju iz­vo­dlji­vo­sti iz­grad­nje ze­le­nih kro­vo­va na zgra­da­ma, ka­ko bi se vi­dje­lo za ko­li­ko nov­ca i ko­je zgra­de mo­gu do­bi­ti taj pro­stor, za do­dat­nu so­ci­ja­li­za­ci­ju. Ta­ko­đe, va­žno je opre­mi­ti 17 po­slov­nih pro­sto­ra ko­je grad po­sje­du­je u Blo­ku pet, ka­ko bi se bo­lje is­ko­ri­sti­li i ustu­pi­li mla­dim pred­u­zet­ni­ci­ma– ka­zao je Rak­če­vić.
On sma­tra da je od­nos gra­da pre­ma gra­đa­ni­ma skan­da­lo­zan ka­da je u pi­ta­nju pla­ća­nje par­kin­ga u ovom kvar­tu. Rak­če­vić ka­že da ka­da su gra­đa­ni ku­po­va­li sta­no­ve, u ci­je­nu kva­dra­ta sta­na ula­zi­li su i pa­ra­me­tri ko­li­ko stan ima obli­žnjih ze­le­nih po­vr­ši­na, par­king pro­sto­ra... Da­kle, ka­ko ka­že, gra­đa­ni su već jed­nom ku­pi­li svo­ja par­king mje­sta, da bi im Glav­ni grad, na­kon tri de­ce­ni­je, opet kre­nuo na­pla­ći­va­ti ko­ri­šće­nje imo­vi­ne.
– Pod hit­no, mo­ra­mo ras­pi­sa­ti pr­ve slo­bod­ne iz­bo­re za ru­ko­vod­stva mje­snih za­jed­ni­ca, ka­ko bi gra­đa­ni mo­gli uče­stvo­va­ti u svim pro­ce­si­ma, zna­čaj­nim za nji­hov kvart. Da­kle, de­po­li­ti­zo­va­ne MZ i ve­ći ak­ti­vi­zam gra­đa­na su pred­u­slov raz­vo­ja Blo­ka pet i šest – is­ti­če Rak­če­vić.
A.D.


Ne tre­ba im be­ton­ski kvart

Lu­ka Rak­če­vić is­ta­kao je da je Gra­đan­ski po­kret URA po­kre­nuo gra­đan­sku ak­ci­ju, pro­ti­ve­ći se iz­grad­nji so­li­te­ra „Mi­le­ni­jum” od 25 spra­to­va. Na­kon jav­ne tri­bi­ne, na ko­joj se oku­pi­lo pre­ko 200 gra­đa­na Blo­ka pet i šest, gra­do­na­čel­nik je od­u­stao od iz­grad­nje so­li­te­ra, a na tom pro­sto­ru su iz­li­ve­ne be­ton­ske pje­šač­ke sta­ze.
– Tre­ba nam Blok na­mi­je­njen sop­stve­nim gra­đa­ni­ma, kao ko­ri­sni­ci­ma pro­sto­ra, sa što vi­še ze­le­nih po­vr­ši­na i za­jed­nič­kih pro­sto­ra, sre­đe­nih igra­li­šta i pri­la­go­đe­nih jav­nih po­vr­ši­na, a ne be­ton­ski kvart pri­la­go­đen taj­ku­ni­ma i pri­vi­le­go­va­nim in­ve­sti­to­ri­ma– ka­zao je Rak­če­vić.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za lokalne i parlamentarne izbore koji će biti održani 30.08.2020.godine.

Lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Parlmentarni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Parlamentarni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"