Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
ANB prati 60 džihadista * Spriječiti Aca i A2A da opljačkaju EPCG * Za stanove prevario 200 Tuzlaka * Tužioci oprali biografije Šariću i Kaliću * Putin naredio povlačenje * Bez SPD-a nema stabilne vlade * Na putu bez kraja
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 12-12-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
JELENA MITROVIĆ, FUNKCIONER SDP-a :
U slučaju Marović imamo nevjerovatnu situaciju, jer postoji pravosnažna presuda, ali su osuđenici i dalje na slobodi, bez izgleda da se presuda efektuira.

Vic Dana :)

Uđe Perica u autobus i pita ga vozač:
- Koliko imaš godina?
- Sedam.
- Kada bude došao kondukter, reci da imaš šest.
- Zašto?
- Pustiće te besplatno
Dolazi kondukter i pita ga:
- Koliko imaš godina?
- Šest!
- A kad puniš sedam?
- Čim izađem iz autobusa.

Stoji dječak ispred zgrade i pokušava da pozvoni na interfon. Vidi ga policajac, pa ga upita:
– Oprosti dečko, mogu li nekako da ti pomognem?
– Plitisni tli!
Policajac pritisne:
– I šta sad?
– Bezimo!
- Kako si se osjećao na posljednjem času u školi - pita majka Pericu.
- Kao general - odgovori Perica - Stojim u stavu mirno i posmatram svoje jedinice.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2017-12-06 SPREMA SE NOVI UDAR NA DŽEPOVE GRAĐANA OD 1. JANUARA
Struja poskupljuje 3,6 odsto
Struja poskupljuje 3,6 odsto Cijena struje će od 1. januara biti skuplja minimum 3,6 odsto. Usluge koje pruža Elektroprivreda doprinijeće rastu cijene za dva odsto, kao i PDV koji će od 1. januara biti takođe uvećan za dva odsto. To će zajedno dovesti do rasta cijene struje od minimum 3,6 odsto
Ci­je­na stru­je za do­ma­ćin­stva i ma­le kup­ce od 1. ja­nu­a­ra će bi­ti sku­plja mi­ni­mum 3,6 od­sto, po­tvr­đe­no je za „Dan” iz vi­še iz­vo­ra bli­skih ener­get­skom sek­to­ru. Na­i­me, ci­je­na ak­tiv­ne ener­gi­je ko­ju či­ne elek­trič­na ener­gi­ja, mre­žne uslu­ge i na­kna­de, za do­ma­ćin­stva i ma­le kup­ce bi­će u na­red­noj go­di­ni sku­plja mi­ni­mum dva od­sto, ali će zbog ve­ćeg po­re­za na do­da­tu vri­jed­nost (PDV), ko­ji Vla­da uvo­di od 1. ja­nu­a­ra, bi­ti uve­ća­na mi­ni­mum 3,6 od­sto. Na hi­lja­du ki­lo­vat-sa­ti to je po­ve­ća­nje od 3,4 eura u od­no­su na ovu go­di­nu. Mje­seč­ni pro­sjek po­tro­šnje je iz­me­đu 300 i 400 ki­lo­vat-sa­ti.
Ci­je­na elek­trič­ne ener­gi­je, ko­ja či­ni oko 40 od­sto ukup­ne ci­je­ne stru­je (osta­tak či­ne pre­nos, di­stri­bu­ci­ja, gu­bi­ci na mre­ži i na­kna­da ope­ra­to­ru, prim. aut.), a ko­ja či­ni pri­hod Elek­tro­pri­vre­de (EPCG), pre­ma na­šim sa­zna­nji­ma, po­ve­ća­će se za šest pro­ce­na­ta, ko­li­ko je mak­si­mal­no do­zvo­lje­no za 2018. go­di­nu. EPCG je po­ve­ća­nje od mak­si­mal­nih šest od­sto za­sno­va­la na ra­stu ci­je­ne elek­trič­ne ener­gi­je na re­fe­rent­noj ma­đar­skoj ber­zi Hu­peks od 70 od­sto u od­no­su na 2016. go­di­nu. Rast ci­je­ne na Hu­pek­su je naj­vi­še uzro­ko­van su­šom. Po­ve­ća­nje od šest od­sto ci­je­ne elek­trič­ne ener­gi­je na ukup­nu ci­je­nu stru­je će se od­ra­zi­ti u pro­cen­tu od dva od­sto. Ci­je­na stru­je mo­že još vi­še po­ra­sti, uko­li­ko CE­DIS i CGES bu­du tra­ži­li od Re­gu­la­tor­ne agen­ci­je za ener­ge­ti­ku (RAE) da im se po­ve­ća­ju re­gu­la­tor­no do­zvo­lje­ni pri­ho­di (RDP) za 2018. go­di­nu. Pro­šle go­di­ne RAE je utvr­di­la RDP za EPCG, CE­DIS i CGES za tro­go­di­šnji pe­ri­od.
Iz CGES-a ni­je­smo do­bi­li od­go­vo­re na ju­če po­sta­vlje­na pi­ta­nja ho­će li tra­ži­ti po­već­nje RDP-a za 2018. go­di­nu, dok su nam iz CE­DIS-a od­go­vo­ri­li da ni­su po­kre­ta­li ini­ci­ja­ti­vu za ko­rek­ci­ju ci­je­na za 2018. go­di­nu. Uslu­ge CE­DIS-a i CGES-a, mre­žne uslu­ge, či­ne oko 48,5 od­sto ukup­ne ci­je­ne stru­je.
Tre­nut­no je ci­je­na stru­je ko­ja uklju­ču­je elek­trič­nu ener­gi­ju, pre­nos, di­stri­bu­ci­ju, gu­bit­ke i na­kna­de ope­ra­to­ru 7,97 cen­ti po ki­lo­vat-sa­tu (kVh), dok će na­kon po­ve­ća­nja od dva od­sto bi­ti 8,13 cen­ti. Sa PDV-om od 19 od­sto, ci­je­na stru­je je sa­da 9,5 cen­ti po kVh-u, dok će sa PDV-om od 21 od­sto od 1. ja­nu­a­ra bi­ti mi­ni­mum 9,84 cen­ta po ki­lo­vat-sa­tu, što je rast od 3,6 od­sto.
To, me­đu­tim, ni­je sve jer ra­ču­ni za stru­ju mo­gu bi­ti još ve­ći uko­li­ko Mi­ni­star­stvo eko­no­mi­je u ja­nu­a­ru po­ve­ća na­kna­de za pod­sti­caj pro­iz­vod­nje elek­trič­ne ener­gi­je iz ob­no­vlji­vih iz­vo­ra. Ta­kav je bio slu­čaj po­čet­kom ove go­di­ne, ka­da su na­kna­de za vla­sni­ke mi­ni-hi­dro­e­lek­tra­na i vje­tro­e­lek­tra­na po­ve­ća­ne za sko­ro če­ti­ri pu­ta, pa je do­ma­ćin­stvo po sva­kom pro­sječ­nom ra­ču­nu za stru­ju pla­ća­lo umje­sto 50 cen­ti sko­ro dva eura vla­sni­ci­ma tih obje­ka­ta.
Mi­ni­star­ka eko­no­mi­je Dra­gi­ca Se­ku­lić je pro­šle sed­mi­ce ka­za­la da oče­ku­je da se na­kna­de ne­će po­ve­ća­va­ti u 2018. go­di­ni iz raz­lo­ga što su mi­ni-hi­dro­e­lek­tra­ne i vje­tro­e­lek­tra­na Kr­no­vo sko­ro du­plo ma­nje pro­iz­ve­le ne­go što je bi­lo pla­ni­ra­no, pa će se vi­šak pri­ku­plje­nog nov­ca pre­li­ti u fond za na­red­nu go­di­nu. Ipak, ko­na­čan po­da­tak o to­me će se zna­ti do po­lo­vi­ne ja­nu­a­ra, ka­da će Mi­ni­star­stvo eko­no­mi­je ob­ja­vi­ti iz­nos na­kna­de ko­ji se pla­ća po utro­še­nom ki­lo­vat-sa­tu.
Re­dov­ne pla­ti­še ra­ču­na za stru­ju, ko­je ostva­ru­ju pra­vo na po­pu­ste od pet i de­set od­sto, ko­ji da­je EPCG, ne bi tre­ba­lo da osje­te po­ve­ća­nje ci­je­ne stru­je u 2018. go­di­ni, ali će im po­ve­ća­nje „po­je­sti” dio po­pu­sta. EPCG će, pre­ma po­u­zda­nim in­for­ma­ci­ja­ma, na­sta­vi­ti da ob­ra­ču­na­va po­pust od pet i de­set od­sto na svo­je uslu­ge, od­no­sno na ak­tiv­nu ener­gi­ju. Do ove go­di­ne su ob­ra­ču­va­li po­pust na kom­ple­tan iz­nos ra­ču­na za stru­ju. Oko 160 hi­lja­da do­ma­ćin­sta­va su čla­no­vi Zlat­nog ti­ma, ko­ji ima­ju pra­vo na po­pust od de­set od­sto. To je oko po­lo­vi­ne ukup­nog bro­ja po­tro­ša­ča.
Ci­je­na stru­je od 8,13 cen­ti je sko­ro ista kao 2014. i 2015. go­di­ne, s tim što je u tim go­di­na­ma bio ma­nji PDV.D.M.


CE­DIS ne da po­pust

S ob­zi­rom na to da EPCG da­je po­pust na ra­ču­ne za stru­ju za uslu­ge ko­je pru­ža, „Dan” je pi­tao CE­DIS i CGES ho­će li oni od 2018. go­di­ne da­va­ti po­pust za mre­žne uslu­ge. Iz CGES-a nam ju­če ni­je od­go­vo­re­no na upi­te, dok su nam iz CE­DIS-a ka­za­li da je kod re­gu­li­sa­nih dje­lat­no­sti odo­bra­va­nje po­pu­sta vr­lo upit­no.
– Dje­lat­nost CE­DIS-a ko­ja se od­no­si na di­stri­bu­ci­ju elek­trič­ne ener­gi­je pre­ci­zno je re­gu­li­sa­na, što zna­či da ova kom­pa­ni­ja ne po­slu­je na tr­ži­šnim prin­ci­pi­ma kao EPCG. To zna­či da je utvr­đi­va­nje re­gu­la­tor­nog pri­ho­da CE­DIS-a, ostva­re­nje pri­ho­da i kom­plet­no po­slo­va­nje pod stal­nim mo­ni­to­rin­gom RAE. Odo­bre­ni re­gu­la­tor­ni pri­hod CE­DIS-a u su­šti­ni pred­sta­vlja oprav­da­ne tro­ško­ve po­slo­va­nja, či­ja vi­si­na je utvr­đe­na od stra­ne Agen­ci­je, uve­ća­ne za po­vrat na­mi­je­njen obez­bje­đi­va­nju odr­ži­vo­sti si­ste­ma. Kod re­gu­li­sa­nih dje­lat­no­sti, ka­kva je CE­DIS-ova, odo­bra­va­nje po­pu­sta je vr­lo upit­no, jer pred­sta­vlja­ju ko­mer­ci­jal­nu kom­po­nen­tu ko­ja po de­fi­ni­ci­ji ne ko­re­spon­di­ra sa re­gu­li­sa­nom dje­lat­no­šću – na­ve­li su iz te ener­get­ske kom­pa­ni­je.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za lokalne i parlamentarne izbore koji će biti održani 30.08.2020.godine.

Lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Parlmentarni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Parlamentarni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"