Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
ANB prati 60 džihadista * Spriječiti Aca i A2A da opljačkaju EPCG * Za stanove prevario 200 Tuzlaka * Tužioci oprali biografije Šariću i Kaliću * Putin naredio povlačenje * Bez SPD-a nema stabilne vlade * Na putu bez kraja
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 12-12-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
JELENA MITROVIĆ, FUNKCIONER SDP-a :
U slučaju Marović imamo nevjerovatnu situaciju, jer postoji pravosnažna presuda, ali su osuđenici i dalje na slobodi, bez izgleda da se presuda efektuira.

Vic Dana :)

Uđe Perica u autobus i pita ga vozač:
- Koliko imaš godina?
- Sedam.
- Kada bude došao kondukter, reci da imaš šest.
- Zašto?
- Pustiće te besplatno
Dolazi kondukter i pita ga:
- Koliko imaš godina?
- Šest!
- A kad puniš sedam?
- Čim izađem iz autobusa.

Stoji dječak ispred zgrade i pokušava da pozvoni na interfon. Vidi ga policajac, pa ga upita:
– Oprosti dečko, mogu li nekako da ti pomognem?
– Plitisni tli!
Policajac pritisne:
– I šta sad?
– Bezimo!
- Kako si se osjećao na posljednjem času u školi - pita majka Pericu.
- Kao general - odgovori Perica - Stojim u stavu mirno i posmatram svoje jedinice.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2017-12-09 SKANDALOZNO: GLAVNI GRAD NARUČIO ANKETU O POLITIČKIM RIVALIMA DPS-A
Iz opštinske kase 8.500 za istraživanje o bojkotu i protestima opozicije
Stijepović Iz opštinske kase 8.500 za istraživanje o bojkotu i protestima opozicije Glavni grad opredijelio je 8.508 eura za usluge ispitivanja javnog mnjenja, tj. za anketiranje domaćinstava, odnosno fizičkih lica. Agencija „Damar” je dobila posao na osnovu tendera, saopšteno je za „Dan” iz PG biroa
Glav­ni grad Pod­go­ri­ca, na či­jem je če­lu Sla­vo­ljub Sti­je­po­vić, an­ga­žo­vao je agen­ci­ju „Da­mar” za is­pi­ti­va­nje jav­nog mnje­nja i za taj po­sao iz op­štin­ske ka­se na­mi­je­nio 8.508 eura. An­ke­ta ni­je strikt­no na­mi­je­nje­na is­pi­ti­va­nju gra­đa­na o ra­du Glav­nog gra­da i op­štin­skih slu­žbi, već su u okvi­ru oko 30 pi­ta­nja za­tra­že­ni i od­go­vo­ri o to­me šta Pod­go­ri­ča­ni mi­sle o po­li­tič­kim ri­va­li­ma De­mo­krat­ske par­ti­je so­ci­ja­li­sta i dje­lo­va­nju opo­zi­ci­je.
Na osno­vu an­ket­nog li­sti­ća ko­ji „Dan” ob­ja­vlju­je, od gra­đa­na je tra­že­no da se iz­ja­sne o od­lu­ci opo­zi­ci­je da boj­ko­tu­je Skup­šti­nu, za ko­ju ko­a­li­ci­ju bi gla­sa­li, ali i ko­me su da­li glas na par­la­men­tar­nim iz­bo­ri­ma 2016. go­di­ne.
Po­zna­to je da Glav­ni grad če­ti­ri pu­ta go­di­šnje spro­vo­di an­ke­ti­ra­nje gra­đa­na, iako do­sad ni­ka­da ni­je­su pre­zen­to­va­li re­zul­ta­te is­pi­ti­va­nja jav­nog mnje­nja.
„Da­nu” je zva­nič­no po­tvr­đe­no da je Glav­ni grad an­ga­žo­vao „Da­mar” za an­ke­ti­ra­nje gra­đa­na.
– Glav­ni grad je opre­di­je­lio 8.508 eura za uslu­ge is­pi­ti­va­nja jav­nog mnje­nja, tj. za an­ke­ti­ra­nje do­ma­ćin­sta­va, od­no­sno fi­zič­kih li­ca. Agen­ci­ja „Da­mar” je do­bi­la po­sao na osno­vu ten­de­ra za po­stu­pak jav­ne na­bav­ke šo­pin­gom – za na­bav­ku is­pi­ti­va­nje jav­nog mnje­nja. Glav­ni grad je jav­nu na­bav­ku za na­ve­de­ne uslu­ge, pu­tem šo­pin­ga, ras­pi­sao 24. ma­ja. Jav­na na­bav­ka je pro­ci­je­nje­na na 15.000 eura – sa­op­šti­li su iz PG bi­roa Glav­nog gra­da.
An­ke­ta je ano­nim­na, a osim osnov­nih po­da­ta­ka o po­lu, sta­ro­sti, obra­zo­va­nju, za­ni­ma­nju, na­ci­o­nal­no­sti, sva osta­la pi­ta­nja su po­li­tič­ka. Jed­no od njih je – da li se sla­žu sa od­lu­kom opo­zi­ci­je da na­kon par­la­men­tar­nih iz­bo­ra odr­ža­nih u ok­to­bru 2016. go­di­ne, u znak ne­pri­zna­va­nja re­zul­ta­ta boj­ko­tu­je rad Skup­šti­ne Cr­ne Go­re. Gra­đa­nin na an­ket­nom li­stu ima po­nu­đe­na če­ti­ri od­go­vo­ra. Je­dan od od­go­vo­ra je da u pot­pu­no­sti po­dr­ža­va boj­kot sve dok opo­zi­ci­ja na­tje­ra vlast da po­no­vi iz­bo­re, kao i, ako do No­ve go­di­ne vlast ne udvo­lji za­htje­vi­ma opo­zi­ci­je, da se oni vra­te u Skup­šti­nu, ka­ko bi mo­gli da sa­op­šta­va­ju svo­je sta­vo­ve u su­sret pred­sjed­nič­kim i lo­kal­nim iz­bo­ri­ma u 14 op­šti­na, ko­ji će bi­ti odr­ža­ni po­čet­kom na­red­ne go­di­ne. Ta­ko­đe, nu­di im se i od­go­vor da ne po­dr­ža­va­ju boj­kot Skup­šti­ne jer sma­tra­ju da taj me­tod dje­lo­va­nja opo­zi­ci­je ni­je dje­lo­tvo­ran, kao i da od­go­vor da je ak­tu­el­na vlast na pot­pu­no le­ga­lan i le­gi­ti­man na­čin po­bi­je­di­la na iz­bo­ri­ma, te da ne po­sto­ji ni­je­dan oprav­dan raz­log za boj­kot. Pi­ta­nje na ko­je od­go­va­ra­ju gra­đa­ni je i – da li se sla­žu sa sta­vom ne­kih po­li­tič­kih par­ti­ja da se or­ga­ni­zu­ju ve­li­ki na­rod­ni pro­te­sti ko­ji­ma bi se pri­mo­ra­la vlast da se po­no­ve iz­bo­ri? Po­nu­đe­ni od­go­vo­ri su – da sma­tra­ju da su ve­li­ki na­rod­ni pro­te­sti oprav­da­ni i da ih tre­ba odr­ža­ti u or­ga­ni­za­ci­ji je­din­stve­ne opo­zi­ci­je, ali i da se pro­te­sti­ma ne mo­že ri­je­ši­ti na­sta­la po­li­tič­ka kri­za, već da je po­tre­ban di­ja­log u Skup­šti­ni.
Gra­đa­ni su se iz­ja­šnja­va­li i da li su na­kon par­la­men­tar­nih iz­bo­ra 16. ok­to­bra 2016. go­di­ne pro­mi­je­ni­li stav pre­ma po­je­di­nim po­li­tič­kim par­ti­ja­ma. U ta­be­li su upi­sa­ne par­ti­je DPS, DF, De­mo­kra­te, De­mos, SD, SNP, SDP i URA. Od­go­vo­ri no­se bo­do­ve, pa je ta­ko je­dan bod po­zi­ti­van od­go­vor, dva bo­da ne­ga­ti­van, dok tri bo­da no­si ne­pro­mi­je­nje­no mi­šlje­nje gra­đa­ni­na.
Glav­ni grad in­te­re­su­je mi­šlje­nje gra­đa­na o to­me ko­li­ko je vje­ro­vat­no da sa­da­šnja opo­zi­ci­ja na­kon sle­de­ćih iz­bo­ra pre­u­zme vlast u op­šti­ni. Me­đu od­go­vo­ri­ma je da mi­sle da je to vje­ro­vat­no, ma­lo vje­ro­vat­no, ni­je mo­gu­će, ali i da gra­đa­nin to ne zna da pro­ci­je­ni. Opo­zi­ci­jom se Glav­ni grad ba­vi i u dva­de­se­tom pi­ta­nju ko­je gla­si: „Vje­ru­je­te li da je opo­zi­ci­ja spo­sob­na da se uje­di­ni, i da ima je­din­stve­nu li­stu na na­red­nim lo­kal­nim iz­bo­ri­ma u Pod­go­ri­ci?”. Gra­đa­ni se po ovom pi­ta­nju na ja­san na­čin iz­ja­šnja­va­ju sa „da” ili „ne”. Kroz ovu an­ke­tu Glav­ni grad je „pra­vio” i ko­a­li­ci­je za pred­sto­je­će lo­kal­ne iz­bo­re u Pod­go­ri­ci. U pi­ta­nju je ko­a­li­ci­ja ko­ju bi či­ni­li DPS, SD, Bo­šnjač­ka stran­ka, Li­be­ral­na par­ti­ja i De­mo­krat­ska uni­ja Al­ba­na­ca. I na pi­ta­nje – da li bi gla­sa­li za ta­kvu ko­a­li­ci­ju, iz­ja­šnja­va­li su se sa „da” ili „ne”. Na­pra­vio je Glav­ni grad i ko­a­li­ci­ju opo­zi­ci­o­nih par­ti­ja, a sa­sta­vio ih je od De­mo­kra­ta, po­kre­ta URA, SDP-a, De­mo­sa i SNP-a? U ovom pi­ta­nju ne po­mi­nje se DF.
Kroz ovu an­ke­tu Glav­ni grad ni­je pla­ni­rao ni to da DF ima kan­di­da­ta na pred­sjed­nič­kim iz­bo­ri­ma. U po­nu­đe­nim od­go­vo­ri­ma su sa­mo Alek­sa Be­čić (De­mo­kra­te), Dri­tan Aba­zo­vić (URA), Mi­lo Đu­ka­no­vić (DPS), Mi­o­drag Le­kić (De­mos) i Ran­ko Kri­vo­ka­pić (SDP), a gra­đa­ni tre­ba da od­go­vo­re za ko­ga bi gla­sa­li. Osta­vlje­na im je i mo­guć­nost da upi­šu ne­kog dru­gog, ali i da ka­žu da mo­žda ne bi gla­sa­li.
In­te­re­su­je Glav­ni grad i šta to gra­đa­ni naj­vi­še oče­ku­ju od lo­kal­ne vla­sti ko­ja će bi­ti iza­bra­na na na­red­nim lo­kal­nim iz­bo­ri­ma u Pod­go­ri­ci. Osim po­bolj­ša­nja ko­mu­nal­ne in­fra­struk­tu­re, tu su i po­nu­đe­ni od­go­vo­ri – tran­spa­ren­tan i ja­van rad, bor­ba pro­tiv ko­rup­ci­je, otva­ra­nje no­vih rad­nih mje­sta, bo­lja or­ga­ni­zo­va­nost ja­vnih slu­žbi, ne­po­sred­ni­ji kon­tak­ti sa gra­đa­ni­ma, sma­nje­nje bi­znis ba­ri­je­ra i sti­mu­li­sa­nje pred­u­zet­ni­štva. Rje­ša­va­ju­ći an­ke­tu od 30 pi­ta­nja gra­đa­ni su se iz­ja­sni­li i o to­me ka­ko bi gla­sa­li da se sle­de­će ne­dje­lje odr­ža­va­ju iz­bo­ri za Skup­šti­nu Glav­nog gra­da. Po­nu­đe­ni od­go­vo­ri su – BS (Ra­fet Hu­so­vić), De­mos (Mi­o­drag Le­kić), DPS (Mi­lo Đu­ka­no­vić), DF, De­mo­kra­te (Alek­sa Be­čić), DUA (Meh­met Zen­ka), For­ca (Na­zif Cun­gu), Li­be­ral­na par­ti­ja (An­dri­ja Po­po­vić), Po­zi­tiv­na Cr­na Go­ra (Azra Ja­sa­vić), SDP (Ran­ko Kri­vo­ka­pić), SD (Ivan Bra­jo­vić), SNP (Vla­di­mir Jo­ko­vić), Srp­ska li­sta (Do­bri­lo De­de­ić), Uje­di­nje­na Cr­na Go­ra (Go­ran Da­ni­lo­vić), URA (Dri­tan Aba­zo­vić). Na­kon što od­go­vo­re na ovo pi­ta­nje u na­red­nom mo­ra­ju po­tvr­diti ko­li­ko su si­gur­ni u svo­ju od­lu­ku, od­no­sno da bi gla­sa­li baš za tu li­stu. Po­nu­đe­ni su im od­go­vo­ri „pot­pu­no sam si­gu­ran”, „dje­li­mič­no sam si­gu­ran” i „ni­je­sam si­gu­ran”.
Ocje­nom od je­dan do pet, gra­đa­ni su ocje­nji­va­li po­li­ti­ča­re. Na li­sti su Alek­sa Be­čić, An­dri­ja Man­dić, An­dri­ja Po­po­vić, Go­ran Da­ni­lo­vić, Dri­tan Aba­zo­vić, Fat­mir Đe­ka, Ivan Bra­jo­vić, Meh­met Zen­ka, Mi­lan Kne­že­vić, Mi­lo Đu­ka­no­vić, Mi­o­drag Le­kić, Na­zif Cun­gu, Ne­boj­ša Me­do­je­vić, Ra­fet Hu­so­vić, Ran­ko Kri­vo­ka­pić i Vla­dan Jo­ko­vić. Glav­ni grad za­ni­ma i za ko­ga su gra­đa­ni gla­sa­li na par­la­men­tar­nim iz­bo­ri­ma u ok­to­bru 2016. go­di­ne. To pi­ta­nje se na­šlo u an­ke­ti, a u po­nu­di su im DPS (Mi­lo Đu­ka­no­vić), DF (Man­dić–Me­do­je­vić–Kne­že­vić), ko­a­li­ci­ja „Ključ” (Le­kić–Mi­lić–Rak­če­vić), De­mo­kra­te (Alek­sa Be­čić), SDP (Ran­ko Kri­vo­ka­pić), SD (Ivan Bra­jo­vić), BS (Ra­fet Hu­so­vić) i Al­ban­ske na­ci­o­nal­ne par­ti­je.
U an­ke­ti Glav­nog gra­da tra­ži se i od­go­vor na pitanje ko­ga bi gra­đa­ni že­lje­li da vi­de na po­zi­ci­ji gra­do­na­čel­ni­ka Pod­go­ri­ce na­kon lo­kal­nih iz­bo­ra. Osim Sla­vo­lju­ba Sti­je­po­vi­ća i Ra­ška Ko­nje­vi­ća, na spi­sku su sve od­bo­r­ni­ci i to Zden­ka Po­po­vić, Dra­gan Iva­no­vić, Đor­đe Su­hih, Lu­ka Rak­če­vić, Bran­ka Bo­šnjak i Zo­ran La­ku­šić. A.DA­BA­NO­VIĆ


Ja­sa­vić ni­je ni od­bor­nik, ali se ocje­nju­je

Pro­vje­ra­vao je Glav­ni grad i po­vje­re­nje u od­bor­ni­ke. Gra­đa­ni su, u ta­be­li, tre­ba­li da ih oci­je­ne od je­dan do pet. Pr­va na li­sti je Azra Ja­sa­vić (Po­zi­tiv­na Cr­na Go­ra) ko­ja je pro­šle go­di­ne pod­ni­je­la ostav­ku na tu funk­ci­ju. Od­mah za njom su Bran­ka Bo­šnjak (PzP), Dra­gan Iva­no­vić (SNP), Go­ran Ra­do­njić (UCG), Ma­ja Vu­če­lić (De­mos), Jo­van Ra­bre­no­vić (LP), Lu­ka Rak­če­vić (URA), Nik Đe­ljo­šaj (Al­ban­ska al­ter­na­ti­va), Ra­doš Ze­če­vić (No­va), Ra­ško Ko­nje­vić (SDP), Sla­vo­ljub Sti­je­po­vić (DPS), Vla­dan Vu­če­lić (DPS), Đor­đe Su­hih (SD), Zden­ka Po­po­vić (De­mo­kra­te) i Zo­ran La­ku­šić (DNP).

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za lokalne i parlamentarne izbore koji će biti održani 30.08.2020.godine.

Lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Parlmentarni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Parlamentarni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"