Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
ANB prati 60 džihadista * Spriječiti Aca i A2A da opljačkaju EPCG * Za stanove prevario 200 Tuzlaka * Tužioci oprali biografije Šariću i Kaliću * Putin naredio povlačenje * Bez SPD-a nema stabilne vlade * Na putu bez kraja
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 12-12-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
JELENA MITROVIĆ, FUNKCIONER SDP-a :
U slučaju Marović imamo nevjerovatnu situaciju, jer postoji pravosnažna presuda, ali su osuđenici i dalje na slobodi, bez izgleda da se presuda efektuira.

Vic Dana :)

Uđe Perica u autobus i pita ga vozač:
- Koliko imaš godina?
- Sedam.
- Kada bude došao kondukter, reci da imaš šest.
- Zašto?
- Pustiće te besplatno
Dolazi kondukter i pita ga:
- Koliko imaš godina?
- Šest!
- A kad puniš sedam?
- Čim izađem iz autobusa.

Stoji dječak ispred zgrade i pokušava da pozvoni na interfon. Vidi ga policajac, pa ga upita:
– Oprosti dečko, mogu li nekako da ti pomognem?
– Plitisni tli!
Policajac pritisne:
– I šta sad?
– Bezimo!
- Kako si se osjećao na posljednjem času u školi - pita majka Pericu.
- Kao general - odgovori Perica - Stojim u stavu mirno i posmatram svoje jedinice.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2017-12-10 CIGARETE BRENDA „MAC” U NELEGALNOJ PRODAJI NA NAŠEM TRŽIŠTU
Cvjeta šverc iz Duvanskog, zaplijenjeno 1,7 miliona paklica
Zgrada Novog Duvanskog Cvjeta šverc iz Duvanskog, zaplijenjeno 1,7 miliona paklica Cigarete brenda „mac”, arapske firme koja ima potpisan ugovor sa Vladom Crne Gore da upravlja Novim duvanskim kombinatom Podgorica (NDKP), nelegalno se prodaju u Podgorici. Radi se o marki cigareta koje nijesu registrovane u prometu na domaćem tržištu, kod crnogorske Agencije za duvan
Ci­ga­re­te bren­da „mac”, ko­ji je u vla­sni­štvu kom­pa­ni­je BMJ In­du­stri­es FZ - LLC iz Uje­di­nje­nih Arap­skih Emi­ra­ta, mo­gu se na­ći u ne­le­gal­noj, ta­ko­zva­noj ulič­noj pro­da­ji u Cr­noj Go­ri. Ra­di se o fir­mi ko­ja ima pot­pi­san ugo­vor sa Vla­dom Cr­ne Go­re da upra­vlja No­vim du­van­skim kom­bi­na­tom Pod­go­ri­ca (NDKP). No­vi­nar „Da­na” ju­če je u pro­dav­ni­ci u pod­go­rič­kom na­se­lju Gor­nja Go­ri­ca ku­pio pa­kli­cu ci­ga­re­ta „mac” za euro. Pro­da­vac je ka­zao da tu vr­stu ci­ga­re­ta ku­pu­je na ve­li­ko kod ulič­nih pro­da­va­ca u bli­zi­ni han­ga­ra NDKP na Tu­škom pu­tu.
Ra­di se o ile­gal­nim ci­ga­re­ta­ma na ko­jim ne­ma vi­dlji­vih ak­ci­znih mar­ki­ca Mi­ni­star­stva fi­nan­si­ja.
Sporne cigarete bez akciznih markica proizvedene su najvjerovatnije tokom prošle godine u staroj hali NDKP u blizini Delta sitija, jer je u ovoj fabrici duži period obustavljen proces rada. Proizvodnja cigareta obustavljena je zbog toga što se gradi nova hala na Tuškom putu, preko puta upravne zgrade „Plantaža“ u Podgorici. Nije poznato gdje se sada nalaze mašine za proizvodnju i pakovanje cigareta.
„Dan” je kon­tak­ti­rao sa nad­le­žni­ma iz Upra­ve ca­ri­na ko­ji tvr­de da su do­sad za­pli­je­ni­li preko 1, 7 miliona paklica ci­ga­re­ta bren­da „mac”.
– Upra­va ca­ri­na je u pro­te­klom pe­ri­o­du u se­dam slu­ča­je­va za­pli­je­ni­la 1.700.093 pa­kli­ce ci­ga­re­ta „mac” – ka­za­li su iz tog dr­žav­nog or­ga­na.
Na­kon ula­ska arap­skog in­ve­sti­to­ra u NDKP bi­la je pla­ni­ra­na pro­iz­vod­nja tog bren­da, ali is­klju­či­vo za iz­voz.
Iz tog raz­lo­ga ni­je ni re­gi­stro­van kao rob­na mar­ka u pro­me­tu na do­ma­ćem tr­ži­štu kod cr­no­gor­ske Agen­ci­je za du­van. Mar­ke, ko­je ni­jesu pri­ja­vlje­ne u re­gi­stru Agen­ci­je za du­van, ne mo­gu se ni na­ći u le­gal­nom pro­me­tu na te­ri­to­ri­ji Cr­ne Go­re.
U ju­lu pro­šle go­di­ne iz NDKP je sa­op­šte­no me­di­ji­ma da su iz­ve­zli pr­vu po­šilj­ku ci­ga­re­ta „mac”.
Ta­da­šnji pred­stav­nik Ara­pa, Ba­ra­nin Isat Bo­lje­vić ka­zao je da je ri­ječ o po­slu iz­vo­za 70 hi­lja­da to­na ci­ga­re­ta dvi­je vr­sta bren­da „mac” za Du­bai. Bo­lje­vić je ta­da is­ta­kao da će usko­ro iz­voz na­ra­sti na 200 to­na mje­seč­no re­za­nog i pa­ko­va­nog du­va­na i ci­ga­re­ta, a plan je da iz­voz bu­de i pre­ko 400 to­na mje­seč­no. Te ve­li­ke na­ja­ve pre­ki­nu­lo je Spe­ci­jal­no dr­žav­no tu­ži­la­štvo za or­ga­ni­zo­va­ni kri­mi­nal i ko­rup­ci­ju (SDT).
U mar­tu ove go­di­ne in­spek­to­ri Od­sje­ka za su­zbi­ja­nje or­ga­ni­zo­va­nog kri­mi­na­la i ko­le­ge iz spe­ci­jal­nog is­tra­žnog ti­ma za­pli­je­ni­li su ve­li­ku ko­li­či­nu ci­ga­re­ta, bez ak­ci­znih mar­ki­ca, ko­je su pro­na­šli u tri ma­ga­ci­na u Ka­ra­bu­škom po­lju na­do­mak Tu­zi.
Ra­di­lo se o ci­ga­re­ta­ma „vir­gi­nia” i „mac”. Na­kon ne­ko­li­ko da­na od za­plje­ne po­li­cij­ski tim je po na­lo­gu is­tra­žnog su­di­je Vi­šeg su­da u Pod­go­ri­ci i spe­ci­jal­nog tu­ži­o­ca, Sa­še Ča­đe­no­vi­ća, ušao u NDKP i iz­u­zeo do­ku­men­ta­ci­ju o pro­iz­vod­nji i pro­da­ji. Pre­ma va­že­ćem za­ko­nu o ak­ci­za­ma, pre­voz i skla­di­šte­nje ak­ci­znih pro­iz­vo­da mo­ra da pra­ti ak­ci­zni do­ku­ment. Ma­ga­cin na Ka­ra­bu­škom po­lju ni­je imao ni­ka­kvu ozna­ku, ni­ti po za­ko­nu iz­dat do­ku­ment da se u nje­mu ču­va­ju ci­ga­re­te NDKP ili ne­kog dru­gog pro­iz­vo­đa­ča iz Cr­ne Go­re. Od­mah na­kon za­plje­ne ci­ga­re­ta na Ka­ra­bu­škom po­lju ras­pi­sa­na je po­tjer­ni­ca za Isa­tom Bo­lje­vi­ćem, ko­ji se pre­dao or­ga­ni­ma go­nje­nja po­čet­kom apri­la ove go­di­ne. Bo­lje­vić je pro­veo 30 da­na u Za­vo­du za iz­vr­še­nje kri­vič­nih sank­ci­ja (ZIKS) u Spu­žu, na­kon če­ga mu je omo­gu­će­no da se bra­ni sa slo­bo­de. SDT je u sklo­pu is­tra­ge o pro­na­đe­nim ci­ga­re­ta­ma kod Tu­zi sa­slu­ša­lo i Vik­to­ra Dre­ša­ja, jed­nog od vo­đa pod­go­rič­kog nar­ko-kla­na. Isat Bo­lje­vić je bio pred­sjed­nik bor­da di­rek­to­ra NDKP. Ubr­zo na­kon nje­go­vog hap­še­nja arap­ski in­ve­sti­tor fir­ma „BMJ In­du­stri­es FZ – LLC” smi­je­ni­la ga je sa te funk­ci­je.Vl.O.


Ne­ma ozna­ke „Made in Montenegro”

No­vi upra­vlja­či NDKP su u ju­lu pro­šle go­di­ne do­zvo­li­li pred­stav­ni­ci­ma me­di­ja da uđu u pro­iz­vod­ne ha­le. Na pa­kli­ca­ma pro­iz­ve­de­nih ci­ga­re­ta „mac” ni­je se mo­glo vi­dje­e­ti gdje su pro­iz­ve­de­ne. Na no­vi­nar­sko pi­ta­nje za­što na pa­ko­va­nji­ma ci­ga­re­ta ne­ma nat­pi­sa „Ma­de in Mon­te­ne­gro”, ob­ja­sni­li su da je to ino­stra­ni brend i da su ta­kve na­ru­če­ne. Ni na pa­kli­ci bren­da „mac” ko­ju je no­vi­nar „Da­na” ku­pio ne­ma ozna­ke gdje su pro­iz­ve­de­ne. Is­tak­nut je de­talj da se ra­di o li­mi­ti­ra­noj pro­iz­vod­nji (Li­mi­ted edi­tion).


U NDKP kažu da su pokradeni

Bivša izvršna direktorka NDKP, koja je i sada radno angažovana u ovoj firmi, Maja Bojanić kazala je sinoć za „Dan” da ta kompanija duže vrijeme ne proizvodi cigarete.
- Mi duže vrijeme ništa ne proizvodimo. Trenutno se bavimo izgradnjom nove hale. Što se tiče ulične prodaje cigareta „mac”, prvi put to čujem od vas. Prije otprilike mjesec smo imali dvije krađe, dvije noći za redom u skladištnim prostorijama NDKP. Krađe su prijavljene policiji i do sada nijesmo dobili povratnu informaciju da je iko zbog toga priveden. Čini mi se da je to jedini način na koji su mogle da dođu u uličnu prodaju – tvrdi Bojanić, koja od kraja prošle godine ne obavlja funkciju izvršne direktorke te firme.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za lokalne i parlamentarne izbore koji će biti održani 30.08.2020.godine.

Lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Parlmentarni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Parlamentarni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"