Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
ANB prati 60 džihadista * Spriječiti Aca i A2A da opljačkaju EPCG * Za stanove prevario 200 Tuzlaka * Tužioci oprali biografije Šariću i Kaliću * Putin naredio povlačenje * Bez SPD-a nema stabilne vlade * Na putu bez kraja
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 12-12-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
JELENA MITROVIĆ, FUNKCIONER SDP-a :
U slučaju Marović imamo nevjerovatnu situaciju, jer postoji pravosnažna presuda, ali su osuđenici i dalje na slobodi, bez izgleda da se presuda efektuira.

Vic Dana :)

Uđe Perica u autobus i pita ga vozač:
- Koliko imaš godina?
- Sedam.
- Kada bude došao kondukter, reci da imaš šest.
- Zašto?
- Pustiće te besplatno
Dolazi kondukter i pita ga:
- Koliko imaš godina?
- Šest!
- A kad puniš sedam?
- Čim izađem iz autobusa.

Stoji dječak ispred zgrade i pokušava da pozvoni na interfon. Vidi ga policajac, pa ga upita:
– Oprosti dečko, mogu li nekako da ti pomognem?
– Plitisni tli!
Policajac pritisne:
– I šta sad?
– Bezimo!
- Kako si se osjećao na posljednjem času u školi - pita majka Pericu.
- Kao general - odgovori Perica - Stojim u stavu mirno i posmatram svoje jedinice.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2017-12-04 NAKON OSLOBAĐAJUĆIH PRESUDA GRAĐANI PLAĆAJU GREŠKE PRAVOSUDNIH ORGANA
Šariću i Kaliću država za kirije plaća 310.000
Šarić i Kalić Šariću i Kaliću država za kirije plaća 310.000 Država je od rentiranja privremeno oduzete imovine Duška Šarića i Safeta Kalića do 2014. zaradila 160.000 eura, a u toku je vještačenje koje pokazuje da je po tom osnovu prihodovala još najmanje 150.000 do izricanja pravosnažnih presuda
Dr­ža­va će mo­ra­ti da is­pla­ti naj­ma­nje 310.000 eura ko­je je za­ra­di­la od ren­ti­ra­nja   pri­vre­me­no od­u­ze­te imo­vi­ne Plje­vlja­ka Du­ška Ša­ri­ća  i Ro­žaj­ca Sa­fe­ta Ka­li­ća. 
To je sa­mo je­dan od osno­va pre­ma ko­jem će njih dvo­ji­ca do­bi­ti no­vac za od­šte­tu na­kon što su im iz­re­če­ne oslo­ba­đa­ju­će pre­su­de.   
Dr­ža­va Cr­na Go­ra je to­kom 2013. i 2014.  pri­ho­do­va­la 160.000 eura, a u na­red­ne dvi­je go­di­ne još naj­ma­nje 150.000. Ta­čan iz­nos za 2015. i 2016. utvr­di­će vje­šta­ci fi­nan­sij­ske stru­ke. 
Vi­je­će Ape­la­ci­o­nog su­da oslo­bo­di­lo je ne­dav­no Plje­vlja­ke Du­ška Ša­ri­ća i Jo­vi­cu Lon­ča­ra, ko­ji su bi­li op­tu­že­ni da su u re­gu­lar­ne fi­nan­sij­ske to­ko­ve u Cr­noj Go­ri uba­ci­li oko 20 mi­li­o­na eura ne­le­gal­no za­ra­đe­nog nov­ca. 
Ro­ža­jac Sa­fet Ka­lić pod­nio je u ju­nu tri tu­žbe pro­tiv dr­ža­ve zbog šte­te ko­ja je na­sta­la na nje­go­voj imo­vi­ni to­kom tra­ja­nja sud­skog po­stup­ka u ko­jem su  on i čla­no­vi nje­go­ve fa­mi­li­je  oslo­bo­đe­ni op­tu­žbe za pra­nje nov­ca. 
Dok su tra­ja­li sud­ski po­stup­ci, na­red­bom cr­no­gor­skih su­do­va po­ro­di­ca­ma Ša­rić i Ka­lić pri­vre­me­no je od­u­ze­ta vri­jed­na imo­vi­na zbog sum­nji da je ste­če­na ne­za­ko­ni­to. Odr­ža­va­nje pri­vre­me­no od­u­ze­te imo­vi­ne pa­lo je na te­ret Upra­ve za imo­vi­nu.
Od pri­vre­me­no od­u­ze­te imo­vi­ne po­ro­di­ce Ša­rić, o če­mu je „Dan” ra­ni­je pi­sao, Upra­va je iz­da­la u za­kup ben­zin­sku sta­ni­cu Mat pe­trol u Plje­vlji­ma sa ka­fe-ba­rom, pro­dav­ni­com, auto-pe­ri­o­ni­com i par­kin­gom. Za­ku­pac je bi­la  kom­pa­ni­ja El­kom iz Plje­vlja. Ugo­vor o za­ku­pu sklo­pljen je 17. ja­nu­a­ra 2013. go­di­ne. Mje­seč­ni za­kup je bio 4.000 eura. Iz Upra­ve su ka­za­li da je anek­som ugo­vo­ra od­re­đe­no da od 2015. mje­seč­na ci­je­na bu­de 2.500 eura.
Upra­va za ne­kret­ni­ne iz­da­la je fir­mi Tim kom­pa­ni d.o.o. rad­ne ma­ši­ne Ša­ri­će­vog pred­u­ze­ća Mat kom­pa­ni d.o.o. Plje­vlja, noć­ni klub „Mu­ni­ci­pi­jum“ i dvi­je fa­bri­ke be­to­na. Mje­seč­ni za­kup ko­štao je 3.500 eura, a ugo­vor o za­ku­pu pri­vre­me­no od­u­ze­te imo­vi­ne sklo­pljen je 1. av­gu­sta 2014. go­di­ne.
Su­de­ći pre­ma po­da­ci­ma ko­je je Upra­va za imo­vi­nu ra­ni­je do­sta­vi­la  „Da­nu“, dr­ža­va je od pri­vre­me­no od­u­ze­tih ne­po­kret­no­sti po­ro­di­ce Ša­rić to­kom 2013. i 2014.  za­ra­di­la oko 120.000 eura. 
Znat­no ma­nje sred­sta­va pri­ho­do­va­no je od od­u­ze­te imo­vi­ne Ka­li­ća. Ben­zin­ska pum­pa M pe­trol da­ta je u za­kup fir­mi „R&D Šped“ iz Ro­ža­ja, a ugo­vor o za­ku­pu za­klju­čen je 17. ju­na 2013. go­di­ne. Ta fir­ma je tre­ba­lo da pla­ća dr­ža­vi 2.000 eura mje­seč­no. Ugo­vor za­klju­čen 17. ju­na 2013. go­di­ne po­či­nje da va­ži ka­da se pu­sti u funk­ci­ju ben­zin­ska pum­pa.
Ista fir­ma je za­ku­pac ho­te­la „Ro­ža­je” u isto­i­me­nom gra­du, za či­ji za­kup dr­ža­vi mje­seč­no pla­ća 1.500 eura. Ugo­vor o za­ku­pu za­klju­čen je 17. ju­na 2013. go­di­ne i na osno­vu nje­ga dr­ža­va je do mar­ta 2015. pri­ho­do­va­la 31.500 eura.
Od ren­ti­ra­nja Ka­li­će­vog ka­fi­ća „Taj­son” dr­ža­va je u istom pe­ri­o­du za­ra­di­la 10.500 eura, na osno­vu ugo­vo­ra pre­ma ko­jem je mje­seč­ni za­kup tog objek­ta 500 eura. 
Ta­da su tvr­di­li da u za­kup ni­je­su iz­da­ti objek­ti ko­ji u tom mo­men­tu ni­je­su mo­gli bi­ti sta­vlje­ni u funk­ci­ju – ho­tel „Tur­jak“, ko­ji je bio ra­di­li­šte, od­no­sno obje­kat na ko­jem su za­vr­še­ni gru­bi gra­đe­vin­ski ra­do­vi, kao i fa­bri­ka za pre­ra­du kri­sta­la (ma­ši­ne za pre­ra­du kri­sta­la su za­star­je­le).
Upra­va za imo­vi­nu je kroz mo­del upra­vlja­nja upo­sli­la rad­ni­ke i eli­mi­ni­sa­la tro­ško­ve ču­va­nja i odr­ža­va­nja obje­ka­ta ko­ji su pri­vre­me­no od­u­ze­ti. 
Za­kup­ci su pre­u­ze­li oba­ve­zu da za­po­sle lju­de ko­ji su ra­di­li u tim objek­ti­ma. Za ne­iz­da­te objek­te, kao i za sve objek­te do iz­da­va­nja u za­kup, Upra­va za imo­vi­nu pla­ća­la je  tro­ško­ve odr­ža­va­nja, obez­bje­đe­nja i osi­gu­ra­nja ne­kret­ni­na i to će bi­ti ura­ču­na­to ka­da se bu­de od­lu­či­va­lo o vi­si­ni na­kna­de za šte­tu.  Ta­ko­đe, sred­stva do­bi­je­na iz­da­va­njem pri­vre­me­no od­u­ze­te imo­vi­ne upla­ći­va­na  su na po­se­ban ra­čun kod po­slov­ne ban­ke i ko­ri­ste se za odr­ža­va­nje pri­vre­me­no od­u­ze­te imo­vi­ne.
Ukup­na vri­jed­nost pri­vre­me­no od­u­ze­te imo­vi­ne Ša­ri­ća pro­ci­je­nje­na je na oko 12,5 mi­li­o­na eura, a imo­vi­ne od­u­ze­ta od po­ro­di­ce Ka­lić na oko 28 mi­li­o­na.
Na  spi­sku pri­vre­me­no od­u­ze­te imo­vi­ne po­ro­di­ce Ka­lić na­la­ze se ka­fi­ći i ho­te­li „Taj­son”, „Ro­ža­je” i „Tur­jak”, po­slov­ni pro­stor po­vr­ši­ne 380 kva­drat­nih me­ta­ra, ze­mlji­šte po­vr­ši­ne 6.255 kva­dra­ta, obje­kat od 457 kva­dra­ta u ka­ta­star­skoj op­šti­ni Ul­cinj, put­nič­ko vo­zi­lo, „Kri­stal” a.d. Ro­ža­je i fir­me „Da­ut Da­ut” i M pe­trol.
U po­sje­du Ka­li­ća na­la­zi se i ze­mlji­šte po­vr­ši­ne 9.200 kva­dra­ta na ko­jem se na­la­ze re­sto­ran, auto-pe­ri­o­ni­ca, park i te­ret­na vo­zi­la.M.V.P.


Vi­še šte­te ne­go ko­ri­sti

Dr­ža­va na go­di­šnjem ni­vou iz­dvo­ji oko 40.000 eura za an­ga­žo­va­nje rad­ni­ka na obez­bje­đi­va­nju imo­vi­ne, tro­ško­ve je ima­la i pri­li­kom pro­cje­ne imo­vi­ne, a oko 20.000 eura je po­tro­še­no za nje­no osi­gu­ra­nje.Upra­va je du­žna da vo­di ra­ču­na o pri­vre­me­no od­u­ze­toj imo­vi­ni do do­no­še­nja pra­vo­sna­žnih sud­skih pre­su­da u po­stup­ci­ma pro­tiv Ša­ri­ća i Ka­li­ća.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za lokalne i parlamentarne izbore koji će biti održani 30.08.2020.godine.

Lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Parlmentarni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Parlamentarni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"